John Doe

81

Vis nestekjærlighet til homofile!

Publisert: 27. aug 2011

Jeg har lest boken “Mine homofile venner” av Espen Ottosen, som omhandler kristne homofiles bekjennelser. Dette er en bok jeg synes alle kristne bør lese. Som leser sitter jeg igjen med en egen følelse av større respekt og forståelse for de kristne homofile.

Publisert første gang i september 2009. Revidert og republisert 27.08.2011

Jeg har tidligere hatt et litt for snevert syn på homofili, noe som jeg har tatt selvkritikk på. Imidlertid har mitt syn blitt mer nyansert de siste årene. Nestekjærligheten har fått et større fokus når det gjelder homofili, dog ikke på bekostning av Bibelens klare ord om ekteskapet som eneste gyldige samlivsform. Mitt mer nyanserte syn på homofili innebærer ikke en endring i standpunkt; jeg tror fortsatt fullt og helt på Bibelen som Guds Ord, og mener Bibelen klart definerer homofilt samliv som synd på lik linje med annen synd. Som kristne ønsker vi å ta avstand fra alle typer synd for å ære Gud.

Men jeg ønsker å formidle at vi kristne må lære oss evnen til å skille mellom homofili som legning og homofilt samliv i praksis. Jeg blir lei og trist av at kristne brødre og søstre fordømmer andre kristne som har homofile følelser og/eller en homofil legning.

I Wikipedias definisjon av “legning” eller “seksuell orientering” heter det: “Det er et spørsmål både om adferd, følelser, livsstil og selvidentifisering.” Mer treffende kan det nok ikke defineres. Det å være kristen homofil har en nærmest uendelig rekke med årsakssammenhenger – og det skal vi ha respekt for.

Alle mennesker er utvetydig like mye verdt. Det sier Guds Ord klart og tydelig til oss i 1. Mosebok 1:27: “Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og har dermed samme verdi. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og det betyr faktisk alle. Ikke bare heterofile, men også homofile. Man trenger ikke å være kristen for å mene dette – det er også en ingrediens i verdenserklæringen om menneskerettighetene, artikkel 1: “Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.” Sammen med dette henger frihetstanken, at Gud har skapt oss til individuell frihet. Vi har selv makt til å bestemme over vårt liv, ettersom Gud har skjenket oss fri vilje. Vår frie vilje er uttrykk for en fantastisk kjærlighet fra Gud! Vi skal ha respekt og forståelse for at ethvert menneske velger sin egen livsstil, og at de kanskje velger annerledes enn deg og meg. Som biskop Fredrik Grønningsæter en gang uttalte:

- I avisene er toleranse ensbetydende med aksept og utflating. Toleranse har med respekt å gjøre, ikke med aksept. Den banale toleranse sier at alt er like gyldig. Da blir alt likegyldig.

Dette er en viktig distinksjon mellom det å akseptere og respektere. Å respektere andres menneskeverd og frie vilje er en selvfølge som vi ikke kan vri oss unna, mens det å akseptere et annet menneskes handlinger er noe vi kan velge å ikke gjøre, men samtidig bevare respekten for menneskeverdet.

Debatten om homofili i samfunnet har ofte handlet om homofiles menneskeverd. Oppi det hele er seksualiteten bragt inn, som at alle mennesker har rett til et seksualliv og at seksualliv er en del av menneskeverdet. Jeg tror på Guds Ord i så måte; at seksuelt samkvem skal skje mellom mann og kvinne innenfor den samlivsrammen Gud har gitt oss; ekteskapet. Men det er viktig at man i homofilidebatten ikke fremstiller mangel på seksuelt samliv som mindreverdig, nettopp fordi alle mennesker er like mye verdt uavhengig av seksuelle preferanser. Noen kristne fremstiller det dessverre som at en persons “unormale” seksuelle orientering definerer vedkommende som et annenrangs menneske. Da må disse kristne huske på at menneskeverdet er forankret i at alle er skapt i Guds bilde, ikke i hvilke seksuelle preferanser folk har. Bare på den måten kan kristne møte homofile med nestekjærlighet. En kristen homofil skal ikke føle seg mindreverdig bare fordi vedkommende eksempelvis ønsker å leve i sølibat på grunn av sin overbevisning om at homofilt samliv er synd. Boken til Ottosen inneholder flere samtaler med kristne homofile som har valgt å leve alene og i sølibat, fordi de tror på Guds Ord om homofilt samliv som synd.

KrFs fylkesleder i Oslo skrev nylig et blogginnlegg der han nevner at mange homofile ønsker hjelp til å bli heterofile. Dette er et faktum som er viktig å akseptere, og at vi respekterer disse menneskenes ønske om å skifte legning. Da synes jeg det er meget beklagelig at KrFs leder Knut Arild Hareide uttrykte misnøye med blogginnlegget, noe som igjen førte til at fylkeslederen trakk utspillet tilbake. Dette må jo bety at Hareide ikke respekterer – eller tror på – at noen homofile ønsker å bytte legning. KrF burde heller ta dette på alvor og ikke feie under teppet at noen homofile sliter med sin identitet.

Som kristne er vi gitt et ansvar for å leve etisk forpliktet til Bibelske normer. Dette gjelder også kristne homofile. Derfor er det for meg fint å se at kristne homofile velger å leve i sølibat og alene, utelukkende på grunn av sin overbevisning om at Guds Ord er sant. Det fortjener vår respekt! Menneskeverdet er ikke ensbetydende med at vi skal kunne leve ut alle sider ved vår personlighet. Det må være Bibelens normer som skal være retningsgivende for vår livsførsel. Dette bør etter min mening være en felles, kristen tankegang.

Prestelærer Bjørn Helge Sandvei, som er intervjuet i Ottosens bok og selv er kristen homofil som lever alene i sølibat, sier følgende:

- Noen hevder at det å ikke ha rett til å leve ut hele sin personlighet, utifra Bibelske normer, rokker ved menneskeverdet. Dette opplever jeg som en nedskrivning av menneskeverdet, fordi det finnes mange mennesker som på grunn av ulike – også fysiske – funksjonsforstyrrelser er avskåret fra å “leve ut kjærligheten” på det seksuelle plan. Anfekter det deres menneskeverd? Etter mitt skjønn er det nettopp et uttrykk for de kristne homofiles likeverd at det ventes den samme etiske ansvarlighet av en homofil som av alle andre kristen i samlivsetiske spørsmål.

Bjørn Helge har et veldig godt poeng. De Bibelske normene gjelder for alle, uansett seksuell orientering. Sandvei mener også at Jesus fremstår som et forbilde i forbindelse med dette:

- Til tross for at Mesteren viste solidaritet og hjertelag overfor utstøtte, opphevet Han aldri Guds bud for menneskelige samliv. Istedet bekreftet Han de utstøttes menneskeverd ved å møte dem uten fordømmelse og ved å gi dem et personlig ansvar for å leve etter Guds vilje.

Jesus fastholdt idealene og viste mennesker omsorg og omtanke. Da Jesus møtte en kvinne som var grepet i hor, avviste Han at hun skulle steines, men Han fastholdt at hun hadde handlet galt og sa: “Gå bort, og synd ikke mer!” (Joh. 8:11). Dette kan vi kristne lære noe av. Vi må ha et Jesu sinnelag – Jesu hjertelag – og formane med kjærlighet og respekt for den frie vilje, uten at det går på bekostning av Guds bud. Det er lov å være tydelig om hva man selv står for, men ikke være krenkende eller sårende eller ta det for gitt at en annen kristen person skal mene det samme.

Sandvei påpeker at homoseksuell aktivitet er på linje med andre brudd på Guds bud, som sidestilt eksempel med det sjette bud (1. Tim. 1:10). Jeg mener at det også er en logisk parallell mellom homofilt samliv og heterofilt samboerskap – to forhold som ut i fra Bibelens ord tolkes som et brudd på det sjette bud, fordi det bindende ekteskapet er eneste gyldige samlivsform.

- På disse budene skal også mitt eget liv prøves. I Guds Ords lys er vi alle på avveie. Og vi er alle benådede syndere – i Kristus, sier Sandvei.

Et annet aspekt oppi det hele er at noen fremstiller homofilt samliv som en verre synd enn andre synder. Jeg mener at Gud ikke graderer synd. Derfor blir det feil å sette seg selv høyere enn andre mennesker. Vi er alle født inn i verden etter syndefallet, og vi har alle utfordringer med å hanskes med synden i våre liv.

Slå aldri hånden av et medmenneske, men møt det med respekt for individets Gudgitte frihet.

Avslutningsvis vil jeg sitere noe presten Inge Mannsåker skrev i et innlegg i avisen Vårt Land. Innlegget var adressert til de homofile (avsnittet er også nevnt i Espen Ottosens bok):

“Det er du som skal leve ditt liv. Det er ditt ansvar hvordan du innretter deg. Jeg slutter ikke å være din venn om du innretter deg annerledes enn jeg mener er rett. Men du har ingen grunn til å regne det som sabotasje dersom jeg ikke støtter deg. Og du kan ikke anklage kirken for dømmesyke dersom den ikke kan legitimere din praksis. Dens oppgave er å formidle både Guds åpne favn, slik evangeliet viser oss, og samtidig den veiledning Gud gir i sitt ord, en veiledning hvor korset står sentralt”.

Kommentar #251

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

lystløgner??

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg lever også i synd dersom jeg eksempelvis finner glede i å være lystløgner.

tåler du ikke å bli motsagt?min kone spurte om dokumentasjon på ekteskapet som institusjon.tror ikke du ga det

Kommentar #252

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Lokkebarn

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Å kalle de for frivillig er å strekke strikken langt over en svært markert grense som vi alle bør holde oss bak. Det er ofte slike "argumenter" pedofile bruker for å gjøre det de gjør. Barn gjør ikke dette frivillig, uansett hvordan man snur og vender på det.

Det er nettopp slike argumenter pedofile prøver å forsvare seg med:

Hun/han (barnet) fristet meg.

Forkastelig!

Kommentar #253

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jamen, det er da en selvfølge!

Jeg tror hensikten var å vise sin prektighet, men innen visse grenser. Når Hesselberg blir konfrontert med sitt romslige syn oppdages grenser på grenser. Guds kjærlighet ansees av meg for å være uendelig og betingelsesløs. Når jeg leser en tråd som dette er jeg glad for at Guds kjærlighet ikke administreres av Hesselberg med hans betingelser om at jeg skal passe inn i hans glansfyllte familiebilde for å bli verdig et kjærtegn.

Gud er god. Jeg har mine tvil om mange andre.

Kommentar #254

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

For meg er det så enkelt at jeg tror på Bibelens eneste gyldige ramme for et samliv; ekteskapet mellom mann og kvinne.

Det er mange som er enige med deg i dette, og som lever deretter. Men det hjelper jo ingenting dersom man sitter på en "rikdom" større enn man egentlig trenger, for da er man jo grådig. Vel og merke sett i sammenheng med resten av verden. Vi er mange som er rike og grådige i den vestlige verden.

Vi har langt mer enn vi trenger, og likevel så skaffer vi oss mer, mer og enda mer.

Jeg mener at det blir å tale med to tunger om homofil praksis dersom man selv forbruker og kjøper mye mer enn man egentlig trenger. Og dersom man går med ønsker om økt lønn hvis man egentlig ikke trenger det, hytte ved sjøen dersom man allerede har tak over hodet, ny bil dersom man har en bil som fungerer greit, ny jakke dersom fjorårets innkjøp fortsatt er hel og grei, osv, osv.

For da lever man jo akkurat like "syndig" som homofile som har sex med andre homofile. Eller for den saks skyld heterofile som har sex med andre heterofile uten å være gift.

Er det greit å fortelle om hvor viktig det er å holde seg fra å slå sin egen kone, og så gå inn i sin varme stue og banke livskiten ut av sin egen kone? For i praksis så er det jo det de aller fleste vestlige borgere gjør dersom de uttaler seg om at de er imot homofil praksis. Eller uttaler seg om at gud er imot homofil praksis (da blir det som å si at gud er imot vold, og så gå hjem og banke kona si).

Med andre ord, og for å kalle en spade for en spade, så fremstår man som en svært lite troverdig hykler med slike ord.

Kommentar #255

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Fristes til å si hva jeg reagerer sterkest på.

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg har såpass stor respekt for Guds Ord at jeg tror på det.

Du tror på "Guds ord" i andre Mosebok; at han kalte til seg Moses og gav ham de ti bud - ikke sant? Men du tror ikke at han - ifølge tredje Mosebok - ga Moses beskjed om straffereaksjoner på en lang iste over synder - med dødsstraff over en lav sko? Da tyr du til retorisk manipulering og rasjonalisering, som ikke kan sees som annet enn pinlig falskhet og feighet. Jeg misliker å uttrykke meg slik. Men noen ganger må man være ærlig, og kalle en spade en spade. Er din rasjonaliseringsevne gudegitt, og mer berettiget enn andres?

Kommentar #256

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror hensikten var å vise sin prektighet, men innen visse grenser

(MODERATOR: Denne kommentaren er stroken sidan debattanten ikkje opptrer under sitt eige namn. han har fått melding om dette.)

Kommentar #257

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg snakker altså om ekteskapet som institusjon. Den fantes opprinnelig ikke.

Fortsatt irrelevant i forhold til at ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste gyldige samlivsform.

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Paulus sammenlikner samboerskap med hor:

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med."

Videre: "Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham"

Fra 1. Tess: "Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus.  For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor.  Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære,  ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud"

Det står også klart i 6. bud: du skal ikke bryte ekteskapet.

Allerede i ordet fra 1. Mosebok 2:24 står det at "mannen skal forlate sin far og sin mor". Dette betyr at han går fra en juridisk og sosial sammenheng og over i en annen, hvor det blir klart for alle at disse to ved å inngå ekteskap har dannet en ny enhet som skal vare livet ut. Ut fra Guds Ord kommer man ikke utenom en juridisk bindende bekreftelse på at ekteskap er inngått. Allerede i 1. Mosebok er ekteskapet som institusjon fastslått. Ekteskapet er en juridisk forandring av livslang sivilstatus som foretas i full åpenhet og bekreftes av ekteparet, deres foreldre og myndighetene. Et samboerskap mangler all bibelsk begrunnelse. Det er bygget på subjektive følelser. Samboerskap er manglende vilje til å ta en avgjørelse av livslang karakter og et ønske om å leve seksuelt sammen uten å ta på seg den forpliktelse Bibelen knytter til slikt samliv. Forpliktelsen i et samboerskap er i utgangspunktet så svak at det er enkelt å velge minste motstands vei når vanskeligheter dukker opp. Hvorfor ønsker de ikke å gifte seg? Er de bundet av et urealistisk frihetsideal der individets selvrealisering står i fokus? En slik tankegang kolliderer med Bibelens verdier. Trofasthet og forpliktelse er nøkkelord i alt ansvarlig samliv.

I følge Bibelen er ekteskapet Guds ordning for samliv og seksualitet. Bibelen legger vekt på følgende elementer når et par inngår ekteskap: De avgir et offentlig troskapsløfte, de danner en ny sosial enhet, de innleder det fulle seksuelle samliv. Disse punktene er fundamentale i bibelsk tankegang og er utgangspunktet for kristen samlivsetikk. Fra første til siste side taler Bibelen klart om det livslange ekteskapet som den samlivsform Gud har innstiftet mellom mann og kvinne. Grunnleggende utsagn og samliv og kjærlighet står alltid i sammenheng med ekteskapet. Samlivet mellom mann og kvinne er så grunnleggende at det tas opp på viktige steder som i skapelsesberetningen, de ti bud, bergprekenen og Paulus' etiske veiledning til de første menighetene. Positiv omtale av uforpliktende og uformelt samliv utenfor ekteskapets rammer finnes ikke. Det nye testamente advarer gang på gang mot seksuell umoral, også kalt "hor".

Det handler om å finne og gjøre Guds vilje og ære Gud med vårt liv, ikke tilfredsstille oss selv. Det gjelder også sex og samliv.

Kommentar #258

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg snakker altså om ekteskapet som institusjon. Den fantes opprinnelig ikke.

Du prøver å ro deg bort med forpliktende forhold. I henhold til dine ord er da samboerskap like gyldig som ekteskap.

Stadig i følge Jesus... profeten deres.

Du spør og du skal få svar.

Ekteskapet ble innstiftet helt fra begynnelsen av og dette kan du lese om i 1 Mosebok. I første kapittel ser du at Gud skapte en mann og en kvinne. Det er dette som er utgangspunktet for at de kristne ikke helt klarer å se hvorfor vi skal aksptere et tredje alternativ. Disse to fikk i oppgave å være fruktbare - noe som igjen viser at det er en mann og en kvinne det er snakk om. Homofile er avhengig av å bryte sin natur for å kunne skape barn på den naturlige måten og det er de vel ikke klar for?

1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!»

I neste omgang kan du lese i 1 Mosebok kapittel 2 og se at Gud innstifter ekteskapet og igjen er det presisert at det er snakk om en mann og en kvinne.

2,21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 22 Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham.
    23 Da sa mannen:
        «Dette er da ben av mine ben
        og kjøtt av mitt kjøtt.
        Hun skal kalles kvinne,
        for av mannen er hun tatt.»
    24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.
    25 De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.

Dette er altså ikke noe som kom inn i historien etter en stund mens som er en del av skaperordningen.

Kommentar #259

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

tåler du ikke å bli motsagt?

Det tåler jeg fint! Tåler du? :)

Kommentar #260

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Guds kjærlighet ansees av meg for å være uendelig og betingelsesløs.

Det gjør det for meg også. Gud har også gitt deg de samme rammer for din frihet som Han har gitt meg. Tror du på disse?

Kommentar #261

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Honnør!

Publisert over 10 år siden

Jeg vil bare gjerne gi honnør til Verdidebatt for at de lot denne debatt-tråden stå åpen. Glad for at det er slik takhøyde for meninger!

Kommentar #262

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er grunnen til at jeg har brukt litt tid på denne tråden. Jeg tror mye blir gjort i beste mening, men når betyr å behandle andre som mine små ulydige barn så hjelper det ikke at det er gjort i beste mening.

Jeg har ingen mening om Hesselbergs seksualliv, jeg har ingen mening om Hesselbergs kjærlighetsliv. Selv om jeg skulle hatt det så ville jeg ikke tenkt at det er min oppgave og fortelle Hesselberg hva han skal gjøre med livet sitt.

Deg jeg imidlertid kan fortelle Hesselberg er at jeg finner innleggene hans nedlatende, mer ment på å styrke eget ego en omtanke for den han snakker om, og at det irriterer meg. Andre her har også nevnt at de ikke setter pris på den "gode tanke" Hesselberg har servert dem, at de ikke opplever det som gode tanker.

Hadde Hesselberg brydd seg om mennesker istedenfor å bry seg med dem så hadde han fanget opp dette og tatt hensyn til det.

Kommentar #263

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

tåler du ikke å bli motsagt?min kone spurte om dokumentasjon på ekteskapet som institusjon.tror ikke du ga det

Svar er gitt

Ekteskapet ble innstiftet helt i begynnelsen av skapelsen. Du kan lese om det i 1 Mosebok kapittel 1 og 2. Din kone har fått redegjørelsen så snakkmed henne

Kommentar #264

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Med andre ord, og for å kalle en spade for en spade, så fremstår man som en svært lite troverdig hykler med slike ord.

Vel, min forståelse av hykler er den som anser seg selv for å stå over Gud, forkaster Gud og ikke aksepterer Guds bud. En hykler er også en som ikke vil la seg lede av Den Hellige Ånd til et renere liv der man ærer Gud, men fortsetter med kjødets lyster og begjær.

For øvrig er det et viktig prinsipp du tar opp i din kommentar; at vi alle er syndere på en eller annen måte og derfor trenger Guds nåde og Hans virkning i oss, slik at vi greier å legge kjødet mer og mer fra oss og ta avstand fra syndens slaveri (grådighet osv.).

Kommentar #265

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

"Det gjør det for meg også. Gud har også gitt deg de samme rammer for din frihet som Han har gitt meg. Tror du på disse?"

 

skrev Hesselberg, og jeg vil ikke si at jeg tror på dem på samme måte som hans. Jeg ser hans besnærende logikk i startinnlegget som en måte å lokke oss i garnet, før han svinger svepen med et nådeløst velrettet slag og viser at han har en annen agenda enn han indikerer. Jeg regner med at det er forskjell i våre syn på Guds rammer for frihet også. I min kristendom er det rom for alternative fortolkninger. Det er større rom for fler. Jeg er ikke et dyr, jeg har fri vilje. Jeg er satt til å forvalte denne frie viljen, dels etter Herrens tilrettevisninger, dels etter eget skjønn. Herren forventer at jeg skal utøve skjønn. Slik han refset tjeneren som hadde lagt sin talent i jorden uten å foredle den. I foredlingsprosessen ligger det fallgruber. Men den tjeneren som foredlet sine talenter mest fikk Herrens ros. Beretninger som den gir håp for fler som forsøker seg på brytekamp med livet. Fallhøyden er ikke så stor eller brutal for den som følger Herren. Da er det anderledes for de som følger en falsk profet som Hesselberg.

Kommentar #266

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Du tror på "Guds ord" i andre Mosebok; at han kalte til seg Moses og gav ham de ti bud - ikke sant? Men du tror ikke at han - ifølge tredje Mosebok - ga Moses beskjed om straffereaksjoner på en lang iste over synder - med dødsstraff over en lav sko?

Jeg tror på de ti bud, og jeg tror på at Jesus konkret bekreftet de 10 bud som rettesnor for oss, slik det står om i evangeliene. Det var mange andre ting i den gamle moseloven som Jesus aldri bekreftet at vi skulle fortsette med, som for eksempel å drepe andre.

> Er din rasjonaliseringsevne gudegitt, og mer berettiget enn andres?

Gudgitt: Ja. Jeg ser på alle mine evner som Gudgitt. Mer berettiget enn andres? Nei. Men jeg har like fullt rett til å fortelle hva jeg tror på.

Kommentar #267

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.

Dette er altså ikke noe som kom inn i historien etter en stund mens som er en del av skaperordningen.

Exactly.

Kommentar #268

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er grunnen til at jeg har brukt litt tid på denne tråden. Jeg tror mye blir gjort i beste mening, men når betyr å behandle andre som mine små ulydige barn så hjelper det ikke at det er gjort i beste mening.

Hei Morten,

jeg har lært mye av deg i denne tråden. Takk for at du tok deg tid. Faktisk brukt lærdommen mot deg i en annen tråd : )

Som person lar jeg meg lett styre av den type retorikk som Hesselberg bedriver, det er slik jeg er oppdratt til å skamme meg over meg selv. Når man kun yter for å behage andre så blir man ikke lykkelig. Om det finnes en Gud så må han ønske at vi skal være lykkelige, så jeg tar vare på mine behov og så yter jeg så mye jeg orker og makter til andre. Jeg er bevist på at ikke alle liker meg og ønsker ikke svar på livets gåter, men medmennesklighet med livetsutfordringer.

Å gjøre det du gjør å kreve et minimum av empati i verdispørsmål er litt av en jobb!

Gleder meg veldig til å høre mer om dine egene meninger, de gangene du ikke har vært på "jobb" her inne har det vært kjekt å bli kjent med personen Morten, ikke bare hjernemannen : )

God dag til deg!

 

Kommentar #269

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror mye blir gjort i beste mening, men når betyr å behandle andre som mine små ulydige barn så hjelper det ikke at det er gjort i beste mening.

Ofte må man appellere til menneskers samvittighet for at mennesker skal forstå at vi trenger Guds nåde. Vi er alle ulydige barn - meg selv inkludert (som presisert mange ganger). Derfor trenger vi Guds nåde. Men du har frihet til å velge den vei du vil. :)

Kommentar #270

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hadde Hesselberg brydd seg om mennesker istedenfor å bry seg med dem så hadde han fanget opp dette og tatt hensyn til det.

Jeg bryr meg om hvert eneste menneskes utgang fra dette livet. Det er grunnen til at jeg holder ut og formidler min tro og Frelser med glede.

Kommentar #271

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Det var da pokker til skap!

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.

I neste omgang kan du lese i 1 Mosebok kapittel 2 og se at Gud innstifter ekteskapet og igjen er det presisert at det er snakk om en mann og en kvinne.

I min Bibel står følgende:

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett."

Det er formodentlig ordet "hustru" du henger deg opp i, og som du tillegger ekteskapelige egenskaper.

Nå er det slik at ordet "hustru" i Bibelen ikke opprinnelig ble brukt. Den valgte oversettelsen og redigeringen "hustru" kommer fra gammelnorsk og er kun blitt tilføyd i nyere bibeloversettelser. Hvis du ønsker det, kan jeg gjerne finne linker til eldre utgaver samt engelske, tyske og franske bibelutgaver. Slik jeg ser det, omhandler ikke Jesu ord noe formelt ekteskap i det hele tatt. For ham var nok - slik jeg forstår ham og med forbehold om hans eventuelle eksistens overhodet - ekteskap, samboerskap og for øvrig forpliktende, sann og ærlig kjærlighet, like mye verdt.

Kommentar #272

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Da er det anderledes for de som følger en falsk profet som Hesselberg.

En person som formidler Guds sanne Ord er ikke en falsk profet. Men den som derimot formidler egne kjødelige tanker som klart og tydelig går på tvers av Guds Ord, er en falsk profet.

Kommentar #273

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg bryr meg om hvert eneste menneskes utgang fra dette livet. Det er grunnen til at jeg holder ut og formidler min tro og Frelser med glede.

Ja du har fasiten for andre mennesker, men du bryr deg ikke om dem. De blir brikker i ditt spill. Snakk med dem de gjelder Andreas, noen av dem er her på denne tråden, de har sagt noe om hva de tenker og hvordan de opplever dine tanker og mål for dem.

Kommentar #274

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er bevist på at ikke alle liker meg og ønsker ikke svar på livets gåter, men medmennesklighet med livetsutfordringer.

Jeg liker deg! Fordi du har integritet og står for dine meninger.

Kommentar #275

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

En person som formidler Guds sanne Ord er ikke en falsk profet. Men den som derimot formidler egne kjødelige tanker som klart og tydelig går på tvers av Guds Ord, er en falsk profet.

Du og Gud er fortsatt ett ser jeg? Så ung og med alle svar på livet og døden.

Sa Gud noe om at han ønsket folk snakket på hans vegne, tolket det han mente og trumfet gjennom hans vilje?

Kommentar #276

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

En person som formidler Guds sanne Ord er ikke en falsk profet. Men den som derimot formidler egne kjødelige tanker som klart og tydelig går på tvers av Guds Ord, er en falsk profet.

Takes one to know one. Av en eller annen grunn ser jeg ikke den Gud jeg kjenner i deg. Rart.

Kommentar #277

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Ja du har fasiten for andre mennesker, men du bryr deg ikke om dem. De blir brikker i ditt spill. Snakk med dem de gjelder Andreas, noen av dem er her på denne tråden, de har sagt noe om hva de tenker og hvordan de opplever dine tanker og mål for dem.

Jeg har ikke andres fasit, jeg har min egen tro og det jeg anser som fasit. Det er jo en vanskelig balansegang; formidle medmenneskelighet og respekt for andre mennesker, samtidig som man formidler det man selv tror på, uten å redusere autoriteten i Guds Ord. Jesus hadde det likedan (uten å sammenlikne meg selv med han for øvrig): Han ble spottet og sett ned på, på grunn av Hans radikale forkynnelse. Likevel var Hans vesen så kjærlig som det går an.

Kommentar #278

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

For ham var nok - slik jeg forstår ham og med forbehold om hans eventuelle eksistens overhodet - ekteskap, samboerskap og for øvrig forpliktende, sann og ærlig kjærlighet, like mye verdt.

Jeg oppfatter det slik at du ikke tror på Jesus? Arrestér meg hvis jeg tar feil. Når du ikke tror på Jesus, så skal jeg heller ikke forvente at Guds Ord og DHÅ har gitt deg noen indikasjon på at ekteskapet er den eneste rette form for seksuelt samliv. Det krever jeg ikke av deg. Du har frihet til å tro det du ønsker, også når du ikke er en troende. Leste du det jeg skrev som svar på ditt spørsmål om ekteskapet som institusjon?

Kommentar #279

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er interesant å lese alle de motinnleggene som kommer i denne debatten. I løpet av disse dagene har vi som står for et annet syn fått vite at vi er

uten empati intolerante ute av stand til å tenke egne tanker dumme arogante smålige våre meninger til å kaste opp av osv osv

alt dette kommer fra mennesker som hevder at de er mye mer tolerante enn oss og at de virkelig har kunnskap om hva nestekjærlighet er.

Det som forbauser meg mest er at noen hevder at jeg ikke er i stand til å tenke selv men at jeg hele tiden må forholde meg til/gjemme meg bak Gud og Bibelen. Men det de sier er at jeg er ute av stand til å tenke selv fordi jeg ikke tenker sånn som dere! Det er for meg ett paradoks.

Dere vil at jeg skal tenke som dere for at dere skal kunne akseptere at jeg også har menneskelighet i meg. Jeg skal altså ikke få ha frie egne tanker men kun tanker som dere kan gå god for. Er det fri tanker eller er det den rake motsetning?

Kommentar #280

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og før det?

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Fortsatt irrelevant i forhold til at ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste gyldige samlivsform.

"Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Paulus sammenlikner samboerskap med hor:

at paulus hadde problemer med sin seksualitet er neppe et svar.ikke vær som paradis slangen.hoppe hit og dit

Kommentar #281

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du og Gud er fortsatt ett ser jeg? Så ung og med alle svar på livet og døden.

Sa Gud noe om at han ønsket folk snakket på hans vegne, tolket det han mente og trumfet gjennom hans vilje?

Jeg er ett med Gud fordi jeg tror på Ham, men jeg setter meg ikke i Guds stol. Jeg stoler kun på Hans Ord som Han har gitt oss til læring, formaning, håp og trøst.

Ja, Jesus har gitt oss en klar oppgave:"Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."

"Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt!"

"Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene"

"Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev."

Tenk at jeg, en ussel synder, fikk dette privilegiet å forkynne Hans budskap for alle. Det betyr ikke at vi kristne skal "trumfe igjennom hans vilje", men fortelle om hva vi tror på og gi andre mennesker den samme mulighet til Guds nåde og Frelse som vi selv har fått. Vi trumfer ikke igjennom noe, vi formidler det vi tror på, og anerkjenner individets rett til å velge sin egen tro.

"Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill."

Det er de som forkynner et falsk evangelium som ikke samsvarer med Guds klare Ord.

Kommentar #282

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Av en eller annen grunn ser jeg ikke den Gud jeg kjenner i deg.

Da håper jeg at du ser Gud gjennom Bibelen og Den Hellige Ånd, og legger din elsk på Hans sanne Ord.

Kommentar #283

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Fortsatt samme skap

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter det slik at du ikke tror på Jesus? Arrestér meg hvis jeg tar feil. Når du ikke tror på Jesus, så skal jeg heller ikke forvente at Guds Ord og DHÅ har gitt deg noen indikasjon på at ekteskapet er den eneste rette form for seksuelt samliv. Det krever jeg ikke av deg. Du har frihet til å tro det du ønsker, også når du ikke er en troende. Leste du det jeg skrev som svar på ditt spørsmål om ekteskapet som institusjon?

I denne sammenhengen er det irrelevant om jeg tror på Jesus eller ikke. Den hellige ånd er for øvrig et tåkebegrep for meg, og jeg synes nok at dette bør forbeholdes andre kristne.

Til saken og skapet: Saken er som følger. Begrepet "ekteskap", som du prøver å vise til via Bibelen, fins ikke der.

Hvis du mener at "ekteskap" fins som en forutsetning i Bibelen og som en leveregel for deg som formodentlig føgler den, er du nødt til å vise frem påstanden din.

Hittil har du ikke vist til noe annet enn dine egne oppfatninger.

Kommentar #284

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg tåler

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Det tåler jeg fint! Tåler du?

ellers hadde jeg ikke vært på dette forumet

Kommentar #285

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.

Det er interesant å lese alle de motinnleggene som kommer i denne debatten. I løpet av disse dagene har vi som står for et annet syn fått vite at vi er

uten empati intolerante ute av stand til å tenke egne tanker dumme arogante smålige våre meninger til å kaste opp av osv osv

alt dette kommer fra mennesker som hevder at de er mye mer tolerante enn oss og at de virkelig har kunnskap om hva nestekjærlighet er.

Overhodet ikke overraskende. Da jeg skrev mitt innlegg, så visste jeg at dette ville komme. Verden er i det onde, og er i opprør mot Guds Ord.

2. Tim. 3:12: "Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt."

Videre fra vers 14: "Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning."

Amen. :)

Kommentar #286

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.
uten empati intolerante ute av stand til å tenke egne tanker dumme arogante smålige våre meninger til å kaste opp av osv osv

Jeg pleide å leke i høyet som barn.

Jeg har høysnue, og måtte legges i kaldt bad etterpå fordi jeg knapt fikk puste.

Kommentar #287

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis du mener at "ekteskap" fins som en forutsetning i Bibelen og som en leveregel for deg som formodentlig føgler den, er du nødt til å vise frem påstanden din.

Hittil har du ikke vist til noe annet enn dine egne oppfatninger.

Jeg har vist til en rekke bibelsteder som presenterer ekteskapet som eneste gyldige samlisvform. Men når du ikke er kristen, så skal jeg ikke forvente at du forstår Bibelen.

Kommentar #288

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

ellers hadde jeg ikke vært på dette forumet

Nettopp. That's my point. :)

Kommentar #289

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

begjær

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

men fortsetter med kjødets lyster og begjær.

dit begjær er vel ditt problem.jeg liker min kone, og god mat.jeg begjærer min kone selvfølgelig.jeg liker god mat og reiser.

Kommentar #290

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Det er formodentlig ordet "hustru" du henger deg opp i, og som du tillegger ekteskapelige egenskaper.

Nå er det slik at ordet "hustru" i Bibelen ikke opprinnelig ble brukt. Den valgte oversettelsen og redigeringen "hustru" kommer fra gammelnorsk og er kun blitt tilføyd i nyere bibeloversettelser. Hvis du ønsker det, kan jeg gjerne finne linker til eldre utgaver samt engelske, tyske og franske bibelutgaver. Slik jeg ser det, omhandler ikke Jesu ord noe formelt ekteskap i det hele tatt. For ham var nok - slik jeg forstår ham og med forbehold om hans eventuelle eksistens overhodet - ekteskap, samboerskap og for øvrig forpliktende, sann og ærlig kjærlighet, like mye verdt.

King James ble trykket i 1611

24Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.

Vulgata ble til 382 - 405

24quam ob rem relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una

engelsk oversettelse: 24quamWhereforea man shall leavehis father and mother, and shall cleaveunto his wife:andthey twain shall beone flesh

Luthers Bibel fra 1545

24Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch.

Hebraisk jødenes Torah påbegynt for noen tusen år siden

כד  עַל-כֵּן, יַעֲזָב-אִישׁ, אֶת-אָבִיו, וְאֶת-אִמּוֹ; וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ, וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד. 24

Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh.

I alle oversettelser og i grunnteksten snakkes det om "kone" "hustru" som igjen gir en klar asosiasjon til ekteskapet. Og dette er altså brukt lenge før gammelnorsk var en tanke.

Kommentar #291

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.

våre meninger til å kaste opp av

Det er ganske spesielt at debattantene i denne tråden forventer en respekt av meg og mine meningsfeller, samtidig som de selv serverer slike uttrykk som at vi er "dumme" og at "våre meninger til å kaste opp av". De serverer selv en dobbeltmoral som ikke står i samsvar med deres ønsker om ytringsfrihet og respekt for andres meninger.

Som bibeltro kristen forventer jeg ikke annet enn sjikane fra de som står utenfor. Men all ære til de personene i denne tråden som makter å godta at vi har forskjellige standpunkt.

Kommentar #292

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

troende

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Du har frihet til å tro det du ønsker, også når du ikke er en troende. Leste du det jeg skrev som svar på ditt spørsmål om ekteskapet som institusjon?

vi er minst like troende som deg.min kone som agnostiker,jeg som buddhist.og vi er trofaste og dyrker vårt ekteskap.andre gang for begge to.det vil og noen si er synd.synd for dem.

Kommentar #293

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Overhodet ikke overraskende. Da jeg skrev mitt innlegg, så visste jeg at dette ville komme. Verden er i det onde, og er i opprør mot Guds Ord.

2. Tim. 3:12: "Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt."

Videre fra vers 14: "Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning."

Noen ganger lurer jeg på om du har noen EGNE meninger over hodet når du utelukkende svarer med den ene bibel salaten etter den andre.

Har du egne meninger om dette Hasselberg eller leter du støtt i bibelen etter et passende sistat du kan slenge ut?

Og med hensyn til gode gjerninger: Tror du virkelig at det å tro på påstander fra en gammel bok gir deg en bedre moral? Ikke akkurat det vi har sett så langt ihvertfall...

Kommentar #294

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Gyldenskap

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg har vist til en rekke bibelsteder som presenterer ekteskapet som eneste gyldige samlisvform. Men når du ikke er kristen, så skal jeg ikke forvente at du forstår Bibelen.

Nei, du har ikke det.

Ordet ekteskap blir ikke brukt. Det forholdet du snakker om kan like gjerne brukes om f.eks. samboerskap.

Vis meg ordet ekteskap i klar bibelsk tale (hvis det er mulig ;), og jeg tror at du tror dette er sannheten i Bibelen.

Kommentar #295

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

I denne sammenhengen er det irrelevant om jeg tror på Jesus eller ikke. Den hellige ånd er for øvrig et tåkebegrep for meg, og jeg synes nok at dette bør forbeholdes andre kristne.

Til saken og skapet: Saken er som følger. Begrepet "ekteskap", som du prøver å vise til via Bibelen, fins ikke der.

Hvis du mener at "ekteskap" fins som en forutsetning i Bibelen og som en leveregel for deg som formodentlig føgler den, er du nødt til å vise frem påstanden din.

Hittil har du ikke vist til noe annet enn dine egne oppfatninger.

Har du lest de Bibelsitatene du fikk servert fra 1 Mosebok hvor det brukes begrepet "kone"? Og hvor det sies at mannen skal flytte inn sammen med henne og leve som en med henne.

Dette er det som vi kaller ekteskap - eller velger du å kalle alle kvinner for koner?

Jeg ser at din mann har forsøkt å hevde at ordet "kone" ikke ble brukt i gamle oversettelser men kun var noen som ble lagt til i gammelnorsk. Les mitt svar til ham og du vil finne at alle de forskjellige Bibeloversettelsene opp igjennom alle tider har brukt begrepet "kone" og at alle disse henter dette begrepet fra den jødiske Torah som er det vi kaller Mosebøkene.

Begrepet "kone" har altså eksistert i Bibelssammenheng i flere tusen år.

Kommentar #296

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ikke sagt

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.
uten empati intolerante ute av stand til å tenke egne tanker dumme arogante smålige våre meninger til å kaste opp av osv osv

jeg har ikke sagt stort av dette.ikke min kone heller.men kristne liker jo å være forfulgt.martyrsyndromet

Kommentar #297

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Da håper jeg at du ser Gud gjennom Bibelen og Den Hellige Ånd, og legger din elsk på Hans sanne Ord.

Ja, jeg gjør det, Jeg er overrasket over at du ikke har forstått det av mine tidligere innlegg, selv om vi ser dette forskjellig og kommer til forskjellig resultat av vårt syn.

Husk dog en ting; Uten begjæret, som du stempler som syndig, stopper selv et heterofilt ekteskap opp. Begjæret i seg selv kan derfor ikke være det avgjørende elementet for hva som er synd, men hva man gjør med det. Derfor er pedofili syndig for det er sex mellom ikke konsensuelle parter. Det samme med incest. Men med homofili er det anderledes når dette foregår mellom konsensuelle parter. Jeg bare nekter å tro at Gud skal ha skapt en stor andel av befolkningen som sexuellt dysfunksjonelle, og uten rett til å utleve sin sexualitet være seg alene eller sammen andre. Husk i den sammenheng; Noen mener at selv ikke du har lov til å onanere, for all sperm skal gå til forplantning. Det blir noe tafatt over deg når jeg antar at du vet at 98% av alle samleier er mislykket i forplantningssammenheng fordi folk bruker kondom. Så hva er traumet med begjær og sex? Hvorfor tillater du deg ikke egne meninger omkring temaet? La meg si at HVIS du tar feil, og skyver Gud foran deg på den måten du gjør, skaper du ikke da et veldig konfliktfyllt forhold til Gud? Det er en av grunnene til at jeg er forsiktig med å skyve Gud foran meg. Jeg forsøker i større grad å gi Gud det som Guds er og keiseren det som keisrens er. Å hevde seg å handle på Guds vegne være seg i den ene eller andre sammenheng føler jeg at ikke tilkommer meg. Det vil Han ta seg av selv. Der kommer de fleste som forsøker til å stille seg i veien for Ham. Der føler jeg at du står også der du står og deler ut nåde etter ditt forgodtbefindende. For du er ikke Gud som deler ut på Hans premisser, bare slik du har oppfattet det. I strid med svært mange andres fortolkning. Har du lurt på hvorfor så mange tar feil og du er Den Utvalgte? Jeg har.

Kommentar #298

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Kone og hustru

Publisert over 10 år siden
Atle Mork Bednarz. Gå til den siterte teksten.

Begrepet "kone" har altså eksistert i Bibelssammenheng i flere tusen år.

Da kan du sikkert vise til det.

I Bibelen.

Samtidig kan du da forklare hvordan og hvorfor begrepet kobles til det såkalte ekte skapet.

Språkhistorisk, altså.

Kommentar #299

Atle Mork Bednarz

1 innlegg  65 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Nei, du har ikke det.

Ordet ekteskap blir ikke brukt. Det forholdet du snakker om kan like gjerne brukes om f.eks. samboerskap.

Vis meg ordet ekteskap i klar bibelsk tale (hvis det er mulig ;), og jeg tror at du tror dette er sannheten i Bibelen.

Det blir alt for omfattende å ta en Bibeltime her om ekteskapets plass i Bibelem og for å være ærlig tror jeg ikke at du ville forandret mening fordi du ikke repsekterer Bibelen som autoritet.

Les Hebreerbrevet 13 (NT)

     4 Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.

Når Bibelen her snakker om "å drive hor" henviser den til all seksuell omgang som skjer utenfor ekteskapet

Kommentar #300

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Tekstkontekst

Publisert over 10 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.

Jeg har vist til en rekke bibelsteder som presenterer ekteskapet som eneste gyldige samlisvform. Men når du ikke er kristen, så skal jeg ikke forvente at du forstår Bibelen.

Mener du virkelig at man må ha innebakt en bestemt tro og overbevisning for å kunne forstå en tekst?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere