Maria Elizabeth Fongen

7

Regjeringens angrep på samvittighetsfriheten

Helse- og omsorgsdepartementets nye forskrift, som fratar fastleger reservasjonsretten, er et illevarslende angrep på en av menneskets mest grunnleggende rettigheter.

Publisert: 9. feb 2012

Respekten for samvittighetsfriheten har sitt utgangspunkt i menneskeverdet og i menneskets iboende rettigheter. Dersom vi mener noe med at mennesket er fritt, må vi anerkjenne dets rett til å danne seg sin egen overbevisning, det være seg gjennom tilslutning til en bestemt religion eller et livssyn, eller gjennom sin generelle livsførsel. Samvittigheten er menneskets primære navigasjonsinstrument for alle livets valg. Hvert menneske går i løpet av livet gjennom en unik erkjennelsesprosess, som pålegger det å tenke, tale og handle i samsvar med samvittighetens imperativer. Ut fra samvittighetens dypeste overbevisning definerer vi vår identitet, våre holdninger og vår livsførsel.

Samvittighetsfriheten er tett forbundet med menneskets søken etter sannhet, rettferdighet og fred; den viser sannhetens forrang over makten, godhetens forrang over nytteverdien, de fredelige midlers vei over volden. Når en person kommer frem til at gitte handlinger overkjører andres rettigheter, bidrar til konflikt eller er i strid med sannheten om mennesket som fritt subjekt, er vedkommende i sin fulle rett til å avstå fra disse handlingene, og har krav på å respekteres for dette uten å bli ilagt diskriminerende sanksjoner (kfr. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, art. 9 og Menneskerettighetserklæringen, art. 18) . I praksis er samvittighetsfriheten særlig aktuell i sammenhenger der spørsmål om liv og død er involvert, som i medisinsk og militær virksomhet, men langt på vei også innen jus og politikk, der prinsipielle avgjørelser tas på samfunnets vegne.

Borgernes samvittighetsfrihet har en udiskutabel forrang over myndigheter og makthavere, og er disses viktigste korrektiv. Ingen myndighet og ingen person har rett til å tvinge noen til å handle mot sin personlige overbevisning. Det er et ytterst alvorlig angrep mot menneskeverdet. Der samvittighetsfriheten ikke respekteres, er borgernes frihet en fiksjon!

Når mer enn en fjerdedel  av dagens medisinstudenter tar konsekvensen av sin kunnskap om livets tilblivelse, og ønsker å gjøre bruk av reservasjonsretten i sin utøvelse av legeyrket, burde dette være et sterkt signal om at reservasjonsretten berører vesentlige sider ved menneskelivet. Legene sitter på mer ervervet empirisk kunnskap om livets begynnelse enn de fleste av oss. Deres bruk av reservasjonsretten blottstiller lovens urett, og burde få myndighetene til å spørre seg om hvor manglene i lovverket ligger, siden det åpenbart ikke klarer å finne en rettferdig balanse mellom kryssende interesser, og om det kan hende at interessene ikke er blitt tilstrekkelig avveid mot hverandre i et etisk og moralsk perspektiv.

Man kan undres over hvorfor myndighetene ønsker å forbigå empiri og etikk, og velger å se bort fra at legitimering av abort, abortiv prevensjon, samt befruktning med donorsæd undertrykker rettighetene til en svakere part, nemlig de unnfangede menneskeembryoers livsrett eller rett til å kjenne og få omsorg fra sin biologiske far. Er det en bevisst politikk eller resultater av strømninger i tiden? Myndighetenes håndtering av reservasjonsretten antyder dessverre det første alternativet…

Leger som praktiserer reservasjonsretten har til nå funnet smidige ordninger for å ivareta pasientenes liv og rettigheter; de har ikke på noen måte brutt med den offentlige orden eller krenket andres rettigheter. Legene påpeker sannheten i at et ufødt liv eksisterer og har rett til å ivaretas, de verner om det ufødte liv så lenge det er i deres varetekt, samtidig som de ivaretar pasientenes lovfestede rettigheter ved å henvise til leger som er villige til å utføre inngrepene de selv ikke finner å kunne medvirke til. Helseministerens utilbørlige bruk av tvang synliggjør derimot et totalitært meningsdiktatur uten lydhørhet for menneskeverdet. Det er definitivt diskriminerende å ilegge fastleger yrkesforbud pga deres personlige overbevisning.

Det finnes løsninger som ivaretar alles naturgitte rettigheter ved at samfunnets endelige målsetninger følger et rettmessig hierarki bygget på eviggyldige moralprinsipper. Retten til liv er et slikt prinsipp. Og det finnes lovfestede rettigheter som er urettmessig eller feilaktig fremkjempet og bør frafalles, av den enkle årsak at de trår over personers primærrettigheter. Hele sakstilfanget rundt abort, assistert befruktning og bioteknologi trenger slik sett en ny og grundig etisk gjennomgang. Det må legges langt større vekt på praktisk forebygging av abort og på bevisstgjøring om foreldreskapets helhetlige ansvar.

Å frata leger samvittighetsfriheten er i alle fall ikke veien å gå. Det umenneskeliggjør helsevesenet og samfunnet som helhet. Slik drives vi inn i svært farlige ideologiske farvann. Det underliggende spørsmålet blir: Hva kan vi borgere vente oss av innskrenkninger i våre grunnleggende rettigheter i neste omgang? Leger som er for reservasjonsretten bør vurdere å stevne staten inn for Menneskerettighetsdomstolen.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Samvittighetsfrihet? Det var ett nytt ord, og tydeligvis en ny menneskerett.

 Betyr det at muslimske taxisjåfører ikke bør ta med seg blinde med blindehund, da det vil stride med deres samvittighet? Kan en kristen taxisjåfør nekte å ta med en homofil av samvittighetsgrunner?

Det er ikke slik i dag. Vil du kjøre taxi må du kjøre de kunder som kommer. Ser ikke at det skal være anderledes for leger. Ingen har en rett til å jobbe uten at det strider mot deres samvittighet, men man har en mulighet til å finne jobber som en er komfortabel med å jobbe i.

Kommentar #2

Maria Elizabeth Fongen

7 innlegg  30 kommentarer

Ta en kikk på EMK...

Publisert over 10 år siden

Hei, Morten!

Samvittighetsfrihet er et godt innarbeidet begrep i menneskerettighetene:

Article 9 – Freedom of thought, conscience and religion

Everyone has the right to freedom of thought, conscienceand religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

(Fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, min uthevelse, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm)

Og fra FNs menneskerettighetserklæring,

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter:

 Artikkel 18.
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

 

Der det står om menneskers liv og grunnleggende rettigheter, er samvittighetsfriheten ytterst nødvendig.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det betyr ikke at valg ikke har konsekvenser. Ingen tvinger noen til å utføre aborter, men en lege som velger å jobbe på en avdeling der aborter er en del av jobben har takket ja til å utføre aborter. Alternativet er å finne jobb på en avdeling hvor abort ikke er en del av stillingen.

Sykehusets oppgave er å gi pasientene det tilbud de har en rett til.

Kommentar #4

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Takk!

Publisert over 10 år siden

Takk for et godt og viktig innlegg.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere