Tom Henriksen

11

Retten til et liv er ukrenkelig

Jeg anser respekten for livets ukrenkelighet å være basisen for et trygt og velfungerende samfunn. Retten til liv er og bør være selve grunnlaget for alle andre rettigheter. Vi bør derfor arbeide utrettelig for at livet skal vernes fra unnfangelse til naturlig død.

Publisert: 28. mai 2020

Vi må verne om det ufødte liv 

Jeg mener at provosert abort er å ta liv, og bør ikke være tillatt etter norsk lov. Jeg ønsker derfor at alle som er enige om å verne det ufødte liv fortsetter arbeide for at dagens abortlov avvikles («Lov om svangerskapsavbrudd»), til fordel for en grunnlovsfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Etter gårsdagens behandling av forslag nr 13, bioteknologiloven. Så må vi igjen stå opp for at alle barn skal ha rett til å kjenne sin far og mor. 

Vi ønsker at alle at barn i Norge skal bli født, og få vokse opp i trygghet. Derfor ønsker jeg at vi alle fortsetter å arbeide så godt som mulig, med å få ned aborttallene, gjennom å øke trykk på både økonomiske incentiv for abort, helsevesen, jus, sosiale strukturer og gjennom holdningsskapende arbeid. Vi må også se grundigere på årsakene til abort i Norge. vi som et opplyst samfunn, bør sette inn tiltak som kan hjelpe gravide med å fullføre sitt svangerskap. Vi kan legge til rette for at frivillige organisasjoner som arbeider for å hjelpe vordende mødre får bedre arbeidsvilkår. Vi kan også se på økonomiske tiltak som vil gjøre det lettere for enslige gravide å bære fram barnet, og gjøre det enklere med innenlands adopsjon når målet er at et barn kan bæres frem. 

Både offentlige etater og den aktuelle fastlegen bør ha en plikt til å informere gravide om barnets utvikling, om eksisterende støtteordninger, om de etiske betenkelighetene med abort og om mulige senskader for mor. Det skal også informeres grundig om mulige psykiske og følelsesmessige konsekvenser på lang og kort sikt for både mor og far. 

Vi bør også legge til rette for at gravide skal ha rett på en samtaletime med kvalifisert helsepersonell tidlig i graviditeten. Denne skal ha fokus på juridiske rettigheter og muligheter for praktisk og økonomisk hjelp. Så ønsker jeg at leger og annet helsepersonell, ikke på eget initiativ skal foreslå abort for en gravid pasient.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere