Pål Georg Nyhagen

224

"Politikk" betyr statskunst

Den offentlige debatten skal benyttes som basis for at vi alle skal kunne ta stilling i de sakene som drøftes. Men dette fortsetter at debatten bygger på visse kvalitetsnormer som speiler sakene så godt det lar seg gjøre, og på folks behov fremfor politikernes interesser. Hvilke argumenter som har størst vekt er det opp til oss velgere å vurdere. Og forskjellige mennesker vurderer selvsagt dette forskjellig. Slik er det. Det er nemlig dette som er bakgrunnen for at vi faktisk har et levende demokrati.

Publisert: 15. mar 2018

"Politikk" betyr altså statskunst. Men sett i lys av flere saker, hendelser og politikeres og kommentatorers bidrag, så blir vel den etymologiske betydningen her nærmest tragikomisk? Vi har dog alle behov for å avveie hva som vi anser som mest riktig i den ene eller andre saken. Og den avveiningen og konklusjonen skal vi selvsagt foreta selv. Det er jo ikke nødvendigvis slik at de fremførte argumentene fører til den konklusjon politikeren, kommentatoren og debattøren selv mener?

Generelt hva gjelder innvandring: Begge sider i denne debatten forsterker hverandres kategoriske posisjoner hvor tunnelsynet bare blir forsterket gjensidig. Det er egentlig ingen reell debatt. Om man snart endelig kunne forlate de subtile sosialdiagnosene, personlige påstander, mistenkeliggjøring og stråmannsretorikken -og heller begynne med aktiv lytten og rasjonell argumentasjon, så ville noe kunne vinnes i demokratiet. Her er det vesentlig at også innvandreren, f.eks. muslimen, "den andre" blir invitert og deltar i debatten. En debatt som handler om noen som ikke får delta i den er ingen legitim debatt.

Nå mener jeg ikke å ha møtt så plagsomt mange som fremmer den av noen beskrevne mytologiens "norske og rene". Avsporing, polarisering og ugyldige dikotomier blir ikke bedre av at de er kledd i de flotteste kapper hentet fra det professorale kostymelageret.  Det noen overser er at mange derimot gjerne vil forsvare en rekke hevdvunne verdier som f.eks. likhet mellom kjønnene, ytringsfrihet, demokratiet slik det er vunnet frem i dag; hvor alle eksisterende friheter, rettigheter og plikter, det sosiale- og kulturelle livets alle etablerte sider styrkes og trygges. Samt motstand mot omskjæring og tvangsgifting. Noen er også engstelig for at problemer med gjengkriminalitet og annet destruktivt øker. Andre kan føye til annet. Videre at noen mener å kunne påvise at problemer som her er nevnt faktisk også har økt i takt med øket innvandring fra andre kulturer. Det bør være tillatt å være bekymret for slikt og mene dette, på samme måte som det er vel så tillatt å påvise at meningene er uriktige? Men begge siders påstander bør selvsagt saklig få bli presentert og begrunnes, Det er dette som er debatt.

Så får man begynne her og se om de ene eller andre påstander faktisk medfører riktighet? Men da må det jo være rom for dét uten å bli møtt med allerede etablerte stereotypiske holdninger, diskvalifisering, avvisning, total taushet, forakt, ironi og nedlatenhet. Fordi motparten mener å vite hva du egentlig mener og har full innsikt i dine hensikter. Men faktisk kjenner ingen en annens motiver. Å trekke inn den andres motiver er dessverre en ikke uvanlig manøver fordi man da kan flytte fokus fra kritikken til den andre mer nedrige parten. Enkelte kan dog hevde at alle meninger kommer frem her og der. Men de blir ikke tatt nevneverdig seriøst- og videre sjeldent tatt hensyn til; det er dét som er ett av poengene.

En sunn debatt må begynne et sted. Mener man at det som fremlegges her ikke er riktig, så kan det sikkert stemme. Men disse påfølgende innvendingene kan også være helt eller delvis feil? At man også sosialt og kulturelt kan vinne på innvandring er et argument som naturligvis bør komme frem og begrunnes. Poenget er at en sunn og grundig debatt kan få alt dette, samt annet nyttig og relevant, frem i lyset. Folk flest ser altså at det finnes gode argumenter på begge sider i f.eks. innvandringsdebatten.

Nå er det intet poeng å påpeke at det nevnte verdimessige ovenfor spesielt er norske verdier, men at det er slikt m.m. man vil beholde og forsvare. Noen har altså en frykt for at disse verdiene kan rammes proporsjonalt med økningen i kulturelle forskjeller som følges av innvandring fra andre kulturer. Og mener å kunne begrunne det. At andre mener slik bekymring er dumheter, skyldes fremmedfrykt, uvitenhet og ubegrunnet engstelighet betyr lite her. Man får så heller rolig grundig begrunne at flere av- eller alle bekymringene - ikke har røtter i virkeligheten. Data som fremlegges kan også være relle, men så vektlegger man det like vel forskjellig i debatten. Dette er demokrati i praksis: Det er nettopp her utgangspunktet for en sunn debatt starter, nemlig gjennom respekt, aktiv lytting og det å møte den andre der hun og han er, noe som alle vil vinne på.

Hvis noen mener at det eneste man kan lære av de andre er å se på deres feilgrep, tunnelsyn og retorikk, for så å benytte det i egen motskyts, så har man intet forstått. Folk flest ser som nevnt at det er sanne og plausible argumenter på begge sider av debatten. Flere her ute i det store folket er sågar mer nyanserte enn det noen kommentatorer i den offentlige debatten virker å være. Men dessverre er det de mest grelle meninger som blir sett som representantivt for motpartens meningsbank. Og slik fortsetter den endeløse sirkel av tomheter, polarisering og intet nytt: Man bekrefter gjensidige stereotypier og skyttergravsholdningene.

Men dog: Vi velgere og mediebrukere trenger god argumentasjon fra begge sider. 

Det vi velgere faktisk kan kreve av enhver debatt er at det benyttes rasjonelle argumenter; og der til gode begrunnede motargumenter. Dvs at politikerne og kommentatorer benytter fornuftig argumentasjon for å vise at deres forslag er de mest riktige. Vi trenger å høre argumentasjon fra alle sider i en gitt sak, pro og contra. En reell debatt er selvsagt viktig fordi vi alle da kan vurdere hvem vi synes har mest rett med hensyn til politiske saker og problemer; og hva som egentlig burde gjøres. Ut fra dette kan vi velgere så vurdere hvilken politikk som vi mener best tjener de verdier vi vil vektlegge. Den offentlige debatten skal altså benyttes som basis for at vi alle skal kunne ta stilling i de sakene som drøftes.

Men dette fortsetter at debatten bygger på visse kvalitetsnormer som speiler sakene så godt det lar seg gjøre, og på folks behov fremfor politikernes interesser. Hvilke argumenter som har størst vekt er det opp til oss velgere å vurdere. Og forskjellige mennesker vurderer selvsagt dette forskjellig. Slik er det. Det er nemlig dette som er bakgrunnen for at vi faktisk har et levende demokrati. 

Det må dessverre fastslås at vi velgere ikke så plagsomt ofte får det vi trenger i enhver debatt. Og bestemt ikke i innvandringsdebatten. Vi ender dessverre ikke sjeldent med retoriske grep, bruk av stråmenn, latterliggjøring og diskvalifisering av den andre. Vi velgere skal visst ledes til å akseptere holdninger, sympatier og antipatier fremfor at det argumenteres for hva dette bygger på. Performance, spisse oneliners og smarte retoriske triks tjener absolutt ingen. Vi ender altså som nevnt flere ganger med skyttergravsretorikk. polariseringer og spill.

Vi trenger en seriøs og grundig debatt nå. Men da må man jo også vise den respekt man selv krever, komme seg ut i åpent lende og så våge å ta debatten.

10 liker  
Kommentar #1

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I politikken ser vi at muligheten for å diskreditere gir øket makt. For min egen del opplever jeg det som skulle være seriøse grep for å styre landet, ikke er pri 1. Kan man angripe personer så slipper man å produserer seriøse argumenter. Det samme skjer på dette forumet. Kommer man med reelle argumenter, selvfølgelige som sådan, anses man  som rasist kvikkere enn ordet kan uttales. Så for å slippe å gå den veien så kan man like så gjerne erklære seg som rasist og nasjonalist i utgangspunktet. Dette har jeg testet noen ganger ved å legge ut seriøse argumenter, for så å forklare min posisjon. Argumentene overses uten kommentar, mine innrømmelser av å være et asosialt troll fråtses det i øyeblikkelig.

Seriøsiteten du etterlyser tror jeg vi må se etter senere - når det er for sent. Likevel er innlegget ditt til de grader på sin plass. Om det kan føre til at man tar et grep og ikke lar seg påvirke at personangrepene - tja.......

9 liker  
Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Norsk politikk

Publisert over 3 år siden

Gateslagsmål er vel det nærmeste en kan sammenligne norsk politikk med.

Og som alltid er gatedomstolen tilstede for å  rapporter siste nytt

3 liker  
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Kommer man med reelle argumenter, selvfølgelige som sådan, anses man  som rasist kvikkere enn ordet kan uttales. Så for å slippe å gå den veien så kan man like så gjerne erklære seg som rasist og nasjonalist i utgangspunktet

:-))  

Du sier noe Tore.  Den var virkelig morsom, selv om jeg kjenner godt det som ligger under.

Rasist stempelet som trekkes før globalistene har lest ferdig en setning, må jo komme av en eneste ting.  Total mangel på argumenter.  Det ser en da en etterspør argumenter.  Da er ikke uenigheten stor allikevel.

Det som skaper spliden er ødeleggeren som er på ferde.

Nasjonalist utrykket er ødelagt av nazistene, og det er ikke uten grunn utrykket hvit mann trekkes som noe svært negativt fra globalistene.  De som tror de har høyere moral enn alle andre. De andre som de ser på som noe slags skum - de hvit menn.

Jeg er glad i landet vårt og det vi har fått til her i landet er jeg del av og stolt av.  

Jeg vil heretter si jeg er patriot.  En stolt patriot p.g.a.  av hjelpen vi yter til de nødstilte og flyktninger.  Absolutt mest av alle verdens nasjoner pr, innbygger.

Det jeg synes er forferdelig at ingen skal få glede seg over det vi har fått til i felleskap her i landet - fordi globalistene og venstresiden rakker ned på oss og kritiserer og bråker så det høres ut som vi er verdens verste egoister.  

De snur verden på hodet - for å gi oss alle av en eller annen årsak konstant dårlig samvittighet. 

Jeg tror faktisk de tror og mener at nordmenn er noen store rasister og noen helt forferdelige mennesker som verken eier moral eller nestekjærlighet.  Ofte høres fra de høyverdige moralsk overlegne - at vi har kalde hjerter.

Mens omverdenen og faktum ser og forstår et helt annet Norge enn de moralsk overlegne og høyverdige i egne øyne gjør.


4 liker  
Kommentar #4

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det som skaper spliden er ødeleggeren som er på ferde.

Jeg vil først kommentere denne setningen, sitert over. Ja, i denne verden er godt og ondt representert ved to krefter, det er Gud og djevelen. Det er ingen andre kilder enn disse. 

Man vil aldri få djevelen til noensinne å innrømme seg å være den feilaktige, og er derfor alltid opphav til splid. Sannheten har sitt opphav i Gud - ikke hos noe annet vesen, og er den som veileder mennesket ut av ondskapens fangenskap. Før det kan skje, at vi veiledes ut av dette fangenskapet, må vi innse og innrømme vår egen feilaktighet, og deretter ta valget om å følge sannhetens trygge sti inn i en evig tilstand av sannhet, skaperkraft og enhet.

Sikkert vil noen protestere på konklusjonen over, men det angår meg ikke på annet vis enn at ondskapen har et ekstremistisk behov for å spre seg selv og sin ødeleggelse til flest mulig mennesker. Som kristen er min oppgave gitt å arbeide for det motsatte, og selvfølgelig er alt jeg sier som er godt en rød klut for alt som er ondt. Derfor forbereder Kristus oss på forfølgelse.

I vår tid eskalerer det onde fordi det kler seg i skinnhellighet, som betyr å snu ondt til "godt" og godt til ondt. Det er en maktkamp som utspiller seg. Det mennesket ikke ser er det store bildet sett fra Guds synsvinkel. De ser det heller ikke fra djevelens synsvinkel, derfor er vi lette å lure inn på krokete stier - utrolig lette å lure, og smisk er en tilnærmet ufeilbarlig metode å påvirke oss med.

Mørkets onde ånde-hær i himmelrummet er eksperter på smisk, og den som faller for det mener seg å være moralsk overlegen - falskelig!

Dette er bakteppet for all krig, alle kriger som har vært, og som er bakteppet for det som skjer nå i de siste dager. Dette må stoppes før det går så langt at verden blir fullstendig overvunnet av onde makter. Nå som verdens herrer har tilranet seg jordens ressurser og manipulerer disse på slik vis at vi må enten velge å følge disse manipulanter, eller forgå, er det viktigere enn noensinne å ha blikket festet på Kristus og Hans rustning. Det er faktisk vår eneste trygge forsikring, og i det ligger det håpet som forbereder oss på å måtte ofre alt. 

Derfor er jeg motivert for å kjempe for dette landet som er gitt oss av Gud, mens globalistene ser muligheten for et verdensherredømme med samme motivasjon som ledet menneskene til å bygge tårnet i Babylon. Som kjent fant Gud det nødvendig å hindre et slikt formastelig byggeprosjekt og spredde folket i forskjellige nasjoner og ga dem forskjellig språk. Nå er ikke lenger språk eller kommunikasjon en hindring til en siste innsats for dette formastelig prosjektet. Dette blir også den siste muligheten og alle krefter tilgjengelig settes inn for å bygge opp en verdens orden, styrt av nettopp denne verdens herrer og onskapens ånd-hær i himmelrummet. 

Mennesket følger gladelig med, uvitende om sin egen skjebne, pga. av sin forfengelighet, skrøpelighet og dumhet.

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere