Torgeir Tønnesen

89

Bibelen tillater ikke kvinnelige prester/pastorer  

I bibelen er Hyrde og lærer det samme embete. (Efeserne 4.11) «Og det er han (Gud)som gav oss noen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere." Grunnteksten sammenføyer den fjerde tjenesten: Hyrde og lærer - som er en og samme sak. Det er logisk. En hyrde må kunne sin bibel og sin lære, - ellers kan han ikke være hyrde. Han må være begge deler samtidig. Den fjerde tjenesten er forbeholdt mannen sier Jesus og Paulus.

Publisert: 16. feb 2021  /  1468 visninger.

Mannen ble ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.

1 Mos 1.27: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem»

Dette verset er delt i to: Først sier Gud at Adam (heb:menneske) ble skapt i Guds bilde. Andre ledd står det at «til mann og kvinne» skapte han det. Poenget her er å få fram kjønnene: Han og hun. Et bilde på ekteskapet og på bruden og brudgommen (Menigheten og Jesus). Mannen, Adam - er Gud bilde (Jesus) Eva symboliserer bruden.

Paulus forklarer dette slik 1 Kor 11.7: 

Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.

Her begrepene skape/skapt forklart: 

 Det er fire forskjellige ord i den hebraiske grunnteksten for skape. 

1.«Bara» betyr å velge/bestemme/skape/eng: created/Gjøre rik/fet. Når Gud gjør noe suverent, av intet, av sin vilje.(Gud skapte himmel og jord) (Strongs H1254)

2.«Aw-saw« betyr gjorde/produsere/ arbeide frem/ gjenskape/eng: made (som dyrene på jorden.) (Strongs H6213)

3."Yasar" betyr, utforme, forme, profilere til ( Adam ble "formet" av jorden av Gud. ) (Strongs H3335)

4."Baw-naw" som betyr ombygge/gjenskape/reparere/etablere (Adam sa: kvinnen var ben av mine ben) (Strongs H1129)

SAMMENDRAG : 

ADAM: Gud "formet" Adam av jorden støv. Adam ble både SKAPT og FORMET (heb;Bara og yasar) 

EVA: kvinnen ble både DANNET og OMBYGGET (heb;aw-saw og baw-naw).

Videre skapelsestekster sier at Gud både "skapte", "formet" og "omgjorde/dannet" (aw-saw) tingene. Noe komplisert, og ikke rart at bibeloversettere går vill her. 

Når Gud «skaper» (create), så bestemmer han - og skaper han ut av intet/ingenting.  Når Gud «omgjør»(makes/recreate), så har han et materiale å jobbe ut ifra. (ribbenet, støvet, eller en tom og øde jord)

Eva ble gjort/omgjort/made/dannet - av Adam. Adam sier at: "Hun er ben av mine ben, kjød av mitt kjød, Hun skal kalles kvinne, for hun er tatt av mannen"  Adam gav faktisk henne navnet "kvinne"(Ish-shaw )(1Mos 2.23)

 Av dette ser vi at Adam bærer Guds bilde. Eva bærer Adams bilde. Sammen er de skapt i Guds bilde (Brud og brudgom)  

Paulus kvinnesyn bygger på Skapelsen

Du ser at Paulus sitt kvinnesyn er bygget på hele bibelen - ikke på følelser i tiden og kulturrelative teorier.  Paulus var teolog før han ble frelst - og det hadde Gud en tanke og plan med.  

Både Adam og Eva var begge like rettferdige for Gud i Eden, og begge hadde samme mulighet til å snakke med Gud. Men arbeidsfordelingen og rollefordelingen var ulike, allerede fra menneskene befant seg i Paradis. "Det var godt i Guds øyne "sa Gud. Eva var lykkelig som hun var (antagelig). Slik kan du fortsette gjennom bibelen, - ingenting er forandret i bibelen.

Likestilt i troen - men ikke i tjeneste.

Likestillingen i Gud/troen kommer fram i Gal.3.28:

Vers.26 : «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Her gjelder IKKE mann og kvinne, sier Paulus. Og dermed tror mange kristne og mange teologer, at alle embeter, oppgaver og tjenester i Guds rike er likestilt. Men det stemmer ikke. Tjenestefordeling er alltid kjønnsdelt.

Store teologiske avhandlinger, lange taler, bøker og litteratur i tusentals har hatt som tema og ønske at Galaterne 3.28 kan brukes til forsvar for kvinnelig preste- og pastortjeneste. Men det mener altså ikke Paulus. Kan man vri og presse en slik tekst? Nei, denne teksten taler nesten uforklart av seg selv:

Man trenger bare å lese den samme teksten en gang til: 

Vers 26: FOR DERE ER ALLE GUDS BARN, I KRISTUS JESUS» Her er poenget: her ser vi konteksten og hva Paulus sikter til: troen. Paulus snakker om troen, troens gave fra Gud, – og selvsagt - her er ikke mann og kvinne. Paulus snakker ikke om menighetsliv, tjenestegaver, nådegaver eller Guds plan med våre liv, men han snakker om troen. Her er ikke jøde og greker, sier Paulus. Troen kan gripes av alle, jøder grekere, menn og kvinner, fri eller trell.

Når Paulus kommer til kvinners tjeneste i menigheten, så viser han til GT som sier at hyrde og læreembete er forbeholdt mannen av mange grunner. Det gjør han i Timoteus-brevet: 

Timoteus 1 brev 2.11 "En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse;

Hvorfor sier Paulus dette? Rettere sagt - hva er det Paulus sier? Hva er tydningen for oss i dag? Paulus sier tre ting her:

Det første Paulus sier i Timoteus er - at kvinnen ikke skal være lærer -fordi at da blir hun «mannens herre-mannens hyrde». Da vil noen protestere og referere til 1 Kor 11,11 som lyder slik:

«Dog, i Herren er hverken kvinnen noe fremfor mannen, eller mannen noe fremfor kvinnen; 12 for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.»

1 Kor1.11 sier nøyaktig det samme som Gal 3.28 – nemlig at i Kristus/i troen er ikke mann og kvinne. Det dreier seg kun om tro -ikke tjeneste.  

Det andre Paulus sier i Timoteus - er at «Adam ble skapt først»: Kvinnen ble nemlig skapt av Adam, ikke «av jorden» slik Adam ble. Adam og Eva ble skapt forskjellig. Dette har jeg forklart allerede, i kapittelet over om skapelsen. I skapelsen ligger tjenestedelingen - litt skjult.

Mannen har alltid vært hode for kvinnen. Kristus er mannens hode. Gud er Kristi Hode. Dette systemet er ikke forandret i den nye pakt.

Det tredje Paulus sier i Timoteus – er at kvinnen ble dåret/lurt av slangen. Paulus indikerer med dette at en kvinne kan lettere gi etter for fristelse,- i lærespørsmål/tunge oppgaver/fysisk stress osv. Uansett er det noe viktig er Paulus prøver å si oss - for han sier: "Adam ble ikke dåret, men Eva ble".

Finnes kvinnelige ledere i bibelen – villet av Gud?

Ja, dommeren Deborah er et godt eksempel på det. Det var i en tid med fryktelig frafall i Israel. Folket levde i frykt og lovløshet. Mennene var tydelig redde, frafalne og feige på denne tiden. Barak, hærsjefen, sa til Deborah: «Hvis du går i striden først, så går jeg med deg.»

Barak stolte mer på Deborah enn på Gud og seg selv. Så Gud bruker tydeligvis kvinner i lederskap i situasjoner hvor han ikke finner egnede menn – ingen tvil om det.

 

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere