knut sellevold

3

Gi urørt natur rettsvern!

Vi må styrke vernet av urørt natur av hensyn til klimaet.

Publisert: 24. aug 2020

Gi urørt natur rettsvern!


Energi en kilde tilprofitt.

Kraftforsyningen i Norge er kommersialisert ved at NVE og Statnett drives på rent kommersielle vilkår. Ren energi fra Norge er blitt en viktig kilde til profitt. Store utenlandske aktører innen vindkraft – noen medfrynset rykte – har rettet blikket mot Norge som generøst har åpnet for subsidiert vindkraftutbygging.  Vindkraftutbyggerne bruker millioner av kroner på rene propagandafilmer for å rettferdiggjøre de store naturinngrepene. 

 Lokale og regionale miljøverninstanser er overkjørt i konsesjonsprosessene. Mantraet er «Fordelene er større enn ulempene». Men motstanden vokser. Stadig flere ser galskapen i dette.

Deter blitt en konflikt mellom by og land, mellom statlige forvaltningsorganer og lokale folkevalgte instanser. Tilliten tilNVE, OED og politikere som forsvarer dette blir stadig lavere. 

Deter nærliggende å kalle dette et folkeopprør som trolig vil få konsekvenser for stortingsvalget 2021. 


Konsesjonsloven og Planog bygningsover må styrkes ikke svekkes. 

Regjeringen har sett  konflikten og vil komme den i møte. Det ligger ute forslag til endringer i både Konsesjonslovgivningen og Plan og bygningsloven.  De er fortsatt ikke villige til å la miljøinstanser i kommuner og fylkeskommuner få råderett over sine arealer.Fremdeles reduseres deres rolle til kun å være høringsinstanser. Dette er i realiteten å redusere lokaldemokratiet. Beslutninger som berører mennesker i et lokalmiljø må tas på nærmeste nivå tildem som blir berørt. Da har de reel deltagelse i beslutningsprosessene.  Forslaget til ny konsesjonspraksis som foreligger vil  ikke virke konfliktdempende, men snarere opprettholde den store motsetning og mistillit som er oppstått i forhold tilNVE, Statnett og OED. Energiloven har i praksis trumfet lokale og regionale Plan og bygningslover. Dette må opphøre.


Det åpnes nå for lettere dispensasjonsadgang fra gjeldende arealbestemmelser. Grunneieres rettigheter til arealdisponering skal styrkes. Dette er en gave til vindkraftutbyggerne som reiser land og strand rundt for å etablere hemmelige avtaler med grunneiere. Ingen får vite hvilke summer de frister med for å kjøpe avtaler. Selv i kommuner som har frabedt seg slik virksomhet skjer dette. 

Resultateter splittede og konfliktfylte lokalsamfunn og en befolkning som får både eiendomsverdier og livskvalitet redusert. 


Naturen har egenverdi

Flere og flere mennesker har en intuitiv tilnærming til natur som ligger nær opp til de verdier økosofien står for. Enkelt friluftsliv og gode naturopplevelser  skaper denne tilnærming. Grunnleggende tanker her er at alt liv har en verdi i seg selv uavhengig av nytteverdien for mennsker. En går fra et menneskesentreret grunnsyn på tilværelsen til et grunnsyn som har all natur som utgangspunkt.Dette inkluderer også mennesket, og setter oss inn i den store helheten vi er en del av og avhengig av. Naturvitenskapen og økologien har vist oss at å bevare urørt natur er et av våreviktigste bidrag til å redudsere klimakrisen. Tap av artsmangfold og svekking av livsmiljøer(biotoper) gjør oss bare enda mer sårbare for klimaendringene. Den kommersielle energiutvinning som reduserer våre areal av urørt natur er en alvorlig klimatrussel. 

Deter nå helt nødvendig å få en uavhengig faglig gjennomgang av vindkraftutbygging og konsesjonspraksis fram til nå. Dette må ikke skje i regi av NVE eller OED (jfr bukken og havresekken), men i regi av helt uavhengige instanser,. Bare slik kan en utredning møte tillitt.

Gjennom endringer i skatte og avgiftspolitikken må en fremme energiutvinning som ikke gjør urørt natur til industriområder. Det er sterke fagmiljøer som kan bidra til en slik alternativ utvikling og som kan vise alternativene som finnes i dag.

Den største verdien vi har i vårt land er landet selv – den fantastiske urørte naturen. Dette må vi gi videre til kommende gernerasjoner.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere