Karl Øyvind Jordell

197

Velgerne må få lik innflytelse på Kirkemøtet

Siden det må legges til grunn at alle biskopene skal delta i Kirkemøtet, innebærer det en skjevfordeling som er til fordel for de små bispedømmene. Ytterligere skjevfordeling vil være problematisk. De som går inn for fortsatt skjevfordeling, må klargjøre hvorfor de mener noen kirkemedlemmer bør ha større innflytelse enn andre.

Publisert: 16. apr 2021

I et oppslag i Vårt land 16.4., om Kirkemøtets sammensetning, refereres det at «de fleste av hovedutvalgets medlemmer anbefaler at antall folkevalgte medlemmer bør differensieres ut ifra bispedømmenes kirkemedlemmer».

Dette har avstedkommet en kommentar fra Broch Johansen i Nord-Hålogaland: «Hun frykter underrepresentasjon av de nordligste fylkene kan føre til at styringen av folkekirka blir mindre mangfoldsdemokratisk», og viser til at bispedømmet har et «… nasjonalt ansvar for kvensk kirkeliv». Hennes biskop «… er skeptisk til en ordning der alle delegatene skal ha likt antall medlemmer i ryggen» og «… mener geografi, urfolksrepresentasjon og geografisk størrelse også bør vektlegges». Flæten , fra Borg, som er det bispedømmet med flest medlemmer,  hevder at «… en ordning basert på medlemmer kan føles som en skjev fordeling for de minste bispedømmene.»

Biskop Øygards argumentasjon fremtrer som noe anstrengt – hva er skillet mellom ‘geografi’ og ‘geografisk størrelse’? Urfolksrepresentasjon er et viktig hensyn, men det kan ordnes med representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Broch Johansen villeder når hun frykter underrepresentasjon – ingen har gått inn for det; det man har gått inn for, er å fjerne eller dempe overrepresentasjon. Flæten bør forklare hvorfor en ordning basert på medlemmer kan føles skjev.

Etter mitt skjønn kan ikke Kirkemøtet ha en sammensetning som bygger på andre prinsipper enn de som gjelder for Stortinget. Siden det må legges til grunn at alle biskopene skal delta i Kirkemøtet, innebærer det en skjevfordeling som er til fordel for de små bispedømmene. Ytterligere skjevfordeling vil være problematisk – man risikerer at velgerne ikke tar valget alvorlig, og unnlater å stemme, fordi det oppleves som rigget. De som går inn for fortsatt skjevfordeling, må klargjøre hvorfor de mener noen kirkemedlemmer bør ha større innflytelse enn andre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere