Karl Øyvind Jordell

197

Påstått diskriminering av NLA – vil Vårt Land nå klargjøre sitt syn?

Mener Vårt Land at lærere skal pålegges oppgaver som de er ikke forpliktet til å ta på seg, hvis lærerne opplever at de da kan tas til inntekt for et syn på homofile som ikke kan stå inne for? Hvis man ikke mener det, vil man da rydde opp, og få tydelig fram at skoler og rektorer verken boikotter eller diskriminerer, og at lærere har rett til å takke nei til deltidsengasjementer?

Publisert: 12. feb 2021

Vårt Lands skjeve dekning av konflikten omkring NLA-studenters praksis ved Osloskoler har fått relativt dramatiske konsekvenser, for så vidt som det er Vårt Lands vridde saksfremstilling, med fokus på skoler og rektorer, som har fått sterkest nedslag. Avisens sentrale redaksjonelle bidrag i denne saken er en kommentar fra religionsredaktør Kruse 30.1., hvor det bl a heter: «Det sterkeste signalet  [praksisskolene] sender er at NLA sine lærerstudenter ikke hører hjemme i norske, livssynsåpne skoler", og at "... de ikke stoler på disse studentenes evner og dømmekraft".

Aftenpostens kommentator Stanghelle reiser, med referanse til Vårt Land, følgende spørsmål 9.2.: "... når Oslo-rektorene ikke vil akseptere NLA- studenter i en praksisplass, er det da grunn til å tro at de samme rektorene vil akseptere ferdig utdannede lærere fra [NLA]?"

Svaret på dette spørsmålet er ja. Dette fremgikk av Vårt Lands oppslag om saken allerede 23.1.: Med referanse til studenter fra NLA som har hatt
praksis ved skolene, sier to rektorer at de "... håper dessuten at studentene vil vurdere å søke lærerjobb hos dem etter endt utdanning". Og ingen andre enn Kruse har stilt spørsmål ved ‘studentenes evner og dømmekraft’.

Det sentrale er imidlertid at det ikke er skoler eller rektorer som er den sentrale aktør i denne saken, men de lærere som tar imot studenter i praksis. Rektorer er avhengige av at det ved deres skoler finnes lærere som er villige til å ta imot studenter i praksisundervisning. Hvis lærene ikke ønsker å gå inn i et samarbeidforhold med NLA, kan verken rektor eller arbeidsgiver, Oslo kommune, tvinge dem. Dette fremgår av et innlegg i Vårt Land 5.2., som har overskriften 'Læreres rett til å velge hvem de vil jobbe for".

Men i Vårt Land for 12.2. begår spaltisten Hustad Nilsen den samme feilen som Stanghelle, under den lite sakssvarende overskriften ‘irrasjonelle Oslo-rektorer’.

Viktigere er det at det feilaktige fokus på rektorer/skoler vedlikeholdes i et oppslag i avisen samme dag. Både på første side og i overskriften sies de om skoler at «… de kan ikke være moralpoliti» og «… bør ikke kunne si nei til praksis-samarbeid». Dette er sitater fra Høyres talsperson for utdanning i Oslo. Også byråden for utdanning refererer til skoler. Først på slutten kommer en rektor til orde, med en presisering av sakens kjerne: «Å være … praksislærer, er en frivillig oppgave som ansatte på den enkelte skole selv velger å gå inn i. Den ansatte frikjøpes da fra deler av sin ordinære lærerstilling … . For lærere som ikke vil bli assosiert med NLAs verdigrunnlag, vil det derfor oppleves svært problematisk å bli pålagt å jobbe for høgskolen.» Dette synes å være en for forsiktig formulering – man kan nok ikke pålegge noen å utføre ‘frivillige oppgaver’. Ved angjeldende skole «… har ansatte trukket seg fra jobben … fordi de ikke kan stå for innholdet i NLAs verdidokument».

Tiden er nå inne til at Vårt Land klargjør sitt syn. Mener man at lærere skal pålegges oppgaver som de er ikke forpliktet til å ta på seg, hvis lærerne opplever at de da kan tas til inntekt for et syn på homofile som ikke kan stå inne for? Hvis man ikke mener det, vil man da rydde opp, og få tydelig fram at skoler og rektorer verken boikotter eller diskriminerer, og at lærere har rett til å takke nei til deltidsengasjementer?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere