Linda Greve

4

Driv jødedommen ut av menigheten

Publisert: 8. okt 2009

Stort sett så klarer vi å skille mellom de ulike religionene, ettersom som forskjellene er relativt store. Til tross for dette, så har mange kristne menigheter en lei tendens til å dra inn Jødedommen og Moseloven i sin forkynnelse.

Man tror altså at alt Jesus sa, er kristendom. Men da må man lese mer nøye. Er det ikke slik at kristendommens ”startskudd” er Jesu død på Korset? Dette er jo hele grunnlaget for vår tro.

Jesus var en jøde, født under Moseloven. Hele Hans liv, var en jødes liv. Helt frem til Korset. Derfor er det logisk at Hans undervisning også var jødedom. Her er det kristne går feil. Man skiller ikke mellom når Jesus underviser ut fra Moseloven, og når Han snakker om Den nye pakt. Siden vi nå vet at kristendommen startet ved Jesu død og oppstandelse, så talte Jesus profetisk, om Den nye pakt.

En pakt trer ikke i kraft før blod blir utgytt (Hebr.9):

16 Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død.

17 Testamentet trer først i kraft når opphavsmannen er død; det gjelder ikke så lenge han lever. (Heb.9,16-17)

Her står det rett ut at Den nye pakt ikke trådte i kraft, før etter Jesu død og oppstandelse. Derfor er Jesu liv i evangeliene, jødedom. Og i kraft å være profet, profeterte Han om den pakt som skulle komme, i likhet med de andre profetene.

Det egentlige evangeliet ble åpenbart etter Korset. Jesus gir oss en del glimt av dette, men det fulle lyset kommer med Paulus (Rom.16,25) Moses forkynte hele Loven. Paulus forkynte hele evangeliet. Kristendommen kommer altså i sin rene form i Paulus’ brev. Hans kall var å åpenbare evangeliet. Jesu kall var å dø for verdens synd.

Når man blander Moseloven med Kristi evangelium, får man en blandingsreligion, som Paulus omtaler som ”surdeigen som syrner hele deigen”  (Gal.5,9). Resultatet av dette har blitt et utvannet evangelium, som har mistet sin kraft.

Jesu liv, død og oppstandelse var oppfyllelsen av Loven og profetene. Jesus kom for å avslutte jødedommen ved sin død, og innføre kristendommen. Men til tross for at jødedommen er et avsluttet kapittel, så lever den fortsatt i beste velgående i kristne menigheter. Til tross for at vi tror på nådens evangelium.

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 12 år siden

Igjen tala Jesus til folket og sa: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer MEG, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys.» Johannes 8,12

Det fulle ljoset kom med Jesus, ikkje med Paulus.

"Så lenge eg er i verda, er EG lyset i verda.»  Joh 9,5

De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Såleis skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!  Matteus 5,14

Dette siste sitatet frå Jesus om at me må vera verdas ljos og ikkje skjula dette ljoset held fram med fylgjande vers i Matteus 5,17

" Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. "

Dersom me ikkje har dette med oss så er me ikkje noko ljos for verda.

Her må dei heilage halda ut, dei som held seg til Guds bod og trua på Jesus." Op 14,12

"På dette kjenner vi at vi elskar Guds born: at vi elskar Gud og held hans bod.  3 Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er IKKJE TUNGE.  4 For alt som er født av Gud, sigrar over verda. Og det som har sigra over verda, er vår tru" 1 Johannes 5

Paulus skriv dette :

"Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. 11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. " Gal. 3,10

Det er vanskeleg å få det til å stemma med Johannes sine ord og ikkje minst Jesus sine klare utsegn.

Paulus seier at dersom me prøver å leva etter lova så er me under forbannelse.Det er både ulogisk og klart i strid med bibelens ord.

"Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død." Jakobs brev 1 kpt

Jakob kallar dei 10 boda-fridomens lov.

"Men den som ser inn i fridomens fullkomne lov og held fram med det, gløymer ikkje det han høyrer, men gjer etter det. Eit slikt menneske skal vera lukkeleg i si gjerning."

"Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.  " Jakob 2,8

"For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla" vers 10

" Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru. 25 På same måten var det med Rahab, ho som var prostituert: Vart ikkje ho rekna som rettferdig på grunn av gjerningar fordi ho tok imot utsendingane og sleppte dei ut ein annan veg? 26 For liksom kroppen er død utan ånd, er trua død utan gjerningar. " Jakob 2,18

Kommentar #2

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: re

Publisert rundt 12 år siden
08.10.09 kl. 10:30 skrev Torstein Langesæter:

Igjen tala Jesus til folket og sa: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer MEG, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys.» Johannes 8,12

Det fulle ljoset kom med Jesus, ikkje med Paulus.

"Så lenge eg er i verda, er EG lyset i verda.»  Joh 9,5

Ja, Jesus ER lyset, men evangeliet ble åpenbart til Paulus (Rom.16,25-26)

De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Såleis skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!  Matteus 5,14

Dette siste sitatet frå Jesus om at me må vera verdas ljos og ikkje skjula dette ljoset held fram med fylgjande vers i Matteus 5,17

" Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. "

Dersom me ikkje har dette med oss så er me ikkje noko ljos for verda.

Ja, det stemmer at Jesus ikke kom for å oppheve Loven, men for å oppfylle. Og det tror jeg at Han gjorde på Korset, da Han sa "Det er fullbrakt". Dermed har "alt har skjedd".

Når det gjelder rettferdigheten, så har vi jo fått Guds rettferdighet (2.Kor.5,21). Den overgår de skriftlærdes, eller? :)

Her må dei heilage halda ut, dei som held seg til Guds bod og trua på Jesus." Op 14,12

"På dette kjenner vi at vi elskar Guds born: at vi elskar Gud og held hans bod.  3 Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er IKKJE TUNGE.  4 For alt som er født av Gud, sigrar over verda. Og det som har sigra over verda, er vår tru" 1 Johannes 5

Paulus skriv dette :

"Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. 11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. " Gal. 3,10

Det er vanskeleg å få det til å stemma med Johannes sine ord og ikkje minst Jesus sine klare utsegn.

Paulus seier at dersom me prøver å leva etter lova så er me under forbannelse.Det er både ulogisk og klart i strid med bibelens ord.

Det er her det er så viktig å få med seg hva fosoningen innebærer. Har du lest hebreerbrevet? Det forklarer jo paktene. Den gamle kontra den nye. Jeg tror på Paulus' ord, fordi han forklarer også i detalj hva forsoningen innebærer for oss.

"Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død." Jakobs brev 1 kpt

Jakob kallar dei 10 boda-fridomens lov.

"Men den som ser inn i fridomens fullkomne lov og held fram med det, gløymer ikkje det han høyrer, men gjer etter det. Eit slikt menneske skal vera lukkeleg i si gjerning."

"Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.  " Jakob 2,8

Ja, dette er budene det vises til i 1joh. "Mine bud er ikke tunge". Dersom budene det snakkes om var Moseloven, så hadde jo ikke Jesus behøvd å dø for vår synd? I ap.gj.15 omtales Moseloven som"et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære ".

Det er som du (og Jakob) sier: Kjærligheten oppfyller Loven.

"For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla" vers 10

" Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru. 25 På same måten var det med Rahab, ho som var prostituert: Vart ikkje ho rekna som rettferdig på grunn av gjerningar fordi ho tok imot utsendingane og sleppte dei ut ein annan veg? 26 For liksom kroppen er død utan ånd, er trua død utan gjerningar. " Jakob 2,18

Ja, men dette er ikke Lovgjerninger. Troens gjerning, er resultatet av at vi blir i Kristus og at Kristus blir i oss:

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. (Joh.15,5)

Jesus var født under Loven. Det er her vi må lære oss å skille mellom paktene, og innse hva forsoningen innebærer. Jeg tror nok at Paulus var på trygg grunn, da han sa at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere