Basel Kadem

17

Hva er egentlig vestlige verdier?

Islam - ikke mer uforenlig med Vesten enn andre ideologier.

Publisert: 24. mar 2021

For ikke lenge siden lanserte den norske staten en såkalt handlingsplan mot muslimhat.

En reaksjon blant islamkritikere har vært å påpeke hvordan de mener islam er uforenlig med Vesten. En absolutt og forenklet forestilling om at islam er uforenlig med Vesten, mangler bredde, i det man ikke har satt seg grundig inn i det faglige og ikke setter debattens premisser i perspektiv. Denne diskusjonen krever mer nyanserte ytringer, ikke bare for å fremme kritisk tenkning, men også for å bidra til brobygging og fred. Vi kan ikke sameksistere fullt og helt med mindre det er en gjensidig tillit mellom partene, noe som forutsetter at vi forstår hverandre og kan forsikre oss om at motparten ikke ønsker oss uvel.

Hva er å forene?

Å forene betyr å gjøre to eller flere ting til ett. Det er her snakk om forening av rent abstrakte ting, slik som ideologier, tanke- og verdisett. En forening mellom to ulike ideologier er i realiteten umulig, fordi i det man vil «forene» dem, vil utfallet være: (1) enten at én av ideologiene (dens følgere eller grunnlag) vil opphøre å eksistere, mens den andre vil overleve; (2) eller at det skapes en hybrid, ny, ideologi som tar diverse elementer fra begge ideologier. Dette gjelder rent teoretisk, uavhengig av hvilken ideologi det er snakk om.

Hva definerer vestlige verdier?

Den vestlige sivilisasjonen består av mye godt; det er en sivilisasjon jeg vil forsvare, og som en optimist har jeg tro på at Vesten, med dens ressurser og europeeres tendens i å følge fornuften, har et potensial til å være en langsiktig bidragsyter til verdensfred.

Dette gjør likevel ikke vestlig filosofi eller ideer som råder i Vesten, perfekte og immune mot kritikk. Det er mange som ville kommet med ulike definisjoner av hva de mener vestlige verdier egentlig er, for det er nemlig ikke slik at begrepene «vestlige verdier» og «den vestlige sivilisasjon» er monolittiske. Vesten rommer nemlig et bredt spekter av motstridende religioner, ideologier og moralske prinsipper, som alle har gitt utslag i kontraster i politikken, økonomien, litteraturen og filosofien i diverse vestlige nasjoner. Definisjonen av hva vestlige verdier egentlig er, henger på en måte i en løs tråd.


Utilstrekkelige og motstridende vestlige verdier

Mange vil hevde at vestlige verdier er konsepter som sekularisme, likestilling, demokrati, menneskerettigheter og lignende. Problemet er at intellektuelle i Vesten selv er uenige om tilnærmingen til disse konseptene. Dr. Jordan Peterson, en av vår tids mest bemerkelsesverdige og respekterte tenkere, er ett eksempel på en forkynner av kontroversielle meninger om disse konseptene og i hvilken grad de skal gjelde. John Locke, som ofte regnes som liberalismens far, brukte teologiske argumenter i det han fremmet, eksempelvis, likestilling, der han sa at «vi er skapt like».

Moderne liberalister, særlig ateister og påståtte vitere innen realfagene som fronter darwinisme og en streng fysisk tilnærming til virkeligheten, mangler grunnlag til å bygge likestillingsidealet på, først og fremst fordi det er snakk om en metafysisk likestilling, noe som krever metafysiske premisser til å bygge den på. En fysisk likestilling eksisterer ikke, fordi vi er født med ulike egenskaper og i ulike omgivelser, noe som tilsier at vi ikke er født med de samme fysiske mulighetene. Den løse påstanden om at «vi skal ha like rettigheter» strider dessuten med det faktum at liberale vestlige stater diskriminerer menneskers handlingsrom på grunnlag av papirer som pass, nasjonalitet, visum, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse og lignende.

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at flere av de nevnte konseptene er motstridende dersom en skal ta dem absolutt; sekularismen, for eksempel, strider med demokrati og menneskerettigheter når den innskrenker handlingsrommet til grupper som vil fremme en statlig politikk basert på religion, og som vil organisere demokratiske valg om dette.


Ingen ideologi er fullt «forenlig» med Vesten

Dersom en hvilken som helst ideologi eller religion skal tas i dens absolutte forstand, til det ekstreme altså, vil den på et eller annet vis være i strid med status quo, med påståtte vestlige verdier, ja til og med diverse vestlige staters lovverk. Derfor er det slik at det eksisterer varianter av religioner og ideologier som har blitt tilpasset den settingen de befinner seg i. I Norge er det, eksempelvis, mange sosialister som kaller seg kommunister, men som samtidig forsvarer privat eiendom og fremmer demokrati. I det fanatisk sekulære Frankrike er det, eksempelvis, private såkalte sharia-banker.

Kristendommen, for eksempel, er i realiteten ikke «forent» med vestlige verdier. Det er nemlig mange varianter av kristendom. Det er kun slik at på grunn av sosiale og politiske forhold at det, eksempelvis, i Norge finnes prester og talspersoner som på vegne av Den Norske Kirke fremmer LHBT-fenomenet. I Polen derimot, som har en stor konservativ katolsk befolkning, har en erkebiskop kalt LHBT-fenomenet for en «regnbuepest». I videoen nedenfor kan en se hvor normalt det er for polske konservative å protestere mot LHBT-fenomenet, ja til og med brenne Pride-flagg. Fra min side, vil det være interessant å høre ytringsfrihetsforkjemperes mening om kristen- eller kulturkonservative som brenner regnbueflagg.


«Vestlige verdier» som misbrukes til å undertrykke andre

Det er et paradoks at konseptet om «menneskerettigheter» brukes av diverse grupper som ammunisjon til å svartmale motstandere. For eksempel, opplever mange konservative muslimer sin religiøse frihet truet i det de blir beskyldt for å ha holdninger som strider med vestlige verdier. I likhet med andre borgere, anser disse muslimene forholdet sitt med den respektive staten som en sosial kontrakt; en avtale mellom borger og stat med gjensidige plikter og rettigheter. De er simpelthen kun folk som ønsker å praktisere sin religion uten å la det gå utover andres frihet, samtidig som de ønsker en minimal statlig innblanding i deres affærer.

Undertegnede har bakgrunn i en sekulær, ikke-religiøs, familie og har deler av livet vært ateist, og senere konvertert inn til religiøse miljøer og vært en fundamentalistisk islamist i flere år. Jeg vil derfor hevde at jeg kjenner godt til islamiseringsprosessen og tankene den gjennomsnittlige islamist har. Den største majoriteten islamister i Vesten har ingen intensjon om å islamisere vestlige land, fordi de er passive idealister. De er lekfolk som lever i forestillinger om at stat og samfunn skal styres på en spesifikk islamsk måte, avhengig av hvilken sekt eller sub-sekt de tilhører, men de har ingen praktiske ambisjoner om å realisere dette.

I min korte levetid har jeg lært at ærlighet og rettferdighet er ting som alle liker å snakke om, men som de aller færreste praktiserer på grunn av represalier det kan medføre. Derfor begrenser jeg ikke mine eksempler kun til muslimer. For noen måneder siden, hadde jeg en samtale med en sosialist som hevdet at SIAN strider med menneskerettighetene på grunn av ytringer de hadde om islam og om deportering av enkelte muslimer, når dette i realiteten ikke er hatprat mot individer, men kun meningsytringer. Selv har jeg lest SIANs vedtekter, og det er ikke noe muslimhat å finne der.


Vestlige staters feilaktige prioriteringer bidrar til deres egen ødeleggelse

Det er videre et paradoks at flere vestlige stater og politikere ser ut til å frykte og plages av harmløse ikke-problemer som hijab eller personlige preferanser om ingen fysisk kontakt mellom motsatte kjønn, enn problemer som faktisk er reelle trusler mot vestlig sivilisasjon og vestlige staters sikkerhet. Å frykte noe som ikke utgjør noen trussel, er en irrasjonell frykt, altså en fobi; en kan derfor si at islamofobi eksisterer i enkelte dimensjoner.

Fremdeles har vestlige stater en relasjon til Saudi-Arabia i form av diplomati og våpensalg. Dette styrker ikke bare saudienes posisjon overfor minoriteter, men bidrar også til mer konflikt i den muslimske verden, noe som igjen skaper incentiver til mer innvandring til Vesten. Den styrker salafismen og gir salafistene nøyaktig den definisjonsmakten de vil ha. Har man glemt at alle islamske terrorangrep i Vesten er begått av salafister?

Konklusjonen er at hva vestlige verdier egentlig er, trenger grundigere forskning og kritisk tenkning. Vestlige stater er videre nødt til å ærlig og realistisk vurdere hvorvidt enkelte «fremmede elementer» representerer noen trussel, samt foreta fornuftige prioriteringer i møte med elementer fra «ukjente terreng», spesielt den islamske verden. Av plasshensyn velger jeg å stoppe her, og overlater en faglig diskusjon om Muhammeds ideologi og hvorvidt denne kan sameksistere i fred med andre ideologier under et sekulært vestlig styre, til en annen tid.


Opprinnelig publisert 19.02.2021 på Resett.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere