Svein Ole Hansen

101

Født på ny

Tredje kapittel i Johannesevangeliet innleder med gjengivelse av en svært interessant samtale mellom Jesus Kristus og fariseeren Nikodemus. Sentralt i den korte samtalen er Jesu ord: «Dere må bli født på ny». I dette innlegget vil jeg skrive kort, men forhåpentligvis tilstrekkelig utfyllende om ordenes profetiske betydning og oppfyllelse. Først vil jeg komme med noen betraktninger angående oversettelsen av det siste ordet i overskriften fra gresk til norsk.

Publisert: 19. mar 2021

Det greske ordet ἄνωθεν (anóthen) har en rik og utfyllende betydning. Ordet kan vanligvis leses i norsk bibeloversettelse som på ny. I følge Strong’s Concordance er andre betydninger: igjen, fra begynnelsen i betydning fra kilden, men har også en betydning som ovenfra, fra himmelen, altså fra det opphøyde. Sist nevnte betydninger synes å lede leseren klarere til oppfyllelsen av Jesu ord, men i norsk oversettelse kommer dette ikke så tydelig frem bare med ordet ny. 

På norsk (eller engelsk) er det ikke et ord som dekker tilsvarende godt det greske ordets rikholdige anvendelse. I norsk oversettelse er det ikke gjort noen feil som jeg kan se med ordvalget som nevnt. Det tar bare litt lenger tid for leseren å finne betydningen av Jesu gjengitte ord og ikke minst komme frem til hva gjenfødelsen er i denne sammenheng. I engelske oversettelser (som NASB og NET) er ordet oversatt med from above, altså ovenfra. I KJV er ordet again (igjen) brukt.

Det er rimelig sikkert at en nattlige samtale mellom profeten Jesus og fariseeren Nikodemus ikke ble gjennomført på koiné gresk. Dét bør ikke ha utgjort noe stort problem for troende at tekster som grunnlag for gudstro ikke har vært skrevet ned på originalspråket. De som gjennom århundrene har kommet til tro på Jesu åpenbaring har ikke hatt annet valg enn å forholde seg til de tekstene som er etter apostlenes virke, og ellers hatt tillit til at Gud også har gitt ledelse til forfatteren eksempelvis av Johannesevangeliet. I tillegg at tilstrekkelig med tekster har blir gjort tilgjengelig for ettertiden, samt prosessen med oversettelser til ulike språk, inntil tiden for å fødes på ny - fra det opphøyde.

Hva betyr det så å bli født på ny i betydning født ovenfra i denne sammenheng? 

Vi kan til å begynne med utelukke at betydningen kun har vært et retrospektivt anliggende. Født på ny gjelder ikke å revitalisere tro på Kristus uten at profetert progresjon i guddommelig åpenbaring først har blitt oppfylt. Jeg ønsker svært gjerne et stort velkommen til alle som hevder å være født på ny i tro på Jesus Kristus. Selvsagt blir slike født til en ny verden uten en tråd på kroppen fra dagens merkverdige kolleksjoner av forskjellige kristne bekledninger - med det iøynefallende og felles stoffvalg at ingen sendebud har kommet fra Gud med ny åpenbaring etter Jesus Kristus. 

Det har stor betydning for en begynnende tilnærming av omfanget i oppfyllelsen av Jesu ord at det var en fariseer som kom til samtale. Nikodemus var kyndig i loven og satt i jødenes høye råd Sanhedrin. Han var dermed en øvrighetsperson i det jødiske samfunnet på Jesu tid. 

Jesus er gjengitt på å ha sagt til Nikodemus: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ (Johannes 3:7)». Med ordet dere fra sitatet menes dere alle må bli født på ny. Det er klart for meg at Jesu dialog er nedskrevet og formidlet som profeti ment for fremtidig oppfyllelse. Profetien innebærer ikke bare en fornyet relasjon til Gud for troende av alle tidligere åpenbarere av Guds vilje, men også med stor betydning for statlige anliggender - i og med ordvalget som uthevet og den Jesus Kristus samtalte med.

Legg også merke til ordvalget i sitatet (3:7) over: «Undre deg ikke…» Det betyr rimeligvis at Jesus også med disse formuleringene siktet frem i tid med. Ellers blir jo troende født på ny med hvert sendebud fra Gud - selvsagt også med Jesu komme.  Betrakt nå hvor samlende og betydningsfull Den mosaiske tro har vært for jødene i diaspora. Om deres tro og kultur hadde gått tapt før, under og etter andre verdenskrig, ville de overlevende neppe ha greid å samle seg til statsdannelsen av Israel.

Men endringene for israelerne vil komme til å bli betydelige. Personlig tro er bare begynnelsen. Utbedringer av politisk styringsform og maktfordelingen vil med tiden bli konstituert i samsvar med veiledning, lovbok og administrative institusjoner og ordninger fra Gud for vår tid. Dette med stor betydning for kommende endringer i etterfølgende land og stater. Ingen bør vise likegyldighet begrunnet med at Gud synes å ha drøyet med en veiledende og nødvendig plan for israelerne ved opprettelsen av deres stat - samt for menneskeheten for øvrig. Før Israel ble erklært selvstendig stat i år 105 B.E (i måneden Jamál, Beauty eller Skjønnhet på norsk) var den nye lovboken fra Gud tilgjengelig med ellers mengder av skrifter med åndelig veiledning.

Jeg mener det har vært viktig å skrive om det å bli født på ny for troende, med følger som selvsagt forplanter seg helt opp til interstatlig nivå. Med ordet fødsel forstår vi en helhetlig prosess med begynnelse og slutt. Det finnes ikke et menneske som er bare litt eller delvis født inn til en ny verden. Fysiologisk er det ikke mulig.

Det er selvsagt ikke min hensikt å bebyrde noen. Men tiden er likevel nå for å ta nye steg som medfører bevegelse dit løsninger på fastlåste problemer og vanskeligheter er lettere å skue, etter en svært mørk og tung innledning på denne Herrens dag. 

Ingen bør tenke at jeg selv tillegger mine ord noen avgjørende betydning i denne sammenheng. Skulle hovedansvaret for fremdriften i «dere må bli født på ny» være pålagt meg alene, ville jeg ganske sikkert segne om i samme sekund - for aldri å komme meg på bena igjen. Spesielt med tanke på dagens verdenssituasjon og alle betydelige endringer som snart bør påbegynnes med økende til massiv oppslutning. Gud leder fremdriften med fullkommen tålmodighet.

Hvor er så svaret å finne på prosessens stadig økende fremdrift? Svaret blåser i vinden. Svaret blåser i vinden.


Med vennlig hilsen Svein-Ole Hansen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere