Svein Ole Hansen

101

Herlighet i skyen

"For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort" (Matt. 16:27). Versets innhold er tydelig gitt med forventning om en fremtidig oppfyllelse. Oppfyllelsen vil da selvsagt peke tilbake til versets opphavelege ekthet. Tilsvarende innhold er også å finne hos evangelistene Markus og Lukas

Publisert: 29. apr 2020

Fra Koranen, sura 33:40: 

"Muhammad er ikke far for noen av dere, men Guds sendebud og profetenes segl. Gud kjenner til alle ting". 

Sura 33:40 viser med tydelighet at det ikke siktes til profeten Muhammed med oppfyllelsen av profetien fra Matteus Evangelium som nevnt.

Ingen sendebud fra Gud er sendt mellom Jesus og Muhammed. Oppfyllelsen av profetien "for Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet..." må derfor etterfølge profetenes segl - Guds sendebud, profeten Muhammed.

Profetenes segl om profeten Muhammed er ikke en uoverkommelig sperre i denne sammenheng. Nevnte tittel er faktisk veiledende for å forstå oppfyllelsen av et komme av Herrens dag.

Mye vakkert og opplysende er nå åpenbart oss om betydningen av profetenes segl. Jeg nøyer meg med å antyde at når det profetisk segl er satt, kan bare Morgenstjernens selvoppofrende lys innlede demringen av Herrens dag. Dette etter at profeten Muhammeds tilmålte tid på 1260 dager er over - ett år for hver dag.

I tidligere hellige skrifter - som med visshet er tilgjengelig for oss i dag - kan vi finne fremadskridende åpenbaringer med ledelse og profetier. Alltid har profetene kommet med budskap tilpasset mottakernes økende mottakelighet, nivå av modning og kulturelle betingelser. Les Johannes 16:12: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå."

Fremadskridende åpenbaringer fra profetene har tydeliggjort et fremtidig komme av Guds store dag. En dag for å samle alle folkeslag på denne jord og en dag for å gjenopprette det tapte. Dette uttrykt i ulik styrke og i forskjellige ordelag og billedlige fremstillinger fra profet til profet - alt fullkomment oppfylt etter Guds vilje. Herrens dags komme - også nevnt som oppstandelsens dag og dommens dag - har vært stammen i treet av all guddommelig profeti - til og med profeten Muhammed.

Skyen som innhyllet Herrens herlighet var for jødenes øyne i deres helligdom når de rastet og lettet når de vandret under ledelse av Moses. En ledelse i forventning og visshet om det lovede land de skulle få, samt profetier til oppfyllelse om ledelsen videre etter Moses. Situasjonen for dagens israelere - synlig for jordens innvånere - viser at hjemkomsten med Herrens ledelse og påkallelse fra helligdommen av enhet i skyen for deres øyne nå er oppfylt. I enhetens helligdom venter Herren tålmodig på at hele menneskeheten vandrer ham i møte.

Forventningene om et fremtidig komme av dagen for Herrens herlighet ble ytterligere forsterket med Jesus og hans gode budskap. I hans åpenbaring, åndelige karakter og egenskaper ble Ånden tilkjennegitt som ledelse for alle folkeslag å vandre videre i forventning og visshet om at dagen ville komme og at bønnen (Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme...) ville komme til å bli oppfylt. For som Sønnen forholdt seg til sin Far ble eksemplet gitt for alle troende å bevege seg inn i Faderens rike.

Om oppstandelsens dag er det åpenbart i Koranen (Sura 75:22-25): 

 På den dag finnes strålende ansikter

som ser på Herren,

og på den dag finnes ansikter som er formørkede,

så man kunne tro at noe skrekkelig er over dem.

Aldri tidligere i vår historie har det guddommelige daggryet kommet med større styrke, intensitet og fylde enn denne Herrens dag. Og aldri tidligere har trengselen vært større, fordampingen fra jordisk vann vært mer intens, himmelen så formørket av tunge skyer og villfarelsens handlinger vært mer vanærende for vår art. 

'Sky' i denne sammenheng er selviske ønsker og valgene mennesker foretrekker som hindrer dem i å skue Herrens herlighet. Fra sura 2:87: "... . Er det ikke slik at hver gang et sendebud kommer til dere med noe dere ikke liker, så opptrer dere hovmodig, beskylder noen av dem for løgn og dreper andre?" 

Knyttet til Guds sendebud kan 'sky' også angå opphevelse av lover etter tidligere guddommelige dispensasjoner og innføring av nye lover. Dette kan for mange medføre et uoverkommelig stengsel. Tilbøyeligheten å rangere Guds sendebud som har vært høyere enn en daggryet for et nytt Guds sendebud synes for meg å være en fellesnevner for alle folkeslag.

Til sist tar jeg med at 'sky' også kan brukes om en hindring eller sperre mange har fra å skue udødelig skjønnhet i forbindelse med et dødelig menneske som lever under ytre begrensninger som spise, sove, våkne, fattigdom, rikdom, sykdom osv..

Profetiene om Herrens dags komme med tunge mørke skyer er oppfylt. Nådige Gud, finnes det noen som venter på mørkere skyer (om mulig) enn skyene som kom og formørket himmelen i innledningen og i fortsettelsen av denne store Herrens dag. Nå er det tid for å søke bort fra alt overhengende som formørker ansiktene. Tiden er nå å gå ham i møte slik at vi alle kan vise strålende ansikter som ser på Herren.


Med vennlig hilsen 

Svein-Ole Hansen

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere