Rune Staven

402

Loven og Nåden

Publisert: 10. apr 2018

 

Loven og Nåden

 

Skriften sammenblander aldri disse to begreper. Loven har sin plass og gjerning helt adskilt fra nåden.

Hva er så lov og nåde, og hva gir og virker de?

Loven er: Guds forbud og krav, Du skal Du skal ikke De ti bud – 2. Mos. 20, 1-17.
Nåden er: Guds tilbud og gave. Joh. 3, 16.

Loven virker: Fordømmelse. Joh. 8, 5.
Nåden virker: Forlatelse. Joh. 8, 11.

Loven: Forbanner. 5. Mos. 27, 26 og Gal. 3, 21.
Nåden: Løser fra forbannelse. Gal. 3, 13, 14.

Loven: Dreper. Gal. 3, 21.
Nåden: Levendegjør. Ef. 2, 1.

Loven: Lukker hver munn for Gud. Rom. 3, 19.
Nåden: Åpner den til lovprisning. Heb. 13, 15.

Loven: Gjør avstanden stor. 2. Mos. 20, 18 og Ef. 2, 11-12.
Nåden: Bringer synderen nær. Ef. 2, 13.

Loven sier: Du skal hate din fiende. Matt. 5, 44.
Nåden sier: Du skal elske din fiende Matt. 5, 44.

Loven sier: Gjør dette så skal du leve. Rom. 10, 5.
Nåden sier: Tro dette så skal du leve. Joh. 5, 24.

Loven: Fordømmer den beste. Rom. 3, 10-18.
Nåden: Rettferdiggjør den verste. Luk. 23, 43.

Dette var for å skille loven og nåden av lov,Og vi skal videre ta for oss hva skriften sier om loven. I Rom. 7, 12 sier Paulus at loven er  hellig: Så er da loven hellig og budet hellig, rettferdig og godt. Og i samme kap. v. 14 sier han at loven er  åndelig. Men selv om Guds lov er både hellig og åndelig, rettferdig og god, kunne ikke Gud bruke den som frelsesmiddel. Det bør den og de komme ihu som er inne på lovgjerningenes vei til frelse og helliggjørelse. Men da ligger det også nær til å spørre: Hva skulle så loven være til?  Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, sier Paulus. Og i Rom. 3, 19 sier han videre:

Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.

Men er da ikke loven opphevet, vil du kanskje innvende. Nei, det er den ikke. Det var folk på Jesu tid som var inne på samme tanke, og derfor sier Jesus i Matt. 5, 17-18 I må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve men  for å oppfylle. For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven før det er skjedd alt sammen.

Så man ser at loven er god, for den som forstår lovens kraft i dag, vi er ikke lengre slaver under loven slik vi var før Kristus kom.men vi er under nåden, men det betyr ikke at vi kan gjøre hva vi vil fordi nåden frelser oss fra alt, og det gjør den i utgangs punktet, men ikke om vi velger å leve mot budene Gud kom med. men når man er i Kristus så får man ikke lyst til å synde, når Ånden veileder oss så får man heller ikke lyst til å synde, dermed er man slave under kristus i den frihet og nåde Jesus kom med. For en del kan gjerne misforstå nådenes kraft og fortsette å leve akkurat lik som før man ble omvendt. da har man ikke forstått det å bli født på nytt. Å vende seg bort fra det gamle livet som den gamle naturn i oss hersket,mens det nye liv i Kristus forandrer sinn og hjerte til et nytt liv, men da er det viktig å forstå nådens kraft kontra hva loven er for oss i dag

 

Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Galt syn på loven?

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Loven sier: Du skal hate din fiende. Matt. 5, 44.

Loven sier ikke «du skal hate din fiende»!

«Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,»
‭‭Matteus‬ ‭5:44‬ ‭

Dette verset sier da vitterlig ikke at loven sier at du skal hate din fiende.

Vers 43 sier: «Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende!»
‭‭Men det er ikke loven som sier det, det er noe som «er sagt», et usant rykte.

Alle Jesu nye bud stemmer med loven fordi loven er hellig og god.

Din opplisting av lovens «elendighet» blir derfor villedende synes jeg.

Ellers er jeg enig i det du konkluderer med, at vi trenger nåden ved Jesu blod og evangeliet for å kunne leve rett.

1 liker  
Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Loven sier ikke «du skal hate din fiende»!

«Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,»
‭‭Matteus‬ ‭5:44‬ ‭

Dette verset sier da vitterlig ikke at loven sier at du skal hate din fiende.

Vers 43 sier: «Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende!»
‭‭Men det er ikke loven som sier det, det er noe som «er sagt», et usant rykte.

Alle Jesu nye bud stemmer med loven fordi loven er hellig og god.

Din opplisting av lovens «elendighet» blir derfor villedende synes jeg.

Ellers er jeg enig i det du konkluderer med, at vi trenger nåden ved Jesu blod og evangeliet for å kunne leve rett.

I det gamle testamentet i mosebok forkynte man loven, og da var loven streng.Det å se loven i det motsatte hjørnet av det nåden er, og det er en måte å tegne et bilde på hva loven var for mennesket, kontra det nåden er for mennesket i dag.

Paulus sine brev sier tydelig på mange steder at Moseloven er opphevet i vår tidsperiode. For synden skal ikke herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under nåden.Rom.6,14.

   Det er ikke riktig at Paulus ikke forkynte loven, men det var ikke Moseloven han forkynte, men det var den loven som gjelder for den kristne menigheten. De 10 bud er opphevet, men budene er ikke opphevet.

  Det er heller ikke riktig at vi kan leve et liv uten at loven får veilede oss i vandringen som troende. Det er ikke nok å si at på grunn av at vi har Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vil han veilede oss til hele sannheten. Vi må også kjenne til Guds lov.

 

   Det er heller ikke rett at vi skal leve et liv i synden, for at nåden skal bli desto større. Paulus tar også opp denne problemstillingen en rekke steder i sine brever. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden, for at nåden skal bli dess større? Langt derifra! Det ikke skje Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?Rom.6,1-2. Se også Efeserbrevet.4,20- 

 

Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
   Det er ikke riktig at Paulus ikke forkynte loven, men det var ikke Moseloven han forkynte, men det var den loven som gjelder for den kristne menigheten. De 10 bud er opphevet, men budene er ikke opphevet

Vi snakker nok litt forbi hverandre.

Ved loven oppdager vi vår synd og tilkortkommenhet, ved Evangeliet, tro og omvendelse fødes et nytt liv i oss ved Ånden. Ved dåpen til døden mister syndelegemet makt over oss slik at nåden blir kilde til lydighet.  Jesus har satt oss fri.  Loven er oppfylt i våre hjerter.

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.»
‭‭Romerne‬ ‭8:3-4‬ 

Vi er nok ganske enige.  Men mitt poeng var at du gir loven en dårlig omtale når du lister opp dens resultater sammenlignet med nåden.  Det er ikke loven som er ond, men synden i kjødet.  Vi må frelses.

1 liker  
Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Vi er nok ganske enige.  Men mitt poeng var at du gir loven en dårlig omtale når du lister opp dens resultater sammenlignet med nåden.  Det er ikke loven som er ond, men synden i kjødet.  Vi må frelses.

Ja tror nok vi er enige,men det jeg ville ha fram var at loven før og etter Kristus var to forskjellige verdener. Se på Paulus liv en lovisk mann til finger tuppene,han var sett på en mann som fulgte loven svært nøye. Han drepte de kristne med loven i sin hånd. og dermed så brukte han loven til å slå ihjel. Han sa at det livet han levde før, var skrap kontra det livet han var født inn i no. i Kristus fant han det nye livet i nåden. 

Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Jeg levde en gang uten lov,

Publisert over 3 år siden

Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde." Rom. 7, 9-10.

"Jeg levde en gang uten lov." Har du, Rune Staven, en formening om hva som menes med det? Var det rett og slett før han trodde på jødedommen? Kan det være så enkelt? Har hørt ulike forklaringer på dette. 


Likedan synes jeg Rom. 2, 14 kan være problematisk:

"For når HEDNINGER, som IKKE HAR LOVEN, av NATUREN gjør DET SOM LOVEN BYDER, da er disse i seg selv en lov."

Her ser det jo ut som vi hedninger IKKE har loven. Det var jo bare jødene som fikk loven, og ikke noe hedningefolk, som blir bekreftet i Salme 147, 19- 20. 

Men SAMTIDIG skulle jo jødene forkynne for hedningene at Gud var den eneste Sanne Gud. Det gjorde de ikke. Hadde de gjort det, så var det vel grunn til å tro at loven også ville blitt forkynt til hedningene og IKKE var tilegnet bare jødene? De gjorde jo den tabben at de trodde at siden Gud hadde utvalgt dem spesielt, så var de bedre enn alle andre. Så gjorde de Gud om til  sin nasjonalgud, kun for dem og ingen andre, Slik så de jo ned på hedningene, som ikke ble utvalgt av Gud, og betraktet dem som hunder.  Men så står det altså: "For HEDNINGER, som IKKE har loven..."  Har du noen meninger eller svar på dette?


Paulus sa jo at for de som hadde loven, var han selv en som var under loven, for å få omvendt dem. Og for de som var UTEN lov, regnet han seg selv også som en som ikke hadde loven, for å få omvendt dem. Her bekrefter jo Paulus at det er noen som er uten lov. Men HVEM er det? Er det hedningene? Noen sier at den som er gjenfødt har fått har fått loven skrevet i sine hjerter. Dette synes jeg er underlig, for i Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14 står det jo at love er AVSKAFFET og TILINTETGJORT (naglet til et kors) for den som er gjenfødt". Jeg har aldri sett i NT at vi hedninger har fått loven skrevet i våre hjerter, og når Rom. 2, 14 sier vi IKKE HAR LOVEN, så synes jeg dette blir underlig. Og Paulus sier jo at loven IKKE er for den rettferdige, men for ugudelige og usedelige.....det er lovens rette bruk.


Noen hevder jo at loven GJALDT KUN JØDENE. 


Har du noen tanker om noe av dette, eller er det andre som har noen tanker om det?.


En sak er i alle fall sikker, døden hersket fra Adam av, UTEN loven.Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Må kjødet frelses ?

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Det er ikke loven som er ond, men synden i kjødet.  Vi må frelses.

Kan det frelses tror du ?

2 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ja tror nok vi er enige,men det jeg ville ha fram var at loven før og etter Kristus var to forskjellige verdener. Se på Paulus liv en lovisk mann til finger tuppene,han var sett på en mann som fulgte loven svært nøye. Han drepte de kristne med loven i sin hånd. og dermed så brukte han loven til å slå ihjel. Han sa at det livet han levde før, var skrap kontra det livet han var født inn i no. i Kristus fant han det nye livet i nåden. 

DET ER IKKE SAMME LOV

Du må se på moseloven og Guds evige lov som forskjellige.

Nåden, som det snakkes så mye om, ER loven! Jesu Kristi lov er nåden og nåden er loven!

Jeg lurer på hvorfor folk generelt er så stokk blinde hva dette angår?

 

Moseloven var den tuktemesteren som ble gitt Moses som en forløper til Jesu Kristi evangelium, som var skrevet på de tavlene som ble knust. De nye tavlene som ble gitt Moses, som Israel fikk i sin ulydighet, var en lavere lov - en lov lavere enn den Det melkisedekske prestedømmet forvaltet ved Moses. Den lavere loven er tilpasset det "kjødelige sinnets" tyranni, som en opplæring, en forberedelse, en tuktemester pekende hen på Messias komme.

Moseloven er en passasje under Guds evige lovverk, som aldri forandres.

Lydighet mot Guds lov er betingelse for frelse, og kan best uttrykkes slik: Det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot andre. Det betyr faktisk at du skal elske din Gud av alt ditt hjerte, hele din sjel og all din hu, og din neste som deg selv.

Disse to bud er HELE loven, og på disse to bud bygges opp Guds rike på jorden, loven og profetene.

Denne loven kjente jødene til, men deres ledere forvaltet den ikke rettferdig, og ble derfor irettesatt av sin egen Gud, men de lot seg ikke irettesette, fordi de IKKE holdt de to budene, så de drepte sin egen Gud, i stedet for å elske Ham i følge loven.

Enhver som ikke overholder de to bud, som er Loven med stor bokstav, mottar ikke Guds nåde, uten på betingelse av omvendelse, og dermed under nåden elske sin Gud og sin neste og sitt gudegitte liv, ifølge Herrens eksempel.

Kom ikke med det våsets at budet er umulig å overholde, det er falsk lære!

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvor har du alt dette fra ?

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Moseloven var den tuktemesteren som ble gitt Moses som en forløper til Jesu Kristi evangelium, som var skrevet på de tavlene som ble knust. De nye tavlene som ble gitt Moses, som Israel fikk i sin ulydighet, var en lavere lov - en lov lavere enn den Det melkisedekske prestedømmet forvaltet ved Moses. Den lavere loven er tilpasset det "kjødelige sinnets" tyranni, som en opplæring, en forberedelse, en tuktemester pekende hen på Messias komme.

Moseloven er en passasje under Guds evige lovverk, som aldri forandres.

Lydighet mot Guds lov er betingelse for frelse, og kan best uttrykkes slik: Det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot andre. Det betyr faktisk at du skal elske din Gud av alt ditt hjerte, hele din sjel og all din hu, og din neste som deg selv.

Disse to bud er HELE loven, og på disse to bud bygges opp Guds rike på jorden, loven og profetene.

Denne loven kjente jødene til, men deres ledere forvaltet den ikke rettferdig, og ble derfor irettesatt av sin egen Gud, men de lot seg ikke irettesette, fordi de IKKE holdt de to budene, så de drepte sin egen Gud, i stedet for å elske Ham i følge loven.

Enhver som ikke overholder de to bud, som er Loven med stor bokstav, mottar ikke Guds nåde, uten på betingelse av omvendelse, og dermed under nåden elske sin Gud og sin neste og sitt gudegitte liv, ifølge Herrens eksempel.

Kom ikke med det våsets at budet er umulig å overholde, det er falsk lære!

Du sier at noen snakker vås Olsen....men du legger betingelser og anstøt foran korset som om disse betingelsene må være oppfylt FØR man kan få nåde hos Gud...?
Man må altså omvende seg og bevise for Gud at man kan holde budene FØR man blir vist nåde...!
Hva skal man med nåde om man på forhånd har oppfylt de budene Gud har laget ?
Nå tror jeg du er ute på tynn is.

4 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du sier at noen snakker vås Olsen....men du legger betingelser og anstøt foran korset som om disse betingelsene må være oppfylt FØR man kan få nåde hos Gud...?
Man må altså omvende seg og bevise for Gud at man kan holde budene FØR man blir vist nåde...!
Hva skal man med nåde om man på forhånd har oppfylt de budene Gud har laget ?
Nå tror jeg du er ute på tynn is.

Nå er vi tilbake på din oppfatning av hva jeg skriver. Jeg tar deg på ordet, ja man må bevise for Gud sin omvendelse ved å gå ned i dåpens bad og følge Kristus - for resten av livet.

Er det galt?

"Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet. 37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!" (Ap. gjern. 2  2:36)

Du og jeg har forskjellig oppfatning om hva lov og nåde er. Så jeg må spørre hva du egentlig leser i bibelen? Hvilke deler av bibelen er det du legger vekt på?

1 liker  
Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK.

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nå er vi tilbake på din oppfatning av hva jeg skriver. Jeg tar deg på ordet, ja man må bevise for Gud sin omvendelse ved å gå ned i dåpens bad og følge Kristus - for resten av livet.

Men hva da med alle de som er barnedøpt og de som ikke døpt i det hele tatt ?
Det er en ting...en annen ting er at du sier "de må bevise for Gud sin omvendelse".

Hva med alle som sliter med ting de ikke makter å ha kontroll på,og som samtidig har sagt ja til Jesus i hjertet..dvs de har blitt født på ny...Ånden er villig med kjødet er skrøpelig som det heter..
Dette blir harde bud og loven i høysetet.

2 liker  
Kommentar #11

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Bevise for Gud?

Publisert over 3 år siden

Hvordan kan vi da VITE at vi er frelst?

Eller er det bare noe vi i beste fall kan HÅPE på?

Kommentar #12

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Syndelegemet er dødt.

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Må kjødet frelses ?

På en måte er kjødet inkludert i frelsen tror jeg.

«Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For likesom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet - så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten - det fører til helliggjørelse -.»
‭‭Romerne‬ ‭6:19

«Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.»
‭‭Romerne‬ ‭8:11‬ ‭

Ser du, begge disse skriftstedene sier at våre lemmer og vårt dødelige legemer blir helliggjort og levendegjort.  I Rom 8:11 er det jo helt klart.

Dette er Luthersk læres store problem, de tror dåpen gjenføder, mens den altså begraver syndelegemet.  Det er Ånden som gjenføder oss ved tro og omvendelse etter Evangelets hørelse.

Men i himmelen blir vi ikledd vårt herlighetslegeme.

Kommentar #13

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Seier i fristelse!

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men hva da med alle de som er barnedøpt og de som ikke døpt i det hele tatt ?
Det er en ting...en annen ting er at du sier "de må bevise for Gud sin omvendelse".

Jeg blander meg inn.  Bevise er vel litt feil ord, er du frelst vil det vise seg ved lydighet.  Det nye livet gir frukt.

Barnedåpen er trist fordi den er gitt galt innhold.  Tro og omvendelse frelser nok barne-«døpte», men rett dåp gir kraft til seier fordi dåp er til død.

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?»
‭‭Romerne‬ ‭6:3‬ ‭

Romerbrevet kap 6 er hovedlære om dåpen og dens innhold og virkning.  Men kirken siterer ikke derfra i sin «dåp»!

Hvorfor.


1 liker  
Kommentar #14

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ha kontroll på?

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ånden er villig med kjødet er skrøpelig som det heter..
Dette blir harde bud og loven i høysetet.

Rune, da er vi over i Romerbrevet kap 8.

Vandre i Ånden.  Da er ikke kjødet skrøpelig.  Hvorfor sliter mennesker?

De har ikke ikledd seg Guds fulle rustning!  Ef kap 6.

Nåden fører til rett liv!  

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,»
‭‭Titus‬ ‭2:11-12‬ ‭

Å synde er ikke det normale for kristne!

1 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva med alle som sliter med ting de ikke makter å ha kontroll på,og som samtidig har sagt ja til Jesus i hjertet..dvs de har blitt født på ny...Ånden er villig med kjødet er skrøpelig som det heter..

Ja, hva med dem?

Er det da ikke slik, Rune, at dommen er hverken din eller min? Jeg er trygg for at barmhjertighetens lov anvendes der Gud selv finner det nødvendig. Jeg bekymrer meg ikke, for Gud er rettferdig - om verden ellers ikke er det.

Forøvrig svarer vel Daniel utfyllende i #14?

Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan vi da VITE at vi er frelst?

Eller er det bare noe vi i beste fall kan HÅPE på?

Ja, si det?

Vi er frelst om vi tar i mot Kristus som vår frelser, setter vår lit til Ham og følger Ham.

Håpet i Kristus skal være fullkomment! 

Men det sier jeg dere, om vi synder - som vi alle gjør på et eller annet vis, og ikke omvender oss, så svinner håpet i oss, troen svekkes - og vi burde så fort som vel mulig OMVENDE oss, vende tilbake og ta i mot på nytt.

Så for min egen del befinner jeg meg i kontinuerlig omvendelse, og kom ikke med stressprat Rune! Jeg stortrives med å kjenne Den hellige ånds bekreftelse på at min omvendelse, og det å bære de frukter som er omvendelsen verdig, mildhet, godhet og kjærlighet, som en del av min utvidede bevissthet i Kristus! Hver minste lille åndelige opplevelse er for meg en seier. Dette lever jeg etter - daglig:

"Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!"

Kan du forklare meg det "loviske" i sitatet over? Og hva jeg gjør for noe galt her? 


1 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva med alle som sliter med ting de ikke makter å ha kontroll på,og som samtidig har sagt ja til Jesus i hjertet..dvs de har blitt født på ny...Ånden er villig med kjødet er skrøpelig som det heter..
Dette blir harde bud og loven i høysetet.

Er ikke du glad for at du slipper å dømme her? At det er Jesus Kristus som både har skrevet bibelen gjennom sine profeter, og at Ordet, Gud, er det mest rettferdige og kjærlige som finnes?

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

DET ER IKKE SAMME LOV

Du må se på moseloven og Guds evige lov som forskjellige.

Nåden, som det snakkes så mye om, ER loven! Jesu Kristi lov er nåden og nåden er loven!

Jeg lurer på hvorfor folk generelt er så stokk blinde hva dette angår?

 

Moseloven var den tuktemesteren som ble gitt Moses som en forløper til Jesu Kristi evangelium, som var skrevet på de tavlene som ble knust. De nye tavlene som ble gitt Moses, som Israel fikk i sin ulydighet, var en lavere lov - en lov lavere enn den Det melkisedekske prestedømmet forvaltet ved Moses. Den lavere loven er tilpasset det "kjødelige sinnets" tyranni, som en opplæring, en forberedelse, en tuktemester pekende hen på Messias komme.

Moseloven er en passasje under Guds evige lovverk, som aldri forandres.

Lydighet mot Guds lov er betingelse for frelse, og kan best uttrykkes slik: Det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot andre. Det betyr faktisk at du skal elske din Gud av alt ditt hjerte, hele din sjel og all din hu, og din neste som deg selv.

Disse to bud er HELE loven, og på disse to bud bygges opp Guds rike på jorden, loven og profetene.

Denne loven kjente jødene til, men deres ledere forvaltet den ikke rettferdig, og ble derfor irettesatt av sin egen Gud, men de lot seg ikke irettesette, fordi de IKKE holdt de to budene, så de drepte sin egen Gud, i stedet for å elske Ham i følge loven.

Enhver som ikke overholder de to bud, som er Loven med stor bokstav, mottar ikke Guds nåde, uten på betingelse av omvendelse, og dermed under nåden elske sin Gud og sin neste og sitt gudegitte liv, ifølge Herrens eksempel.

Kom ikke med det våsets at budet er umulig å overholde, det er falsk lære!

Hva er lov?og hva er nåde? 

Loven er god, loven er en rettesnor og påpeker på hva som er rett og galt.Loven hjelper oss til å forstå hvorfor Guds bud er viktige. I det gamle testamentet så levde folk etter loven, for det var det eneste de kunne gjøre, og de ble også dømt etter loven, loven hadde ingen nåde i det gamle testamentet, man måtte ofre dyr for å betale for sine synder i det gamle testamentet. men heldigvis så slipper vi dette i dag, offer lammet var Jesus. og loven ble fullbyrdet ved Ham. Når vi så bryter loven budene, så kommer nåden oss tilgode, men det betyr ikke at vi kan utnytte nåden til å leve i synd, da har man misforstått nådens kraft, nåden er til for vår svakhet. loven er ikke avskaffet men vi er ikke slave under loven lengre, vi er derimot slave under Kristi Nåde, det er den store forskjellen.

Hvordan kan man leve 100% etter budene i dag?  du skal ikke begjære din neste er et bud som de fleste har feilet på. du skal ikke lyve er også et bud som mange troende feiler på i dag, man unngår å si hele sannheten fordi man ikke vil såre andre. du skal ikke se på en annen kvinne med begjær. der er det også mange troende som svikter. så jeg lurer på når du sier at ikke kom med det våset at budene er umulig å overholde, til og med Paulus hadde en torn i foten. hvorfor?

Vi er alle svake mennesker som fremdeles er avhengige av Nådens kraft, fordi når vi erkjenner at vi er svake så forstår vi hva Nåde er. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere