Tom Henriksen

11

Hvorfor oppløse Viken som storfylke?

Det kan nok slås fast at Viken ble slått sammen ved TVANG, både mot innbyggere og de folkevalgtes vilje. Viken er i prinsippet udemokratisk.

Publisert: 24. jun 2021

Viken fylke er for stort både i areal og administrasjon. Det er betydelige avstander i dette fylket, mellom steder og områder som ikke har noen naturlig eller historisk tilknytning til hverandre. Dette gjør det meget vanskelig å drive en helhetlig politikk som tilgodeser innbyggerne.

Når et fylke blir for stort og det blir for mange innbyggere, så forsvinner også grunnlaget for det demokratiske nivået blant de folkevalgte på fylkesnivå. Dette fordi hver innbygger får mindre å si, og mindre innflytelse på de politiske avgjørelsene. Avstanden mellom beslutningstagerne og dem det gjelder øker.

Det som kan motvirke en utvikling hvor makten sitter langt unna folket, er å øke antall folkevalgte, samt øke administrasjonen, som gjør at det blir dyrere å bo og leve i fylket. Det rammer igjen dem som har minst fra før. Tjenester innenfor helsesektoren, vedlikehold, skole, utdanning, eldreomsorgen og andre sosiale tjenester kan bli redusert eller fjernet som følge av økte utgifter til administrasjon av fylket. Dette en politisk utvikling som vi ikke kan se har noen bred støtte i folket.

En slik sammenslåing gir seg utslag i at de folkevalgte skal ta en rekke viktige avgjørelser over områder og velgere dem kan lite om, eller ikke har noen tilhørighet til. Dette kan i verste fall føre til katastrofale feilavgjørelser. Det er da viktig at alle folkevalgte har lokalkunnskap over de områder de er satt til å forvalte for velgerne.

Politisk så har landet aldri vært delt inn på denne måten, dette skyldes at de gamle fylkene ikke har noen naturlig tilknytning til hverandre. De enste partiene som er tilhengere av Viken fylke er Venstre og Krf. Som viser oss at det er en sammenslåing som ikke har bred støtte i folket i de fylkene som ble slått sammen.

 Når et flertall av partiene (inkl. Høyre og FRP) i valglovutvalget mener at Viken er for stort til å være en demokratisk valgkrets til Stortinget, er det også for stort for fylkesvalg. For å få tilbake de gamle fylkene er det viktig å stemme på partier som har programfestet at dem vil oppløse Viken fylke, og ta tilbake de gamle fylkene. En stemme til PDK i Viken er derfor en stemme til å få tilbake de gamle fylkene

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere