Ruth-Wenche Hebnes Vinje

Lektor, karriereveileder, foredragsholder og skribent.
19

SKILLS FOR Å VÆRE EN KOMPETENT MEDARBEIDER I FRAMTIDEN

Både harde og myke skills vil være viktige i karriereutviklingen til enkeltmennesket i framtiden. Bruk av markedsøkonomiske styringsprinsipper som dominerer i den offentlige sektor bør byttes ut med andre og mer kollektive verdisett.

Publisert: 16. okt 2018

OECD Learning Framework 2030 sier at samfunnet står overfor mange sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Disse utfordringene vil bli større på grunn av den teknologiske utviklingen og globaliseringen. Skolen skal gi den fremtidige generasjonen kompetanse til å takle denne utviklingen, og hjelpe elevene til å finne sitt potensiale slik at de kan bidra i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Dagens unge skal lære seg å navigere gjennom en kompleks og usikker verden, og dette vil kreve bruk av ulike ferdigheter.

I den engelske termologien snakker man om hard and soft skills og skills kan direkte oversettes med ferdigheter, dyktighet eller teknikk.  En annen tilnærming er å bruke begrepet kompetanse fordi dette begrepet inkludere både ferdigheter, verdier og holdninger.

Det å få selvinnsikt og valgkompetanse, takle overganger og se ulike muligheter vil bli viktige målsettinger for menneskene i framtidens arbeidsmarked. Bruk av harde og myke kompetanser kan bidra til at man kan nå disse målene. De harde kompetansene er spesifikke evner og ferdigheter som kan defineres og måles, som for eksempel gjennomført utdannelse og ulike kurs. De myke kompetansene kan være mellommenneskelige ferdigheter som sier noe om den måten man forholder seg og samhandler med andre mennesker. Videre vil myke kompetanser være intuitiv tenkning som kreativitet, optimisme, utholdenhet og pågangsmot, og å håndtere usikkerhet, uforutsigbarhet, fiasko og avvisning. Både harde og myke kompetanser vil bli viktige i karriereutviklingen til enkeltmennesket i framtidens arbeidsliv.

Ordet karriere er et fagord som blir flittig brukt av mange i dag. Man snakker om karriereveiledning, karriereutvikling og karrierejegere. Noen sier at karriere er noe man skulle ha hatt, mens andre ser på karriere som suksess og framgang i et yrke. De siste årene har flere tatt til orde, innenfor karriereveiledningsfeltet, for at det å ha en karriere handler om hele ens liv og ikke bare yrkesvalget man tar. Professor Peter Plant understreker også dette og sier: “Vi reiser gjennom hele livet, og det handler om mye mer enn å ha en jobb". Man kan si at karrieren blir den livsvegen man velger å følge gjennom livet. Med dette menes at karriere blir alle de valgene man tar gjennom livet knyttet til utdanning, familie, fritid og arbeid, og å finne fram til en balanse mellom disse valgene. Bruk av begrepet karriere kan lett misforståes fordi flere mennesker har til dels ulike oppfatninger om hva som ligger i dette begrepet. Kanskje man kan finne fram til et annet og mer dekkende begrep enn bruk av begrepet karriere?

Jeg er med i ei prosjektgruppe som skal utvikle et kvalitetsrammeverk innen karriereveiledning for hele befolkningen på oppdrag fra Kunnskaps-departementet.  I begynnelsen av 2019 vil det foreligge et forslag til dette rammeverket, som vil bli sendt ut til høring.  Sentralt i dette arbeidet står utarbeidelse av hvilke kompetanser befolkningen skal inneha for å fungere i arbeidslivet og i samfunnet.  

Dagens samfunn er preget av at unge mennesker tar en lengre utdannelse for deretter å gå ut på arbeidsmarkedet for å konkurrere om å få de beste jobbene. New Public Management har gjennomsyret tankegangen både i offentlig og privat sektor. Disse markedsøkonomiske styringsprinsippene fra privat sektor skal gjøre offentlig sektor mer effektiv ved bruk av mål- og resultatstyring. I skolen er læreplanene dominert av ulike læreplanmål som styrer i store grad den evalueringen som elevene får. Sykehusene behandler de pasientene som gir størst inntekter og ikke de som legene sier trenger behandling først. Konsekvensene av dette er at man får et konkurransesamfunn som dyrker fram vinnere. Dette fokuset fører til en individualisering av samfunnet, mens det kollektive samholdet og solidariteten mellom menneskene blir tonet noe ned.

OECD Learning Framework 2030 fokuserer på at de unge om er under utdanning i 2018 må lære at våre naturressurser er begrenset, og de må lære seg å verdsette felles velstand og bærekraft for alle i samfunnet. I tillegg vil det bli viktig at man lytter til hverandre om hva man kan bidra med for å finne fram til de beste løsningene i et samfunn. Dette vil kreve at det i framtiden bør være andre og mer kollektive verdisett som skal få dominere i skole og samfunn enn tankegangen som gjennomsyrer New Public Management.  Det vil derfor bli enda viktigere i framtidens skole å anerkjenne settet av relasjoner som elevene har til andre.  Dette vil også gjelde for arbeidslivet. På den måten kan elevene og arbeidstakeren få innvirkning på omgivelsene sine og forstå de andres hensikter og handlinger.  Noe som igjen vil gi oss et samfunn som blir et bedre sted for alle.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere