Pål Georg Nyhagen

224

Helvete som funksjon og legitimering

Vi er alle snublende, skjøre og sårede pilegrimmer underveis. Nettopp selvinnsikten om våre bristende evner og svakheter virker faktisk som en forutsetning for at det nye dynamiske trosforholdet med Gud kan settes i gang.

Publisert: 26. apr 2018  /  684 visninger.

1. At livet prinsipielt sett har to utganger er en sannhet. Men som nevnt, så vet vi ikke hva dette reellt innebærer. Uansett er det i bibelen mer enn antydet at det finnes en tilværelse uten Gud etter døden. Man kan altså bruke sin Gudegitte gave, friheten, til å vende Gud ryggen. Og det valget vil Gud endelig en dag der fremme ta til følge, om vi skal tro Kristus akkurat her - isolert sett. Det er det ene.

2. Forkynnelse handler dog ikke bare om å gjenta det som står i bibeltekster helt ukvalifisert og refleksjonsløst - også dette prinsippet her følger Jesus konsekvent i møte med prinsippfast teksttroskap. Det er Guds nådefulle kjærlighet og Hans vilje med mennesket man skal forsøke å formidle. Ut fra Jesus Kristus. Dette er det andre.

Innholdet i kirkens forkynnelse må altså samstemmes; her ligger det en utfordring man aldri kan frigjøres fra. Det er for øvrig her i Verdidebatt presentert en rekke fryktelige fortellinger om ofre for ukristelig forkynnelse om helvete og maktmisbruk. Man kan som eksempler bare nevne Verdidebatts deltagere Thor Ivar Hornnes og Oddbjørn Johannessen. Det finnes langt flere, dessverre. Det de så skrekkelig har høstet i miljøer som mener å bygge sin forkynnelse på Kristus er ikke frukter av Kristi Ånd.

Man skal ikke misbruke Guds navn, er som kjent et sentralt prinsipp. Og her i nevnte eksempler ser vi klare eksempler på nettopp slik misbruk: Forkynnere med tunnellsyn har i beste mening trampet på en Guds skapning ved bruk av Guds navn. Fremfor å vitne om Lyset har man endt opp med å spre mørke. Den som stiller seg i veien for Kristi nåde stiller seg dog i veien for Gud selv. Vi er som kjent ikke satt til å forkynne bibelens tekster, men innholdet av evangeliet.

Men man må heller ikke fokusere for sterkt på formidlingen: Det holder nok ikke alene å justere kommunikasjonsformer og formidlingen om innholdet av kirkens forkynnelse ikke stemmer. Troen er en gave, en nådegave fra Treenighetens Gud selv. Den kan ikke produseres av forkynnere verken via lokkelser eller skremsler. Man kan bare takknemlig ta imot troens gave. Vi kan som kirke i beste og heldigste fall legge til rette for at andre kan motta troens gave. Troen er den relasjonen til Gud som Treenigheten gir oss ved Den Hellige Ånd.

Vår trosrelasjon viser til at man i Kristi etterfølgelse blir ført inn i Guds nærhet. Det er derfor Paulus taler om dåpen som akten som fører fra døden til livet. Dette viser at troen IKKE bare er en forsantholden av visse teologiske sannheter.  Det er dessverre alt for fristende i sin tros-iver å glemme skillet mellom teologi og tro. Som nevnt tidligere: Gudsrelasjonen har to poler; nemlig det menneskelige subjektet som relaterer til Gud -takket være Guds initativ og invitasjon - og Gud selv.

Dette betyr ikke som mange øyensynlig tror at troen ikke forandrer mennesket, at man "bare" skal høre det som "klør i øret" og "at alt egentlig er helt greit". Troens dynamiske vesen innebærer at mennesket forandres; og dét er det få som gjør frivillig. Heller ikke jeg. Bibelen viser dog helt klart at møtet med Gud alltid innebærer radikale endringer, en forandring av mennesket. Møtet betyr nemlig alltid å bli ledet ut fra den åndelige, sosiale og personlige døden til det evige livet. Et møte med Gud kan altså også langt på vei være en fryktelig erfaring; fordi det handler om oppbrudd på mange plan. Og derfor, så skjuler man hele sannheten om man bare snakker om den snille koselige Guden og at alt stort sett er OK, vender blikket så ut og konsentrerer seg om politiske temaer. Men NB: Ingen vil dog uansett forandre seg i møte med manglende aksept, trusler og krenkelser - sågar presentert i Guds navn.

Troen krever alt; ikke bare vår tid mellom kl 11:00 og 12:00 en søndag formiddag. Hele deg og meg; alle våre verdier, vurderinger, relasjoner, de personlige og sosiale nettverk... alt skal impregneres av Guds nådefulle kall og kjærlighet. Slik gir vi også videre hva vi har fått. Relasjonen til Gud, til vår neste, til oss selv, naturen, historien og fremtiden... alt blir dermed gjort til gjenstand for mulig forandring. Slik blir kirke og tro et sakrament og en surdeig i verden. Moses, Maria, Maria Magdalena, Peter, Paulus... osv, alle sammen... måtte bestemme seg for om de ville følge Guds kall eller ikke. De ble ikke tvunget; de kunne ha sagt nei.

Og de var alle helt vanlige prøvende og feilende mennesker som tvilte på sine ressuser og evner. Men Guds svar var at som skaper av nettopp mennesket vet Han selv best hva mennesket kan utrette om de vil, og Gud selv er med på den utfordrende reisen videre. Kallet var ikke å leve et perfekt liv i Guds bilde, men det innebar at deres liv ble radikalt endret i lys av Guds nærvær. Veien videre ble møtt ut fra troens verdier. Livet fortsetter like vel alltid å være utfordrende, og vi blir igjen skuffet og såret på veien videre, også etter møtet med Herren selv. Fordi dette er allmenmenneskelige erfaringer på en jord hvor vi alle er utilstrekkelige og syndere. Det er dette som er livets betingelser. Himmelen er noe som kommer; det er ikke en tilstand som kommer bare man tror.

Og NB: Om man ser de bibelske personer: Nettopp selvinnsikten om sine bristende evner og svakheter virket faktisk som en forutsetning for at det nye dynamiske trosforholdet med Gud kunne settes i gang. Man må altså kontinuerlig spørre seg i kirkene: Åpner Gudstjenesten for Guds nærvær og dets fordringer, eller tilbyr man bare rituell bekreftelse, trøst og dekkmaling der tomrommet hos oss alle sakte kommer til syne; nettopp der det er viktig og avgjørende? Her svikter i tilfelle kirken der den er satt til å formidle Guds performative evangelium, som inneholder både aksept og fordringer; betingelsene for vekst til å bli den vi allerede er i Guds øyne.


Og igjen til slutt angående helvete: 

Et lite apropos som et antydende bilde ang. formidling av vesentlige forhold på siden: Skal man oppdra noen til å forholde seg riktig og positivt i trafikken, så tar man dem ikke med til ulykkessteder, viser de groveste trafikkulykker direkte... og stirrer skrekkens velde i hvitøyet - fordi det er slik "det er". Dvs hvor døde blodige kropper ligger ødelagte og maltrakterte i bilene og utenfor. For virkelig å anskueliggjøre hvordan det går den som bryter reglene. - Man lærer dem derimot trafikkreglene og hvordan man skal forholde seg riktig i trafikken.

Og angående alle Kristi ord og gjerninger: Jeg er videre overbevist om at Gud Kristus ikke vil gi slipp på noen av sine skapninger... altså OGSÅ om vi skal tro Kristus. Her i spenningen mellom menneskets frihet og Guds nådefulle kjærlighet er det like vel Gud alene som til slutt sitter med løsningen. Kristi bønn på korset, om tilgivelse av voldsutøverne og Gudsfornekterne, gjelder altså alle oss som ikke alltid vet hva vi gjør. Jeg tror at Gud gir enhver muligheten til det endelige valget den dagen vi møter Ham etter døden. Bestemmer vi oss like vel kategorisk for å strykes av livets bok, så vil vi før sletting først få følgende motmelding "Slette navn?" for å endelig bekrefte ønsket vårt:

Sytti ganger syv ganger.

9 liker  
Kommentar #101

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Kom det første beviset på at relativitetsteorien stemte.

Det var ikke det som det begynte med, hva satte ham på ideen? Han var nødt til å bevise sin teori matematisk for aksept i sitt operative miljø, men selve ideen kom fra et annet stede enn tallenes "magi".

Kommentar #102

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Hva som satte

Publisert over 3 år siden

Einstein på ideen, er alt fra tidligere kunnskap om matematikk og fysikk  utført av andre til Maxwells magnetisme (spesiell relativitetsteori)
Han tenkte på hvordan man kunne produsere en relativistisk gravitasjon, og han innså det faktum at en observatør i fritt fall ikke lenger føler sin egen vekt.

Dette er bare noen små eksempler på hvordan teorien kom til.


Det var ikke slik at han plutselig hadde hele løsningen.Han brukte mange  år med systematisk arbeid før han kom frem til svarene.

1 liker  
Kommentar #103

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Einstein på ideen, er alt fra tidligere kunnskap om matematikk og fysikk  utført av andre til Maxwells magnetisme (spesiell relativitetsteori)

Det er vel ikke akkurat korrekt.  Sannheten er at Guds Ord viste vei.  Den Sannheten Tore Olsen viser til og som du etterlyser.  

Sannhetenes Sareptas krukke er hos Skaperen.  Der lyset og kjærligheten er.

Einstein er ikke kjent for å være den kom på ideen.  Han er kjent for at han greide å omskape ideen, og å vise den i en matematisk ligning.  

Big Bang

En side som kanskje ikke er kommet fram i denne tråden, er at de jødiske rabbinere lenge hadde vært opptatt med spørsmålet om universets tilblivelse. 

Bakgrunnen for det var og er,  at det i 1. Mosebok kapittel 1 og vers 1 sier at universet hadde en begynnelse. De første ordene i Bibelen lyder på hebraisk: ”Bereshit bara Elohim…”

”I begynnelsen skapte Gud osv.”

I motsetning til de greske filosofene som mente at universet var evig, sier altså Moseboken at skapelsen skjedde plutselig.

Rabbinerne gjorde et poeng av at det første ordet i Bibelen begynner med bokstaven Bet. Denne bokstaven som ser slik ut:b,,, er lukket bakover, oppe og nede. Dette betyr at den eneste veien som er åpen, er framover.( hebraisk skrives fra høyre til venstre).

Ut fra denne forståelsen beskriver den hebraiske grunnteksten en plutselig skapelse av ”noe av ingenting” (yesh me’ain).

Når en leser jødiske kilder, har de jødiske lærde vært opptatt av dette spørsmålet i uminnelige tider. For de jødiske mystikerne hvilte erkjennelsen av det skapte på to søyler:

Maase Bereshit, og Maase HaMerkava. Den første av disse omhandler skapelsen av universet.

Den kjente rabbiner og bibelkommentator Moshe ben Nachman (1194 – 1270), sier om de første sekundene etter skapelsen (Big Bang):

I det korteste øyeblikk etter skapelsen, var all masse i universet konsentrert i et bitte lite punkt, ikke større enn et sennepsfrø. Massen i denne fasen var så ”tynn”, så uhåndgripelig, at den egentlig ikke hadde noen substans. Men den hadde potensial til å bli til substans og form - og til å bli til håndgripelig masse. Fra den i utgangspunktet konsentrerte uhåndgripelige substans samlet i dette lille punkt, utvidet substansen seg, og som en følge av dette utvidet også universet seg. 

Da ekspansjonen fortatte, ble det en forandring i substansen. Denne i utgangspunktet ”tynne” uhåndgripelige substansen ble omdannet til å få de håndgripelige egenskaper til den masse som vi kjenner. Fra denne innledende skaperakten, fra denne eteriske ”tynne” pseudosubstans, vil alt som har eksistert, vil komme til å eksistere, som var, er, og vil bli, bli formet.

Ramban (Nachmanides) Commentary on The Torah, Bereshit.

Grunnen til at de jødiske tankene om skapelsen i liten grad ”tilfløt” den kristne verden, er ganske naturlig på bakgrunn av den mur av mistenksomhet og hat som skilte disse kulturene fra hverandre.

Men i vår egen tid, hvor murer er i ferd med å falle, vil en gjensidig utveksling av tanker være mulig. Jeg tror at de jødiske kildene har mye mer å fortelle oss i en tid da tro og vitenskap ser ut til å kunne forenes.

Kommentar #104

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
 Jeg skal gjøre noe mot deg som jeg ikke før har gjort og aldri mer kommer til å gjøre, på grunn av alt det avskyelige hos deg. 10 Derfor skal foreldre hos deg spise sine barn, og barn skal spise sine foreldre. Jeg holder dom over deg og sprer restene av deg for alle vinder.
    11 Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Gud: Fordi du har gjort helligdommen min uren med alle de motbydelige og avskyelige gudene dine, skal også jeg bruke rakekniven. Jeg vil ikke vise medfølelse og ikke skåne deg. 12 En tredjedel av deg skal dø på grunn av pest eller omkomme av sult hos deg. En tredjedel skal falle for sverd rundt omkring deg. Og en tredjedel skal jeg spre for alle vinder, jeg skal forfølge dem med sverd. 13 All min vrede skal jeg tømme ut, jeg bruker opp min harme på dem og tar hevn. Da skal de kjenne at det er jeg, Herren, som taler med sjalusi, når jeg tømmer min harme ut over dem

Fint at du trekker fram denne teksten fra Esek 5, 9-13.

Teksten viser en Gud som handler og som straffer.  Som viser en side av Guds rettferdighet som sjelden er omtalt på VD.  Den Gud som også straffer.  

Teksten viser at Gud dømmer vantro og ugudelighet.  Dømmer de som står i veien og ødelegger Hans frelsesplan.  Dømmer de Han ikke kjenner.

Det er en rekke bibelvers som viser det samme fra 3. Mosebok til Matt 24.  

Matteus 24 har som overskrift - Tempelet skal ødelegges.  Og alle tekstene også Esek 5. 9-13 viser fram til ødeleggelsen av Tempelet og de enorme lidelsene jødene ble utsatt for i hundrevis av år deretter.

 

Det viser hvor absolutt nødvendig det var å erstatte den første pakten på Sinai - med en ny og ugjenkallelige pakt til menneskenes beste.

 Kjærlighetens allmektige  Gud lot seg korsfeste, pines og tortureres av oss mennesker - for å frelse de som tror til et evig liv i paradis.  Det viser bla. teksten du trakk fram som jeg har sitert ovenfor var helt tvingende nødvendig.

 

Ifølge 2. Mos 2, 4 berodde Sinai-pakten på to elementer. Blod av offerdyr som ble stenket på alteret-symbol på Gud - og på folket; det andre var Guds ord og Israels lydighetsløfte.  2. Mos 24, 7 ff. "alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde.

Dette løftet om lydighet som er konstituerende for pakten, ble brutt rett etterpå da folket tilba gullkalven mens Moses var på fjellet.  Etterfølgende historie er historien om frafall fra lydighetsløftet.  Bruddet på pakten synes å være uhelbredelig i det øyeblikket Gud overlater folket til eksil og tempelet til ødeleggelse.

Nå trer håpet om den nye pakt i forgrunnen, en pakt som ikke lenger skal være grunnet på den menneskelige viljes skrøpelige trofasthet, men en ny pakt som for alltid skal være innskrevet i menneskenes hjerter.  Jer 31, 33.

Den nye pakten må med andre ord være bygget på en lydighet som er ugjenkallelig og ukrenkelig. Denne lydighet er Sønnens lydighet, som nå er rotfestet i den menneskelige natur.  Sønnen gjør seg til slave og tar all menneskelig ulydighet inn i sin egen lydighet like til døden, gjennomlider og overvinner den.

Gud kan ikke bare overse menneskets ulydighet eller historiens ondskap, han kan ikke behandle det som uviktig eller uten betydning. Uretten, ondskapens realitet, kan ikke bare ignoreres, ikke bare bli stående.  Man må konfrontere den, må beseire den.  Bare det er sann barmhjertighet.  Og at Gud nå gjør det selv, fordi menneskene ikke er i stand til det, er Guds betingelsesløse godhet som aldri står i motsetning til sannheten og rettferdigheten som hører sammen med sannheten. Er vi troløse, så er Han trofast, for Han kan ikke fornekte seg selv. 2 Tim 2, 13.

Hans trofasthet består i at Gud nå ikke bare handler som Gud ovenfor mennesker, men også som menneske (Jesus) ovenfor Gud og dermed grunnfester pakten ugjenkallelig.   Derfor hører den lidende tjener-skikkelsen som bærer de mange synder (Jes 53, 12) sammen med løftet om den ukrenkelige pakt.

Ved Sønnens stedfortredende lidelse - Han som ble slave - ble denne pakten for alltid skrevet inn i menneskenes hjerter, i menneskeheten selv.  Mot ondskapens skitne strømmer står nå Sønnens lydighet.  I ham selv har Gud lidd og Hans lydighet er derfor alltid uendelig mye større enn all verdens voksende ondskap.

 

Kommentar #105

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Joda!

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den viser en Gud som handler og straffer.  Som viser en side av Guds rettferdighet som sjelden er omtalt på VD.  Den Gud som også straffer.  Det viser at Gud dømmer vantro og ugudelighet

Gud straffer feiltroende med at skal spise, og bli spist av, sine barn. (Et kjent sitatat av Ole Brumm rinner meg i hu i den forbindelse.)

Men hva er sannhet? Er det noe mer enn samsvar mellom en ytring og det korresponderende, objektive saksforholdet? Nei!

Og vil vi noensinne få svar på hvorfor noen troende har rett og andre troende tar feil når det gjelder denne sannheten som oppføret seg som et subjekt, som en evig, skapende, god kraft?

En god kraft som dømmer de uvitende/dumme/onde til å spise, og å bli spist av, sine barn.

(Etterpå kommer fortapelsen.)

 

2 liker  
Kommentar #106

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Fint at du trekker fram denne teksten fra Esek 5, 9-13.

Teksten viser en Gud som handler og som straffer.  Som viser en side av Guds rettferdighet som sjelden er omtalt på VD.  Den Gud som også straffer.  

Teksten viser at Gud dømmer vantro og ugudelighet.  Dømmer de som står i veien og ødelegger Hans frelsesplan.  Dømmer de Han ikke kjenner.

Det er en rekke bibelvers som viser det samme fra 3. Mosebok til Matt 24.  

Matteus 24 har som overskrift - Tempelet skal ødelegges.  Og alle tekstene også Esek 5. 9-13 viser fram til ødeleggelsen av Tempelet og de enorme lidelsene jødene ble utsatt for i hundrevis av år deretter.

Det gikk virkelig hardt for seg.

Ødeleggelsen av tempelet del 1:

Historiker har bekreftet profetien om tempelets ødeleggelse, nemlig Josefus. Bibelen er jo også en historiebok. Så hvordan du greier å lese å tolke Bibelen uten at det også er en historiebok, forstår ikke jeg.

Fork 3, 15 forteller at Jesus frelser de troende, tilbake til den opprinnelige virkeligheten. Nemlig hjemme hos Gud. Det er en profeti om Jesu komme og frelse.

Da det gjelder templets ødeleggelse må en lese Matt 24. Daniel profeterte og Jesus profeterte.

En leser etter vers i Matt 24, 14, om den store trengsel og tempelets ødeleggelse. Kapittelet har jo overskriften "Tempelet skal ødelegges."

Mange falske profeter skal stå frem, Matt 24, vers 5, vers 11 og vers 24. De utgjør den største faren for Jesus troende.

Og Dan 12, 1:

Trengsel og frelse i endetiden
12På den tiden skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står ved dine landsmenns side.
Det skal komme en trengselstid
som det ikke har vært maken til
fra folkeslag oppsto
og helt til den tiden.
Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
alle som er skrevet opp i boken.

På Jesu tid var det de jødiske opprørslederne mot romerne, som til dels gjorde krav på å være Messias. I urkirken ble slike falske ledere bli oppfattet som motpoler til den sanne Messias. Apgj 5, 35 ff nevner to slike.

Også i 1. Joh 2, 18 advares det mot slike. Og der forteller Johannes oss også at vi nå lever i den siste tid.

"Derfor vet vi at dette er den siste tid." 

Men det viktige i kapittel 24 er at det handler om tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig, og oppfyllelsen av Daniels profeti i Dan 12. Oppfyllelsen skjedde ved Tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig.

Den store trengsel

15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Den jødiske krig forteller hva som skjer - Tempelets ødeleggelse

Historieskriveren Flavius Josefus som skrev om den Jødiske krig forteller i sitt historieverk. Han forteller om underfulle hendelser før utbruddet av den jødiske krigen.

I Matt 23, 38 forteller Jesus oss: "38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde."

Huset, det vil si tempelet blir forlattTempelet er ikke lenger et sted hvor Gud bor.

Akkurat det samme sier Jer 12, 7.

Så tilbake til Josefus om hendelser i tempelet før den jødiske krig bryter ut. Hendelser som varslet tempelets ødeleggelse. Josefus forteller om syv tegn. Et av de utspiller seg ved pinsefesten i år 66, på natten da prestene var på vei inn i den indre tempelgården. Da hørte de først noe bråk og deretter flere stemmer som ropte. "Vi må dra fra tempelet." Det ble forstått av de kristne som at tempelet blir ødelagt - vi må dra. Det var klart for mange kristne at de ble varslet av Jesus.

De kristne besluttet å flykte fordi Jesus hadde fortalt dem at de skulle forlate Jerusalem og at byen ville bli beleiret. De ble altså varslet.

Akkurat på 40 års dagen for Jesu korsfestelse begynte det. Da ble det innledet med en massakre. Det var bare begynnelsen, for grusomhetene utviklet seg til en utrolig brutalitet. Om en leser hele historien er det snakk om titusenvis eller hundretusenvis døde. Mord, massakrer, plyndringer, brannstiftelser, sult, likskjending. Ødeleggelse av hele miljøet i Jerusalem. Alle trær ble hugget ned og snauet i en omkrets på18 kilometer. De som overlevde havnet i sirkus, gruver eller i slaveri.

Så vi kan forstå at Jesus med et direkte sitat fra Daniels bok 12,1, forteller i Mark 13, 19: ".19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Den jødiske krigen var ikke bare en krig mellom jøder og romerne. Men i betydelig grad også en borgerkrig mellom rivaliserende jødiske retninger. Dette gjorde kampen om Jerusalem ekstra grusom.

De kristne hadde flyktet til byen Pella før beleiringen av Jerusalem begynte. De flyktet etter en åpenbaring hadde gitt dem beskjed om det. "Kristus hadde sagt til dem at de skulle forlate Jerusalem og dra bort fordi byen ville bli beleiret."

Litt mer om historien. Den jødiske krigen, dramaet, er en av historiens tragedier som er av frelsehistorisk betydning.

År 70 måtte det daglige offeret i tempelet innstilles. Årsaken var hungersnød og mangel på matvarer. Offerilden sluknet.

Kommentar #107

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ødeleggelsen av tempelet del 1:

Del 2: (Sannheten med stor S viser at bibelens tekster og profetier er Sanne.)


Også etter Nebukadnesars ødeleggelse av tempelet i 587 f.Kr. hadde offerilden vært slukket i 70 år. Det samme skjedde under den hellenistiske herskeren Antokus IV. Men begge gangene ble tempelet gjenopprettet.

Ødeleggelsen i år 70 var endelig. Det ble forsøkt gjenoppbygging ved Bar Kokba-oppstandelsen under keiser Hadrian (år132-135) og under Julian (361). Men begge mislyktes.

Opprøret under Bar Kokba medførte at keiser Hadrian forbød jøder å oppholde seg i og utenfor Jerusalem. Det var først keiser Konstantin i det fjerde århundre, som tillot jødene å besøke byen en gang i året. En dag i året, på dagen på årsdagen for Jerusalems ødeleggelse.  For å kunne sørge ved tempelmuren.

For jødedommen må opphøret av muligheten til å ofre i tempelet, vært utrolig rystende. Nå var det ikke lenger soning for syndene å få. Og Gud hadde mistet sin bolig på jorden. Thoraen måtte leses påny. Det var to mulige måter å lese thoraen på. Lese det med Kristus og profetene - eller den rabbinske måten.

Det var fariseismen som overlevde. Og vivet hva Jesus tydelig sa om fariseismen.

Jesus elsket tempelet som Guds eiendom: Luk 2,49. Men Han visste at tempelets tid var over, og at det hang sammen med Hans død og oppstandelse.

Jesus erstattet ofringen med nattverden. Det kan vi se i Apostlenes gjerninger. De tidligste kristne holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. I hjemmene brøt de brødet å spiste med glede - Apgj 2, 46.

Dette er to steder for den begynnendemenighet og ur-kirken vi kan merke oss. Et hus hvor de første kristne treffes for å høre forkynnelsen og for å be. At de uttrykkelig tar avstand fra ofringen i tempelet. At brødet brytes i hjemmene, i det som da den første kirken.

Det gamle tempelet ble ødelagt, hvor det ble ofret dyreblod for å bli renset og få frelse. 

Men etter at vår stedfortreder Jesus ofret sitt eget blod - er Jesus det nye tempelet.

Det er jo kristendommen.

Kommentar #108

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Teksten viser at Gud dømmer vantro og ugudelighet.  Dømmer de som står i veien og ødelegger Hans frelsesplan.  Dømmer de Han ikke kjenner.

Det er en rekke bibelvers som viser det samme fra 3. Mosebok til Matt 24.  

Her et knippe av tekstene som viser det samme:

Matt 24 - Dan 12, 1 - 5. Mos 28, 53 - 2. Kong 6, 29 - Jer 19,9 - Klag 4, 10 og 24, 13.

Jer 44, 2 - Esek 22, 4 - Jer 19.8 - 24, 9 - 42, 18 - 3. Mos 26, 26 - 5 Mos 32, 23 f.f. - Jer 3, 1 f - 3. Moa 26, 22 - Esek 6, 11-14, 21.

Kommentar #109

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Er det ikke

Publisert over 3 år siden

merkelig at en allvitende,allmektig kjærlig gud.Kun kan ty til vold,drap,masseutsettelser,sykdommer og en mengde andre lidelser for å irettesette,lede,dømme eller forsøke å få til sin vilje.?


1 liker  
Kommentar #110

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tidskollaps?

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Den jødiske krig forteller hva som skjer - Tempelets ødeleggelse

Historieskriveren Flavius Josefus som skrev om den Jødiske krig forteller i sitt historieverk. Han forteller om underfulle hendelser før utbruddet av den jødiske krigen.

Tiden gikk rimelig fort frem mot tempelets ødeleggelse, hva med resten av fortellingen?

Så snart denne trengselstiden er over,  skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen,  og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se  Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Det kan vel se ut som at Matt.24.29 peker vei mot Jes.13.(9)-10? Og ikke til Josefus for å vise til en av sannhetene?

Kommentar #111

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Projisering

Publisert over 3 år siden


Slik jeg ser det så benytter noen sine egne erfaringer og kunnskaper gjennom livet til å tillegge guden disse tillærte, kanskje også helt uakseptable forestillingene.

Kommentar #112

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Allmakten...

Publisert over 3 år siden

Jeg tenker mer i de baner hvor det hele handler om hersketeknikk hvor det er om å gjøre å få all makt som fører til dette. Det fører jo til krig i himmelen også? (Matt 24,29 viser til Joel 3,4-20 og Josfats dal)

Kommentar #113

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Ja,

Publisert over 3 år siden

Kanskje en kan bruke egne og andres erfaringer og kunnskaper,filosofi og moralsk  utvikling, opparbeidet og utviklet gjennom tusener av år.Til å innse at det å kritisere "guds uransakelige veier",har sin berettigelse?

1 liker  
Kommentar #114

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Med dette har jeg sagt nok - egentlig

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Grunnen til at de jødiske tankene om skapelsen i liten grad ”tilfløt” den kristne verden, er ganske naturlig på bakgrunn av den mur av mistenksomhet og hat som skilte disse kulturene fra hverandre.

Men i vår egen tid, hvor murer er i ferd med å falle, vil en gjensidig utveksling av tanker være mulig. Jeg tror at de jødiske kildene har mye mer å fortelle oss i en tid da tro og vitenskap ser ut til å kunne forenes.

Riktig! og til Stefan, det Einstein gjorde var å "se".

"Allerede 200 år før Einstein hadde Isaac Newton kommet med sin beskrivelse av tyngdekraften, og den fungerte så bra at knapt noen så behovet for å endre på den. Men Einstein så at Newton sitt ­arbeid ikke var fullkomment, og han så hva som skulle til for å forbedre det." (Bergens Tidende)

For å SE må det lys til. Sannhetens Lys er ren intelligens, og det som Sannheten belyser, avslører all usannhet. Mennesket er gitt denne egenskapen, om de vil bruke den. Jo mer intelligent man er, jo mer lys kan man observere med. Jo mer Lys man ser med, jo nærmere kommer man Lysets kilde, inntil alt er klart og tydelig.

Jeg er ikke matematiker, jeg har lært noe matematikk som dekker mitt behov, men matematikk i seg selv er fullstendig verdiløst, hvis det ikke beskriver noe som er Sant. Det som er Sant blir ikke til ved matematikk. Lovmessigheten Einstein beskriver er et biprodukt av at han så lyset bøye seg, noe påvirker lyset, masse, og beskrivelsen av tyngdekraften ble enda mer presis - fordi han SÅ!

Før teorien ble "markedsført" og antatt, var lyset og lovene der, slik Bjørn Erik beskriver. Kunnskapen om dette kommer fra Gud, for Gud har gitt oss en lov,  at den som holder Guds bud gjennom Sannhetens Lys, og blir i det lyset, mottar mer lys, og det lys blir klarere og klarere inntil som ved høylys dag. Den loven åpner for at et hvilket som helst menneske kan kjenne ALLE Guds mysterier, ved å holde Hans bud, som Han har gitt dem. For så å vokse i den kunnskapen som tilflyter, som er ren intelligens, inntil alle hemmeligheter i universet fremstår klart og tydelig. Både i himmelen oventil og på jorden nedentil - både himmel og helvete.

Enkelte ignorante mennesker har studert Einsteins hjerne for å "se" hvorfor Einstein var så intelligent. Det er ikke i hjernen til Einstein hans intelligens oppsto, den kom og kommer gjennom Sannhetens lys - til enhver mottager som ikke er "blind", eller velger å være blind.

Studere Einsteins hjerne er like fåfengt som å studere en øks som har felt et tre! Noen holdt i øksa, brukte den og svettet, og noe brukte Einsteins hjerne til å forklare SEG SELV med, som er Sannhetens Lys, og Einstein strevde - til han SÅ. 

I Bibelen kalles dette lyset for Jesu Kristi Lys, og også for Jesu Kristi Ånd, som mange forveksler med Den hellige ånd.

Gud, Ordet, bruker Sannheten til å skape med, men før Gud kunne det, var Sanneten der! Den som søker Sannheten i alle ting vil finne den, men det skjer gjennom den lovmessigheten Gud har plassert der, som veien å gå for å nå målet med all kunnskap - som er absolutt frihet i all evighet! Eller frelse, som noen bruker til vanlig for å beskrive det evige livet.

1 liker  
Kommentar #115

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Kun kan ty til vold,drap,masseutsettelser,sykdommer og en mengde andre lidelser for å irettesette,lede,dømme eller forsøke å få til sin vilje.?

Du leser med ateist briller og ser i hele tatt ikke Sannheten.  Du er nok heller ikke interessert i visdommen og Sannheten ser det ut til.  Jeg for min del ville nok være svært forsiktig med å bare fnyse av Guds rettferdighet, da en ser at det som profeteres skjer.  Jeg ville nok lagt meg i selen heller for å forstå årsaken bak det som hender - heller enn å framstille seg selv som godheten og rettferdigheten selv.

Vi vet jo at Gud da israelittene flyktet fra Egypt druknet hele Egypts hær, der israelittene like før hadde gått tørrskodd over.   Er det det ikke fornuftig av mennesket å søke trygg havn hos den Gud som har slik makt og som er selve Skaperen? 

 

Mange ser ikke, eller forstår ikke, eller vil ikke forstå ondskapens enorme krefter.

Mange er nok kun interessert i menneskets forståelse og hva menneskeguden de selv skaper - står for.  For mange er tilsynelatende det viktigere enn å kjenne Sannheten.  Mange ser ut til å glemme hvem som er verdens fyrste.  Det er ondskapen.  Og kampen er ikke mellom kjøtt og blod - den er mellom åndelige krefter.  Det viser Jobs bok.

Jeg forsøker å forklare i kommentar  104 hvor sterk ondskapen er og hvor langt Gud går for å redde sine egne fra ondskap og fortapelse.

Ondskapen går utover de som ikke er beskyttet av troen.  For de som tror har Gud og vår Herre Jesus gjort istand et sted hvor det kun finnes kjærlighet, fred, godhet og en fantastisk hvile.  Et sted der døden og dermed ondskapen har mistet all sin makt.

Det er i paradiset.

Kommentar 104:

"Det viser hvor absolutt nødvendig det var å erstatte den første pakten på Sinai - med en ny og ugjenkallelige pakt til menneskenes beste.

 Kjærlighetens allmektige  Gud lot seg korsfeste, pines og tortureres av oss mennesker - for å frelse de som tror til et evig liv i paradis.  Det viser bla. teksten du trakk fram som jeg har sitert ovenfor var helt tvingende nødvendig." 

 

Mange ser og vet sikkert hva Gud selv måtte gjøre for å redde sin flokk - de som sier JA til Jesus - de Jesus frelser og redder fra dødsriket og ondskapens krefter.

 

1 liker  
Kommentar #116

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sier du sannheten?

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Mange ser ut til å glemme hvem som er verdens fyrste.  Det er ondskapen

Er dette virkelig sannheten?

1 liker  
Kommentar #117

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Mange ser ut til å glemme hvem som er verdens fyrste.  Det er ondskapen.  Og kampen er ikke mellom kjøtt og blod - den er mellom åndelige krefter. 

Joh 14, 26-31 

26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 

Kristi fred 

27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. 

30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. 31 Men verden må få vite at jeg elsker Far, og at jeg gjør som Far har befalt meg. Stå opp, la oss gå herfra.

Joh 16, 11

11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

1 liker  
Kommentar #118

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Sannheten om helvetet avviser jeg som usannhet. Min hjerne er ikke koplet opp slik at jeg kan forstå denne ondskapen.

2 liker  
Kommentar #119

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Det er

Publisert over 3 år siden

litt av noen ekstraordinære påstander du kommer med,de bør du kunne underbygge ved ekstraordinære bevis.

Eller sagt på en annen måte,påstander uten bevis,kan avvises uten bevis.

1 liker  
Kommentar #120

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Gud er bare "god" ??

Publisert over 3 år siden

Det er svært vanskelig å forestille seg noe mer moralsk avskyelig enn å knuse en babys hode mot et  berg, eller begå folkemord i Guds navn. Slike handlinger er alltid kategorisk moralsk  uberettiget. Det er vanskelig å tenke på noe mer selvsagt enn dette. Faktisk er den eneste grunnen til at man i det helet tatt vil kunne bortforklare eller retteferdiggjøre noe slikt ,er en  "A priori" påstand om at  bibelske påstander  uansett er riktige.Dette setter mennesker i stand til å fullstendig overse sin samvittighet og moralske begrep.

Du beskylder meg for å lese med ateistiske briller,men  innser  du ikke at du  leser bibelen med briller som  kun viser at gud er god,og at alt annet er utenkelig.

2 liker  
Kommentar #121

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Det er svært vanskelig å forestille seg noe mer moralsk avskyelig enn å knuse en babys hode mot et  berg, eller begå folkemord i Guds navn.

Hvor har du det fra?  Verdens fyrste er den onde.  Du misforstår så totalt at du snur alt opp ned.  Kampen står mellom åndsmaktene - mellom det gode og det onde - ikke mellom mennesker.

Gud er kjærlighet og kan ikke gjøre det onde.

Jesus sier selv hvem Han er til Pilatus:

Joh 18, 36

 36 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.»

Jesus har gjort i stand et sted til de som lider og Han kommer til de lidende med trøst, styrke og kjærlighet.

Hvorfor finner noen mennesker Gud midt i det ondes gjerninger. I nærheten av slutten på sin eksistens. Da mennesket kjenner dødsrikets og djevelens krefter, finner mange mennesker troen på Gud.

Hvor er Gud i grusomhetene? Grusomhetene som er den ondes og menneskets ansvar og gjerninger. Hvordan virker Gud hos mennesker i sorg, midt i tragedien? Hvor er kjærligheten da det onde herjer med mennesker?

Gud er kjærlighet og kan bare gjøre det gode.

I grusomhetene i den onde og gjennom våre onde gjerninger kommer Gud med trøst og styrke. Gud kommer til de som lider under ondskapen med ordene om og lovnadene om frelse og et evig liv i himmelen. Der kommer den treene med hvile fra grusomhetene, til trøst å styrke og med sin kjærlighet.

1 liker  
Kommentar #122

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Sannheten om helvetet avviser jeg som usannhet.

Dette skriftstedet viser at helvete er atskillelse fra Gud.  Slik som ateistene forventer - den endelige død uten pine.

2 Tess 1,9:

9 Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt,


Kommentar #123

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Er dette menneskenes

Publisert over 3 år siden

eller guds "ondskap"

"Herren sa til Moses: «Gå til farao! Det er "Jeg" som har gjort hjertene harde, både i ham og i tjenerne hans, for at jeg skal gjøre disse tegnene blant dem, 2 og for at du skal fortelle barn og barnebarn hvordan jeg viste min makt i Egypt, og hvilke tegn jeg gjorde blant dem. Da skal dere kjenne at jeg er Herren."

"Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han ville ikke la dem dra."

"Herren sa til Moses: «Farao kommer ikke til å høre på dere. Så kan jeg få gjort mange under i Egypt.» 10 Moses og Aron gjorde alle disse undrene for farao. Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han lot ikke israelittene dra ut av landet."

Gang etter gang forherder gud Faraos hjerte eller gjør det ubøyelig slik at han kan få vise sin makt.
Og hvordan viser den allmektige sin makt.Jo,ved landeplager,drap på alle førstefødt i Egypt,uansett sosial status,enten de er for eller mot Isralittenes utmarsj fra Egypt.Til og med alle førstefødt av husdyrene tok han livet av.
Alt dette for å vise overfor Israelittene at han er gud.

Kommentar #124

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Strutseperspektivet

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du leser med ateist briller og ser i hele tatt ikke Sannheten.  Du er nok heller ikke interessert i visdommen og Sannheten ser det ut til.

Det er så enkelt, selv om det ikke er sant (sic), å hevde at ateister ikke ønsker å finne sannheten.

Men når jeg påpeker, som jeg har gjort gjentagne ganger i denne tråden, at også mosaiske jøder, mormonere, Jehovas vitner og muslimer, ikke finner denne beryktede "sannheten", kveles debatten.

Det er bare en observasjon - en sann (sic) observasjon.

2 liker  
Kommentar #125

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Alt dette for å vise overfor Israelittene at han er gud.

Det hjelper uansett ikke.  Ettersom  intet av min argumentasjon for det gode - når fram til deg.  Om det gjelder Guds rettferdighet, verdens fyrste, ondskap og hva som er åndelig og det Guds kjærlighet faktisk er.

Det er jo greit at ditt syn eller din forståelse er formørket - eller blindet som Jesus sier det.

Det får ikke jeg gjort noe med.

2. Kor 4, 3-6

  3 Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt.  4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.  5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld.  6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

 

Kommentar #126

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Hvis Gud er kjærlighet og bibelordet "Guds rike er inne i dere" stemmer, så mener jeg at det å være gode mot hverandre her og nå er det viktigste vi kan foreta oss nå mens vi har anledning til det.

I følge predikerens bok (f.eks. kap. 9) har verken rettroende eller ugudelige så veldig store muligheter videre.

Kommentar #127

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
I følge predikerens bok (f.eks. kap. 9) har verken rettroende eller ugudelige så veldig store muligheter videre.

Det er vitterlig hendt noe siden forkynneren skrev kapittel 9.  Ikke minst Jesu død på korset og oppstandelsen.  Som Han gjorde slik at de som tror skal bli frelst å få evig liv.

Kommentar #128

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Er det ikke

Publisert over 3 år siden

merkelig at argumentasjonen din om at gud er god.På ingen måte kan forsvare de ugjerninger som er utført av gud eller på hans befaling i GT.

Jeg forstår at du ikke kan ta innover deg at slike gjerninger er umoralske.Det vil ødelegge for din religiøse overbevisning ,din tolkning og forståelse av hvem gud er.

Der er en klar og åpenbar diskontinuitet  mellom GT og NT og  forståelsen av Gud.Er det ikke? 
Fra dom,straff,drap og elendighet,ikke bare i dette livet men også i det neste.For alle som ikke vil tro eller ikke er klar over at  den eneste rette "gud" endelig har åpenbart seg.Da for en spesielt utvalgt folkegruppe.
Til NT med elsk gud over alt,elsk din neste,frelse ved tro osv.


1 liker  
Kommentar #129

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du har helt rett. Bibelen gir mange kontrastfulle gudsbilder som det er umulig å harmonisere. Jesus viser oss det eneste pålitelige bildet av Gud.

1 liker  
Kommentar #130

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Matt 5

Publisert over 3 år siden

Her får vi innsyn i Jesu omveltning av GTs vrangbilde av Gud. 

38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.
Elsk deres fiender
43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

3 liker  
Kommentar #131

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Identifisering

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.

Hvis Gud er kjærlighet og bibelordet "Guds rike er inne i dere" stemmer, så mener jeg at det å være gode mot hverandre her og nå er det viktigste vi kan foreta oss nå mens vi har anledning til det.

I følge predikerens bok (f.eks. kap. 9) har verken rettroende eller ugudelige så veldig store muligheter videre.

Jeg forstår ikke hvorfor de som leser Bibelen indentifiserer seg med å være personene i fortellingene? Mange gjør det og blir villedet, eksempel kan gis fra første linje i det siterte, men fra et annet skriftsted angående Guds rike, Matt.21.43:

Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.

Hvis man ser på Luk.17.20-21 ser man hvem Jesus henvender seg til: En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» (2011 oversettelsen)

Et annet sted (1.Kor.15.28): Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. 

I dette tilfelle kan man se at Gud mer eller mindre er en menneskelig tanke/påfunn som idealiserer seg ved at menneskene stifter fred med hverandre. 

Mark.9.47-50: Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, der  marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner. For hvert menneske skal saltes med ild, *og ethvert offer skal saltes med salt. Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal dere da gjøre det salt igjen? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre!

Predikeren var dyktig til å finne ut alt, men han skjuler mye av kunnskapen sin for menneskene. Kjærlighet fra Gud er et sluttdokument på at han vil utføre sin frelsesplan etter sin plan, ikke etter våres innspill. 

1 liker  
Kommentar #132

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk KGK!

1 liker  
Kommentar #133

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
. Jesus viser oss det eneste pålitelige bildet av Gud.

Hva sier så Jesus om fortapelsens mulighet?

Jesus var da også en skikkelig dommedagsforkynner, om vi skal tro evangeliene. Særlig gjelder det Matteusevangeliet. Professor i ny testamentet Anders Runesson, som nettopp har gitt ut bok om doms tekstene i dette evangeliet, regner opp nærmere førti utsagn fra Jesus om dommen på den ytterste dag.

Kommentar #134

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, det kommer en dom med både oppgjør og forsoning. Det er dette med evig fortapelse jeg ikke tror på. Men jeg tror på konstruktiv straff som har som formål å rense og lutre de som var onde i sin levetid. Jeg tror på et rettferdig rettssystem. Men det vil tjene til det gode, og med sannsynlighet evig gjenopprettelse av alt og alle tilslutt. 

Dette er et budskap som ikke tar lett på kjærligheten, for jeg tror kjærlighetens Gud setter grenser. For i himmelen skal alt være godt. Jeg tror derfor at noen må sone i en tilstand som vil nok erfares som en evighet før de er klargjort for himmelen.

Men evig fortapelse, nei!

2 liker  
Kommentar #135

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Øredøvende taushet

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men når jeg påpeker, som jeg har gjort gjentagne ganger i denne tråden, at også mosaiske jøder, mormonere, Jehovas vitner og muslimer, ikke finner denne beryktede "sannheten", kveles debatten.

Er det så vanskelig å sette seg inn i sinnet til dypt troende mennesker som har en annen tro enn "den rette" (eller "sanne")?

1 liker  
Kommentar #136

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.

litt av noen ekstraordinære påstander du kommer med,de bør du kunne underbygge ved ekstraordinære bevis.

Eller sagt på en annen måte,påstander uten bevis,kan avvises uten bevis.

Da må du fortelle meg hvordan beviset skal være. Hva beviser Sannheten?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere