Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Våre egne jøder

Krystallnatten for 80 år siden var verken begynnelsen eller slutten på jødehatet.

Publisert: 8. nov 2018  /  1255 visninger.

I morgen (9. november) er det 80 år siden nazistiske stormtropper samlet seg for å gå løs på jøder og alt jødisk i Tyskland. Den såkalte Krystallnatten ble framstilt som en spontan folkelig reaksjon på at en jøde hadde drept en tysk diplomat i Paris. I virkeligheten var det en nøye planlagt aksjon som markerte overgangen fra diskriminering til utryddelse av jøder i Det tredje rike.

Forberedelsen til jødeutryddelsen hadde foregått i mange år. Nazistene brukte nok frykt og vold til å få folk med seg, men de kunne også spille på utbredte forestillinger om jøder i samtiden.

Hjemmefronten. Fordommene mot jøder var ikke forbeholdt tyskere. De florerte i Norge også, noe som kan ha fått fatale følger. I boken Hva visste hjemmefronten? som kommer ut i dag, mener Marte Michelet at unnfallenheten overfor de norske jødene delvis skyldtes slike fordommer.

Den norske hjemmefronten under krigen var ikke antisemitter. De bekjempet nazismen. Men selv der var det grumsete holdninger til jøder.

Odd Nansen – som hadde kjempet en nesten forgjeves kamp for at jødiske flyktninger skulle slippe inn i Norge før krigen – var rystet over hvordan norske Grini-fanger betraktet sine jødiske medfanger. «Jeg har gitt opp å forsvare jødene, det nytter så likevel ikke», skrev han.

Hjemmefrontleder Jens Christian Hauge omtalte en jødisk fange i nedlatende ordelag, og skrev at det er en himmelvid forskjell på å holde på jødenes rett og å like dem.

Når Hjemmefronten nedprioriterte jøder på fluktrutene til Sverige, ble det argumentert med at jøder lettere sprakk under forhør og at de hadde et spesielt utseende. De ble også kritisert for at de tilbød penger for å bli reddet.

Våre egne. Realiteten var at jødene måtte betale for flukten, i motsetning til folk som flyktet av andre grunner. Hjemmefrontens transportsjef begrunnet det slik: «Våre egne skulde ikke betale for transporten».

Og når biskop Eivind Berggrav skulle forklare at «Kirkens Grunn» – kirkens kampskrift mot nazistene – ikke nevnte overgrepene mot jødene, svarte han at ved å bringe jødenes sak inn «ville vi bare oppnå at våre egne linjer ble mindre enkle og mindre klare».

Slik avslører de hva som dypest sett var grunnen til at det norske samfunnet ikke samlet seg til kamp for jødene: De ble ikke betraktet som «våre egne». Mange mente nok det var for ille det som hendte med jødene. Men vi måtte passe «våre egne saker».

Kain. «Jeg er ikke min brors vokter», sa Kain etter at han drept Abel. Teologen Miroslav Volf sier at synden begynner når vi ekskluderer den andre og sier at han ikke angår oss.

Denne fortellingen om historiens første drap handler om oss alle, sier Volf. Men den er blitt brukt til å merke jødene, til å sette dem utenfor. I Bibelen står det at Gud beskyttet Kain ved å sette et merke på ham. Det var altså et uttrykk for nåden midt i straffen.

Men fortellingen om Kainsmerket har blitt misbrukt til å fremme myten om en spesiell skyld som hefter ved jødene.

Jødene var en utfordring for det kristne middelaldersamfunnet. Ved å holde seg med en annen tro, utfordret de den kristne troens sannhet. Forklaringen ble at de var spesielt ondsinnede. De hadde vist det ved å drepe Frelseren, og skylden hang ved dem. Dermed måtte de holdes utenfor, slik at de ikke smittet samfunnet.

Fra myten om Kainsmerket går linjen til jødestjernen – og ender opp i gasskammeret.

Fuck jews. Vi trodde det sluttet der. Men det gjorde det ikke. Det er bare noen få dager siden 11 jøder ble drept i en synagoge. I et kristent land av en mann som ville forsvare det mot fremmede.

«Fuck Jews» sto det sprayet på en synagoge i California et par dager etter - for øvrig det samme som en populær norsk artist ropte fra scenen i fjor. Antisemittismen er i vekst både i USA og i Europa.

De holdningene til jøder som fantes før krigen, lever fortsatt her i landet. Det viste HL-senterets kartlegging for 6 år siden.

Identitet. I undersøkelsen sa 19 prosent seg enige i at verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser. Dette var jo innholdet i «Sions vises protokoller», som en kjent norsk fredsforsker nylig har anbefalt oss alle å lese.

Denne forfalskningen oppsto da jødene var sluppet ut fra Europas gettoer og begynte å gjøre seg gjeldende i samfunnslivet. Da de ble så integrert at de kunne gå for å være «en av våre», måtte det skapes nye begrunnelser for å holde dem utenfor.

Det er lett å ta avstand fra nazistene og Krystallnatten. Men å erkjenne ekskluderingens synd hos oss selv, er ikke like lett. For det henger sammen med behovet for identitet.

Identitet er bare mulig dersom det finnes et «oss» og «dem». Vi kan ikke unngå å lage slike inndelinger. Det er når de brukes til å argumentere for at de andre ikke angår oss, at de blir til synd.

Hører til. Men jødene i Norge er våre egne. De hører til. Det må være den klare leksen fra det som skjedde for 70–80 år siden.

17 liker  
Kommentar #1

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Takk til Rimehaug!

Publisert rundt 3 år siden

Takk til Erling Rimehaug for hans betimelige kommentar med utgangspunkt i Marte Michelets viktige bok. Det er prisverdig at antisemittismens historie i Norge løfttes frem. Likesom tilfellet var med eugeniske sysnpunkter, gikk antisemittiske holdninger langt ut over nazistenes rekker i mellomkrigstiden og under krigen. Og antismittismen ligger der fortsatt latent og hentes frem når det måtte passe seg.

Kampskriftet "Kirkens grunn" (1942) er på mange måter et godt eksempel på et grovt kirkelig feilskjær under den kirkelige motstandskampen under krigen. Beggrav kan neppe karakteriseres som antisemitt, men hans kirkepolitiske agenda brakte ham ut på svært tynn is. Kampen gjaldt først og fremst kirken. Men faktisk hadde "Kirkens grunn" hatt enda større slagkraft som teologisk tekst om rettstatens prinsipper hadde fått en allmen anvendelse i skriftet. Å utelate jødenes situasjon ble en skamplett.

5 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Den lengste veien hva gjelder kjærlighet og solidaritet: Fra ord til handling

Publisert rundt 3 år siden

Antisemittismen har dype røtter også i Norge. Jeg minner om at grunnlovens far, Christian Magnus Falsens ord: «Jeg er overbevist om at Jøden aldrig kan bli god Borger av noen Stat, hvor ikke Jøden regjerer. En Religion som ikke aander andet end hat og foragt mot hver den som ikke bekjender seg til den, tvinger Jøden, saa at si til bestandig opposition mot hva der ikke hylder Jødedom.» Og Luthers grove antisemittisme fungerte legitimerende og som bensin på de bål som nazistene senere tente over hele Europa. Også norske myndigheters og andres behandling av jøder før krigen var direkte ille til tider. F.eks. Aftenposten ytret forståelse for behandlingen av jødene i Tyskland på 30-tallet. Flyktende jøder til Norge ble svært strengt behandlet før 9.april 1940. Svært mange ble avvist på grensen. 

Selv om de antisemittiske trekkene er mye mer synlig i andre land i Europa, er det ingen tvil om at antisemittismen også er til stede i Norge i dag, og det med bare ca. 1 300 jøder. Ett av tre jødiske barn i Oslo-skolen sier for øvrig at de er utsatt for jødehets. 

Skal man ta for seg problematiske forhold, så er det selvsagt vesentlig å identifisere hva dette handler om på alle plan. Man må nemlig også våge å konfronteres med sannheten om enn den er ubehagelig: NRK melder om antisemittisme hos nordmenn generelt. Og dessverre det at muslimske innvandrere - som har vært bosatt minst fem år i Norge - skiller seg ut og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen ellers (28,9 mot 8,3 prosent), Undersøkelser viser altså at muslimer her i landet generelt sett har langt mer utbredte fordommer mot jøder enn hva resten av befolkningen har. Hva kan man så aktivt gjøre for at dette endres? Ingen skifter som kjent holdninger, om det ikke kommer innenfra; og videre at de nye forbedrede holdninger legitimeres og speiles sosialt blant de man identifiserer seg med. 

Og videre, så er det jøder som sådan som rammes alle vegne; når f.eks. aggresjon mot staten Israels disposisjoner oppstår. Uansett hva disse jødene skulle mene om staten Israels politikk og hvor de oppholder seg i verden:

Antisemittismen sprer seg dessverre verden over. Jøder, synagoger og andre jødiske virksomheter, blir utsatt for attentater, trusler og mobbing. Terror, vold, trakasseringer og drap på jøder blir dessverre mer og mer vanlig i europeiske land. Også i Danmark, Sverige og Norge. Ser man på jødenes lange og tragiske skjebne gjennom århundrene, så ser vi at jødene evig og alltid har måttet leve på andre myndigheters og folks situasjonsbetingede og konjunkturbestemte nåde gjennom historien: Hvor det er det for tiden politiske flertall og makt som hele tiden definerer jødenes rettigheter og skjebne fra epoke til epoke. Har jødene blitt erkjent rettigheter og friheter i én periode, så kan dette endres ved en nytt og annet politisk styre og rådende folkestemninger i neste omgang. Usikkerhet, engstelighet, skrekk og uro for nået og fremtiden har altså vært faste ingredienser i jødenes daglige brød gjennom århundrene. 

Europas jøder presses i dag fra tre sider: Først fra ekstremhøyre hvor antisemttismen er gammel arvebagasje. For det andre fra enkelte politisk frelste aktivister i venstresidens dypeste ideologi-grøfter; som artikulerer en enøyet antisionisme som har som bi-effekt at den virker som bensin på det antísemittiske bålet. Og for det tredje fra militante muslimer som også angriper jøder verden over - ene og alene fordi de er jøder. Som Elie Wiesel sa: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet. Kjærlighet har for øvrig lite og intet med følelser og stemninger å gjøre; den finnes kun i det den realiseres, dvs kun i handling. Ikke minst der det har en pris å iverksette den er det helt grunnleggende at modige valg og grep tas.

Apropos norske myndigheter, DnK, kristne samfunn og forholdet til minoriteter: Under krigen, dvs fra årsskiftet 1942-43, innførte NS-regimet en lovtekst som åpnet for større adgang til tvangssterilisering. Våren 1945 ble det utvidet med et tillegg med bestemmelser om «omstreiferne». Så er det vel fristende for de mer uvitende i dag å mene at dette var grums og elendighet initiert og legitimert av de skrekkelige nazistene og NS? 

Det nevnte NS-tillegget ble faktisk ikke vedtatt før frigjøringen: Fra 8. mai 1945 var steriliseringsloven av 1934 igjen gjeldende helt frem til 1977 (!). Ikke bare aksepterte Arbeiderpartiregjeringer dette, men de fortsatte med nevnte praksis altså langt inn på 70-tallet. I perioden 1934–1977 ble det i alt sterilisert 44 233 personer med hjemmel i lov.

Fram til ca 1950 var ledelsen i Norsk misjon blant hjemløse en aktiv pådriver for sterilisering. Foreningens engasjement var sterkest der praksisen bar mest preg av tvang. Misjonen medvirket i rundt 40 prosent av søknadene om sterilisering som ble foretatt mer eller mindre tvangsmessig. 

Myndighetens og kirkens behandling av jøder, tatere, barn av NS-foreldre og kvinner med tysk kjæreste, m.m. er dessverre stinkende stygge flekker på fasadene som ikke forsvinner med dekorativ overmaling. Selv om noen dog ser ut til å tro dét. Dette temaet kommer de siste årene noe opp de gangene en forfatter utgir en bok om det som skjedde. Men det blir med dette. Oppmerskomheten forsvinner like brått som den kom: Ingen vil ta dette bredt og grundig opp og kompetent gjennomanalysere sakene i fullt dagslys på offentlige arenaer til alles beskuelse. Taushetens sammensvergelse rår igjen. Det som ikke synes og høres, eksisterer visst ikke. 

8 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

69% økning av antisemittisme bare i år

Publisert rundt 3 år siden

Viser til denne meldingen fra NTB ang. Frankrike: Kraftig økning i antisemittistiske handlinger. At antisemittisme ikke bare er et eksisterende, men desto verre et økende problem, burde snart være allment kjent! Eller ER det egentlig allerede rimelig kjent, men like vel og dessverre temmelig uinteressant? Kanskje er det slik at det sosiale gehøret fungerer greit hos mange... -men at varslene om at den antijødiske giften igjen spres ikke berører nevneverdig?

Synagoger må beskyttes, jøder opplever mobbing og trakassering, jødiske barn blir plaget på skoler. I Sverige skjer brannattentater mot synagoger og det skjer drap på jøder i Eureopa og USA. Jøder med kippa blir trakassert eller angrepet alle steder. Jeg vet. Om ikke det skjer ofte, så skjer det tilstrekkelig mange ganger til at man man fastslå en tendens. Jøder flytter til Israel for å være i fred, men de får ikke fred der heller. Viser for øvrig til dette angående terror mot jøder, Fra Jerusalem Post.

Det ser dessverre ut til at den hverdagslige sløvheten og bortvendtheten som regjerte på 30-tallet igjen siver inn i den kollektive bevissthet. Ondskapen har aldri vært fjernet, den kommer bare frem under stadig nye forkledninger. Og etter hvert også i gamle kjente antisemittiske sådanne. 

Dette handler jo ikke om oss? 

Oppmerksomheten ang. det som skjedde og skjer har visst heller blitt et sedativt rituale én gang i året, nemlig ved markeringen av krystallnatten. De andre 364 dager i året finnes det jo andre temaer som tar fatt i oppmerksomheteni fellesskapet. Men det er i løpet av akkurat DE dagene gjennom året at jøder blir utsatt for dette helvete. 

Noen spør seg om man intet har lært. Men sannheten er muligens for skrekkelig til å ta inn over seg? Mange HAR faktisk forstått hva som foregikk, men det er dessverre ikke slik at alle derfor trekker de konklusjoner andre tar for gitt. Historien har for lengst vist at det er alt for naivt og optimistisk å tro at kunnskaper om ondskapens irrganger, innflytelse og konsekvenser med matematisk konsekvens fører til at humanistiske verdier både foretrekkes og kjempes for. Ei heller opptrer ondskapen kun i brutale og gjenkjennelige masker og former. Det kan dessverre se ut som om de som lever i beskyttede fredelige miljøer; de overmette og selvtilfredse -uberørte av de virkelige problemer og farer - som over tid ender i en slik godtroende og benektende posisjon. Som får den konsekvens at det som rammer andre ikke lenger synes pga av skylappene. Og synes det, så er det ikke alltid så viktig like vel.

Ondskapen finnes. Den tar fatt nettopp der den slippes til; og den kommer gjerne inn bakdører på de beste arenaer. Slik har det alltid vært. Men bevisstheten om at ondskapen er en del av virkeligheten vi alle deltar i dempes betraktelig av ønsketenkning, benektning og sedative virkemidler. 

Det kan dessverre virke som om enkelte ser ut til å være preget av en forforståelse hva gjelder jøder; og tar derfor lettere til seg påstander som setter jødene i et kritisk lys: Jo verre Israel kan beskrives, jo mer settes også jøder i et grelt lys, de kan egentlig skylde seg selv, må vite. Og jo lettere blir det kanskje å fjerne ekkelet med skammens likegyldighet på 30-tallet og samvittighetsnaget ang. holocaust fra egne skuldre? Nå preges visst jødene av samme råskap og brutalitet som nazistene gjorde på 30- og 40-tallet, skal vi tro flere deltagere i den politiske virkeligheten. Å presentere en likhet mellom hakekorset og Davidsstjernen har blitt et velkjent virkemiddel. Og Dagbladets bidrag her er direkte ille. Om avisen i andre sammenhenger gjør oppmerksom på antisemittisme hjelper ikke det minste: Deres egne negative bidrag i så måte fungerer legitimerende på latente antisemittiske krefter. Jødisk ungdom fikk f.eks. anonymt fremlagt Dagbladets karikatur på sin skolepult.

7 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Og Dagbladets bidrag her er direkte ille. Om avisen i andre sammenhenger gjør oppmerksom på antisemittisme hjelper ikke det minste: Deres egne negative bidrag i så måte fungerer legitimerende på latente antisemittiske krefter. Jødisk ungdom fikk f.eks. anonymt fremlagt Dagbladets karikatur på sin skolepult.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til hovedtrekkene i din kommentar og omstendighetene rundt kommentaren, gjør at jeg skal motstå fristelsen til å argumentere mot din vurdering av Dagbladets karikaturtegning. 

Kommentar #5

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Jødehatet

Publisert rundt 3 år siden

Det er ikke til å stikke under en stol at diverse karikaturtegnere  i Main Stream Medi har vært med på å øke jødehatet og jødefiendtlgheten. ( Verst her er Dagbladet og Dagsavusen). Det samme har visse kirkelige organer som Mellomkirklig Råd, KFUM-KFUK og SV/LO med sine boikottaksjoner ene og sakene mot den jødiske staten Israel. Ingen av ovennevnte har noe å rose seg av når det gjelder antisemittisme. 

4 liker  
Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

GROVT MISBRUK AV KRYSTALLNATTMARKERINGEN

Publisert rundt 3 år siden

Venstresiden benytter markeringen av Krystallnatten i Nazi-Tyskland til å blande sammen jødeforfølgelse med fremmedfrykt. Dette er en fiffig retorisk konstruksjon som brukes til å indirekte forsvare importen av millioner av barbariske og muslimske jødeforfølgere til Europa.

Og dette skjer på en dag som er ment å være en påminnelse om at sånt ikke skal kunne skje igjen!

Denne typen politisk voodoo er ikke så vanskelig å gjennomskue som venstresiden tror...

7 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Venstresiden benytter markeringen av Krystallnatten i Nazi-Tyskland til å blande sammen jødeforfølgelse med fremmedfrykt. Dette er en fiffig retorisk konstruksjon som brukes til å indirekte forsvare importen av millioner av barbariske og muslimske jødeforfølgere til Europa.

Og dette skjer på en dag som er ment å være en påminnelse om at sånt ikke skal kunne skje igjen!

Denne typen politisk voodoo er ikke så vanskelig å gjennomskue som venstresiden tror...

Retorikken i enkelte kommentarer viser at advarslene fra hva Søyland kaller "venstresiden", men som egentlig kommer fra alle plassert til venstre for skillelinjen som går midt gjennom Fremskrittspartiet, er på sin plass.

Vi kjenner igjen konspirasjonsteoriene fra det makabre ytre høyre!

3 liker  
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jødenes situasjon i Europa blir bare verre etter hvert som  islamsk innflytelse øker og toleransen for intoleransen sprer om seg.  Bortsett fra politikerne fra Høyre til Rødt, er det Kirken, kristne ledere og  kristne organisasjoner og media som er hovedårsak til at jøder vil få  det verre til tross for store ord om å stå opp mot antisemittismen. Årsaken er at de verken vil eller tør  snakke sant, verken om islam eller  muslimsk  innvandrings konsekvenser. I stedet snakker de om   sine  varme verdier med kynisk og splittende retorikk. Og den tause majoritet lukker øyne og ører og håper på det beste. I mens prøver Macron i Frankrike å avlede fra  virkelighetens grimme bilde i Frankrike og EU med å ta til orde for en egen sterk EU-hær som svar på Trumps og USA antiglobalisme og sin egen og fru Merkels mislykkede og ødeleggende politikk.      

2 liker  
Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Mer politisk voodoo

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
kjenner igjen konspirasjonsteoriene

Er det en konspirasjonsteori at jødehat er utbredt blant muslimske innvandrere?
Er det en konspirasjonsteori at de henter mye av sin inspirasjon fra Islams kildeskrifter?

4 liker  
Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Er det en konspirasjonsteori at jødehat er utbredt blant muslimske innvandrere?
Er det en konspirasjonsteori at de henter mye av sin inspirasjon fra Islams kildeskrifter?

Det er en konspirasjonsteori å hevde at "dette er en fiffig retorisk konstruksjon som brukes til å indirekte forsvare importen av millioner av barbariske og muslimske jødeforfølgere til Europa". 

Holocaust ble gjennomført av disse skrekkideologiene fra ytre høyre, men hadde neppe vært mulig uten det fremmedhatet vi igjen ser blomstre opp i Europa. Det kan ramme jødene en gang til, men i dag ser vi at hatet er langt sterkere mot andre grupper.

Dette er ikke en kommentar rettet mot grupper som ønsker å begrense innvandringen av pragmatiske årsaker, men mot gruppene som mer og mer åpent sprer fremmedhat og mot den økende aksepten for rasismen. Jeg spår at det ikke vil vare lenge før noen sier "vi må våge å ta debatten" eller vi "må ikke være så politisk korrekte" at vi ikke kan hevde at "jøder stjeler våre barn for å drikke deres blod"!

3 liker  
Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hvor mange norske jøder tror du hadde blitt sendt til Auschwitz

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Holocaust ble gjennomført av disse skrekkideologiene fra ytre høyre

hvis det ikke hadde vært for at "gode nordmenn" valgt å se en annen veg mens norsk politi villig arresterte og overleverte jødene til okkupasjonsmakten?

Deretter toet de sine hender og la skylden på "skrekkideologier fra ytre høyre".

Det gjør ikke mye inntrykk om man spanderer en skvett krokodilletårer på ofrene for nazistenes industrielle massemord av jøder for 75 år siden, når man i neste åndedrag aktivt uttrykker sin støtte til andre "skrekkideologier" som uten blygsel arbeider målbevisst for "et jødefritt Palestina fra elven til havet".

Hvordan i all verden skal man få det til uten å iverksette myderier av jøder i en skala som overgår nazistenes hlocaust?

Hvorfor neglisjerer man det jødehatet som henter en ikke uvesentlig del av sitt grunnlag direkte  fra eksplisitte formuleringer i Islams kildeskrifter?

5 liker  
Kommentar #12

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Tankens fangeskap i et bur av ideologier

Publisert rundt 3 år siden

Så vidt jeg vet pågår det ikke en konkurranse om hvilken folkegruppe som er mest utsatt for hets og trakasseringer i Europa? Dog kan det faktisk se slik ut en og annen gang i medienes debatter; og dette fordi visse etnosentrisk orienterte debattanter er selektive i forhold til hvordan man utvelger og tolker det som skjer: Forforståelse, bias og habitus bidrar til at persepsjon og tolkningsprosessen fører til at noen ser det man VIL se, og ikke det man IKKE vil se. Å vise støtte til den ene gruppen her blir absurd nok samtidig av flere sett på som at man ikke bryr seg om den andre gruppens ve og vel. Ergo finnes det visst bare to posisjoner. Dvs i hver sin grøft på siden av en vei som kun kan ryddes og skapes i det den gås. Hviket for øvrig er en Kristusinspirert fordring.

Viktigere enn å møte den komplekse virkeligheten er det visst å etablere en oversiktlig og idealisert godkjent forståelse av den. Det er med all respekt dog et poeng å ta med at jødene er den absolutt minste minoriteten her; det finne kun 1 jøde pr 150 muslimer. Jødiske barn og ungdom mobber og hetser ikke muslimske barn og ungdom på skolene her i landet, i Sverige, Danmark, Frankrike, etc. Og videre, så er det ennå ikke nødvendig å sette betongbarrierer foran moskeene eller ha politibeskyttelse der muslimer møtes. For øvrig er det ikke så mange som hevder at muslimene, «i likhet med jødene», har konspirert og med skjulte agendaer bruker omfattende makt for å kontrollere finansene, media og politikken verden rundt. 

Og historisk sett: Videre har Martin Luthers grove antisemittisme i århundrer impregnert både kirke og samfunn i betydelig grad hva gjelder holdningene mot jøder; ref. f.eks. «Jødene og deres løgner». Det finnes for øvrig langt flere skrifter med samme gudsautoriserte hat fra eks. Luther. Keiser Konstantins politiske ambisjoner medførte et instrumentelt forhold til kristendommen som maktfaktor; noe som i dag kan sammenlignes med de mest ekstreme muslimske statslederes ditto hva gjelder islam. Kristendommens spor gjennom historien er for øvrig lite å være kun stolt av; den består nemlig også av tragedier, blod og terror. Jødene mistet snart alle sine rettigheter og her forsterket en allerede da eksisterende antisemittisme seg betraktelig. Mange kristne ledere tok tidlig klar avstand til jødene fordi de jødiske samfunnsledere avviste Jesus som Messias; jøder ble derfor kristendommens fiende nr. 1 og de ble ansett som i ledetråd med djevelen selv. 

Også islam ble etterhvert satt i samme bås, også av Luther; men det gikk alltid mest og verst ut over jødene nettopp fordi de avviste Jesus som kom akkurat til dem qua «den gamle pakts folk». Og som vanlig er, så blir vranglærere og den som forvrenger og avviser GTs «egentlige budskap» og Messias selv sett på som et langt verre problem enn hedninger og andre avgudstroende. Dog blir muslimene i dag av flere sett på som djevelsk, som konspiratoriske og potensielle terrorister, og at deres stadig økende innflytelse truer det liberale og demokratiske Europa. 

Og hvilken rasisme er da her mest giftig og farlig? Spørsmålet er selvsagt feil stilt, og er ikke minst avsporende, hvilket i hvert fall ikke bidrar til sårt tiltrengt sunn og rett tenkning her. Fordi det altså er rasisme og hat
per se som er det store problemet. Verken hatet mot jøder eller muslimer ser ut til å avta; snarere tvert i mot

Det som virkelig er trist her, er at for flere er fellesnevneren i denne hetsen og dette hatet motiveringen i den kristne troen
og et kristent menneskesyn. Europas historie og ideer ang. muslimene og jødene er som allerede antydet kompleks. Det hele har utviklet seg gjennom århundrer med antisemittisme p.d.e.s. og muslimsk ekspansjon i Europa mellom ca år 700  til 1500 på den annen. Videre har det tidlige kristne Europas kolonialisme og imperievelde forsiktig sagt ikke gjort disse alvorlige problemene og utfordringene spesielt bedre. Det er m.a.o. vesentlig at flest mulig nå tar fatt på denne kompleksiteten med de omfattende implikasjonene som vesentlige ledd i kampen mot antisemittisme og rasisme generelt. Men også de andre involverte, jødene og muslimene selv, må selvsagt bidra. 

Å forholde seg redelig til saksforholdene er en dyd, også i denne debatten. Det bør virkelig kunne heves frem at Guds- og menneskebilde er forskjellige innenfor de forskjellige religioner. Også det jødiske og det man finner i islam. Selvsagt finnes det ekstremister og farlige fundamentalister i alle grupperinger. Også blant jøder. Men som nevnt finnes det ca 1 jøde pr 150 muslimer.  Den islamske fundamentalismen er derfor desto verre langt sterkere og mer utbredt enn den jødiske sådanne; ikke bare i antall, men også i muligheter for makt i sine respektive monostyrte land hvor de ikke sjeldent understøttes av staten. 

Det hjelper altså lite at politiske krefter som er impregnert av religiøs motivering - og omvendt - selv forsterker problemene. Når noen mener at en gud og Muhammed er så svake at de ikke tåler å bli fornærmet og at fornærmelser krever pisking og dødsstraff, så spørs det om ikke både denne guden og Muhammed har supportere de godt kunne klare seg uten. Men som historien så greit illustrerer, så er en gudsforestiling ikke mer avansert og bedre enn de som produserer den. Gud kan dessverre ha en tendens til å bli akkurat så liten som mennesket er, der det er. Hvilket gjelder alle religioner, selvsagt. 

Det er dessverre slik at politikk og religion er to sider av samme sak ennå i flere muslimske monostater. Og VIL man ikke bidra aktivt, hvilket innebærer å innse at ny vin må i nye skinnsekker, så forverres det hele suksessivt desto mer.  

Og til slutt angående denne komplekse debatten: Hva den kristne, jøden, muslimen og humanisten m.m. gjør, overdøver for øvrig det han og hun sier de tror på. Ingen har rett til å trampe på den andre i sannhetens og toleransens navn. Ingen har forstått virkeligheten og Gud på en slik suveren måte at man har Gudsautorisert rett til å krenke sin neste. 

Det er de religiøse lederne på hver side som sitter med nøklene her. Ennå er det dessverre slik at denne nøkkelen finnes trygt låst inne i nøkkelskapet. Vi ser igjen det velkjente fenomenet: Gud tilllates visst ikke å tre frem der Han truer de som sitter med fasíten og kontrollen. Viktigere enn teologi er dog praksis i fellesskapet. Gud skapte ikke først jøden, ikke den kristne eller muslimen, etc. Han skapte mennesket per se. Ergo er det vi har felles langt viktigere enn andre ting. Det vi har felles finnes i vårt dypeste indre og hjerte: Det kan ikke endres. Det som skaper skiller finnes i hjernene våre. Dét kan derimot endres og utvikles. 

Alle rett-troende jøder og muslimer har kun ett ord til den andre parten: Og det er Shalom og Salam.


Valet:

.

Fröna växer sakta under ytan
Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt
Först när bladen börjar synas
Kan man se att det är ogräs överallt
Men om man tittar bort
Inget hör, inget ser
Hur vet man då?
För hör man inget, finns väl ingenting...
Och det man inte hör, finns säkert inte till.

.
I mars har du fortfarande tid
Du kan ta det innan knopparna slår ut
Men om du låter det stå kvar tills sommar'n är förbi
Så har det växt dig över huvudet till slut.

.

I dag tar rasisterna en
Imorgon så tar dom kanske två
Frankrike tog dom med storm
Vem vet när det är dig, de ger sig på.

.

Vakna upp
Fatta mod
Börja se dig omkring
Bli inte en av de
Som bara står där se'n:
Och säger att jag visste ingenting.

.

Varje dag föds nya hot mot våra liv
Varje morgon står missilerna klara
I det mörker som vi blundar; där rustar dom för krig
Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran..

.

I dag har du arbete och lön
I morgon så kanske du får gå
Miljonerna som svälter i världen utanför
Står bara litt längre ner i samma hål.

.

Så vakna upp
Fatta mod
Börja se dig omkring
Bli inte en av dom
Som bara står där se'n
Och säger att jag visste ingenting.

.

Idag har du arbete och lön
I morgon så kanske du får gå
Miljonerna som svälter i världen utanför
Står bara litt längre ner i samma hål.

.

Vakna upp
Fatta mod
Börja se dig omkring
Bli inte en av de
Som bara står där se'n
Och säger att jag visste ingenting.

.

Dom flesta går med strömmen om det går
Dem flesta vill helst ha lugn och ro
Men om fascismen kommer smygande tillbaks
Så är det du och jag som måste stå emot.

.

Ja, ogräset växer och frodas
Så slipa och vässa din kniv
Om du låter det spridas med vinden över världen
Får du plikta för din tvekan med ditt liv.

.

Vakna upp
Börja se dig omkring
Fatta mod
Så du kan säg' till dina ungar när de frågar dig
Att du var en av dom som stod emot!


(Mikael Wiehe/ Björn Afzelius)


7 liker  
Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Takk for den kommentaren, Nyhagen. Den kunne godt få lov til å stå som avsluttende og oppsummerende, men jeg føler behov til et par tilleggsopplysninger.

I undersøkelsene som er foretatt i Norge om fremmedhat og negative holdninger til andre grupper, skiller våre jødiske landsmenn og kvinner seg ut som lysende eksempler for oss alle.

I USA har jødene stått i første rekke i kampen mot rasisme og kampen for borgerrettigheter. Det er tragisk om uenighet med den mer og mer høyreradikale regjeringen i Israel, skulle føre til hat mot disse. Ikke minst når disse i økende grad er havnet i opposisjon til den samme regjeringen.

3 liker  
Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Ingen har rett til å trampe på den andre i sannhetens og toleransens navn. Ingen har forstått virkeligheten og Gud på en slik suveren måte at man har Gudsautorisert rett til å krenke sin neste. 

Takk for en klok og meget leseverdig kommentar, Pål Georg.

2 liker  
Kommentar #15

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Hvordan en gruppe muslimer fritt kan trakassere jødisk minnestund i Speaker's Corner i London

Publisert rundt 3 år siden

Videoen viser  hvordan en gruppe muslimer fritt kan sabotere jødisk minnestund uten at politi griper inn. Fordi de er muslimer, er det fritt frem for trakasseringen deres. Trakasseringen starter 5 min. inne i videoen.

https://youtu.be/cQwnPuyCd7A   

3 liker  
Kommentar #16

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I USA har jødene stått i første rekke i kampen mot rasisme og kampen for borgerrettigheter. Det er tragisk om uenighet med den mer og mer høyreradikale regjeringen i Israel, skulle føre til hat mot disse. Ikke minst når disse i økende grad er havnet i opposisjon til den samme regjeringen.

Det er jeg enig i. Og vi må passe litt på hvordan vi ordlegger oss. Noe jeg har reagert på både i nyhetssendinger og andre steder er den ukritiske bruken av begrepet «Israel-lobbyen» i omtalen av amerikansk politikk. Det er ikke nødvendigvis brukt med noen skumle hensikter, men det lyder litt upresist. Hvem er det egentlig? Det finnes utvilsomt pressgrupper som ønsker en viss politikk i Midt-Østen, men de er  ofte kristne fundamentalister («evangelicals») og ikke jøder. Mange av Israels fremste kritikere er amerikanske jøder. 

Årsakene til amerikansk utenrikspolitikk er sammensatte, vi skal være forsiktige med å si at den bare skyldes at de er i lomma på en dårlig definert lobby. Hvis folk i tillegg får feil inntrykk av hvilke mennesker det er snakk om kan det bære helt galt av sted.

3 liker  
Kommentar #17

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hvilke svar er du kjenner til fra " ytre høyre" ? Dokumenter!!!!

2 liker  
Kommentar #18

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Tall og virkelighet. Og kursen frem?

Publisert rundt 3 år siden

De menneskelige realitetene er oftest mer asymetriske og utfordrende enn det ren tall-lesning med etnisk norske majoritsøyne muligens skulle tilsi. Man kan ikke bare refleksjonsløst se på tallene alene, uten å se dem i relasjon til den virkeligheten den enkelte jøde og muslim møter i sin hverdag. Det handler om å kunne ta partenes og de kanskje ennå ukjente medmenneskes perpektiv, uten å bli låst fast hos den ene parten alene. At normene for kulturelt mangfold og konfliktløsning er forskjellige fra kultur til kultur, burde vel være kjent.

Jøder møter altså dessverre antisemittisme fra muslimer, så vel som fra etniske nordmenn.

Den foreliggende spørreundersøkelsen, som jeg viser til i innlegg ovenfor, viser altså at "muslimske innvandrere skiller seg ut på den kognitive dimensjonen av antisemittiske holdninger og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent)." Og videre: 17% av muslimene i Norge mener at jøder selv har skylden for at de blir forfulgt. Dvs at i underkant av 60 000 muslimer i Norge nærer antisemittiske holdninger, og ca 35 000 av disse mener dermed at jødene selv har skylden for at de blir utsatt for forfølgelse. Desto verre viser tallene at det er 440 000 etnisk norske (!) som nærer antisemittiske holdninger.

Og ser man på at det kun finnes dog  1 300 jøder i Norge, så blir dette uansett voldsomt. 

Dvs at det finnes 46 antisemittiske muslimer pr 1 jøde i Norge, pluss 331 (!) etnisk norske sådanne pr denne ene jøde. Å da møte samfunnet fra denne ene minoritets synspunkt er m.a.o. noe annet enn å se på jøder og muslimer qua minoriteter fra et klassisk norsk selvtilfreds majoritetsståsted. Selv om dette nevnte samtidig betyr at det finnes ca 105 muslimer pr jøde og 3 700 etnisk norske som ikke er antisemitter, så finnes  like vel de 46 muslimske pluss 331 norske antisemitter pr 1 jøde der ute i hverdagen. Å møte en liten gruppe, ute på gaten eller ellers, som tilhører den negative kategorien kan m.a.o. være en prøvelse. Og det er altså høyst mulig at det skjer.

På verdensbasis er forholdstallet verre. I verden, så finnes det ca 1 800 000 000 muslimer. Antallet muslimer på verdensbasis som støtter vold og terror «noen ganger» er relativt sett stort. Dvs mellom 6% og 38% avhengig av om de bor i et vestlig land eller en muslimsk monostat. Se Wikipedia. Der betyr at mellom 108- og 684 millioner muslimer støtter terrorisme «noen ganger». Uansett: Om så bare 1 promille (!) av verdens muslimer skulle støtte terror og antisemittisme, så tilsvarer dette like vel samlet sett 1,8 millioner. 

Og på verdensbasis finnes det bare 14,5 millioner jøder...

Risikoen for elendighet og terror motivert ut fra muslimsk fundamentalisme er altså mer enn potensielt til stede uansett. Sporene de siste tiårene taler vel for seg her.

Og NB: Det er dog selvsagt ikke slik at muslimene ikke møter fordommer og hets. Snarere tvert imot strir også muslimer med dette problemet. Hvilket også burde være vel så kjent. Samlet sett viser hele 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Dvs de 200 000 muslimer i Norge, uansett holdninger, må dermed regne med at nesten 2 millioner (!) nordmenn nærer fordommer mot muslimene. Dvs 10 fordomsfulle nordmenn pr 1 muslim. 

Og videre fra nevnte undersøkelse: "Mens 39 prosent i befolkningen mener at muslimer er en «trussel mot norsk kultur», er det 22 prosent i det jødiske utvalget som støtter denne påstanden. Jødene ser også i større grad enn befolkningen at negative holdninger til muslimer er utbredt i Norge, og at muslimhets bør bekjempes. 87 prosent i det jødiske utvalget støtter påstanden at voldshandlinger mot muslimer er et «angrep på vårt samfunn», og 71 prosent mener at dette viser at hat mot muslimer har blitt et alvorlig problem i Europa."

Til slutt: Om man ser på den såkalte «hakkeloven» som sosiologien har overtatt fra biologien  så hjelper ikke dette siste så meget i forhold til muslimers bemøtning av jøder - som dermed er muslimenes minoritet.

Det er m.a.o. en idé å komme i dialog med muslimene også fordi det vil føre til en opplevelse av aksept som medmennesker. Også hos dem gjelder det å satse på det gode og surdeigseffekten. Poenget er at alternativet kun er langt verre. Jeg har selvsagt møtt muslimer jeg setter stor pris på, for all del. Flere har menneskelige kvaliteter som vi alle bør tilstrebe oss. De er gode venner. Det er sammen med alle de som er konstruktive og positive vi skal bygge felleskapet, uansett tro og identitet. 

Jeg minner om følgende, som sjeldent kommer frem i den norske diskursen. Det var dette med den tipassede virkeligheten igjen, muligens? Det islamske Albania var nemlig det eneste landet i Europas som økte (!) sin jødiske befolkning under krigen: den ble faktisk mangedoblet. Så mange som 75 albanere har fått æresbevisninger av israelske Yad Vashem for å ha satt sine liv i fare gjennom å redde totalt 1 800 jøder, ref. boken Besa: Muslims Who Rescued Jews during Worls War 2 (2006).  

På Israels offisielle minnesmerke og minnelund Yad Vashem konkluderes det: «Albania, det eneste europeiske landet med en muslimsk majoritet, lyktes på et område hvor andre europeiske nasjoner feilet

Det er uansett et håp om at flere snart også kan ta minoritetenes ståsted her og stille seg på deres side, uten som sagt å låses blindt og overbevist fast verken her eller der. Ei heller innebærer dette at man støtter staten Israel i ett og alt. Ingen skal se bort fra det negative som skjer og kan skje fra den ene eller andre siden. Men vi må stå samlet mot dette negative og destruktive. Ikke mot den religiøse og etniske identitet som sådan. Også muslimene må erkjenne at de møtes med aksept og inkludering. Slik styrkes alle de positive kreftene som ligger hos alle mennesker uansett tro, livssyn og kultur. Dette siste er nemlig ledd i det å være en Guds skapning.

7 liker  
Kommentar #19

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Takk til Nyhagen

Publisert rundt 3 år siden

Du lodder dypere enn de fleste her. Jeg vil tro at de fleste av oss har en del å lære av dine refleksjoner...

2 liker  
Kommentar #20

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Jødehatet var sterkt i Sovjet

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Du lodder dypere enn de fleste her. Jeg vil tro at de fleste av oss har en del å lære av dine refleksjoner.

Det er en grunn at det fortsatt er stor tilstrømning av jøder fra Russland. Og mindre var det ikke da de røde menneskene hersket. der.

Kan det 'dokumenteres' at norske kommunister prioriterte å redde jøder framfor å drepe tyske nazister ?


1 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Hvordan unngår Norge/vi å være passive

Publisert rundt 3 år siden

men heller ikke aktive for noen grupper? Først og fremst sørger for at Norge er et rettferdig land. Skal man ha håp om endring til det bedre må man forstå hva som blir verre og hva som blir bedre. At vi svartmaler, rødmaler, blåmaler osv. fanger oss inn i striden og vi blir en del av den.

Vi skal være løsningen, i eget land først og fremst. Har vi ingen løsning, fordi vi er splittet innad, finnes det altså ingen løsning i sikte! Kun serier av beskyldninger. Slår man  politisk mynt på striden i verden, så viser det at vi selv har onde hensikter. For det vil vi straffes - uunngåelig.

Norge som en oase, ikke en part, heller ikke en oppsamlingsplass for andres gruppekriger. Det trenger vi ikke, vi skal mao. ikke la oss bruke.

Det er ikke galt å beskytte de som virkelig trenger det - det er en del av løsningen. Finne frem i det konglomeratet krever enhet.

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan unngår Norge/vi å være passive

Kan Norge ta stilling, ja, men staten Norge vil nok ikke ta en passiv stilling. Vi vil nok se at det offisielle Norge føre en aktiv politikk som er antisemittisk. Trolig for dette er inn i tiden, og det vil også være ett av tegnene som skildrer vår tid.

Hvordan kan jeg si det? Jeg spør: Er ikke dette Guds vilje og verk? Å samle sitt utvalgte folk? For endetidens scenario?

Hvordan skal Han få det til om de ikke føler seg utrygge der de er? Under drapene og terroren i Paris, der blant annet en jødisk butikk ble angrepet, ledet til at mange franske jøder valgte å flytte til Israel. 

Dette har vært en gjenganger i de land der jøder føler sin rettsikkerhet, rettigheter og liv for å stå i fare, da selger de det de har og flytter til Israel, det eneste landet de anser som trygt for dem, til tross for at det daglig blir angrepet av raketter.

Det er vondt å lese om et slikt hat for jøder, også blant oss nordmenn. Selv blant de vi anser som helter og som burde ha gjort mer under andre verdenskrig, men som det fremkommer, det var dem og oss mentaliteten som rådet i alle leirer. Kanskje ikke rart at det var veldig få norske jøder som overlevde andre verdenskrig.

Det gjør noe med vår samvittighet, og vi bør for all del stå opp mot dem som har antisemittiske tanker og gå inn og beskytte dem som blir utsatt for slikt der vi ser det. Det er den samaritanske veien. Dette vil kanskje vise dem veien til Kristus. Eller de velger å flytte til Israel. Det eneste vi kan gjøre er å bli ledet av Ånden i vår ånd.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Men vi må ikke være urettferdige

Publisert rundt 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan jeg si det? Jeg spør: Er ikke dette Guds vilje og verk? Å samle sitt utvalgte folk? For endetidens scenario?

Hvordan skal Han få det til om de ikke føler seg utrygge der de er? Under drapene og terroren i Paris, der blant annet en jødisk butikk ble angrepet, ledet til at mange franske jøder valgte å flytte til Israel. 

Norges posisjon utnyttes av partiske politiske grupperinger. Det vil ikke rettferdiggjøre at israelitter skal samles i staten Israel, ved at de forfølges i dette landet. 

Om vi ikke forstår begrepet rettferdighet og handler deretter, har ikke vi krav på noen beskyttelse - ingen faktisk. Det kommer en oppgjørets time for oss alle.

Dessuten har vi et irriterende menneskelig element, likegyldighet og ren dumhet. Det er mye ren ondskap i ren dumhet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere