Øivind Benestad

29

10 grunner for ikke å delta i Pride-parader

Antallet Pride-parader i Norge har eksplodert de siste årene. Dette året går ca 30 parader av stabelen rundt om i landet. Presset for å delta er stort. Hvilke grunner kan man ha for ikke å ta del i slike parader? Her er noen av mine begrunnelser for å si et vennlig nei takk:

Publisert: 21. jun 2019  /  7420 visninger.

1. FRONTKOLLISJON. 
Ved å gå i en Pride-parade vil jeg være med på å legitimere og støtte ideologien som ”FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold” står for. Foreningen er arrangør eller medarrangør av de fleste norske paradene. Deres radikal kjønnsideologi og agenda, som jeg her kaller Pride-ideologien, frontkolliderer med min egen overbevisning om kjønn og seksualitet, ekteskap og barn. Derfor er det uaktuelt for meg å delta.

2. GRENSELØST MANGFOLD.
Pride-paradene handler ikke om generelt mangfold i samfunnet, men om seksuelt mangfold. Dette har også vært budskapet knyttet til det såkalte regnbue-flagget fra det ble brukt første gang, i San Francisco i 1978. Pride formidler et budskap om seksualitet i fri flyt, der ingenting er bedre, mer bærekraftig eller mer barnevennlig enn noe annet. Hetero, homo, bi, poly, trans, pan, sadomasochisme, tallrike kjønnsidentiteter, osv. blir helt og fullt sidestilt. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.

3. MINORITETENES DOMINANS. 
Foreningen FRI har totalt ca 3.300 medlemmer. Denne private interesseorganisasjonen krever ikke bare aksept for sin radikale kjønnsideologi; de jobber for dominans og hegemoni i samfunn, skole og barnehage. Pride-paradene bidrar til å gi dem dette. Personlig mener jeg det er ulogisk og uforsvarlig at denne lille gruppa skal være en dominerende premissleverandør i samfunnets lovgivning og forståelse angående kjønn, ekteskap, barn og familie.

4. BARNEPERSPEKTIVET. 
Pride er gjennomsyret av voksnes ønsker, behov og krav. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Barn er blitt en rettighet for voksne, men barn har ikke lenger rett til sin egen mor og far. Barnediskrimineringen er åpenbar. Pride opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. I praksis er dette et gedigent sosialt eksperiment med barn i hovedrollen, der ingen har oversikt over konsekvensene på lang sikt.

5. BIOLOGIENS BETYDNING. 
I Pride-ideologien blir planlagt farløshet og morløshet betraktet som positivt for barn, voksne og samfunn. I Foreningen FRI’s etiske univers er mor og far dypest sett overflødige og irrelevante. I dokumentet «Familiepolitisk strategi» sier de tydelig at genetikk, blodsbånd og biologisk slektskap ikke bør være en del av samfunnets forståelse og definisjon av familie og foreldreskap.

6. VÅRE BARN OG BARNEBARN. 
Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående seksualitet, kjønn og samliv ned i barnehager og skoler. I stadig sterkere grad blir våre barn og barnebarn påvirket og formet i Pride-ideologiens bilde, ofte uten at foreldrene blir informert eller spurt. For mange barn og unge kan forvirring, usikkerhet og alvorlige utfordringer med egen kjønnsidentitet bli resultatet. Med sine kurs i «Rosa kompetanse» har Foreningen FRI åpne dører inn i skoler og barnehager med seminarer og undervisning – betalt av staten (!).

7. MANGE KJØNN. 
”Kjønnsmangfold” er et nøkkelord i Pride-ideologien. Ordet er også en del av foreningen FRI’s fulle navn: FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. «Det finnes et mangfold av kjønn,» står det i deres Politiske plattform. Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt, blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende og potensielt destruktivt livsprosjekt: Er jeg egentlig gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er noe annet? I Pride-ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, ikke biologi, og endring av juridisk kjønn hos barn ned til 6 år vurderes som positivt.

8. MOR-FAR-BARN-RELASJONEN. 
Pride oppløser betydningen av mann og kvinne, far og mor. Relasjonen mellom mor, far og barn får ikke lenger stå i noen særstilling. Den regnes bare som en normalvariant blant mange andre varianter, til tross for at denne relasjonen er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. (Det er faktisk bare én kvinne og én mann som kan få barn sammen.) Å oppløse betydningen av det som har vært grunncellen i alle sivilisasjoner gjennom alle tider, basert på biologi og barns tilknytning til sin mor og far, er et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner.

9. EKTESKAPET. 
Pride-ideologien definerer ekteskapet som en sosial konstruksjon, altså en menneskelig oppfinnelse og ordning som politikere og folk flest fritt kan definere og omdefinere som de måtte ønske. For meg – og for de fleste mennesker i verden – er ekteskapet pr definisjon for kvinne og mann. Det er en biologisk forankret institusjon der kjønnspolaritet, forplantning og barn hører intimt sammen.

Mangfoldet i Pride-ideologien inkluderer ikke bare likekjønnet ekteskap, men også polygami og polyamorøse forhold. «Vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har,» sa den nåværende lederen i FRI til en avis. Derfor støtter foreningen også PolyNorge i deres kamp for offentlig aksept og juridiske rammer rundt seksuelle relasjoner mellom flere enn to personer.

10. SAMLIVSANARKI. 
Personlig er jeg overbevist om at Pride-ideologien ikke gir oss et bedre og mer stabilt samfunn, tryggere og mer bærekraftige relasjoner, eller flere velfungerende og solide familier. Tvert imot. Jeg tror at visjonen om et grenseløst seksuelt mangfold basert på en radikal etisk relativisme, heller vil føre til et samlivsanarki der forvirring, utrygghet og en lang rekke negative følger for individer og samfunn blir resultatet.

TOLERANSE. 
Når alt dette er sagt, vil jeg understreke at jeg verken fordømmer, forakter eller tar avstand fra folk som er uenig med meg. Tvert imot ønsker jeg mine meningsmotstandere og ulike seksuelle minoriteter alt godt. Jeg prøver å skjelne klart mellom ideologier og personer, og jeg ønsker å møte alle mennesker med åpenhet, respekt og vennlighet. Jeg avviser store deler av Pride-ideologien, men samtidig forsvarer jeg helhjertet folks rett til å mene og leve på tvers av det jeg selv mener er rett og sant og godt. Kort sagt handler det om toleranse.

PS:
Denne artikkelen finnes også som et PDF-ark i A4-størrelse i fire farger. Last det ned her.

24 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere