Silje Ask Lundberg

Leder i Naturvernforbundet
13

Håp om en transportplan på naturens premisser?

Knut Arild Hareide har vært samferdselsminister i et år. Skuffelsen er stor over at han har videreført Frp-forgjengernes politikk for enda mer motorvei, på bekostning av natur og klima. Vil han rette opp skadene med ny transportplan på naturens premisser, der han blant annet skroter Nye Veiers planer om ny riksvei 4 i ny trase mellom Oslo og Mjøsbrua?

Publisert: 19. mar 2021

Ved tiltredelsen som minister sa Hareide at klima og trafikksikkerhet skulle få førsteprioritet. Det var oppløftende, og vi levde i håpet om at han ville snu skuta vekk fra det voldsomme fokuset på naturødeleggende og klimaskadelige motorveiutbygging som hans Frp-forgjengere hadde.

Men det skjedde lite. Tvert imot. I kampen om E6 forbi Lillehammer ser det ut til at Hareide ikke vil sette foten ned for ny firefelts motorvei for 110 km/t gjennom det verdifulle Lågendeltaet naturreservat, på en strekning som har en god veistandard fra før. Forstå det den som kan! Og nå er det også kommet ideer om en ny sammenhengende motorvei for 110 km/t på riksvei mellom Oslo og Mjøsbrua via Hadeland og Gjøvik, med store naturinngrep og i strid med konklusjonene i tidligere utredninger.

Behovet for kursendring er ikke blitt mindre. Statens vegvesen og flere andre transportvirksomheter la før jul fram en ny rapport om klimakonsekvensene av infrastrukturutbygging, som blant annet estimerer hva ødeleggelse av myr og annen natur har å si for klimaet. Men vi ser dessverre ingen tegn til at Hareide vil endre kursen og lytte til den nye kunnskapen.

Like etterpå kunngjorde han nemlig han vil åpne for bygging av firefelts motorveier ved langt lavere trafikkmengder enn tidligere, der en smalere firefeltsløsning kan erstatte dagens veistandard med to/tre kjørefelt og midtrekkverk. Statens vegvesens utredning viste at endringen vil være ulønnsom for samfunnet, den vil gi flere drepte og hardt skadde, og den vil være negativ for klimaet, naturen og kampen for redusert støy. Vegvesenet hadde tidligere foreslått det motsatte – å heve terskelen for bygging av firefelts motorvei, slik at Norges regelverk blir mer på linje med praksisen i andre land. Likevel kjørte Hareide saken gjennom.

Hans forgjengere tok initiativ til flere overdimensjonerte og naturødeleggende motorveiutbygginger. Det nyetablerte statlig utbyggingsselskapet Nye Veier AS var i full gang med å utrede eller planlegge motorveier som regelverket ikke ga rom for, blant annet i Innlandet. Hareide valgte å tilpasse regelverket til de foreliggende planene – og ikke motsatt!

Enda flere milliarder skal brukes for å gjøre det mer attraktivt å kjøre bil, til tross for mål om redusert biltrafikk. Trafikken som motorveiene skaper, vil forplante seg inn i byområdene og skape nye køer og forsterke miljøutfordringene. Økt fart og mer trafikk gir flere og mer alvorlige ulykker. Og det gir mer støy, mer utslipp av mikroplast, høyere drivstofforbruk og lavere rekkevidde for elbilene. Artsmangfoldet og friluftslivet taper også når motorveiene raserer eller forstyrrer naturen.

Tilbake til rapporten fra Statens vegvesen og co. Den viser at bygging av motorveier gir store klimagassutslipp. Da snakker vi om utslipp fra anleggsmaskiner og produksjon av blant annet stål, betong og asfalt, men også fra nedbygging av skoger og myrer. Rapporten analyserer kun nye veiutbygginger som ennå ikke er godkjent, og bare disse gir klimagassutslipp i byggefasen tilsvarende over fire millioner tonn CO2. Rapporten viser også at veitrafikkens CO2-utslipp vil øke dersom motorveiene bygges ut, til tross for storstilt innfasing av elbiler. Nye Veiers idé om en ny firefelts riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua er blant verstingene i rapporten.

Det er ikke lenger mulig å unnskylde Knut Arild Hareides bevisste prioriteringer med at han er ny i stolen. De siste beslutningene er svært skuffende og er i strid med hans egne ambisjoner om å prioritere klima. Han har til og med fått ny faglig kunnskap om dette som han tilsynelatende ser ut til å ignorere.

Hareide kan rette opp noen av feilene gjennom Nasjonal transportplan 2022–2033, som han legger fram i løpet av en måneds tid. Diskusjonen om riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua via Hadeland og Gjøvik, med store inngrep i natur og matjord og ytterligere undergraving av Gjøvikbanens trafikkgrunnlag, står nå. Sammen med miljøpartiet Venstre og et Høyre som forsøker å bli grønnere, kan han sette foten ned for videre utbygging av de naturødeleggende motorveiene som raserer natur og matjord og skaper mer biltrafikk. De kan velge å isteden vedlikeholde og utbedre og det veinettet vi har i dag, til glede for folk i bygd og by. De kan prioritere trafikksikkerhetstiltak – og bygge trafikksikre to-/trefeltsveier med midtrekkverk der det er nødvendig. Og de kan prioritere kollektivtransporten og syklistene og legge til rette for at mer av godstransporten går med skip og tog framfor lastebil.

Vi skal gi Hareide en sjanse til. Men da kan han ikke holde på slik han har gjort det siste året. Da blir det ingen transportplan på naturens premisser.


Innlegget er skrevet i samarbeid med Naturvernforbundets fylkesleder i Oppland, Heidi Kristoffersen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere