Svein Ole Hansen

101

Sann død

Sann død inntreffer når et menneske dør med hensyn til seg selv i tiden for hans (Guds sendebud) åpenbaring på en slik måte at det ikke søker noen annen enn ham.

Publisert: 25. des 2011

Jeg mener at denne oppklaringen også kan settes inn i ”Jesu seier over døden” til kristnes sanne glede. På en måte blir dette malen for å justere også kristen teologi i den grad forståelsen av sann død blant kristne avviker fra ordene jeg innledet med.

Når jeg benytter ordet mal er det også med den forståelse at fysisk død, som endelig utgang på vårt jordiske liv, er ufravikelig uavhengig av livssynsorientering. Fysisk død er en terminal utgang av vårt fysiske liv på denne jord om man er jøde, buddhist, kristen, muslim, bahá’í eller blant mennesker (nærmere knyttet til naturen) som Gud har opplyst under andre betingelser – eller for den saks skyld for de som ikke har et avklart og anerkjennende forhold til Gud.

Om jeg nå betrakter malen fra en annen synsvinkel, er det like opplagt at sann død kan sies å være en ”terminal” utgang av vår jordiske tilhørighet i den forstand at å dø med hensyn til seg selv i tiden for tilkjennegivelsen av Guds vilje berører alle om man er jøde, buddhist, kristen eller muslim. I den forstand utgjør ikke tilsynelatende forskjellige livsanskuelser før sann død (at man ikke søker noen annen enn ham) ulike utfall mht å forholde seg til Guds åpenbarte vilje når denne er gjort kjent.

Dette er situasjonen i dag. Tilsynekomsten av Guds etterlengtede vilje er enhetlig åpenbart for alle mennesker på denne jord.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kan vi kalle det

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Tilsynekomsten av Guds etterlengtede vilje er enhetlig åpenbart for alle mennesker på denne jord.

åpenbart for alle så lenge en el to ikke ser det?

Om ikke, hva bør den som ser foreta seg for å vise det? -for den som enda ikke kan se det.

Kommentar #2

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

åpenbart for alle så lenge en el to ikke ser det?

Om ikke, hva bør den som ser foreta seg for å vise det? -for den som enda ikke kan se det.

Guds vilje åpenbares uavhengig av øyner som ser eller ikke ser. Han kan vekke hvem han vil. Det er ikke opp til meg å foreta meg annet enn tjeneste for Guds herlighet som vekket meg. Alt annet overlater jeg til Ham. Et menneskelig aspekt er likevel - om jeg må få tillate å nevne det – at jeg i det minste ved dialog kunne få troende og ikke-troende til å se at guddommelig åpenbaring ikke er i konflikt med fornuft og forstand, men snarere opplyser disse kvalitetene ved våre liv.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Øynene som ser.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Guds vilje åpenbares uavhengig av øyner som ser eller ikke ser

Kan det kalles en åpenbaring om der ikke er øyne som ser?

Bibelen sier dens åpenbarte visdom overgår kunnskap og forstand, noe dronningen av Saba også forteller, hvordan kan da du si at det ikke er konflikt mellom det åpenbarte og forstanden?

Den som er vekket burde vel ha lys til å gjøre det som skal til for å opplyse andre om det de ikke ser?

Påstanden; "Tilsynekomsten av Guds etterlengtede vilje er enhetlig åpenbart for alle mennesker på denne jord." blir litt luftig når det er uenighet om hvem denne "Gud" er og milliarder ikke har lengtet ett minutt etter de andres gud sin vilje og heller ikke ser sin egen guds åpenbaring.

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Død og liv.

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kan det kalles en åpenbaring om der ikke er øyne som ser?

Tilbake til det filosofiske spørsmål om blomsten som voks opp levde og døde og råtnet uten at den ble sett.. Har den eksistert ?

Tilsvarende om et mennesket.  Egypterne delte mennesket inn i 4 deler. Ånd, sjel, kropp og navn.  Kroppens død er en ting.  Ånden og sjelen levde så lenge navnet ble husket.   Vår venn Keops sitt navn vil leve lenge..

Spor av denne tanken finner vi i jødedommen/kristendommen.  De som har sitt navn skrevet opp i livets bok går virdre til neste liv. 

Men det som er viktig for meg er starten og slutten av kroppens liv.  Når starter et liv og når stopper et liv.. Starter livet når cellene begynner å dele seg og slutter å dele seg , eller når  blodet begynner å renne i årene og slutter å renne i årene ?  Eller er det andre tidspungt som blir brukt på kroppens død ?

Den sanne død må vel være når man er glemt av både Gud og mennesker.  Da er vel både kropp , ånd og sjel borte sammen med navnet i livets bok.

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fødsel.

Publisert over 10 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Den sanne død må vel være når man er glemt av både Gud og mennesker.

Kanskje det er på sin plass å definere hva sann død er så vi ikke ender opp med å diskutere skinndød.
Dette er en måte å si det på; «Sann død inntreffer når et menneske dør med hensyn til seg selv i tiden for hans (Guds sendebud) åpenbaring på en slik måte at det ikke søker noen annen enn ham.»

Når Abraham definerer død så bruker han iGen 2:17to varianter av ett ord som beskriver to «døder» på ulike nivå (der er flere men vi kan først ta for oss de to grunnleggende);

1         Muth; fosterets gener vibrerer i perfekte energibølger og skaper, kopierer seg gjennom forløsning, en celles død gir to datterceller, en død som resulterer i ett nytt liv pga. tilkobling/ samhandling, som en lenke i kjeden som dør men er genetisk koblet til den neste og derfor fortsetter sitt liv på samme nivå.

2          Tamuth; Her er korset den avgjørende faktor.
Skapningen er blitt seg bevisst sitt nivå av liv, vurderer det som utilstrekkelig og oppnår ønsket om et høyere, energibølgene beveger seg på cellenivå, men nå er den spirituelle informasjonen i genene med i vurderingen og uavhengig av tid og rom fornyer han livet ved å endre form. Intelligensen i cellekjernen kopierer seg uavhengig av ytre substans (egoismen), det ytre egoistiske menneske forandrer form ved å dø.

Begge dødene er endelige, men den første avslutter sin syklus på det fysiske plan for å starte en ny på samme nivå, denne døden er falsk i den forstand at den løfter ikke mennesket opp, mannen har ikke spist kunnskap, selvsagt oppleves denne døden endelig men det fordi han ikke forstår hverken hva liv el død er. Denne døden leder til bolig i en ny kropp slik at han får en ny mulighet til å søke kunnskap om skaperen.

Den andre avslutter sitt nivå og starter en ny på det spirituelle nivå, denne mannen har spist kunnskap og dør sant, han oppnår det Bibelen snakker om; Navnet i livets bok og evig liv, døden er funksjonell i den forstand at han forstår at om kroppen dør så lever han ubekymret videre, dette er et liv hakket over det vi i denne verden kjenner. Denne døden må selvsagt skje mens mannen er i kroppen.

Dette viser at den sanne død er når man husker hva som skjedde i begynnelsen og helt fram til enden som er begynnelsen på det som skapertanken tenkte.

Tilbake til det filosofiske spørsmål om blomsten som voks opp levde og døde og råtnet uten at den ble sett.. Har den eksistert ? Nei, den har vært et avtrykk/ et "fotspor" underveis i evolusjon, men ikke bevisst sin eksistens. En bevisst lilje på marken overgår Salomo i all sin prakt siden han bare var et ubevisst steg i utviklingen. 

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kan det kalles en åpenbaring om der ikke er øyne som ser?

Det er ikke slik at dess mer blind et menneske er for Guds åpenbaring, dess mindre reell eksistens har åpenbaringen. Guddommelig åpenbaring er ikke underlagt svakheter ved menneskelige øyne. Gud selv sørger selvsagt for nødvendighetene ved tilsynekomsten av det som åpenbares i hans navn.

En konflikt forutsetter en tilkjennegivelse og bevissthet om det konflikten angår. Om guddommelig visdom overgår menneskelig kunnskap og forstand kan ikke jeg se på hvilke plan en slik eventuell konflikt skulle kunne utspilles.

Jeg betrakter det ikke som min oppgave å opplyse noen om det de ikke ser i betydningen å se for noen som ikke ser, men snarere å henvise til det jeg ser og at min henvisning forhåpentligvis oppleves å være i harmoni med fornuft og forstand. Så får det bli opp til Gud å avgjøre om min henvisning er av betydning for Hans sak.

Det du til slutt siterer fra min kommentar er ikke luftig, men er en henvisning til Bahá’u’lláh. Enhver er selvsagt i stand til å søke Bahá’u’lláh etter sine forutsetninger. Det som er gitt av Gud for oss å forholde oss til vil vi selvsagt måtte stå til ansvar for om vi velger noe annet i stedet. Rettferdiggjort er den som søker Guds vilje.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Den sanne død må vel være når man er glemt av både Gud og mennesker.

Hvorfor knytter du sannhet til en for oss mennesker utenkelig situasjon; å skulle være glemt av Gud? Det å være ”glemt av” vil alltid peke tilbake til oss mennesker og er ikke noe et menneske kan tillegge Gud. Sannheten ved vår eksistens blir tydeligere om vi søker Guds nærvær – ikke om vi fjerner oss fra Gud. Det er det som ligger i innlegget å forstå ved sann død. At sann død oppstår når vi dør mht oss selv og ikke søker noe annet enn det som er gitt oss av Gudsmanifestasjonen.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke slik at dess mer blind et menneske er for Guds åpenbaring, dess mindre reell eksistens har åpenbaringen. Guddommelig åpenbaring er ikke underlagt svakheter ved menneskelige øyne. Gud selv sørger selvsagt for nødvendighetene ved tilsynekomsten av det som åpenbares i hans navn.

En åpenbaring er ikke åpenbart før mennesket ser det åpenbare (det burde være åpenbart).
Bibelen sier at skaperen åpenbarte seg selv ved å komme ned, og å «komme ned» er umulig uten at mennesket mottar lyset som kommer, noe annet er umulig da mennesket er mottakeren, uten det åpenbarte er han i mørket med sine egne selvkomponerte illusjoner.

Abraham var den første som mottok og satte i system hvordan mennesket kan åpenbare skaperen, og åpenbare skaperen kan han ikke før han blir skaperen lik i form og uttrykk. Er mennesket blind for åpenbaringen finnes ingen åpenbaring, underbevisst lyset ser ikke skapningen. Først når han er åpenbaringen bevisst èr det åpenbarte og han er lyset bevisst, bevissthet som ikke er opplyst har ikke mottatt lys og er ikke eksisterende, det er dødt som en stein. Men husk nå på at en stein er full av kvanteliv og kan utvikle bevissthet om han får noe tid på seg :-).

Skaperen èr ikke før han er åpenbart i sin skapning, dette fordi han ikke har måleinstrumenter å åpenbare seg gjennom uten sin motpol -mennesket, de to er ikke eksiterende hver for seg, men som enhet kan Han uttrykke «Jeg er».
Intet kan måles uten det motsatte, lys finnes ikke uten mørke like lite som mørke finnes uten lys, varm kjærlighet eksisterer heller ikke uten iskaldt fravær av samme.

Som du sier, så selvsagt sørger skaperen for sin egen tilsynekomst, men er underlagt nødvendigheten av at mennesket når Hans nivå, derfor kommer ikke han ned uten en forstand som opplyses.
Hva Bahá’u’lláh har med dette å gjøre ser jeg ikke, alle mennesker har potensiale til å bli skaperen lik uavhengig av mer el mindre kjente personer -åkerjord utvikler sitt såkorn når miljøet (skriften (lyset), læreren (veilederen) og gruppen(enheten) er funksjonelt enten læreren heter Per, Pål el Bahá’u’lláh.

Kommentar #9

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

En åpenbaring er ikke åpenbart før mennesket ser det åpenbare (det burde være åpenbart).

Er det ikke slik med deg at du regner deg som Gud lik, i så fall burde du vite at en åpenbaring er når Gud lar det skje.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Din konklusjon forstår jeg ikke.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Er det ikke slik med deg at du regner deg som Gud lik, i så fall burde du vite at en åpenbaring er når Gud lar det skje.

Som sagt i kommentar 8; "Som du sier, så selvsagt sørger skaperen for sin egen tilsynekomst, men er underlagt nødvendigheten av at mennesket når Hans nivå, derfor kommer ikke han ned uten en forstand som opplyses."

Et menneske kan ikke regne seg som gud lik, enten har han oppnådd skaperen eller så har han det ikke.
Å holde seg til kristendom el andre trossystemer er å sette seg over skaperen.
Han krever skapningens utvikling før han er ferdiggjort, sann og rett ihht. bildet som er tegnet, først da er skapningen åpenbart som skaperen, de to er Ett i tanke ord og gjerning.

Skapningens tro på at han kan baypasse dette og regner ut at det er mulig å snike seg inn i himmelen bak ryggen på en el annen mellommann er blasfemi, uforstand og hovmod. Ett hvetekorn kan ikke tro seg til åkrer bølgende av hvete, det må "gå" veien selv. 

Det er kun en vei til himmelen; gjennom den andre død (sann død, se kommentar 5) med påfølgende oppstandelse som en ny skapning.

Først da kan Skaperen åpenbare seg for alle skapninger på denne jord, før det er han skjult pga manglende forstand på det skjulte uansett hva skapningen måtte tro.

Kommentar #11

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Å holde seg til kristendom el andre trossystemer er å sette seg over skaperen.

Vil du være grei å legge ut innholdet du sikter til med setningen jeg har sitert fra deg, siden dette forekommer meg ganske så skjult.

Hilsen Svein-Ole

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Da er vi to som ikke forstår.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Vil du være grei å legge ut innholdet du sikter til med setningen jeg har sitert fra deg, siden dette forekommer meg ganske så skjult.

:-)

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Endelig død, den annen død

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Sann død inntreffer når et menneske dør med hensyn til seg selv i tiden for hans (Guds sendebud) åpenbaring på en slik måte at det ikke søker noen annen enn ham.

Sann død må vel være når både døden og dødsriket blir kastet i ildsjøen (Åp.20.14), dette er i høyeste grad døden over døden, hvor døden blir drept av livet. Den annen død.Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

En forsikring til denne uttalelsen er gitt i Salm.87.5-7:

          For om Sion heter det:
          «Hver og en er født her.»
          Den høyeste selv har grunnfestet byen.
          
           Herren skriver opp folkene og teller dem:
          «Alle er de født her.»
          
           De danser og synger:
          «Alle mine kilder er i deg.»

 

Kommentar #14

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Sann død må vel være når både døden og dødsriket blir kastet i ildsjøen

Du kan vel kanskje også skrive noe om hvordan du forstår innholdet i bibelversene du har tatt med i din kommentar. Det er vel slik at du selv setter versene i sammenheng og da gjør du vel det ut fra en forståelse av innholdet. Jeg leser jo versene du har tatt med, men din forståelse kjenner jeg ikke.

Grunnen til at jeg ber deg om å gjøre rede for din forståelse er at to kan sitere samme vers fra Bibelen, men ha temmelig forskjellig forståelse av bibelteksten, og dette kommer jo ikke frem med mindre man gjør rede for det.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Døden i Adam

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Grunnen til at jeg ber deg om å gjøre rede for din forståelse er at to kan sitere samme vers fra Bibelen, men ha temmelig forskjellig forståelse av bibelteksten, og dette kommer jo ikke frem med mindre man gjør rede for det.

Det finnes alltid feller å gå i dersom man prøver å tolke noe selv ut av bibeltekstene uten å se helheten gjennom alle tekstene, men slik jeg har forstått dette, finnes der i fremtid en dødsdag (Herren kjenner denne dagen som sin dag – Herrens dag), den har ord på seg til å være selve dåpen til døden (Rom.6.4), beskrevet som Adams synd, 1.Kor.15.22: Alle dør i Adam – mens alle levendegjøres i Kristus. Altså både en dødens dag og en fødselens dag da det gamle mennesket i dets fysiske kropp forgår og det nye mennesket skapes i det Bibelen kaller for det himmelske mennesket, det nye, eller det å være en ny skapning. (1.Kor.15.46-49, Kol.3.5-11, 2.Kor.5.17, Åp.21.4, Åp.1.10)

Årsaken til at det jordiske mennesket må dø ut er at de ikke i evighet kan leve på penger og grådighet, 1 Tim 6,10 , årsaken finner du her, Jak.1.15, Jes.5.13-14.

Vi har alt diskutert basuner, dette oppfylles ved den siste basun (1.Kor.15.51-53; forgjengeligheten erstattes med uforgjengelighet – døden med udødelighet) Åp.10.7 – (Den endelige død for døden.)

Jeg kan ikke gå videre inn på alt som skjer på Herrens dag, for den listen er lang, men det er lett å ta rede på ved å søke på denne dagen i et søkordregister, du liker jo ikke lange bibelsitater. Håper dette gav deg litt bedre innsikt.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Innholdsfortegnelse

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Du kan vel kanskje også skrive noe om hvordan du forstår innholdet i bibelversene du har tatt med i din kommentar. Det er vel slik at du selv setter versene i sammenheng og da gjør du vel det ut fra en forståelse av innholdet. Jeg leser jo versene du har tatt med, men din forståelse kjenner jeg ikke.

Skal prøve og gi et bilde på hvorfor Sion er stedet hvor gjenfødelsen skjer.Forståelsen har jeg fått ved å sammenholde alle bibeltekster mot hverandre på en slik måte at de aldri vil motsi hverandre som motsigelser – det betyr at det gjennom hele bibelen skjer en utvikling gjennom tid som hele tiden handler om utviklingen av Guds rike, og skapelsen av det hellige som skal bli født.

At alle blir født på nytt i Sion har med at det er her alle folkeslag skal samles foran Menneskesønnen som har sin opprinnelse akkurat her, Matt.25.31-33. Årsaken til at folkeslagene kommer til Israel i første omgang er Guds befaling om at de skal angripe landet gjennom Gogs hær. (Esek.38.) v16: Du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem. (Åp 16,16)

Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. 19 I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land.20 Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus.
  21 Da kaller jeg sverd over ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal rette sverd mot den andre. 22 Jeg straffer ham med pest og blod. Høljende regn og haglsteiner, ild og svovel lar jeg regne over ham og hans tropper og over alle folkene som er med ham. 23 Slik viser jeg meg stor og hellig og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. De skal kjenne at jeg er Herren.

Alle kildene dør i Israel, der vil de også fødes på nytt.

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Blind tro.

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Skal prøve og gi et bilde på hvorfor Sion er stedet hvor gjenfødelsen skjer.Forståelsen har jeg fått ved å sammenholde alle bibeltekster mot hverandre på en slik måte at de aldri vil motsi hverandre som motsigelser – det betyr at det gjennom hele bibelen skjer en utvikling gjennom tid som hele tiden handler om utviklingen av Guds rike, og skapelsen av det hellige som skal bli født.

Dette du siterer her Kjell er noe mennesket tror fordi det er blind og ikke seg at alt allerede er.
"Utviklingen" (evolusjon) du refererer til er menneskets oppvåkning fra den sanne død, siste trinnet i utviklingen.
"Å bli født" er når mennesket kommer til seg selv og erkjenner ; Jeg Er, en prosess som tar (sett fra menneskets side) 6000 år, men (fra skaperens side) allerede er uttenkt i skapertanken. Ellers ville ikke resultatet være gitt, Toraen ikke gitt og heller ikke mottatt. Det er åpenbart i Torah at uten å motta er ingenting, mottar du det ikke blir du hengende på korset -uten å dø.

Det er som å være i vann, du bølger fram og tilbake, fordamper og regner ned igjen, men gå oppe på vannet, i virkeligheten, det gjør du ikke -bare tror blindt på det som er over vannet.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Siteringen...

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Dette du siterer her Kjell er noe mennesket tror fordi det er blind og ikke seg at alt allerede er

2 Tim 3,16:Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd...

Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Rom.15.4:Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir...

2.Pet.1.21: For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud...

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva vil du fram til?

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Sann død er å knuse bokstaven, dvs din egoistiske oppfatning av det som er rett foran ansiktet ditt.

Du er bokstavene (se profilbildet mitt) som inneholder hele virkeligheten, å sitere bokstaver på rekke og rad, skriftsteder systematisert og bygd opp etter logiske mønstre til overbevisende  og flotte katedraler er ikke annet enn fasadepynt -kalking av graven vi ligger i.
Vi må ned av korset (effekten av ydmykelsen) ut av graven (effekten av å gå inn i Ordet), først da åpenbares det som ble blåst inn i Ordet (les mannen) -hele Torah, som er; "Skriften", dvs. Adams bok The Angel Raziel, Abrahams bok The Book of Creation, Mose bok The Bible, Sinons bok the Book of Zohar og Baal haSullams bok The Ladder.

Uten utvikles opp gjennom disse fem nivåene vil ingen ting være.
Det er ikke snakk om å tro på noe der oppe, men være alt i alle, om ikke er alt en illusjon enda ikke satt i funksjon, settes den ikke ut i livet er den kun et fata morgana bilde.

Kommentar #20

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Alle kildene dør i Israel, der vil de også fødes på nytt.

Fin formulering.

Hilsen Svein-Ole

Kommentar #21

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Sann død er å knuse bokstaven, dvs din egoistiske oppfatning av det som er rett foran ansiktet ditt.

Hm, ... hva har du tenkt å gjøre med bokstaven (som det til og med er dobbelt opp av) midt i profilbildet ditt?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #22

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva man gjør.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

hva har du tenkt å gjøre med bokstaven (som det til og med er dobbelt opp av) midt i profilbildet ditt?

Det er ikke spørsmål om hva man har tenkt el. tenker, men hvor mye av Ordet mottas og manifesteres, dvs. kommer til uttrykk i skapningen.

Alef - Tav er hva som er i begynnelsen og i enden og alt derimellom.
I Bibelens første ord (beresheet) opptrer Ordet, (profilbildet mitt), første gang, skapelsen hviler på disse to, den Er disse to; Blodet (oksens styrke hos den som følger hjertet) inneholder energien og Korset (omskjærelsen som garanterer skaperens egenskaper) setter den usynlige energien i funksjon.

Skjult i disse to er Døren som fører inn til Perfeksjon, som er skapningen i likhet i form med Skaperens kvalitet, åpenbart i den som har gjort det som blir foreslått i Gen 1:26.
Informasjonen skjult i dette ordet,  את, er alt mennesket behøver for å skape seg en ny himmel og ny jord. Var det ikke annet som sto i Bibelen (det står der over 9000 ganger men aldri oversatt), ville dèt være nok for å nå skapertankens mål, -det èr nok, men siden skapningen vrenger på alt og tolker i hytt og pine er Ordet beskrevet i de 5 bøker jeg nevnte i komm. 19.

Hva mener du forresten med "hmmm", er du interessert i livet etter døden kan du ikke oppnå det med en "hmmm" hoildning, i en sann død har du ikke krefter til å grynte hmmm.

Kommentar #23

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hummmmm omnipadme hummhummm

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva mener du forresten med "hmmm", er du interessert i livet etter døden kan du ikke oppnå det med en "hmmm" hoildning, i en sann død har du ikke krefter til å grynte hmmm.

aummmmmmmmmmmmm m

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Åååå,

Publisert over 10 år siden

kommer hun, gudinnen? -jeg mener gudinnen er vel få interessert i, det er vel gavene hennes som er i fokus hos både buddister og bahaier??

Kommentar #25

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva mener du forresten med

… ikke krefter til å grynte, hmmm … i sann død, men krefter til å knuse bokstaven, dvs. din egoistiske oppfatning av det som er rett foran ansiktet ditt.

"Dialogen" begynner sannelig å bli noe … esoterisk. Jeg føler vel å ha gjort et unntak, men ”dialoger” som denne - med et for meg nærmest utilgjengelig (om noe) innhold - ønsker jeg ikke å ta del i heretter. Jeg føler også for å nevne at verdidebatt burde bli forskånet fra innlegg og kommentarer som tilsynelatende ikke har kvalitet utover at ordene er ordnet sånn noenlunde grammatikalsk etter hvilken ordklasse de tilhører.

Moderator bør stenge denne tråden nå.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Korsfestelse.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Moderator bør stenge denne tråden nå.

All spirituell opplysning, innbefattet Jesu og Bàbs undervisning, ble av samtidens moderatorer fengslet, korsfestet, forsøkt avstengt el på andre måter latterliggjort, noe som fungerer mhht de som ikke ønsker å gå i dybden av vår virkelighet, men den som har et ønske om et høyere liv vil uansett finne sin skaper :-) -og oppstå fra de døde. 

De som ikke forstår ender opp i navlebeskuende religion.

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bokstavknusing

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Sann død er å knuse bokstaven, dvs din egoistiske oppfatning av det som er rett foran ansiktet ditt.

Selvfølgelig hører bokstavknusing med i sann død, jeg skriver jo at den endelige død for døden er fødselen til vårt nye liv (i ånd), da har vi ikke lengre bruk for bokstaver lengre, (2.Kor.3.6:  han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende) for samtidig med at vi blir et nytt menneske, blir også det vi har vært vant med knust – denne verdens visdom er dårskap for Gud, 1.Kor.2.6: Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne.

Og du vet vel at når den nye pakt kommer og gjør sin inntreden, da det nye liv begynner, sier skriften i Jer.31.31:

         Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg slutter en ny pakt
          med Israels hus og Judas hus,
          
   
32 ikke som den pakten
          jeg sluttet med fedrene deres
          den dagen jeg tok dem i hånden
          og førte dem ut av Egypt;
          den pakten brøt de,
          enda jeg var deres herre, sier Herren.
          
    33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.
          
    34 Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden.

Det som vi nå leser som bokstaver i Bibelen vil bli samordnet i å være i sinn og hjerter og en trenger ikke bokstaver lengre. Men en pekepinne på når dette skjer har vi jo også i Guds ord i Matt.5.18 og Luk. 16.17: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Altså ingen bokstavknusing før dette har skjedd – derved må vi ta til etterretning : 2 Tim 3,16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd...

Rom.15.4:Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir...

Så fortsatt og inntil videre er det slik fatt at vi ennå må dunke hverandre i hodene med bokstaver og bibelvers som vi ikke helt vet hvordan man skal tolke eller forstå inntil den dagen da vi blir omprogrammert. ;-))) !? Tar du hintet?

 

 

Kommentar #28

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Når skjer det?

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det som vi nå leser som bokstaver i Bibelen vil bli samordnet i å være i

Den som får en dråpe sæd av en far -faren skjenker “hvit sæd” (Loven), moren skjenker det “røde” (Adam)- må "høre og gjøre" før noe som helst skjer, men den som er lydig (følger bokstavens innhold) heller enn å drive med ofring (praksis av en el annen religion) vil fostre fram det som ble sådd. Og skaperen utvikler sjelen.
Alt du har er et enkelt punkt (sæden/ hvetekornet) – og det er nok. Du må få det til å vokse, så det når uendelighetens nivå -himmelen. Hvordan gjør du det?

Det er bare ufruktbare kvinner som venter på at det skal skje.

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Herrens utvalgte

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Du må få det til å vokse, så det når uendelighetens nivå -himmelen. Hvordan gjør du det?

Hvis jeg eller du er en av dem (1 Pet 2,9) som skal vokse, skjer det omtrent slik det er forklart i 1.Kor.15.12: Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? 13 For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 14 Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. 15 Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. 16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
    20 Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

For å si det slik, det er en skaper = pottemakeren, Jer.18.3:Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidet ved dreieskiven.  4 Når karet han holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig.
     5 Da kom Herrens ord til meg:  6 Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.  7 Snart truer jeg et folkeslag eller et rike med å rykke opp og rive ned og ødelegge.  8 Men dersom det folket jeg har truet, vender om fra ondskapen sin, da angrer jeg på det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Osv...

Vi kan ikke drive med å omskape oss selv, det er det pottemakeren som gjør, 1 Kor 15,52. Vi er folkene på jorden, Esek.36.19: Og jeg spredte dem (Herrens folk) blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem.

 

Kommentar #30

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Såkornet.

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vi kan ikke drive med å omskape oss selv, det er det pottemakeren som gjør

Hva er hensikten med å plante sin sæd i mennesket om det ikke skal høre og dyrke fram sædens potensial?

Hva bruker en bonde åkeren til, husk at når bonden og åkeren er ett i tanke ord og handling skaper Han Det Nye.
Religioner skiller mellom bonden og åkeren, som om de er to og har ulike mål.

Når mennesket hører "tonene" fra bokstavens indre opplever han "himmelen" skapes, det åpnes en mulighet (han skaffer rom) for at han kan dø fra sin lave og verdslige oppfatning av de litterære bokstavene og bli den skaperen tonene bærer bud om. 
Skapningen kan omskape seg fra motstander (egoist) til medarbeider (altruist) ved å knuse sin ytre fasade (potten), ydmyke seg og følge instruksjonene som ligger i melodien, bli identisk pottens skaper, men hører han ikke den oversanselige stemmen kan han ikke gjøre annet enn fortsette i sin villfarelse og blinde tro.

Mennesket er bokstaven, blindt tror han virkeligheten er på utsiden og en øvre virkelighet over der igjen, det han enda ikke ser er at alt er på innsiden, han må lete i åkeren etter skatten, alt på utsiden er kun illusjoner som forsvinner med tiden, det på innsiden kan ikke dø fodi det er derfra livet kommer. 

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Åkerdyrking og vingårder

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva bruker en bonde åkeren til, husk at når bonden og åkeren er ett i tanke ord og handling skaper Han Det Nye.
Religioner skiller mellom bonden og åkeren, som om de er to og har ulike mål

Bonden er nå engang den samme omtalte Skaperen - Noah var bonde og var den første som begynte å dyrke Himmelens rike (vingården 1 Mos 9,20 , Matt 20,1 . Åkeren er verden, det gode kornet er rikets barn (Guds rike) Matt 13,38.

Religionen er bare et stridsspørsmål Apg 25,19 som forfører mennesker bort fra hva dette virkelig handler om. Du har rett i at bonden og åkeren har to ulike mål, det første er tilintetgjørelse av åkeren med sine religioner, det neste er sorg over denne, deretter en gevinst og en gave ut fra dette, evig liv og gjenskapelse til noe nytt. 2 Kor 5,17

Kommentar #32

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

AVSLUTNINGSVIS

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig hører bokstavknusing med i sann død, jeg skriver jo at den endelige død for døden er fødselen til vårt nye liv (i ånd), da har vi ikke lengre bruk for bokstaver lengre

Med tanke på den forståelse herrene Nyborg og Kristensen legger til grunn for sann død, vil jeg sette pris på at det ikke kommer flere bokstaver i denne tråden.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #33

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sann død

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Bonden er nå engang den samme omtalte Skaperen

er når skapningen ser at han er skaperen, da dør han dagen lang bort fra sine oppfatninger, litterære fraser, påstander og illusjoner og heller søker seg rett på innholdet i bokstaven (sitt indre), forstår det skjulte og endrer skikkelse, fra mottaker til giver.

Derfor er Ordet gitt slik at den som ønsker det kan bli ett med Ordets innhold.
Den som ikke mottar vil fortsatt leve i det ytre, fokus vil være på det teoretiske, utvendigheter, det som kalles agner, høy halm og strå.

Egoisten er mottakeren av liv, han er en skapning, korrigerer han seg blir Han en Giver, da er Han en Skaper, de to er ett, men skapningen ser ikke det den andre vil gi før han dør bort fra seg selv og sitt mottagende blir identisk den Andre, det givende -som hele tiden har vært Ett, det egoistiske filter holder dette skjult intil han våkner fra sin blindhet.

Den som kom ned gjorde dette for å kunne stige opp igjen, forbeholdt de som mottar Lyset (som kom ned).

Kommentar #34

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tøddlene.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Med tanke på den forståelse herrene Nyborg og Kristensen legger til grunn for sann død, vil jeg sette pris på at det ikke kommer flere bokstaver i denne tråden.

De minste bokstavene er punktene, de såkalte dots el tøddler, før mennesket lærer å se og forstå hva de bringer bud om, må vi nok desverre fortsette trådene våre, men heldigvis vil alle våre tanketråder flettes sammen til et klart og virkelig bilde som åpenbarer hvem vi Er.

Snu det bare :-) ikke se på det du forstår men på med det som enda er over forstanden, da vokser (stiger) du.

Tødlene er de innlysende punkter, tonene i språket forteller, de er over forstanden. 

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Skapåpner

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

er når skapningen ser at han er skaperen, da dør han dagen lang bort fra sine oppfatninger

Da er du altså ikke allmektig du heller? I det Jesus som Guds Sønn sier: Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd, - hadde du vært av et sterkere kaliber ville du som kan overgå skaperen kunne gjort dette og gitt liv. Men du roter deg for hardt inne i det okkulte og er sikkert like dødelige som oss andre her på forumet.

Kommentar #36

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Lover

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men dette er pakten jeg vil slutte

Det siterte skulle vært:  "Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte."

------

Noah var den første bonden, skriver du. Siden har det vært flere bønder (profeter) som  har ført sivilisasjonene fremover i en stadig utvikling,  en stadig fremadskridende sivilisasjon. Som nå befinner seg med veer og smerter foran en ny fødsel. Jesu virkelige komme? Det er ikke lenger  mulig å holde folkeslagene så adskilt som tidligere. Vi må erkjenne at vi tilhører én menneskehet, som har ansvaret for denne kloden i fellesskap.

Men det må jo være noen spesifikke lover som Herren legger i vårt sinn, og skriver i våre hjerter? Lover som vil fremkalle "en ny by", "Det Nye Jerusalem"? Som vil stige ned fra "himmelen", gjort ferdig for sin brud? "Åndelige lover" som menneskene vil legge seg på hjertet her i dette jordeliv?

Da skal det altså ikke være religioner som strides mer. Da vil alle erkjenne at det er En Gud, Han som er Herre fra evighet og til evighet. (Pred.1.)

" Fra mine lover kan man fornemme den sødmefylte duften av min kledning, og ved deres hjelp vil seierens faner bli plantet på de høyeste tinder. Fra min allmektige herlighets himmel har min makts Tunge rettet disse ord til min skapning: «Overhold mine bud av kjærlighet til min skjønnhet.»Så sant jeg lever! Den som har drukket rettskaffenhetens utsøkte vin fra min rike gunsts hender, vil kretse om mine bud som skinner over min skapnings daglysning."   (Baha'u'llah)

Kjell du skrev tidligere: "Alle kildene dør i Israel, der vil de også fødes på nytt." - Blir ikke dette nettopp å forstå,  som at Israel er arnestedet der "alle religioner dør i seg selv", for deretter å slutte en Ny Pakt - En NY Fred?

Det er spennende å følge skriveriene til dere gutter, når jeg prøver å henge på ;-)

vennlig hilsen mette

Edit: Jeg ser i ettertid at du ikke ønsker flere ord her, Svein -Ole. Beklager derfor.

 

Kommentar #37

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vi Er,

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Da er du altså ikke allmektig du heller?

men forstår/ ser det ikke, bare stykkevis og delt, først når vi alle ser hvem vi er Er vi. Ingen Skaper åpenbares før det og før han er skapt kan han heller ikke åpenbare noe :-) 

Må kanskje legge til; Før skapningen dør den sanne død, dvs snur ryggen til sine egne oppfattninger, påstander og sansbare (blinde siden det er de fysiske sanser han bertakter med) teorier, vil han ikke skapes som den han virkelig er -Skaperen, det Menneske som blir foreslått skapt i Gen 1:26. 

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Arnested

Publisert over 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Blir ikke dette nettopp å forstå,

Ja, det er jo mot dette punktet alle skrifter peker mot - Goghopens hær som skal samle seg på Israels fjell. http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=gog&type=and&book2=-1&searchtrans=

Det er endog etter de 1000 år (tusenårsriket Åp.20.7-8)

Jeg avslutter her da Svein Ole ikke ønsker at denne tråden skal fortsette.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere