Ragnhild Kimo

8

Klar tale fra Trygve Wyller, TF

Dekan ved Teologisk Fakultet, Trygve Wyller, forventer at Menighetsfakultetet vedtar nytt syn på homofilt samliv.

Publisert: 30. mai 2011

Ja, det kan man vel si er klar tale! Les VL 30/5

Bakgrunnen er at nesten halvparten av spurte ved MF sier seg positiv til ekteskap/samboerskap av homofile.  De mener også det samme skal gjelde for prester. Les VL 27/5

Rektor Vidar Haanes sier at MF ikke har noe syn i den saken, men han er litt overrasket over at det er så mange som støtter homofilt samliv.

Han sier også at det er uaktuelt å fatte vedtak i denne saken. Skal det være kun på grunnlag av spørreundersøkelser blant ansatte en kan vite hvordan det blir undervist på MF? Jeg skulle ønske mer tydelighet!

En må ikke forledes til å tro at dette kun gjelder samliv mellom likekjønnede. Det har med Bibelsyn å gjøre. MF ble opprettet som et alternativ til TF, som mange mente hadde en for liberal teologi. Bibelsynet har betydning for mer enn samlivsspørsmål! Er det likt på de to fakultetene nå?

MF er avhengig av frivillige gaver for å drive skolen. Ca 6 mill årlig, fra enkeltpersoner, menigheter, og fra misjonsorganisasjonene.  Mange har gitt mye i mange år for å sikre at det fortsatt blir utdannet konservative prester.  

Er grunnlaget lenger til stede for å gi gaver til MF? Finnes det enda grunner for å beholde MF som utdanningssted for prester?

Som vi har sett tidligere denne uken er Rolf Kjøde i Normisjon bekymret for utviklingen, Kjøde i VL 28/5 . Tydelighet i fra organisasjonsledere er viktig i denne saken.  MF har i alle fall tidligere rekruttert studenter nettopp fra de kristne organisasjonene, og jeg skulle tro at medlemmene har en viss interesse i utviklingen.

 

Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Er grunnlaget lenger til stede for å gi gaver til MF? Finnes det enda grunner for å beholde MF som utdanningssted for prester?

Godt spørsmål. Man må i det fall at MF "faller" lete etter alternativer. Kanskje vil Fjellhaug (NLM), Misjonshøgskolen eller Ansgarskolen være mulige arvtakere til de konservatives lærested. Jeg tror forøvrig at det er bra at MF har bredde i hva som er lov til å tenke, i og med at det skal være en akademisk institusjon. Problemet oppstår først når disse tenkende - etter hvert teologene - skal ut å jobbe som prester, altså hyrder i Guds menighet. Da kommer problemet til overflata, nemlig at det nye (som ikke er så nytt) bibelsynet risikerer å medføre en helt annen kristendom. Jeg savner redegjørelser fra "liberalt" hold hva gjelder de teologisk-praktiske konsekvensene av det liberale bibelsynet (vel, her får jeg bruke en merkelapp for enkelhets skyld).

Kommentar #2

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror forøvrig at det er bra at MF har bredde i hva som er lov til å tenke, i og med at det skal være en akademisk institusjon. Problemet oppstår først når disse tenkende - etter hvert teologene - skal ut å jobbe som prester, altså hyrder i Guds menighet.

Magnus, enig med deg i det siterte! De skolene du nevner er jo også allerede gode alternativer.

Menighetsfakultetet har i tillegg vært et lærested mange har hatt stor repekt for. Det har vært benyttet av studenter som senere har tatt tjeneste i forskjellige organisasjoner, i tillegg til Dnk. Jeg reagerer derfor på at Wyller forventer et vedtak fra skolens ledelse som strider mot den teologi som lå til grunn for skolens etablering.

Jeg synes det er bra at Vårt Land setter søkelyset på undervisningsstedene. Det er jo, som du skriver, derfra teologene kommer som skal bli hyrder for oss andre.

 

 

Kommentar #3

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Som student på det Teologiske Menighetsfakultetet de siste årene må jeg bare informere om at jeg aldri har opplevd en eneste foreleser formidle noe annet enn det skriftsynet som har kjennetegnet MF siden dets opprinnelse. Nemlig et kjerne-periferi syn, hvor Bibelen sees på som Guds ord, ikke som en bok som inneholder Guds ord. Dette betyr ikke at man nødvendigvis står for et ufeilbarlighetssyn, men at man anser skriften som ufeilbarlig og inspirert i sin intensjon. Tro, liv og lære. Det har gjennom årenes løp vært uenigheter innad i MF ang detaljene i inspirasjonstanken, men den har alltid blitt fastholdt. Jeg har heller aldri opplevd noen som helst skolering i rettning av et homofili-liberalt syn.

Så dersom 47% av MFs fakultet virkelig mener homofilt samliv er uproblematisk ut fra et kristent grunnsyn så flagger de ikke dette på noen utpreget måte for studentene. Og dersom de skulle ha et veldig liberalt skriftsyn så underviser de i såfall i sterk kontrast til sitt syn.

Hvorfor gå til spørreundersøkelser? Hvorfor ikke spørre studentene selv, eller evt gå gjennom pensum lister til diverse fag? De ligger ute på MF sine sider for alle å se.

Jeg er allikevel enig i at det i stor grad er noe å tenke over når 47% (Av de som svarte)av fakultetet (Dette inkluderer stipendiater osv) svarer ja til homofilt samliv. Ihvertfall da MF i sine høringsutalelser anno 07 (Ansettelse og vigsling av homofilt samlevende prester, ekteskapsloven og Lærenemdas kommentar på skriftsyn og skriftforståelse i homofilisaken), gikk imot ekteskapsloven og uttalte at argumentasjon for et klassisk standpunkt i homofilisaken stod sterkere enn et liberalt standpunkt.

Uttalelsene er å finne på mf sine sider: http://www.mf.no/index.cfm?id=174784

I sitt svar til lærenemdas uttalelse "Skriftforståelse og skriftsyn med særlig henblikk på homofilisaken" skal det sies at lærenemda var delt 11 mot 5, altså var det en majoritetsavgjørelse og ikke full konsensus. Men da ikke vi vet hva uenighetene bestod i kan det like gjerne tenkes at uenighetene bestod i andre ting enn pro vs kontra i spm homofilt samliv.

Uansett er det ganske spesielt at et fakultet kan gå fra det som kan sees som stor grad av konsensus for et klassisk samlivsetisk syn til å være delt på midten i løpet av 4 år. Selv i akademisk forstand så er det snakk om et ganske radikalt skifte i løpet av ekstremt kort tid.

Jeg kan ikke se at argumentene i debatten har endret seg, verken på folkelig eller akademisk plan. Dersom vi hadde sett nye og sterkere faglige argumenter for et liberalt syn på likekjønnet samliv så hadde dette skiftet vært noe mer forståelig, men så langt jeg kan se har noe slikt ikke vært å oppdrive. Altså må det skyldes enten at 1) Individene på fakultetet har endret holdning til disse argumentene, eller 2) Fakultetet har sett en gradvis utskiftning av Lærere og stipendiater. Det mest naturlige er vel en kombinasjon av disse.

Rolf Kjøde sin bekymring er berettiget, men hans kritikk går for langt når han hevder at "det ikke lenger er en grunleggende forskjell mellom Det Teologiske Fakultet og Menighetsfakultetet".

En grunnleggende forskjell ligger i den konfesjonelle, kristene forpliktelse: "Institusjonen baserer sin virksomhet på Den Hellige Skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse."

"(4) legge vekt på å vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos de studerende og styrke forståelsen for det kristelige arbeid i folket."

MF er selv med akademisk frihet for sine forskere forpliktet på å "vekke, bevare og utdype sant kristelig liv hos de studerende" etter "Den Hellige Skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse."

Såfremt MF kjennetegnes av dette, og i hovedsak fortsetter å undervise og følge opp sine studenter på dette grunnlag så vil det alltid være en fundamental forskjell mellom MF og TF, selv om det innenfor MF har utviklet seg en høyere toleranse for læremessige forskjeller blant professorene, lærene og stipendiatene. Vi har da både katolske, og metodistiske lærere på MF. Da vi kan ha forskere og lærere som lærer annerledes enn vår lutherske bekjennelse om dåpen, så anser jeg det som naturlig at vi også kan ha forskjellige standpunkt i etiske spørsmål på fakultetet.

Det som allikevel bekymrer også undertegnede er hvor hurtig man øyensynlig har gått fra overveldende konsensus for et klassisk syn på homofilt samliv, til det som gjennom VL sin artikkel må anses som en marginal konsensus for det klassiske synet.

Det skal påpekes at Over halvparten av de som svarte ved undersøkelsen er stipendiater knyttet til skolen, og ikke professorer, amanuensiser og høyskolelektorer. Det skal også påpekes at de 9% som svarer ja "i noen tilfeller" kan forstås som at de f.eks åpner for homofilt samliv, og forpliktende homofilt samliv som det mest hensiktsmessige samfunnsmessig sett, men allikevel vil reservere seg mot kirkelig velsignelse av et slikt samliv.

Jeg kjenner nemlig ikke til noen andre tilnærminger til homofilt samliv i kristen sammenheng som ville kunne komme i nærheten av "i noen tilfeller" eller en reservert aksept om du vil. De som fronter homofilt samliv som noe akseptabelt i kristen etikk har gjerne kun en reservasjon og det er at det er forpliktende og offisielt samliv.

Uansett, dette er mine tanker om temaet. Jeg har ihvertfall ikke blitt "hjernevasket" til å fronte et homoliberalt syn i min tid på MF ;) Jeg har heller ikke opplevd noe i nærheten av å bli ført i den rettningen. Så om en Kjødes bekyring for MF sin utvikling er nogenlunde berettiget, så er hans kritikk, og røster som roper etter en ny utdanningsinstitusjon, krisemaksimerende og prematur.

Mvh Kaare M Christoffersen

Kommentar #4

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til deg!

Publisert over 10 år siden
Kaare Michael Christoffersen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er allikevel enig i at det i stor grad er noe å tenke over når 47% (Av de som svarte)av fakultetet (Dette inkluderer stipendiater osv) svarer ja til homofilt samliv. Ihvertfall da MF i sine høringsutalelser anno 07 (Ansettelse og vigsling av homofilt samlevende prester, ekteskapsloven og Lærenemdas kommentar på skriftsyn og skriftforståelse i homofilisaken), gikk imot ekteskapsloven og uttalte at argumentasjon for et klassisk standpunkt i homofilisaken stod sterkere enn et liberalt standpunkt.

Jeg går ut fra at overskriften "Homoliberal boom på presteskole" skulle synliggjøre at ting har gått fort de siste årene. Mange ble nok uroet. Til og med rektor var overrasket, kunne vi lese.

Du skriver: "Så dersom 47% av MFs fakultet virkelig mener homofilt samliv er uproblematisk ut fra et kristent grunnsyn så flagger de ikke dette på noen utpreget måte for studentene. Og dersom de skulle ha et veldig liberalt skriftsyn så underviser de i såfall i sterk kontrast til sitt syn."

Ja, kanskje burde studentene også vært med i undersøkelsen! Å få høre hvordan det oppleves å være student på MF er interessant! Det er tross alt dere vi vil få nærkontakt med om noen år.

Lykke til med studiene!

Mvh Ragnhild

 
Kommentar #5

Gaute Granlund

6 innlegg  108 kommentarer

Gjengifte og kvinnelige prester

Publisert over 10 år siden

Hei Ragnhild?

Hvordan stiller du deg til gjengifte og kvinnelige prester?

Mvh

Gaute

Kommentar #6

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei Gaute!

Publisert over 10 år siden

Prøver du å sette meg i bås? ;) eller ønsker du å vite min mening?

Hvis jeg begynner å undervise deg om gjengifte her på VD er jeg vel nærmest som prestelærer å anse ;) Det har jeg verken kall eller utdannelse til å være!

Vet du forresten hvordan det blir undervist om dette på Menighetsfakultetet? Det kunne vært interessant å vite! Det er undervisningen der som er temaet på tråden.

Men vi burde kanskje heller spørre: Hva sier Jesus om den saken?  Det vet du sikkert!

Når det gjelder skilsmisse/gjengifte har jeg ikke brukt blanco i Bibelen der Jesus underviser om dette.

I møte med enkeltmennesker mener jeg det spørsmålet er av sjelesørgerisk art, for det er ofte flere inne i bildet, også barn. Jeg har ikke brukt blanco på Jesu ord om å ikke dømme heller. Når livet først har floket seg til, svært alvorlig for noen, synes jeg ikke nettdebatt er rett forum for å løse flokene. 

Jeg har ikke sett noe spesifikt om kvinners prestetjeneste i Bibelen. Du ønsker kanskje at jeg skal sitere noe av Paulus, og utlegge det her? Det vil jeg ikke. Jeg er som sagt ingen prestelærer! ;)  Men jeg kan lese i Bibelen at kvinner ble kalt til å vitne, og at kvinner fikk nådegave til å tale profetisk. Jeg synes Paulus er tydelig der ;)  Men det blir jo litt vanskelig hvis en skal tie.

Ellers ønsker jeg deg Guds velsignelse og Den Hellige Ånds ledelse i din prestetjeneste!  

Mvh Ragnhild

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere