Svein Ole Hansen

101

Fysisk eller åndelig oppstandelse

I dette innlegget ønsker jeg å forholde meg til to sitat fra en tekst. Det jeg skriver kan endre forståelsen mange har og har hatt av tekstens innhold. Spesielt for de som kanskje ofte har lest og fremdeles søker til teksten for å styrke sin tro.

Publisert: 5. feb 2012

Jeg mener ikke å forfekte en spesiell religion med dette innlegget annet enn at jeg tar for meg to sitat fra et sentralt skrift som oftest blir benyttet av kristne. Eller at jeg på annen måte mener å benytte denne muligheten til noe annet enn å forholde meg til tekst som nevnt – som altså i dette tilfelle er hentet fra Første Korinterbrev, kapittel femten.

Det sentrale innholdet Paulus formidler til menigheten i Korint i nevnte brev og kapittel - for å styrke troende i troen - er betydningen av Jesu oppstandelse for deres tro. Om denne (oppstandelsen) har den kristne forståelsen vært (og fremdeles er) at Jesus sto fysisk opp fra de døde. Det litt forunderlig spesielle er bare det at tekst jeg har som utgangspunkt for dette innlegget ikke medfører denne muligheten – i alle fall ikke om man leser sitatene og den sammenheng de står i gjennom briller som har en rimelig avpasset grad av innlysende styrke. Dette vil jeg underbygge videre i innlegget.
Ei setning fra nevnte kapittel er denne:
 
”For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp”.

Dersom Jesus skulle ha stått fysisk opp fra de døde, så ville det være å betrakte som en historisk hendelse i tid og rom. Om en historisk hendelse har funnet sted, så har den nettopp det. Den kan selvfølgelig ikke være avhengig av om lignende historiske hendelser finner sted samtidig eller i ettertid. Dette burde være innlysende for enhver å forstå. Så vidt meg bekjent finnes det ikke historiske hendelser ”på vent” og som først kan bekreftes når andre tilsvarende hendelser bekreftes i tid og rom og som den er avhengig av for å ha skjedd. Dette er så opplagt at det faktisk er temmelig umulig å skrive det mer opplagt. Og fortsetter jeg med denne tydeliggjøringen kommer innlegget til å ende i absurditeter.

Jeg kan ikke lese av siterte tekst at Paulus mener å formidle tvil om Jesu oppstandelse siden hans brev nettopp er ment for å styrke troende som utgjorde menigheten i Korint i ånden. Men Paulus kan ikke ha ment å sikte til en avgrenset historisk hendelse i tid og rom med Jesu oppstandelse. Han må ha ment noe annet eller siktet til noe annet med Jesu oppstandelse som selvsagt også utelukker en forståelse av en fysisk hendelse med måten han ordlegger seg på, men at det han sikter til med Jesu oppstandelse likevel var ment av oppbyggelig verdi for menigheten.

Måten Paulus har formulert den siterte setningen på er jo som om Jesus står opp fra de døde når døde står opp og at hans oppstandelse faktisk ikke synes å være realisert før døde står opp. Ja, det er nærmest skrevet som om Jesus står opp i de dødes oppstandelse i hans navn. Det vil si at de dødes oppstandelse og Jesu oppstandelse er sammenfallende og ett og det samme, MEN at oppstandelsen skjer i Jesu navn – hvilket har konsekvenser av ikke ubetydelig verdi.
Skulle forståelsen være Jesu fysiske oppstandelse … så er jo et fysisk legeme avgrenset fra andre fysiske legemer. Etter min forståelse tilkjennegir en tenkt fysisk oppstandelse (slik jeg forstår den ”muligheten”) en fysisk avgrensing som er det motsatte av det Paulus formidler. Men å forstå en åndelig oppstandelse som billedlig formidlet faktisk opphever denne begrensning - om man da forstår og lar billedbruken virke i en.

”Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom”.

Dette sitatet fra de samme vers uttrykker ikke et forbehold ved oppstandelsen beroende på tilsvarende oppstandelser hos ellers døde. Likevel er sitatet interessant og motsir på ingen måte det første sitatet jeg omtalte, men utfyller det. Jeg har nå (mer enn) sannsynliggjort at Paulus ikke kan ha ment å tilkjennegi en forståelse av Jesu oppstandelse som en fysisk oppstandelse, men oppstandelse av en helt annen kvalitet.

Det er etter mitt skjønn mest nærliggende å forstå at Paulus må ha ment at oppstandelsen er av åndelig karakter og at de døde i denne sammenheng er de som er høyst fysisk levende, men som døde for budskapet om det levende Evangelium. Og at slike levendegjøres i Evangeliet under en åndelig innflytelse nevnt som Jesu oppstandelse. Så blir det jo interessant å se på konsekvensen for et budskap med formidling av fysisk oppstandelse fra de døde – satt inn i det Paulus skriver. Her er de to sitatene jeg har benyttet samlet:

-    For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp
-    Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

Etter gjennomgåelsen hittil kan det siste sitatet oppfattes slik:

Men har ikke Kristus stått opp (i troende etter den åndelige forståelsen Paulus formidler med oppstandelsen), da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.

Det Paulus IKKE har ment er at Jesus skulle ha stått opp fysisk fra de døde – som avklart. Det er rett og slett noe som ikke tilhører budskapet hans. Og siden forståelsen av en fysisk oppstandelse IKKE tilhører hans budskap, kan en slik forståelse rimeligvis ikke tillegges et innhold som gir liv til oppstandelse i Jesu navn - slik Paulus formidler. Men dersom en slik forståelse IKKE kan tillegges det livgivende budskapet Paulus formidler, tja, så er vel det å regne som et ganske så tomt budskap i denne sammenheng.
 
Det gis ikke en mulighet som jeg kan se av nevnte sitater (og brev) at Paulus kan ha ment at hans budskap skulle referere til en oppstandelse av både fysisk og åndelig karakter. I så fall ville han ha kommet med et fullstendig forvirrende tomt budskap, hvilket han selvfølgelig ikke har gjort. Et annet forhold kan være at budskapet hans kan oppleves vanskelig tilgjengelig, men av den grunn bør man ikke tillegge budskapet hans et innhold som slettes ikke er der.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

PS: Der er noen grammatikalske feil i innlegget. Disse lar jeg bare få stå.  Samtidig håper jeg leseren ser gjennom fingrende med disse og heller konsentrerer seg om innholdet. Innlegget ble skrevet nokså raskt, og gjennomgått adskillig raskere ;-)

Kommentar #1

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Og siden forståelsen av en fysisk oppstandelse IKKE tilhører hans budskap, kan en slik forståelse rimeligvis ikke tillegges et innhold som gir liv til oppstandelse i Jesu navn - slik Paulus formidler. Men dersom en slik forståelse IKKE kan tillegges det livgivende budskapet Paulus formidler, tja, så er vel det å regne som et ganske så tomt budskap i denne sammenheng.

Nå er det mange  budskap som jeg ville betegnet som tomt, og dette er ett av dem..

Når det er sagt, så er jo hele apostelstandens vitnemål bygget opp rundt det faktum at de så jesus som fysisk  oppstanden, like tydelig som de så han dø på korset..

mao. var deres vitnesbyrd..

1.kor.15.3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,  5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.  7 Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.

på den tiden Paulus levde så var det mange som kunne bekrefte Jesu fysiske oppstandelse, og det var også kjernen i deres budskap at Jesus hadde overvunnet døden..

Så til din påstand om en åndelig oppstandelse dvs. etter filosofisk modell.

1.kor.15.35  Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Dette utsagn utelukker en åndelig oppstandelse etter filosofiens åndsbeskivelse, da Paulus her sier at en må så noe for at noe nytt skal spire..

Det som såes er ett dødelig legme..og siden ikke noen andre enn Jesushar oppstått i ett udødelig legme så betyr det at så lenge man vandrer i sitt dødelige legme.. så er man ikke ånd..

Det utelukker også en åndelig oppstandelse på innsiden av kroppen, for hva er sådd for at denne oppstandelse skal skje, kroppen er jo intakt også etter at kristusbevissheten er oppnådd

OM ikke noe dør, dvs gravlegges så kan heller ikke noe åndelig oppstå fysisk slik Jesus oppstod på den tredje dag.

Kommentar #2

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Geir Rune Larsen

Publisert over 10 år siden

Jeg underkjenner på ingen måte at det selvsagt beror på øynene som ser om et budskap betegnes som tomt eller ikke – slik som mitt innlegg fremstår for deg i ditt tilfelle.

”Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.”

Dette verset viser en billedlig fremstilling av Jesu åndelige oppstandelse hos mer enn fem hundre søsken på én gang.

Og så til dette du tar med i din kommentar:

”1.kor.15.35  Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.”

Det Paulus skriver om her er at det som blir sådd i jorden ikke kommer opp av jorden som det som ble sådd. Et frø legges i jorden, men en vakker plante kommer opp i den eteriske virkelighet – ikke frøet. På en måte kan vi si at frøet ofrer seg i jorden slik at en vakker plante kan strekke seg opp i den eteriske virkelighet. Dette taler jo i seg selv i mot en forståelse av Jesu fysiske oppstandelse. Slik Jesus ofret seg, oppsto hans ånd blant de troende. Jesu ånd oppstanden i troende på hans navn er frøets potensial virkeliggjort i blomsten som strekkekker seg opp fra jorden og vender seg til solens livgivende stråler i den eteriske sfære. Avlingen vil bli mager (for ikke å si tom) om frø legges i jorden for så at frø innhøstes fra jorden.

Ellers hadde det vært fint om du kunne legge ut din forståelse av sitatene jeg hadde som utgangspunkt for mitt innlegg, om du ønsker å tilbakevise innholdet i mitt innlegg. Slik vil jeg lettere kunne følge tankegangen din. imidlertid har jeg jo skjønt at du ønsker å påvise at Paulus’ brev IKKE sikter til noen åndelig oppstandelse i Jesu navn for å styrke troende i troen (i omtalte tilfelle for menigheten i Korint). På den annen side vil jeg selvsagt ikke pålegge deg å fylle din tid med å tilbakevise et for deg tomt innhold.

Med vennlig hilsen Svein-ole

Kommentar #3

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Dette verset viser en billedlig fremstilling av Jesu åndelige oppstandelse hos mer enn fem hundre søsken på én gang.

joh.20.24 Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom.25 «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.»26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!»

hva forteller dette bibelverset deg da?

hvordan vil du bortforklare det?

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det Paulus IKKE har ment er at Jesus skulle ha stått opp fysisk fra de døde – som avklart. Det er rett og slett noe som ikke tilhører budskapet hans

Paulus skriv stort sett berre rot om det meste.

Oppstandelsen er beskrive i Esekiel 37.Slik vil det skje:

"Døde knoklar blir levande
Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av knoklar.  2 Han førte meg omkring mellom dei. Sjå, det låg ei stor mengd med knoklar utover dalen, og dei var heilt tørre.  3 Då sa han til meg: «Menneske, kan desse knoklane bli levande att?» Eg svara: «Min Herre og Gud, det veit berre du.»  4 Han sa: «Tal profetord over desse knoklane og sei til dei: Tørre knoklar, høyr Herrens ord!  5 Så seier Herren Gud til desse knoklane: Sjå! Eg lèt det koma ånd i dykk, så de blir levande.  6 Eg fester sener på dykk, legg kjøt på, dreg hud over og gjev dykk andedrag så de blir levande. Då skal de kjenna at eg er Herren.»
     7 Eg tala profetord, som eg hadde fått bod om. Sjå, eg profeterte, og det tok til å buldra og skjelva. Knoklane la seg inn mot kvarandre, knokkel mot knokkel.  8 Eg såg, og sjå! – det kom sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over. Men ånd mangla dei.  9 Då sa han til meg: «Tal profetord til ånda! Menneske, tal profetisk og sei til ånda: Så seier Herren Gud: Kom, ånd, frå dei fire vindretningane og blås på desse drepne så det kjem liv i dei.»

Mennesket står opp igjen. Det kjem kjøt og blod igjen på knoklane. Gud skapar alt nytt .

Paulus skriv ein masse tull i 1 kor 15.

 "Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40 Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppa"

Han snakkar om åndlege menneske og jordiske menneske. Dette er gnostisk tankegang og heilt i strid med GT sine skrifter.

Det er eit av kjenneteikna på forføringa at dei åndeleggjer det heile. Mennesket skal stå opp i KJØT og BLOD.

Kommentar #5

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus skriv ein masse tull i 1 kor 15.

godt at du kommer å ordner opp i rotet da..men jeg stoler nå utrolig mye mer på paulus enn torstein langesæter..

En som har opphevet det meste av NT har lite troverdighet..

Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hovmod i særklasse

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus skriv stort sett berre rot om det meste.

Det må være toppen av hovmod.

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.

Studer nøye denne teksten. Om muligheten for å forstå versene om Tomas tvil skulle angå at Jesu oppstandelse var av fysisk karakter; hvorfor gjelder da vissheten i Tomas tro Jesu naglemerker i hendene hans, for ikke å nevne og stikke hånden i siden hans? Dette kan jo ikke angå gjenkjennende egenskaper ved Jesus slik Tomas ville ha kjent igjen Jesus etter de fysiske egenskaper og trekk Jesus var i besittelse av som menneske. Om fysisk oppstandelse skulle være poenget ville jo tro være tilstrekkelig at han bare så Jesus med egne øyne … og fjernt fra å stille krav som nevnt.
Det han nevner med fingeren i naglemerkene i Jesu hand, samt å stikke handen i Jesu side, har en helt annen symbolsk betydning enn tilfellet skulle være som en beskrivelse av krav til tro ved gjenkjennelse av Jesus etter en eventuell fysisk oppstandelse. Troende bør IKKE ta den billedlige fremstillingen av Tomas tvil til inntekt for tro på en fysisk oppstandelse.

Tenk deg selv om en slektning av deg skulle ligge hardt skadd på sykehuset, med store kvestelser etter en ulykke, men likevel være i livet. Og du ble kontaktet som nærmeste slektning for å bekrefte hans identitet og mulighet for å vise din omsorg. Rett før møtet skulle du stille som krav til legen at med mindre du fikk stikke fingeren i din slektnings mindre sår og handen din i hans større sår, så ville du ikke tro at det er din slektning som er i sengen.
Synes du selv at et slikt krav til gjenkjennelse er noe man forbinder med et velfungerende menneske i samfunnet.

Jeg vil be deg å lese om Tomas’ tvil – slik den er gjengitt i Bibelen – om igjen og om igjen og om igjen … Kanskje vil du oppdage at grunnen til beskrivelsen av Tomas’ møte med Jesus, slik vi kan lese, angår tro – ikke fysisk gjenkjennelse. Den oppvakte vil forstå at den billedlige fremstillingen - som om Jesus var fysisk hos dem - angår den beviste opplevelsen og billedlige formidling av Jesu nærvær i ånden. Det er denne oppvåknende åndelige tilstanden hos disiplene som er Jesu oppstandelse og som er billedlig fremstilt i Bibelen som om Jesus var fysisk hos dem.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

En som har opphevet det meste av NT har lite troverdighet..

Du er vel einig i at Esekiel 37 beskriv kva Gud skal gjera om ikkje lenge. Knoklane skal fyllast med bokstavleg kjøt og mennesket skal verta levande igjen.

Paulus seier at KJØT OG BLOD ikkje skal arva Guds rike.

Det er nettopp det teksten i Esekiel 37 beskriv.Mennesket står opp i kjøt og blod,..

Det gnostiske tullpratet til Paulus er ikkjE godt å forstå,men han røper seg veldig på slutten.

"Det blir sådd ein kropp som hadde sjel, det står opp ein åndeleg kropp.
        Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45 Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege. 47 Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera. 49 Og liksom vi har bore biletet av det jordiske mennesket, så skal vi òg bera biletet av den himmelske. 50 Men det seier eg, sysken, at KJØT OG BLOD KAN IKKJE ARVA GUDS RIKE, og det som er forgjengeleg, skal ikkje arva det uforgjengelege" 1Kor 15

Desse orda oppfyller Paulus:

 "Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er komen i kjøt og blod, er av Gud. " 1 Joh 4 

 

 

Kommentar #9

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det er eit av kjenneteikna på forføringa at dei åndeleggjer det heile. Mennesket skal stå opp i KJØT og BLOD.

Med mindre du glemmer Gud - som er Ånd - bør du ikke bekymre deg over menneskets åndeliggjøring.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #10

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Glem ikke det som vedkjennes i ånden. Det er ånden som er uforgjengelig.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #11

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Troende bør IKKE ta den billedlige fremstillingen av Tomas tvil til inntekt for tro på en fysisk oppstandelse.

om det ikke slikt det er skrevet..om at Jesus er førstegrøden av de oppstandne..så er vi akkurat der Paulus sier at vår tro er uten mening..

1.kor.15.13 Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp.14 Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. 15 Da har vi vist oss som falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. 16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Paulus bruker ekstremt sterke ord om de som hevder de samme tanker som deg..og det er desverre ikke så mye mer å si til dine ord enn det Paulus sier så ypperlig.

Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Glem ikke det som vedkjennes i ånden. Det er ånden som er uforgjengelig.

Det åndelige legme er uforgjengelig...ånden har vi bare til låns(pant) inntil ett åndens legme utdeles..

Kommentar #13

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det gnostiske tullpratet til Paulus er ikkjE godt å forstå,men han røper seg veldig på slutten.

Om du kan forklare hva Paulus sier som er gnostisk så lytter jeg gjerne, men gnostikerne trodde jo ikke på en fysisk oppstandelse i ett åndelig legme likt det Jesus hadde ved sin oppstandelse..

De trodde som adventistene og  new age at kroppen ble gravlagt for aldri å oppstå igjen.

begge rettninger  tror på en åndelig oppstandelse etter filosofisk modell hvor oppstandelsen er legemsløs..

men jeg vil nå heller si at du røper deg veldig..når du ikke kan redegjøre for det du så sterkt hevder..

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

De trodde som adventistene og

No var eg med i adventistsamfunnet frå 78-86 ,så eg trur du ikkje har fått med deg kva dei lærer om oppstandelsen -:

Paulus snakkar om kva kjøt me skal ha etter oppstandelsen.Han skriv då at det ikkje er den same substansen som me har no.

Det er dette eg tenkjer på som ein del av dette gnostiske tullpratet.

Kommentar #15

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Avslutningsvis

Publisert over 10 år siden

Jeg registrerer at innholdet som skulle utvikle tråden begynner å bli tynnere og tynnere (og tråden med) Da er det vel likevel like greit at vi ikke belaster denne tråden mer.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #16

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Nå er det adventister også på denne blogg, og det var mengder også på kristenblogg, tror du ikke jeg har fått med meg hva deres syn er på sjel/legme..

Den åndelige oppstandelse adventister tror  på er utrolig lik den new age prediker..

begge tror på en åndelig oppstandelse etter filosofiens åndemodell..dvs en legemsløs oppstandelse.

begge tror på at kroppen slutter å eksistere..ved døden

forskjellen er så enkel som dette, mens new age prediker at man må oppstå åndelig inni kroppen for å få kristusbevisshet, så hevder adventistene...for at ånden skal frigjøres må kroppen dø, slik at ånden kan reise opp til himmelen..

Adventistene fjerner rett og slett det indre mennekset(sjelen) med å kalle den en naturlig  kropp..violla så er mennesket plutselig gjort til  en åndelig skapning slik new age også hevder om sine opplyste..

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Med mindre du glemmer Gud - som er Ånd - bør du ikke bekymre deg over menneskets åndeliggjøring.

Så sa han til meg: Menneske, desse knoklane er heile Israelsfolket. Høyr kva dei seier: «Våre knoklar har tørka inn, vår von er knust. Det er ute med oss!»12 Tal difor profetord og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav. Så fører eg dykk til Israels-landet. 13 Mitt folk, de skal kjenna at eg er Herren når eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav! 14 Eg gjev dykk mi ånd, så de blir levande, og lèt dykk finna kvile i dykkar eige land. Då skal de kjenna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, seier Herren.

Esekiel 37 forklarar fleire ting ved oppstandelsen.

Kor reiser desse som står opp?

SVAR: til Israelslandet .

Paulus skriv feilaktig at dei vert ført ut i verdsrommet.

Gud let menneska stiga ut av gravene etter at knoklane har fått kjøt på seg og Guds livspust igjen er gitt dei.

Du kan lesa om akkurat same hendinga i 1 Mosebok då han skapte Adam og Eva.

Kommentar #18

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg registrerer at innholdet som skulle utvikle tråden begynner å bli tynnere og tynnere (og tråden med) Da er det vel likevel like greit at vi ikke belaster denne tråden mer.

hmm..det er vel ofte slikt når man ikke finner svar i skriften for sitt syn..

Kommentar #19

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Paulus snakkar om kva kjøt me skal ha etter oppstandelsen.Han skriv då at det ikkje er den same substansen som me har no.

Gir ikke jesu oppstandelseskropp oss svar på akkurat det..

luk.24.37 De ble forskrekket og redde, for de trodde de så en ånd.38 Men han sa til dem: «Hvorfor er dere forferdet, og hvorfor lar dere tvilen stige opp i dere?39 Se på mine hender og mine føtter; det er meg. Ta på meg og se! En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har.»

når jesus sier om sin kropp at den ikke er ånd etter filosofisk modell så sier han samtidig at ånd er håndfast slik Jesu kropp er med kjøtt og bein ikke ulikt det paulus sier her..

1.kor.15.39  Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk.40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.

mao. skiller de jordiske kropper og de himmelske seg med at det er forskjellig kjøtt og forskjellig glans.

det er også åpenbart at den åndelige fysiske kropp Jesus hadde både  ben og kjøtt, men ikke av samme slag som jordisk kjøtt og ben..

det betyr at med den kroppen så var han ikkebegrenset av de begrensinger vi er belemret med i våre kropper som dødelighet og det å lukke opp døren før vi går inn i ett rom.

likevel kunne han med dette legeme både spise og drikke..

Kommentar #20

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er dette som er feil i det Paulus skriv.

Mennesket er av kjøt og blod i dag slik Gud skapte dei og slik skal dei vera i framtida.Det er ikkje noko anna kjøt og blod.

"Sjå, eg profeterte, og det tok til å buldra og skjelva. Knoklane la seg inn mot kvarandre, knokkel mot knokkel.  8 Eg såg, og sjå! – det kom sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over. Men ånd mangla dei.  " Esekiel 37

"Då forma Herren Gud mennesket av støv frå jorda og bles livspust i nasen på det, og mennesket vart ein levande skapning." 1 Mosebok 2

"Då lét Herren Gud ein djup søvn koma over mannen. Medan han sov, tok han eit sidebein og fylte att med kjøt.22 Av sidebeinet Herren Gud hadde teke frå mannen, bygde han ei kvinne, og han førte henne til mannen.
    23 Då sa mannen:
          «No er det bein av mine bein
          og kjøt av mitt kjøt.
          Ho skal kallast kvinne,
          for av mannen er ho teken.»

Paulus skriv:

"Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45 Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege. 47 Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera. 49 Og liksom vi har bore biletet av det jordiske mennesket, så skal vi òg bera biletet av den himmelske. 50 Men det seier eg, sysken, at kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike, og det som er forgjengeleg, skal ikkje arva det uforgjengelege"

Enkelt sagt så er dette svada utan grunnlag i GT.

Pauus gjer forskjel på det fyrste menneske Adam som var skapt av jorda og Jesus som var frå himmelen.

Her røper han seg fullstendig.

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jesus sto selvfølgelig opp fysisk, Svein Ole Hansen.

Det er da få ting i NT som kommer så tydelig fram.

Dette med at dette skulle være billedlig kommer ikke fra skriften.

 

 

Kommentar #22

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Jesus sto selvfølgelig opp fysisk, Svein Ole Hansen.

Det er da få ting i NT som kommer så tydelig fram.

Dette med at dette skulle være billedlig kommer ikke fra skriften.

Når det gjelder oppstandelse fra den døde, så kan jeg ikke se at de ugudelige får noen guddommelige oppstandelse legemer som det blir hevdet av noen, for så å kunne pines i ildsjøen i all evighet.
Jeg kan heller ikke finne noen plasser det står om at de får det?
Er det noen her som kan se det, så gi meg noen skrifts steder der det står om dette?
Jeg kan ikke se noe annet en at 1 Kor 15 handler om det kristnes legemlige oppstandelse og ikke det ugudeliges oppstandelse?
Kan være enig i det at våre legemer ikke er like i den forstand at de er avhengig av matt og drikke for å eksistere, men de er gjort lik Jesus oppstandelse legeme som både åt og drakk og gikk gjennom att stengte dører.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere