Kjetil Mæhle

68

Endens tid

Det blir hevdet at det er over 300 profetier i gamle testamentet som angår Jesus Kristus sitt første komme. Unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria. Korsfestet og gravlagt. Stod opp igjen tredje dagen og sitter nå ved Faderens høyre hånd.

Publisert: 14. jun 2018  /  685 visninger.

Jesu komme oppsummert i trosbekjennelsene. 300 profetier er et betydelig antall med forutsigelser og understreker dermed også betydningen Hans første komme har i Guds råd og plan.

Det er mindre kjent at for hver profeti om Jesu første komme er det 8 profetier i bibelen om Jesu annet komme. Det hevdes altså at det i bibelen er over 2400 profetier som viser til at Jesus Kristus kommer igjen. (Chuck Missler). Skriften er så «innsauset» av forutsigelser om denne hendelsen at ingen kan lese bibelen uten å få med seg dette viktige budskapet.

Er skriften, Guds ord så fokusert på Jesu Kristi andre komme, da er det nærliggende å trekke konklusjonen at dette budskapet er særlig viktig for Gud å formidle. Både til hedninger, jøder og menigheten.
Et annet viktig punkt som fremhever betydningen av endens tid er omfanget av skriftsteder, kapitler og hele bøker som tar for seg denne korte perioden. Flere kapitler i Daniels bok, Esekiel kap. 38, Matteus kap. 24 og 25. Markus kap. 13, Lukas kap. 21 og hele Åpenbaringsboken spesielt fra kap. 4. Det er verdt å merke seg at i Matteus, Markus og Lukas er det vår Mester og Herre som selv taler. Ordene er direkte fra Guds sønns munn. Daniel tyder drømmer og syn, Esekiel får Ord å skrive ned mens apostelen Johannes møter Jesus i et syn og får befaling om å skrive det han såg og det som skal komme etter dette... (Åp. 1:19)

Endens tid er et punkt i historien som Gud varsler oss grundig om. Det forklares hva som skjer med menigheten, med Israel og med hedenskapen. Også i endens tid er Guds vilje menneskers frelse. Men det er også en tid for dom. Og det er da han forvandler verden og Guds herredømme etableres synlig på jorden. Det er dette som kalles 1000-års riket eller millenniet. I dette er Jesu Kristi annet komme helt sentralt.

Det mest påtrengende spørsmålet er hvor på tidsskalaen befinner vi oss idag? Hvor nær er vi Jesu annet komme og det Jesus omtaler som endens tid?

«Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.» Matt.: 24:36. Ingen, bare Faderen, vet dagen. Mange har i historiens løp proklamert den datoen. Det er bare å vente på at det snart også blir forutsagt hvilken time på dagen det skal skje. Dette er vranglære og bedrageri. Ingen mennesker eller engler vet. Det er et klart tegn på manglende ydmykhet og oppblåsthet å tro at en kan regne seg ut til, eller forske seg frem til det som Gud selv har skjult. Tvert om så sier Jesus at han kommer som en tyv og tyver sier ikke i fra om når de kommer.

Jesu fokus er annerledes. Det er ikke kallenderen han er opptatt av. Det er hjertets tilstand. Jesus gir oss en helt klar befaling: «Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Lukas 12:40. Det er en befaling fra Mesteren. Vær rede, alltid, for vi vet ikke dag og tid! Vi skal leve i forventning til Jesu gjenkomst. Det har kristne gjort i 2000 år. Befalingen er gyldig helt til den er oppfylt. Det er en rett innstilling for kristne å alltid leve i forventning til at Jesus Kristus kommer igjen.

Menigheten i Tessalonikia levde i denne visshet og forventning så sterkt, at da det brøt ut en forferdelig forfølgelse, trodde de at de hadde gått glipp av opprykkelsen og Jesu gjenkomst. De trodde det var den store trengsel og at Guds vrede hadde rammet dem. Paulus gir dem så en inngående forklaring på hvordan den første oppstandelse og opprykkelsen skal skje. (1. Tessalonikerbrev kap. 2 og 2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

Dette at vi må være rede har den konsekvens at det er oppdragende og disiplinerende for vår tro og vårt liv. Det å være ren og hellig blir en tilstand vi er ment å leve i. Fordi vi ikke vet dagen og timen er det nødvendig å være klar. Alltid. Dette aktualiserer og vitaliserer kristenlivet på helt grunnleggende måte og har i tillegg potensialet til å føre oss inn i nær relasjon til Mesteren. Og en nær relasjon til Gud er vi alltid ment å ha.

Er derimot ikke Jesu gjenkomst og endens tid viktig for meg – da sløves jeg og kristenlivet har egentlig kun verdi inn i døden. Jeg risikerer å bomme på alle mål. Ja bortsett fra det verdiløse, å leve livet fullt ut i kjødet i denne verden.

Det andre Jesus gir oss klar befaling om er å vokte oss for er falske Messiaser og falske profeter. I svaret til disiplene er det første han sier: «Se til at ingen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.» I vers 11 legger han til falske profeter og deres forførende virke.

William Boot sa: «Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten omvendelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete». Kristendom uten Kristus. Eller kanskje en annen Kristus. Eller et annet Guds bilde. William Boot såg kanskje tendensene i sin tid på samme vis som vi ser tendensene i vår tid.

Det vi ikke kan se er hvordan dette har eskalert i løpet av de siste 150 år. Det antar jeg at det har, nettopp fordi skriften taler om falske Messiaser, profeter og antikrister i endens tid og vi ser en del av dem i dag.

Alt dette kommer inn under Jesu advarsel: «Se til at ingen fører dere vill». Jesus taler til disiplene så dette gjelder altså menigheten. De som søker Gud og Guds frelse kan gå vill. Vi kan ramse opp vranglære idag som fører til frafall og fortapelse: Velferdsevangeliet, kundalini-forførelse, fornekte fortapelsen, omskriving av ordet og omfavnelse av homokulturen. Det er nok av prester og pastorer som forkynner en kristendom som er løst og fri fra Jesu og skriftens ord.

Hvordan unngå å bli ført vill? Sikkert flere svar men helt grunnleggende er det å tro og hold fast på skriftens ord. Det nytter ikke med opplevelser, tegn og under om presten eller pastoren krysser Guds ord. Om det er aldri så facinerende så er det ikke av Gud. Den Hellige Ånd er ikke i strid med seg selv. Han ombestemmer seg ikke og ingen får legge noe til eller trekke noe i fra. Skriften er gitt oss av Den Hellige Ånd og den står fast.

I det Jesus kaller endens tid vil Gud behandle menigheten, jødene og hedningene på forskjellig vis.

I menneskelig målestokk er det gamle nyheter. Det er litt under 2000 år siden Johannes fikk i oppgave å skrive Åpenbaringsboken. Daniel sin grunnleggende profeti om de 70 åruker er over 2600 år gammel. (Daniel kap. 9) Det gjenstår en åruke av de 70. Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Det er min personlige overbevisning om at vi lever i oppløpet til den korte perioden som kalles for endens tid. Da er det avgjørende å vite hva skriften sier om denne tiden. Hva sier skriften om menigheten, Israel og hedningene i endens tid?

Fra gammelt av har Gud åpenbart det i sitt ord for at vi skal vite og forstå. Bibelen er aktuell som aldri før! 

6 liker  
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

39 innlegg  570 kommentarer

7 år bak oss og foran oss

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Det er min personlige overbevisning om at vi lever i oppløpet til den korte perioden som kalles for endens tid.

Sant nok; Det er en interessant tid vi lever i. Viktig tema.

Oppstanden i Damaskus/ Syria fra 11?.3.2011. Dernest Obamas krig mot sekulære ledere som Gadaffi, Mubarak m.fl. Fremveksten av de IS kolonnekjørende hvite biler i endeløse ørkenområder, -uten å bli stanset av den frie verden, sitter spikret i minnet.  Midtøstens IS-"slaktere" har vist verden tidligere tiders barbari.

Global folkevandring de samme 7 år med en flodbølge av muslimsk tilvandring og tilstedeværelse i den vestlige verden.  Omstyrting pågår av Frankrike og Englands tidligere kristne verdigrunnlag og ledelse.  Stor muslimsk befolkningsandel og borgerkrig internt, på tross av medialokket fra de som ønsker dette. "The end will come with a flood", sies det i Daniel.
Det kontinent som har hatt velsignelsen av frihet og judeokristne rettsprinsipper men som velger det bort, vil på ulike måter ved internt og eksternt trykk, jfr. tidligere tiders erfaring, komme til å få smake det kjødelige "jern"åket.- Kanskje det vi har sett og ser. Tvangens og urettens tider.

Innenfor den sykliske "Bibelske Skapelsesuka" høsten 2011, leverte Abbas sin fredssøknad til FN. Innvilget som pakt om observatørstatus, fra året etter.
Vi så samme høst 2011 Israel bytte mer enn 1000 arabere mot 1 jødisk bror under høsthøytiden. Gilad Shalit kom hjem. -Og tankene gikk til Josef og brødrene hans.
Vi så forøvrig denne tidsperioden innledet med et storslagent bryllup i Westminster Abbey 29.4.2011; William & Kate.  Et gammelt, monumentalt Hus for Guds Ånd, ble fornyet med friske skudd - trealléen inni midtgangen. Ringen m/Kjærlighetens løfter innfor Gud, ble gitt. En vakker tale og 2-3 milliarder fikk se en kristen ektepakt.
7 år er gått om man regner derfra frem til innledende fredsavtaler vinter/våren kulminert 12.6.2018 mellom i praksis Regionen Asia: Sør-Korea, Japan & Kina/USA og N-Korea.

Regner man fra 2008 og Dow Jones børsfallet på 777p, har vi sett ett økonomisk downfall som for USA sin del har ført landet til randen av konkurs og nedgradering av kredibilitet/likviditet, og med fare for å miste dollarens valuta"krone"status.

Perioden 2014 og-15, innevarslet en astronomisk tidsramme som samstemte med det apokalyptiske rammemønster og historiske scenarioet 42 mnd/ 3,5 år.  
(- Et mønster som vi så i Spania 1492: Utkastelsen av jøder i praksis til USA, samt dannelsen av Israel i 1948/49).
1967/68 var også en viktig tid. Jerusalem forenet e/ krig og preemptive strike.
Solmåne ecclipsenes signifikans har med samtidig sammenfall med de grunnleggende høytidene i jødisk/bibelsk kalender å gjøre.  Høytidene vår og høst og sier noe om tidsfaser for verden.
Deretter kom det svært sjeldne potensielle "Kvinnetegnet i Åp.12." 23.9.2017; umiddelbart etter de 42 mnd. Og vi ser verden endres igjen - noen vil kunne se/tolke det som at solen igjen går opp over den vestlige, judeokristne verden.
70 år er 15.mai 2018 gjennomført i gjenoppbyggingen av en jødisk nasjon. Mulighet for De 10 Basislovene fra Sinai til heder og verdighet; i åk med den kristne verdens Jesus.  Noen vil se det som at paktene mellom Fader og Sønn; som er ment å skulle være ett, er forenet igjen.

Så har vi altså fått en historisk prosess med fredstiltak; først koalisjonen USA/England/Frankrike mot Syriaparten. Dernest en innledende fredsavtale i Asia altså som avslutning på 2.VK i 1945/-53. Spennende tider.

Jeg tror det kan være en 7 + 7 års fase; jfr. Josefs drøm i gammel tid.  Gud er historiens Gud og Rettferdighetens Konge.  Han gir folk mulighet til å finne Ham, også i tider med trengsel. Eller en (3 )+ 7 år. Godt er det å vite at det kan sees en ende på de.
Kanskje de 70 nå gjennomlevde år, innebærer et Åndsnærvær over Guds folk og  innevarsler for verden forøvrig enten et 3-årig selotisk "Masadaperspektiv" eller en 7 år lang fase.

26.6.2015  er også signifikant og kan sees som midtveis i en spesiell tidsfase, og markert ved Obamas endring tilknyttet bibelsk ekteskap/ samt spesifikt ved flagging på selve Det hvite Hus for likestilt samesex-marriage.

Så hvor er vi?
For gruppene Alteret og Templet; versus Forgården - jfr. Åp 11. (Ulike faser for ulike deler av folket.)  Det startet noe på sigddagen 2011 i så måte.  Åndelig samt mht Egyptfolket og Mubarak/Brorskapet.
Verden kan riskere å måtte forholde seg til naturkatastrofer av vesentlige størrelser, ikke ulikt den vi så i Japan/ Fukushima i 11.3.2011.3 liker  
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

Jeg gjør bare oppmerksom på at henvisningen er feil.  I 2. Tess er det kun 3 kapitler.  Henvisningen til 1. Tess kapittel 2 forstår jeg ikke.  Det korrekte her er vel 2. Tess 2.  Gjerne hele kapitlet.  For det gir mening i forhold til innleggets tema.

Det er nok en skrivefeil da du skriver 2. Tess 4, for  i 1. Tess 4 står det noe interessant om emnet.  Versene 13-18

Når Herren kommer 
13 Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. 15 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

2 liker  
Kommentar #3

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Takk Fjerdingen

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
(1. Tessalonikerbrev kap. 2 og 2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

1. Tessaloniker 4 fra vers 13 og 2. Tessalonker kap 2.

Takk at du tok deg tid til å korrigere det. Setter stor pris på det!

2 liker  
Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Endens tid". På hva??

Publisert over 3 år siden

Leser man apostlenes betraktninger om Endens tid, er det tydelig at det refererer kun til EN ting: Enden på Den gamle pakt eller Den gamle pakts siste dager.

I nyere tid har vi klart å definere dette inn i vår samtid, men apostlenes tanker om dette synes å være entydig. Det var de selv om levde i disse tidsepoker.5 liker  
Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer (Luk.1.20)

Publisert over 3 år siden

Vil bare gjøre oppmerksom på at det er opptil flere ord som er brukt om endens tid. Jesaias 46.10 bruker ordene; Fra begynnelsen forteller jeg slutten - altså enden. Den er også beskrevet som en lang dag, Sak.14.7 (For tusen
år  er i dine øyne som dagen i går  da den fór forbi... Salm.90.4)

Denne dagen er beskrevet som en Guds dag da alt som står skrevet skal skje (Luk.21.22) hvor profetiene om såkornet (Matt.13) skjer i løpet av de første 250 år, (såtid = vår, nevnt i 1.Mos.8.22, Luk.21.29-30 Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.)

De neste 250 år er beskrivelsen av sommeren, som er veksttiden for såkornet (Esek.17.6, 31.3-4, 1.Kor.3.6-7)

Deretter betegnes høsten eller innhøstingen i Matt.13.39, Jer.8.20 Innhøstingen er over, sommeren er slutt, men vi er ikke blitt berget.... Dan.2.35: Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden. 

Vinteren er beskrevet som tempelvielsesfest i Joh.10.22

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Glemte hvorfor såkornet ble til trær

Publisert over 3 år siden

Beskrivelsen står i Mark.4.30-32: Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? 

Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at  himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»

1 liker  
Kommentar #7

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Nei

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Leser man apostlenes betraktninger om Endens tid, er det tydelig at det refererer kun til EN ting: Enden på Den gamle pakt eller Den gamle pakts siste dager.

Det du hevder er såpass utydelig at du ikke tar deg bryet til en liten henvisning eller et argument. Det er kun en løs påstand.

Det kan være interessant å høre hva du faktisk tror, hvorfor du gjør det og da lagt ut i en litt større sammenheng slik at lesere kan forstå Guds frelsesplan ut fra din tolkning. Tar du den utfordringen?

1 liker  
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En fastsatt tid fra Herren

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Endens tid er et punkt i historien som Gud varsler oss grundig om

Bibelen har lag på lag med historier om den, men mange oppfatter ikke dette som det fordi den er skrevet i bilder og lignelser. Byer er nevnt som kvinner etc. Man må tyde tekstene før man får noe ut av de. 

Enden har mange betegnelser, en av de er oversatt med fastsatt tid, eller den fastsatte tid. eksempel fra 4.Mos.9.2-3: Israelittene skal holde påske til fastsatt
tid. Den fjortende dagen i denne måneden, i skumringen, skal dere holde høytiden til fastsatt tid. Dere skal holde den etter alle lover og forskrifter.

Dan.11.27: Begge kongene har onde hensikter. De sitter ved samme bord og lyver. Men det skal ikke lykkes, for enden kommer først til fastsatt tid.

Salm.75.3: Jeg har fastsatt en tid da jeg skal holde  rettferdig dom

Kommentar #9

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Enden, snart?

Publisert over 3 år siden

Jeg vokste opp i en evangelisk menighet. Jesus skulle da komme igjen hver dag som helst. En leder hevdet at han hadde fått åpenbart at han selv kom til å få oppleve dette. Denne lederen har nå vært død i ca 20 år. 

Jeg tror man farer vill fordi man ikke kjenner skriftene. Man gjør bibelen til noe helt annet en det den er. GT var jo egentlig jødenes skrifter. Jødene selv anerkjenner ikke at profetiene om Messias første komme er gått i oppfyllelse. Hvordan kan det ha seg? Kjenner de ikke sine egne skrifter? 

Bibelen må sees i kontekst. Skrev profetene til oss, eller til mennesker i sin samtid? Hvorfor skrev de, hvilken politisk situasjon rådet osv. Dette må med i ligningen. Da forsvinner mye av magien.

Jeg tror at om man hadde analysert Donald Duck med tanke på å finne profetier som er gått i oppfyllelse, ja så ville man finne en mengde slike. 

Enden kommer nok en gang. Sola brenner ikke evig, og mange andre hendelser kan inntreffe. Kanskje er det da ikke så rart at man reflekterer over enden, men personlig tror jeg ikke den kommer slik du legger ut. Jeg tror bibelens Gud, som var redd for at tårnbygger skulle bygge like inn i himmelen, har lite med dette å gjøre.

4 liker  
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Godt sagt!

Publisert over 3 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jødene selv anerkjenner ikke at profetiene om Messias første komme er gått i oppfyllelse. Hvordan kan det ha seg? Kjenner de ikke sine egne skrifter? 

(He, he) Det står jo skrevet at Jesus ble født for å redde sitt folk... hittil har de hatt nok med å redde seg selv for å si det slik. 

Men det siterte kunne kanskje hatt sin kraft i døperen Johannes ord? Men jeg er enig med deg i det du skriver.
1.30: Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.

Omtrent som å lese fra Forkynneren 1.9: Det som har skjedd,  skal atter skje, og det som ble gjort,  skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.

2 liker  
Kommentar #11

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Midt på natten våknet jeg vettskremt fordi jeg trodde Jesus kom med opprykkelsen. Kjetil, jeg tror ikke på det lenger. Det du prater om hører hjemme i Hollywood. Men jeg ser mange er enig med deg og er jo en trøst.

 

1 liker  
Kommentar #12

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Publisert over 3 år siden

" En leder hevdet at han hadde fått åpenbart at han selv kom til å få oppleve dette. Denne lederen har nå vært død i ca 20 år. "

Kjente en leder som sa det samme, han er død nå. Takk for reflekterende ord!

1 liker  
Kommentar #13

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Endrer ingen ting!

Publisert over 3 år siden

Dette var et godt og ransakende innlegg fra Kjetil Mæhle. Og det endrer ingen ting at en menighetsleder eller flere (kjenner noen jeg også) tok feil og trodde de skulle få oppleve Jesu gjenkomst i sin levetid. Selv om disse lederne tok feil av Guds tidspunkt for Jesu gjenkomst reiste de nok hjem til Herren med et rent hjerte, fullendt løp og bevart tro. Det er dette som er hovedsaken i Kjetil Mæhles innlegg, og det et det som er det vesentlige - bevare hjertet i tro på Jesus som vår frelser.

Så kan vi ha ulike oppfatninger om hvor langt vi har kommet i vår tidshusholdning. Full-preteristene og del-preteristene mener forskjellig om hvilke profetier om endetiden som gikk i oppfyllelse i år 70. Selv venter jeg på Jesu gjenkomst, men ingen kjenner dagen eller timen!

3 liker  
Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Med glede, Mæhle!

Publisert over 3 år siden

Jeg har laget et mini-sammendrag over hva Jesus og apostlene sa om den tiden de selv levde i, m.a.o. før Jerusalm og Templet ble ødelagt. Håper det kan besvare litt av din utfordring:

http://nuntium.no/prophetiae/AgeFinalem.html

1 liker  
Kommentar #15

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk til Kjetil Mæhle!

4 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I disse Pride-tider er det bemerkelsesverdig hvor mange som er sterkt opptatt av enden.

5 liker  
Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nåvel...

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I disse Pride-tider er det bemerkelsesverdig hvor mange som er sterkt opptatt av enden.

Jeg synes ikke at det var sååå mange, men når enden er god, så er allting godt!

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Godt sammendrag!

Publisert over 3 år siden

Mangler nesten bare Åp.16.15-16: «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» – Og åndene samlet kongene på stedet som på hebraisk heter Harmageddon. 

Og Joh.10.1,9 og 10: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. - Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Kommentar #19

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Vel, hva skal jeg si?

Publisert over 3 år siden

Det var 19 fine og oppbyggelige vers. Men hva mener du disse forteller? Bortsett fra det de åpenbart forteller uten kontekst eller sammenheng eller kommentar eller...

Kan du utlegge hva du faktisk tror, hvorfor du gjør det og da lagt ut i en litt større sammenheng slik din forståelse av Guds frelsesplan kan bli andre til del.

Mener du at vi lever i milleniet, 1000-års riket?

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Takk Mæhle..

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Det var 19 fine og oppbyggelige vers. Men hva mener du disse forteller? Bortsett fra det de åpenbart forteller uten kontekst eller sammenheng eller kommentar eller...

Kan du utlegge hva du faktisk tror, hvorfor du gjør det og da lagt ut i en litt større sammenheng slik din forståelse av Guds frelsesplan kan bli andre til del.

Mener du at vi lever i milleniet, 1000-års riket?

Jeg hadde faktisk ikke forventet et såpass ydmykt og ryddig svar. Enkelt fordi jeg vanligvis får mye pepper når jeg siterer skriftsteder som ikke alltid marsjerer i samme takt som man hører i dagens endetidsforkynnelse.

I et forsøk på å holde en enkel debatt om temaet, nevner jeg noen få ting som jeg forsøker å formidle gjennom disse sitater:

1) Jesus taler til disiplene om at de lever i Den gamle pakts siste dager som vil kulminere i en dom over jødene gjennom Jerusalems og Templets ødeleggelse, og at noen av de som hørte ham ikke ville dø før de fikk oppleve dette. ("Noen av dem som står her..")

2) De skulle få oppleve hans gjenkomst. ("Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer")

3) Paulus mente også at hans generasjon opplevde de siste tider, og skriver til menigheten i Korint: "..men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet."

4) Apostelen Jakob var tydelig på at Herrens komme sto nær for døren: ".. for Herrens komme er nær".

5) Johannes er flere ganger tydelig på at dommens dag og Kristi komme var nær: ""Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid"

Dette er ganske avvikende fra den moderne tids endetidsforkynnelse, noe man også ser gjennom bruken (misbruken?) av disse og andre skriftsteder.

Hva så med 1000-årsriket?

Husker jeg ikke feil, er dette omtalt kun ett sted i Bibelen, og da i Åpenbaringsboken. Vi bør derfor utvise stor forsiktighet med å lage en teologi omkring temaet. Noen av kirkefedrene omfattet læren om et tusenårig rike etter Jesu gjenkomst, mens hverken Augustin eller Eusebius trodde på noe tusenårsrike i bokstavelig forstand.

5 liker  
Kommentar #21

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Om de 1000 år bare er nevnt i Åpenbaringsboken, hva da med Matt. 5, 5: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN (Bergprekenen), og hva med at Abrahams barn skal arve VERDEN, Rom. 4, 13. Og hva med at Israels barn og Jakobs hus skal være "et kongerike av prester og et hellig folk", 2. Mos. 19, 3 og vers 5-6? Og hva med profetiene om Fredsfyrsten, eks. Jesaja 60?

Og hva med "riket for Israel" , Apgj. 1, 6.....osv.....?

Vi troende hedninger "ER SATT i HIMMELEN", Ef. 2, 6....vi skal vel ikke arve "jorden" eller "verden"?

Har du noe svar på dette?

Kommentar #22

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Det holder å vite at vi er i Guds hender

Publisert over 3 år siden

Du har rett i at ideen om et "tusenårsrike" kun er omtalt ett sted, og det er i Åpenbaringsboken. Det er neppe noen grunn til å legge vekt på denne ideen. Vi vet heller ikke med sikkerhet hvilken "Johannes" som er forfatteren. 

Vi kan med forventning se fram mot det som kommer etter livet her, uten å spekulere i hva som kan eller skal skje i mellomtiden. Det kan vi legge helt I Herrens hender. Han har grepet vår hånd og vil aldri slippe den.   

1 liker  
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hva da med Immanuel?

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
2) De skulle få oppleve hans gjenkomst. ("Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer")

Du har en meget god gjennomgåelse av viktige sitater, og jeg her helt enig med deg om vektleggingen av disse, unntatt punkt 2.

Det er en kjent sak at Jesus fikk DHÅ ved at himmelen åpnet seg, og alt folket lot seg døpe når DHÅ kom dalende over ham som en due og en røst fra himmelen lot seg høre: Du er min Sønn, den elskede; i deg har jeg velbehag. (Luk.3.21-22)

Menneskesønnen vet man ikke hadde, eller fikk noen gang DHÅ, slik at Jesu gjenkomst  ikke kan være gjennom menneskesønnen, eller i hans skikkelse. Om menneskesønnen står det blant annet at han måtte reises opp på samme måte som Moses reiste Slangen (som er djevelen og Satan) opp fra ørkenen i følge Joh.3.14.

Hos Matt.12.32 kan man lese: Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Her er det helt klart at menneskesønnen må være Jesus i den menneskelig skikkelsen, altså hans første komme. For slik står det skrevet i Joh.8.28: Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at / det er meg/ Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.

Menneskesønnen er nevnt 95 ganger i GT, og man har Jesu ord på at alt som sto om han der måtte oppfylles på ham. (Luk.24.25-27)

Menneskesønnens komme er da også forskjellig fra Jesu komme, og menneskesønnen var også blitt satt til å holde dom - Joh.5.27, mens Jesus ikke skulle dømme noen. Joh.8.15: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen.

Her er det da også tydelig at menneskesønnen ikke har noe med Jesu gjenkomst å gjøre. Menneskesønnen som han kalles er tydeligvis Jesu første komme, og navnet han fikk var Immanuel. (Matt.1.23, Jes.7.14:  Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. 

Kristendommen har latt seg forlede av menneskelige overleveringer og spekulasjoner. 

 

Kommentar #24

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Kjetil Mæhle.

Publisert over 3 år siden

Det du skriver i ditt innlegg er ikke fremmed, jeg har selv ment det samme. I dag er jeg ikke sikker på om det er rett, bl.a. at vi skal "være rede". Jeg spør meg selv, hvorfor skal jeg være rede, det står jo i Ef. 2, 6 at " Han (Gud) OPPVAKTE oss med ham (Kristus)  og SATTE (fortid) OSS med ham i HIMMELEN, i Kristus Jesus." Etter mitt syn må dette ha skjedd på korset, og vi blir oppvakt og satt i himmelen i samme stund vi tror:  "For av nåde ER dere frelst, ved TRO....det (frelsen) er en Guds GAVE." Ef. 2, 8. Alt dette er i alle fall en del av min frelsesvisshet og som jeg ikke tviler det minste på. Og vi er jo del i Jesu kropp hvor han er hodet, sier både Ef. -og Kol.brevet. Jesus vil vel ikke skille seg av med kroppen?

Jeg kan ikke forstå at Gud tar fra oss denne gaven (Ef. 2, 8) samme hvor mye eller lite vi nærmer oss en endetid, så sant vi blir værende i troen. 

Jeg reagerer også litt på 2. Tess. 4, som du referer til i innlegget. For meg er det viktig å lese bibelvers ut fra sammenheng de står i, og fra vers 4 står det:

"4  Hver av dere må vite å finne sin egen ektefelle i hellighet og ære, 

5  ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud." 

 

At Paulus her i vers 5 sier "hedningene, de som ikke kjenner Gud" synes jeg er merkelig, for han var da utvalgt av Kristus (opprykket i den tredje himmel) til nettopp å være hedningenes apostel og fullføre Guds ord. Selv har jeg noen tanker om hvorfor Paulus sier dette, uten at jeg er sikker i min sak, kommer eventuelt tilbake til det.

Dette var bare noen tanker, kanskje noen har synspunkt på det jeg skriver. Jeg synes det hadde vært fint om vi kunne dele hverandres syn uten at vi på noen slags måte fordømmer hverandre, jeg synes i alle fall det ville vært lærerikt, og jeg har fortsatt mye å lære, og kanskje mitt syn endrer seg, det spiller ingen rolle, så sant jeg mener å få sett Guds frelsesplan bedre enn nå. Men da er det etter mitt syn viktig at vi viser konkret til hva Guds ord sier. i alle fall så langt det lar seg gjøre. Egne tanker stoler jeg ikke på.

Og ikke minst kan det å diskutere disse tingene kanskje avklare eller fortelle oss hvordan vi skal forstå alt Jesus sa?

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kan svare på vegne av Bibelen

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Om de 1000 år bare er nevnt i Åpenbaringsboken, hva da med Matt. 5, 5: "Salige er de saktmodige, de skal arve JORDEN (Bergprekenen), og hva med at Abrahams barn skal arve VERDEN, Rom. 4, 13. Og hva med at Israels barn og Jakobs hus skal være "et kongerike av prester og et hellig folk", 2. Mos. 19, 3 og vers 5-6? Og hva med profetiene om Fredsfyrsten, eks. Jesaja 60?

Og hva med "riket for Israel" , Apgj. 1, 6.....osv.....?

Vi troende hedninger "ER SATT i HIMMELEN", Ef. 2, 6....vi skal vel ikke arve "jorden" eller "verden"?

Har du noe svar på dette?

De saktmodige er de samme som de fattige i ånden for de skal arve Guds rike, Matt.5.3.

Matt.5.5 de saktmodige = ydmyke = Jesus (i flertall) ydmyk er han (Matt.21.5 entall)

Rom.4.13 Abrahams barn; = ætt = Jesus (Gal.3.16) = Israels barn (ætt) Gal.3.29

Jakobs hus = Israels hus (regjering/ styreform) 1000 års riket oppstår etter det nye Babylons fall, se dyret i Åp.13. 17. 18. 19. 20. (Forberdelser til å kvitte seg med Satan 20.7-10 og til å oppreise de døde og å opprette Guds rike (Åp.21) som er riket for Israel (Guds bolig er hos menneskene og han skal bo hos dem ) 

Troende hedninger;  -  Jesus er av hedningeslekt, Apg.15.14f. og Rom.10.20-21, 1.Kor.1.28-31.

Kommentar #26

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Jo,

Publisert over 3 år siden

det du skriver her kan vi nok alle skriver under på. Alt ligger trygt i Herrens hender. Men det trenger da ikke være til hinder for at vi kan diskutere andre sider ved Guds ord? For egen del synes jeg Guds ord ikke er så lett å forstå, da synes jeg det er lærerike å få høre hva andre tror og mener. Og etter mitt syn kan det også være til hjelp i hvordan vi skal forstå alt Jesus sa. For min del er ikke målet å være enig med alle, men å få mer del i Guds frelsesplan og Guds vilje.

Kommentar #27

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Det er ikke moderne endetidsforkynnelse

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dette er ganske avvikende fra den moderne tids endetidsforkynnelse, noe man også ser gjennom bruken (misbruken?) av disse og andre skriftsteder.

Hva så med 1000-årsriket?

Av de 19 bibelversene du viser til er det kun ett i Åpenbaringsboken som er sammenfallende med de skriftstedene jeg viser til i selve innlegget.

Jeg viser heller ikke til skriftsteder tatt ut av konteksten men nevner hele kapitler. Danielsboken kap. 7 og 9. Matteus kap. 24 og 25, Markus kap. 13. Lukas kap. 21. Og det meste av Åpenbaringsboken. Alt dette taler om endens tid.

Det eneste skriftstedet jeg også nevner, som du har nevnt, står i Åp.: 1:9: «Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette,..»

Dette bibelverset må handle om mer enn apostelen Johannes sitt sitt forholdsvis lange liv. Boken er skrevet etter år 70. De fleste antar rundt 80 tallet. Diasporaen er da et faktum. Tempelet er revet. Jerusalem blir i år 132 en ren romersk by og får navnet Aelia Capetolina. 

Åpenbaringsboken strekker seg helt til «en ny himmel og en ny jord». Den må nødvendigvis gå over et langt tidsspenn. Og siden noen alltid løser det de opplever som vanskelig, ved å fjerne bøker og vers fra bibelen, så er altså boken en av de 66 kanoniserte bøker. Gitt oss av Jesus Kristus ved apostelen Johannes. 

En diskusjon over de andre skriftstedene som ikke er sammenfallende er vel lite fruktbart?

Vil bare bemerke at jeg som du ser at apostlene ventet på Jesus gjenkomst i sin levetid. Jeg mener videre det er en rett innstilling til alle tider. Enhver kristen bør leve i forventning til at Jesus Kristus kommer igjen. Det har konsekvenser for gjerning, livsførsel, gudsrelasjon og kursen livet følger.

 

1000-års riket nevnt kun en gang i Åpenbaringsboken? Nei

Skrift forklarer skrift. Det gjelder også Åpenbaringsboken og 1000-års riket.

I Åp. 20:1-6 står 1000 år nevnt hele 6 ganger.  Åpenbaringsboken regner med 1000-års riket i klare ord. 

Paulus har dem også med men mer indirekte. Eks. 1. Kor. 15: 23-27:«For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjortlevende i Kristus.  23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.  24 Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.  25 For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.  26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden.»

Her har Paulus en grov gjennomgang av profetordet og hva som skal skje. Det samsvarer med Åpenbaringsboken. Dette er også kjent fra GT og er selvsagt ikke en moderne tolkning som du hevder

Justin Martyr (død 165) sa det slik: «Jeg og enhver kristen, som er ortodoks i alle ting, vet at det vil bli en kjødets oppstandelse og et tusen år i Jerusalem, bygd, prydet og utvidet slik som Esekiel og Jesaja og profetene har lovet»

Så da finner du – og alle som er ser nytten av det – profetiene om 1000-års riket i de nevnte profetbøker.

Å kalle dette for spekulasjoner slik som Dag Løke gjør bekjentgjør en mangelfull skriftforståelse og er i beste fall lite fruktbart. Å være rede har alltid vært den troendes stilling og dyd.

Dette er er et sitat fra en norsk luthersk biskop:

(Leter etter kildehenvisning til sitatet) «Når Johannes Åpenbaring i kap. 20: 1-10 lærer at Jesus skal komme igjen og «herske» over verden før riksfullendelsen, så forkynner ikke Åpenbaringsboken noe nytt. Hele urkirken og oldkirken levde i et slikt håp og forventning. Hele deres nær forventning har dette håp som sin forutsetning. At Jesus er verdens frelser hadde for dem ingen mening uten dette håp».

3 liker  
Kommentar #28

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Jeg lærer stadig noe nytt (heldigvis)

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Ef. 2, 8. Alt dette er i alle fall en del av min frelsesvisshet og som jeg ikke tviler det minste på. Og vi er jo del i Jesu kropp hvor han er hodet, sier både Ef. -og Kol.brevet. Jesus vil vel ikke skille seg av med kroppen?

Jeg kan ikke forstå at Gud tar fra oss denne gaven (Ef. 2, 8) samme hvor mye eller lite vi nærmer oss en endetid, så sant vi blir værende i troen.

Jeg rotet det til med sitatene. Rett skal være: 1. Tessaloniker 4 fra vers 13 og 2. Tessaloniker kap 2.

Det er ikke for å rokke ved frelsesvissheten Jesus taler som han gjør om endetiden. Jeg tenker ofte på Jesu ord om den faste trygghet vi har i frelsen, talt til oss i Matt: 10.: "Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, 28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd; 30 jeg og Faderen, vi er ett." (1930-oversettelsen)

Ordene er ikke til å misforstå. Ingen makt kan rive oss ut av Faderens trygge hånd. Den kristne sin stilling i Kristus er urokkelig fast! Ingen menneske, myndighet eller djevel kan gjøre noe med vår stilling i Kristus. 

Hvorfor må vi da våke og være rede?

Jeg derimot kan gjøre noe med min stilling i Kristus. Jeg kan fristes, lokkes, kanskje presses til å forlate min stilling. Si fra meg troen. Konvertere til et sekulært liv eller til Islam.

I endens tid vil det å være kristen kunne bli krevende og vanskelig. Derfor sier Jesus den som holder ut... Dette vet kristne i midt-østen mer om enn oss. Eller i Nigeria, eller i Vietnam og Kina... Det er steder der det kan koste alt å være kristen.

Ingen kan rive dem ut av Faderens hånd, men de prøves kraftig med trengsler og forfølgelse om de vil bli stående. Det kommer også her i vesten.

En ting er forfølgelse, prøvelser og trengsler. Det andre som skal komme kraftig i endens tid er forførelser. Jeg kan bli forført av falske Messiaser og profeter. 

Jesus sier jo i Markus 13: "Vær på vakt! Jeg har sagt der alt på forhånd".

Hvorfor? Det må vel være for at vi skal bli bevart i Guds hånd.

2 liker  
Kommentar #29

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Millennium

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
I Åp. 20:1-6 står 1000 år nevnt hele 6 ganger.  Åpenbaringsboken regner med 1000-års riket i klare ord. 

Det ble en trykkleif her. Jeg sa vel at 1000-årsriket er nevnt EN gang i Åpenbaringsboken. Det skulle selvsagt stått nevnt i ETT kapittel i Åpenbaringsboken.

Forøvrig minner jeg bare om at samtlige bøker i NT er skrevet før år 70 - Templets og Jerusalems ødeleggelse. (Mange mener at Åpenbaringsboken er skrevet år 95/96, men vi vet også at Johannes var forvist til Patmos under keiser Nero. Mest sannsynlig er at han skreve Åpenbaringsboken da. For hvordan kunne han f.eks. måle Templets størrelse hvis det var ødelagt i år 70?).

Det kan ikke sies for ofte at NT må leses ut fra en kontekst om at apostlene alle mente de levde i de siste dager, rett før Den gamle pakt ble helt ugyldigjort, og rett før den kommende dom over Jerusalem og Templet. Gjør man ikke det, så tolker vi en rekke utsagn inn i vår egen samtid, 2000 år senere.

3 liker  
Kommentar #30

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Selvfølgelig kan vi diskutere alt, også ideen om et "tusenårsrike". Min kommentar 22 var bare et lite bidrag i den anledning. Det er også interessant å høres andres meninger.     

Kommentar #31

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Det gjenstår en åruke av de 70. Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Ett mycket gott och viktigt inlägg, men som behöver kompletteras.

Du varnar bl.a. för villfarelser och villoläror i ändens tid och det är rätt och riktigt, men då måste vi först förstå vad Guds Ord menar med ändens tid. Ändens tid har pågått under 2000 år, och därför misstar vi oss om vi tror att det är speciellt i vår tid som villfarelserna skall komma. Ja, det har kommit många villfarelser även i vår tid, men de flesta av dem hör inte till det som Paulus benämner som; ”…. villfarelsens listiga anslag.” Ef. 4:14, ty de flesta villfarelser som kommit fram i vår tid är avslöjade, de är mao. fienden som vi ser framför oss. Den verkligt farliga fienden är den som är bakom frontlinjen och som den kristna menigheten inte har avslöjat. Jesu fiender är långt mer ”clever” än de villfarelser som vi har avslöjat, Jesu fiender har ”smugglat” in långt mer allvarliga villfarelser i den kristna menigheten än vad vi kan ana.

Villfarelsens verkligt listiga anslag är inte de som har kommit i vår tid, ej heller i generationen före oss, de har kommit för länge sedan. Ett av dem som har vilselett näst intill hela den fundamentalistiska kristenheten, med pingströrelsen i spetsen, är den bedrägliga läran om Daniels 70:e årsvecka. Den, om någon, är en förvrängning av Guds Ord, givet oss genom den högt benådade Daniel.

Läran om att Daniels 70:e årsvecka skulle komma i slutet av denna tidsålder ”fabricerades” i slutet av 1500-talet av den katolska jesuitorden i syfte att vilseleda den protestantiska kristenheten. Det var i början och mitten av 1800-talet som denna lära försåtligt kom in i den evangeliska kristenheten, främst genom J.N. Darby och C.I Scofield.

Denna lära, med allt som ingår i den, är en direkt antikristlig lära och den är i vår tid ”upphöjd till att vara Guds sanna ord. Detta är Jesu fienders ”listiga anslag”, bakom frontlinjen, … mitt i den kristna menigheten. Syftet var att vilseleda den protestantiska kristenheten, bort ifrån Sanningens Ord. Detta mål är nu fullbordat.

Sanningens Ord i Dan. 9:24-27, handlar om Jesus och inte om antikrist som denna falska lära har vilsefört den kristna menigheten med.

Kommentar #32

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vi må alltid være forberedt på Jesu gjenkomst.

1 liker  
Kommentar #33

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke alle..

Publisert over 3 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Vi må alltid være forberedt på Jesu gjenkomst.

Færre og færre tror at Jesu gjenkomst er noe som ligger fremfor oss i tid - det hører tross alt hjemme kun i en futuristisk forståelse av Det nye testamentet, som forøvrig i sin helhet ble skrevet  før år 70.

I samtalen med disiplene på Oljeberget er Jesus ganske tydelig slik den gjengis av Matteus:
"Sannelig, jeg sier DERE: NOEN AV DEM SOM STÅR HER, skal ikke smake døden FØR DE SER Menneskesønnen komme med kongsmakt" (Min uthevelese.)

Man skal faktisk ha en liten porsjon vrangvilje for å misforstå dette..

Kommentar #34

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Angående "1000-årsriket"

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig kan vi diskutere alt, også ideen om et "tusenårsrike". Min kommentar 22 var bare et lite bidrag i den anledning. Det er også interessant å høres andres meninger.    

Bibelen nevner en tid på tusen år med åndelig makt for de som:

Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Åp.20:4.

De det siktes til i Åpenbaringen kap. 20 - og som ble halshugd på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord - var ikke kristne eller jøder, men de som i tro fulgte Jesu to vitner som vi kan lese om i Åpenbaringen kapittel 11. 

Det kom til et betydelig skille mellom de som fulgte Jesu to vitner og de som fulgte Dyret som steg opp av avgrunnen, like etter at vitnene hadde fullført sitt oppdrag.

Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. Åp. 11:7,8.

At Dyret drepte ånden i vitnesbyrdet var tydelig som at likene lå på gaten i Jerusalem tre dager og en halv dag. (Åp.11). Tre dager og en halv dag er en bibelsk tidsangivelse med dager skrevet for år, her som tre og et halvt år. Tre år og et halvt år utgjør 42 måneder. Med 30 dager i måneden gir 42 måneder også 1260 dager som år. Slik sammenfaller tre dager og en halv dag etter bibelsk skrivemåte med 1260 år. De tusen år som nevnt må da ha vært en periode innenfor den totale rammen på 1260 år.

Når du er ferdig med disse dagene, skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Judas skyld. I førti dager, én dag for hvert år, lar jeg deg bære den. Esekiel 4:6. (Uthevet av meg).

Og

For tusen år er i dine øyne

som dagen i går da den fór forbi,

eller som en nattevakt. Sal. 90:4.

Og

Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 2.Pet. 3:8.

Alt vedrørende Dyret, Dyrets bilde og dets videre etterfølgere med makten var endelig kommet til utfasing og opphør ved innledningen av Herrens dag.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #35

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det jeg egentlig mente var at vi må alltid være beredt på å møte Jesus ansikt til ansikt. Vi må regne med at vi engang skal igjennom død og grav. Da bør man være forberedt.

Kommentar #36

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Oppklaring

Publisert over 3 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Det jeg egentlig mente var at vi må alltid være beredt på å møte Jesus ansikt til ansikt. Vi må regne med at vi engang skal igjennom død og grav. Da bør man være forberedt.

Takk for fin oppklaring!

Kommentar #37

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Oi oi dette overrasket meg!

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I samtalen med disiplene på Oljeberget er Jesus ganske tydelig slik den gjengis av Matteus:
"Sannelig, jeg sier DERE: NOEN AV DEM SOM STÅR HER, skal ikke smake døden FØR DE SER Menneskesønnen komme med kongsmakt" (Min uthevelese.)

Man skal faktisk ha en liten porsjon vrangvilje for å misforstå dette.

Jeg ser at vi leser, forstår og tror bibelen svært forskjellig. (Det var overraskelsen)

 

Opplever ikke at færre og færre tror at Jesus kommer igjen. De fleste leser ganske enkelt det budskapet ut av bibelen selv. Det er klart og tydelig:

"og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!" Apg. 1:11

Er dette skriftstedet oppfylt? Eller:

"Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.  31Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen." Matteus 24:30-31

Er det noe i historien som minner om dette eller om bortrykkelse?

Slik kan vi fortsette for bibelen er full av profetier om Jesus sitt 2. komme.

 

Du viser til bibelverset i Matteus 16:28.: "Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike." NB 88 oversettelse. Skriftstedet i Matteus har 3 tolkninger:

1. Jesus talte om Jerusalems ødeleggelse i år 70. 

2. Jesus siktet her til oppstandelsen og utgytelsen av DHÅ samt den påfølgende tiden. 

3. Jesus talte om hendelsen 6 dager senere på forklarelsens berg. Hendelsen vil da også være et bilde på det som skjer ved Jesu gjenkomst. Moses representerer de døde i Kristus og Elias de som skal rykkes opp. 

Min litterære bibelforståelse gjør meg mest fortrolig med punkt 2. 

1 liker  
Kommentar #38

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

"og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!" Apg. 1:11

Er dette skriftstedet oppfylt?

Svaret er Ja. I overensstemmelse med Jesu egne ord, skjedde dette i år 70 etter Jerusalems og Templets ødeleggelse. Kirkefedrene sa også dette.

Kommentar #39

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Nåsann

Publisert over 3 år siden

Det var vel litt lettvindt?

Jesus kom i år 70 og ødela Jerusalem? Neppe. Var det derfor han sørget over Jerusalem - fordi hans selv skulle komme og ødelegge byen?

Jesus sier jo dette: "Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde 39For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! "

Hilste Jerusalems innbyggere Jesus med "Velsignet være ham som kommer i Herrens navn" da han kom og ødela byen i år 70?

Er det kirkefedre som mente det du hevder bør du nevne både fedrene og hva de sa. Har du en kilde er det betryggende.

Her har du en av kirkefedrene som hevdet stikk motsatt av det du sa:

 Justin Martyr (død 165) sa det slik: «Jeg og enhver kristen, som er ortodoks i alle ting, vet at det vil bli en kjødets oppstandelse og et tusen år i Jerusalem, bygd, prydet og utvidet slik som Esekiel og Jesaja og profetene har lovet»

2 liker  
Kommentar #40

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vrangvilje`?

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Jesus kom i år 70 og ødela Jerusalem? Neppe. Var det derfor han sørget over Jerusalem - fordi hans selv skulle komme og ødelegge byen?

Nå opplever jeg deg som direkte vrang, så jeg tror det er riktigst å avslutte denne debatten her..

Kommentar #41

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Lettvindt

Publisert over 3 år siden

og lite overbevisende. Det er ikke vrangt. Det er å lese skriften, forstå den og tolke den annerledes enn hva du selv gjør. Tom for argumenter - da blir andre vrange?

Ligger erstatningsteologien i bunn så ender vi vel kanskje her?

3 liker  
Kommentar #42

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Jeg er sikker :)

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Tom for argumenter - da blir andre vrange?

Vi bør som nevnt avslutte denne debattrekken.. :)

Kommentar #43

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Stusser litt på denne setningen?

Publisert over 3 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
og som ble halshugd på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord - var ikke kristne eller jøder,

For jeg  vil hevde at har jeg Jesu vitnesbyrd og holder fast på Guds ord - da er jeg kristen!

Av ren nysgjerrighet tenker jeg at du kanskje ser Bahai-ene som disse som lider martyrdøden og at det er grunnen til at du tenker at de ikke er jøder eller kristne?

Kommentar #44

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

For jeg  vil hevde at har jeg Jesu vitnesbyrd og holder fast på Guds ord - da er jeg kristen!

Av ren nysgjerrighet tenker jeg at du kanskje ser Bahai-ene som disse som lider martyrdøden og at det er grunnen til at du tenker at de ikke er jøder eller kristne?

Det ser ut til at du har misforstått det som står i Johannes' Åpenbaring kap. 11. Vitnesbyrdet er det ikke Jesus selv som gir, men hans to vitner. Her gjelder at vitnet er et sendebud (som Jesus var) fra Gud - nevnt som to fordi hans rettmessige fortolker er medregnet.  Dette er avgjørende for å forstå historien og det jeg skrev om. Du bør sette opplysningene om Jesu to vitner inn i den rette historiske kontekst.

Bahá'íene i Iran spesielt lever under umenneskelige kår og er fratatt elementære rettigheter som borgere av et sivilisert land. Tidsperioden jeg skrev om begynte mange hundre år tidligere.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #45

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ok

Publisert over 3 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
nevnt som to fordi hans rettmessige fortolker er medregnet. 

Jeg forstår ikke hva du mener med rettmessige fortolker. Kan du si litt mer om det?

Når jeg trekker inn bahai-ene så er det fordi du oppgir deg å tilhøre den trosretningen. Derfor antok jeg at du kanskje plasserte bahai-ene inn som etterfølgere av de to vitnene, noe du ikke svarte på.

Hvilken tidsperiode er det du mener har begynt?

Kommentar #46

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke hva du mener med rettmessige fortolker. Kan du si litt mer om det?

Når jeg trekker inn bahai-ene så er det fordi du oppgir deg å tilhøre den trosretningen. Derfor antok jeg at du kanskje plasserte bahai-ene inn som etterfølgere av de to vitnene, noe du ikke svarte på.

Hvilken tidsperiode er det du mener har begynt?

Jeg har skrevet om emnet tidligere og ønsker ikke å gjenta meg selv i betydelig grad. Du finner emnet omtalt om du søker litt på bloggen min. Det er riktig å anta at bahá'í-troen utgår fra sjia-islam. Dvs den gren av islam som er etterfølgere av Ali, profetens svigersønn og rettmessige fortolker.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #47

Karl Yri

0 innlegg  6 kommentarer

forførelsen

Publisert over 3 år siden

Tak for dit indlæg. Selv om jeg ikke kan følge dig i alle betragtninger, som fx 1000 års riget (se min bog www.thesixthempire.com- hvor jeg ser dette som hedningernes tid), synes jeg det er godt at få taget temperaturen på vores tid ved at se på den undervisning og forkyndelse som er mest fremtrædende i 2018. Her finder jeg meget forførelse; Helbredelse bliver bla.a. solgt på telefonen til 14 kr minuttet, kan være det virker når Jesu navn bliver brugt, men løsrevet fra Ordet og evangeliet er jeg bange og urolig for at vi har med den forførelse Jesus advarer os mod når han fortæller om de store profeter som skal komme på den sidste store dag med tegn og undere i bagagen, men hvor Jesus siger at han aldrig har kendt disse tjenere. Endvidere har vi Evangeliske præster som i  stor stil forlader deres grundlag til fordel for den katolske kirke med mariadyrkelse, læren om pavens ufejlbarlighed, skærsilden mv. Korsteologi som bliver ersrattet af såkaldt tros teologi mv. For ikke at glemme anden lære og tro løsrevet fra Guds ord. Forførelsen har i sandhed mange ansigter. Og her er hemmeligheden, fordi forførelsen får rom, bliver evangeliet med dets lys og salt væk fra os. Vi bliver blinde fordi vi ikke tog imod kærligheden til sandheden, og forførelsens spiral får fat i os. Vi må omvende os fra vores egen og andres forførelse mens tid her er, og til det enkle evangelium om Jesus.

1 liker  
Kommentar #48

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Bahai-ene

Publisert over 3 år siden

tror ifølge wikipedia dette:

"Bahai-troen ser på religiøs historie som en utvikling gjennom en rekke guddommelige budbringere, som hver har etablert en religion som passet behovene til tiden og folks fatteevne. Disse sendebudene inkluderer AbrahamBuddhaJesusMuhammed og andre, og senest Báb og Bahá'u'lláh. Ifølge bahai troen, har hver av disse budbringerne forutsagt de påfølgende budbringerne, og Bahá'u'lláhs liv og lære innfrir derfor endetidslovnadene i tidligere skrifter. Menneskeheten ses på som i en tilstand av kollektiv evolusjon, og behovet i denne tidsalderen er en gradvis etablering av fred, rettferdighet og enhet på global målestokk."

Bahai-ene sin forståelse av Åpenbaringsboken er ganske uinteressant fra et kristent ståsted.

Kommentar #49

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Opprykkelsen i endetiden

Publisert over 3 år siden

Når det gjelder opprykkelsen, så er jeg slett ikke sikker på at dette gjelder oss troende i dag. Dette skal jeg komme tilbake til. Dette må da eventuelt sees i sammenheng med Paulus sin forkynning til grekere, som etter mitt syn er hedninger som konverterer til den messianske jødedom, for å gjøre jødene nidkjære, og hvor loven er sentral, men ikke krav til omskjæring for grekere

. Etter mitt syn dreier denne forkynnelsen seg om den NYE pakt for jødene, men siden jødene  avviste Jesus ble alle løfter etter fedrene  satt til side inntil "hedningenes fylde", da hele Israel endelig skal bli frelst og den NYE pakt gjelde i deres kommende fredsrike.

I tillegg må dette også sees i sammenheng med den lære Paulus kommer med i Ef.-og Kol.brevet, den frie nåde av tro, uten gjerninger og hemmeligheten om menigheten som skal frelses inn i himmelen "der oppe" og ikke i et jordisk rike. Trenger litt tid på meg til å kunne skrive om dette ut fra Guds ord, som jeg  da må referere til. Dette vil da eventuelt måtte berøre innleggets oppfatning av at vi må være rede til Jesus kommer igjen. 

Kommentar #50

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Bahai-ene sin forståelse av Åpenbaringsboken er ganske uinteressant fra et kristent ståsted.

Hvorfor?

MVH Svein-Ole

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere