Mette Solveig Müller

57

Hvilken gud er det du tror på?

Dette spørsmålet stilte Bjørn Fjærdingen meg i går. - Jeg vil prøve å ikke feige ut, men komme med et svar. Så får vi se om det er tilfredsstillende

Publisert: 16. jun 2017

Hvilken Gud er det du tror på? 

Det er bare én Gud, svarer jeg. Selv om det har vært ulike profeter opp gjennom historien, har  ALLE de store profetene vært utsendinger fra den samme kilden.  Slik det også bare er én menneskehet som tilhører Ham den allmektige.. Han er alt og alles skaper ut fra tekstene; - ingen nevnt ingen glemt.  - 

I bahailæra er hver av oss er frie til å søke våre egne sanne svar.På dette punkt er vi på linje med humanetikerne. Men derfor er også prinsippene for en respektfull rådslaging noe av det mest fremtredende du møter på i  bahailæra. Det handler om hvordan vi er mot hverandre for å få fram de ulike synspunktene og de beste svarene.  Vi kommer i et mangfold av utgaver med ulike evner og anlegg, som vi trenger å oppmuntre hverandre for å utvikle. Derfor bruker bahaier begrepet «Enhet i Mangfold». Vi er svært forskjellige og setter pris på det.

Før vi kan snakke om politikk,   må de modne menneskene skapes, som ser sin neste i seg selv.  Religioner har hver for seg og sammen stått for mye av hele vår sivilisasjons utvikling frem til i dag. - Men vi nærmer oss menneskehetens  modenhetsalder! - Dette er fremtid! - Da vil vi sammen kunne skape et samfunn vii alle ønsker å tilhøre.

Mye kunne være sagt, men med ulike guder, sikter Fjærdingen nok mer på: Hvem er denne profeten som bahaier tror på?  Det vi bahaier har felles er jo bare det, at vi er overbeviste om at profeten Baha’u’lláh er en profet for vår egen tid! Han bygger en bro over alt som skiller menneskene i de eldre trosretning. Det som velges bort er overtro og dogmer som har fått bre seg i gamle kulturer og skaper stridigheter dem imellom. Jeg må nok  heller svare Fjærdingen ved å tilnærme meg profeten Baha’u'lláh

Baha’u’lláh ble født i 1817. Han er blitt stående som grunnleggeren av baha’itroen / eller baha’i læra som den også kalles. Fordi denne læra kan favnes både av tro og fornuft, slik hvert enkelt menneske er fri ti å søke sann svar, uten å måtte utelukke sitt intellekt eller fornekte vitenskapelige erkjennelser, Navnet Baha’u’llah betyr: ”Guds Herlighet”. Det er en åpenbaring han kom med, og ikke en synkretisk religion. En synkretisk religion vil aldri kunne få samme anerkjennelse, da den jo er laget av vanlige mennesker. som straks vil bli uenige igjen. Men her er det en profet som har forstått alt som har vært sendt ned til menneskene tidligere. Han skrev mye fra sin fengselscelle.

Det første spørsmålet jeg får, er om denne læra bygger på det som er åpenbart i bibelen og evangeliene? Det gjør det så absolutt. Derfor er det mange, slike som meg, som finner tilbake til sin barne- ungdomstro, og finner uendelige rikdommer til hjelp i en vanskelig tidsalder. - Men utrolig nok, så gjelder da dette også mennesker som har vært tilhengere av islam, buddisme, hinduisme etc. De gjenkjenner også sin egen lære i profeten Baha’u’llahs ord. - Og sammen erkjenner vi bare, at Baha’ullah er en profet for vår egen tid. -  I dette ligger vår  enhet.. Vi tror det er han som har nøkkelen til å løse de konflikter som denne vår verden hjemsøkes av.

Det er så uendelig mange innfallsvinkler til dette stoffet om han, at jeg har hatt store problem med å finne ut hvordan jeg skulle presentere det. – Skal jeg beskrive hans bakgrunn med aner fra Persias storhetstid?- Eller de ufattelige lidelsene han ble utsatt for istedenfor slik henrettelse som Bab fikk? Han som var forløperen for læra og angir starten i 1844? -  Skal jeg beskrive reisen hans som en landsforvist, og sener fange i det største fengselet i fengselsbyen Akka? - Dette  er årsaken til at bahaienes hovedsete i dag ligger i Haifa - i Israel, han levde resten av sine dager der. . Eller skal jeg formidle hva hans skrifter formidler om hva som er og blir nødvendig for å skape fred på jord?

Jeg kan også gå rett på hans budskap og fortelle hvorfor han har navnet ”Guds Herlighet”. – Men når verdens uro når slike høyder som vi ser i dag, blir det viktig å fortelle om det aller viktigste! - For alle dem som lider under de forferdeligste forhold andre steder på kloden, de trenger hans budskap:  Baha’u’llah har nemlig ved sitt budskap "gjort alle ting nye»! I dette ligger det, at uoverensstemmelser fra tidligere religionsordninger bringes til opphør. Det er derfor vi kan kalle han  ”En profet for vår egen tid”. Hvordan kan vi si dette?

Av alle de verk han talte og skrev (95 tror jeg),   står ett eneste verk igjen som ”Den Aller Helligste Bok”. – Dette er en ny lovsamling! – Med et pennestrøk har han fjernet det som er årsak til stridigheter mellom Guds folk, slik bare en Guds manifestasjon eller profet  kan gjøre det!

Huff lover, vil mange si! – Er ikke det slike DU SKAL – DU SKAL IKKE? - Nei -  ”Tro ikke”, sier Baha’u’llah, ”at det bare er en lovsamling vi har åpenbart for dere. –Nei, snarere har vi brutt seglet på den utsøkte vin med maktens og styrkens fingre”. – Han sier videre at vi skal overholde Hans lover av kjærlighet til Han. Dette er et personlig anliggende for den enkelte. Ikke noe vi kan belaste vår neste med,! - Vi er ikke vår brors vokter, slik tradisjonen er i mange kulturer.– Baha'u'lláh ba oss om  ”at vi må overholde hans lover av kjærlighet til Hans skjønnhet ”  Jeg spør meg selv om dette er ”Det nye Jerusalem”? En lovsamling som bygger på og er tilpasset det som tidligere har vært sendt ned til oss, men som passer som grunnleggende etikk i en mer moderne verden. - Baha'u'llah har også gjort noe ingen trosåpenbarer har gjort før han! - Han har nedskrevet hvordan hans åpenbaring skal forvaltes av de troende i en demokratisk prosess for fremtiden.- Dette for å unngå stridigheter og ivareta enheten.

Jeg forkorter heller min oppgave denne gang, med å formidle hva professor Edward Browne fra universitetet i Cambridge berettet, da han som den eneste ”vestens mann”, besøkte Baha’u’llah i fengselet i Akka. Han skrev etterpå:

”En mild, verdig stemme ba meg sitte og fortsatte så: ”Lovet være Gud at du er kommet!.... Og det for å besøke en fange og en forvist… Hvis man bare kunne forstå at vi ikke vil annet enn verdens beste og alle nasjoners lykke! Men vi blir ansett for å være agitatorer og oppviglere som ikke fortjener annet enn trelldom og utvisning… Hva galt er det i å forkynne at alle folkeslag skal bli som ett folk i den samme tro, at kjærligheten og brorskapets bånd mellom menneskene må styrkes og all religionsforskjell og rasestrid opphøre? Det vil jo måtte bli slik at.  ”Den største Fred” en gang skal komme. Trenger ikke dere i europa også denne fred? Var det ikke det Kristus forkynte?... Allikevel bruker konger og keisere sine skatter til å ødelegge menneskene, i stedet for å skape lykke og fred. Alle strider, all blodsutgydelse må en gang opphøre, og alle må bli som en slekt og en familie. Man skal ikke hedre et menneske fordi han elsker sitt land, la han æres fordi han elsker hele menneskeheten.” 

Så vidt jeg erindrer”, skriver Browne videre, ”var det blant annet disse ord han talte, og leseren får selv avgjøre om tilhengere av en sådan tro fortjener død og slaveri, og hvor vidt verden vil vinne eller tape ved at den blir utbredt.”  (E.G.Brownw, The Travellers Narrative, intr.) Nå er det jeg som stiller det samme spørsmålet.

Det er nå 150 år siden 1863,, da Baha’u’llah formidlet til oss den oppgaven han hadde fått av Gud  til sine tilhengere i en hage i Bagdad.. Men fortsatt blir hans  tilhengere undertrykt på verst tenkelige måte i hans opprinnelsesland Iran. Og ikke bare tilhengerne. Alle lider under at gamle religiøse lover settes inn i håp om å tilveiebringe mer orden i samfunnet, når uroen og presset utenfra blir for stort. Jeg spør meg om styresmaktene egentlig har noe annet valg, når vi ser trykket fra den vestlige verden på deres kultur?. Baha’u’llahs budskap handler om ”FRED”. – Dette kan vel bare forståes, om vi virkelig fatter hva Jesu lidelse egentlig betyr for oss?

Baha’ullah skriver:”Det du har lært om Abraham, den All-Barmhjertiges venn, er sannhet, der er ingen tvil om det. Guds røst befalte Ham å ofre Isak, så at Hans standhaftighet i Guds Tro og Hans løsrivelse fra alt annet enn Ham måtte bli bevist for menneskene. Guds formål var, imidlertid, å ofre ham som løsepenger for alle jordens folks synder og misgjerninger. Den samme ære søkte også Jesus, Marias sønn, og bønnfalt den Ene sanne Gud, opphøyet være Hans Navn og herlighet, å bli seg tildelt. Av samme grunn ble også Husayn gitt som offer av Muhammed, Guds apostel.” (Glimt XXXII)

Gud er én. Fordi i Gud er alle vi mennesker forenet. Med hvilken rett omtaler kristne denne læra med ord jeg ikke ønsker å ta i min munn? -  -  

Håper dette kan gi litt svar. Jeg ønsker ikke å misjonere. Hvert enkelt individ må finne fram til hva som er sannhet for seg selv. 

 Mvh  Mette

4 liker  
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Han sier videre at vi skal overholde Hans lover av kjærlighet til Han. Dette er et personlig anliggende for den enkelte.

I den setningen jeg siterte over her, har jeg mistet et ord. Det skal være: 

Han sa visere at vi skal overholde hans lover av kjærlighet til hans skjønnhet.

Meniingen blir en annen, når vi mediterer på dette at det  handler om hans skjønnhet, og ikke bare han.

Ellers vil jeg be Bjørn Erik Fjerdingen om unnskyldning for å ha stavet navnet hans feil. - Mette 

Kommentar #2

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Et "lite" tankekors...

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Baha’ullah skriver:”Det du har lært om Abraham, den All-Barmhjertiges venn, er sannhet, der er ingen tvil om det. Guds røst befalte Ham å ofre Isak,

Bahá'í har sitt utspring i Shia Islam. Da er det interessant at Baha´ullah hevder at Isak skulle ofres og ikke Ishmael, som Koranen hevder. Det vil vel da si at han hadde mer tiltro til Bibelens ord i denne saken(?)
Dersom det er riktig som dere tror og hevder at han var en profet, oppstår et lite problem. Håper det er flere som forstår hvor jeg vil hen nå.
Ok. La oss anta at han var en sann profet fra Gud. Da må hans kunnskaper ha Gud som opphav. Eller? Da tenker jeg først og fremst, naturligvis, på religiøse spørsmål. Siden han uttalte at Isak skulle ofres, og at det ifølge ham er sannheten, må det nødvendigvis være nettopp det. Ellers kan han ikke ha vært en sann profet. Ikke sant? (ut i fra dette, så langt, burde jeg ha mer tiltro til at han kan ha hatt profetiske gaver enn f.eks Muhammed. Men det kommer et stort MEN).

MEN det blir samtidig problematisk at Bahá'í forholder seg til Muhammed som profet, selv om han og Koranen, som vi vet, har et annet syn på denne saken. Siden Allah har forfattet Koranen, ifølge Koranen selv, kan ikke Allah være den sanne Gud, siden sannheten er en annen ifølge Baha´ullah.

Og til slutt. Hvis det er riktig at Bahá'í forholder seg til Muhammed og Allah som en sann profet og en sann Gud må nødvendigvis, beklageligvis, denne trosretningen være vranglære, for å bruke Bibelens ord.

Håper ikke disse logiske resonnementene ble for kompliserte?

Når det er sagt, så finnes det innen kristendommen mange med profetiske gaver, men det er i bunn og grunn Jesus vi skal forholde oss til. Ingen over og ingen ved siden! Vi trenger ingen erstattere(antikrist)....
Husk at Jesus er den eneste profeten som har uttalt at han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

3 liker  
Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.

Og til slutt. Hvis det er riktig at Bahá'í forholder seg til Muhammed og Allah som en sann profet og en sann Gud må nødvendigvis, beklageligvis, denne trosretningen være vranglære, for å bruke Bibelens ord.

Håper ikke disse logiske resonnementene ble for kompliserte?

Når det er sagt, så finnes det innen kristendommen mange med profetiske gaver, men det er i bunn og grunn Jesus vi skal forholde oss til. Ingen over og ingen ved siden! Vi trenger ingen erstattere(antikrist)....
Husk at Jesus er den eneste profeten som har uttalt at han er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

Jeg synes du stiller et veldig interessant spørsmål ved dette, at Baha'u'lláh selv nevnte at det var Isak og ikke Ihsmael som skulle ofres. - Jeg har ikke noe godt svar selv, men kommer jo i tanker om at Zoroaster var profet i Persia tidligere, så de hadde vel fotfeste i en veldig gammel og rik kultur før Muhammed?  "De vise menn" som besøkte Jesusbarnet etter fødselen vel kom fra Magi, og må ha tilhørt denne læra? - 

Interessant også, at shiamuslimene i Iran har beholdt  sin egen solkallender som begynte med Muhammed, mens sunnimuslimene alle andre steder har hatt en månekallender? - 

Nå må det også tilføyes, at bahai IKKE forholder seg til hverken Muhammed eller Baha'u'lláh som sann Gud! - De er begge profeter, gudsmanifestasjoner, som har kommet med nye lover til sitt samfunn,  slik Moses og gjorde.  Det er nok mange mindre profeter i kristendommen, men det er vel ingen som har kommet med ny kallender og nye lover for å bygge broer over gamle motsetninger?- Bahai har sprunget ut av shia-islam, og vi sier ofte selv, at bahai forholder seg til islam, slik kristendommen forholder seg til jødedommen.

Det gudsbilde jeg har med meg er opphøyet over dette å kunne bo i et enkelt menneske. Gud tilhører den åndelige verden, og han kan sammenlignes med solen. Det solen er i den fysiske verden, er vår Gud for den åndelige verden. - Kan Jesus beskrives som en rent åndelig skikkelse? 

Muhammed og koranen må anerkjennes før vi kan komme videre i fredsarbeidet her på jord. Kanskje det er her vi trenger å forstå kjærlighetens kraft som kan transformere hele skaperverket? Jeg vet ikke. - Detteblir et lite svar på en sen fredagskveld. - Takk for sin kommentar. mvh Mette

Kommentar #4

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Les en gang til!

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Nå må det også tilføyes, at bahai IKKE forholder seg til hverken Muhammed eller Baha'u'lláh som sann Gud! - De er begge profeter

Jeg forstår hvilken setning du her sikter til. Jeg ordla meg nok litt klønete og mente selvfølgelig at dere forholder dere til Muhammed og Baha'u'lláh som sanne profeter og Allah som en sann Gud.

Ellers ser det ikke ut som du har forstått essensen av min kommentar. Har forståelse for at det blir litt mange lag av logiske elementer som må kobles sammen. Vil råde deg til å lese gjennom en gang til . For at du skal forstå mitt poeng, må du forstå hvert avsnitt, før du leser videre. Dette er viktig og kan ikke avvises som en påstand eller bortforklares på andre måter! Håper du klarer å innse det.

Du skrev: "Kan Jesus beskrives som en rent åndelig skikkelse? "

Her er jeg usikker på hva du mener. Hvis du mener Jesu "tilstand", eller hva man skal kalle det, nå, kan vi sikkert være enige. Men dersom du mener at Jesus aldri har gått på jorden som et vanlig menneske, da må nok våre veier skilles. Hvem skulle i så fall sørget for at likkledet(i Torino) fikk det avtrykket vi fortsatt kan se?(det er nærmest bevist at kledet må ha vært omsvøpt Jesus og at avtrykket har oppstått i forbindelse med oppstandelsen!).
Dessuten er det vel svært få mennesker som vil hevde noe slikt. Hvis det skulle vise seg at Jesus ikke var et vanlig menneske, da har Gud mislyktes stort med ham som profet. Er du med på en slik tankegang?

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jesus et helt rent speil

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ellers ser det ikke ut som du har forstått essensen av min kommentar. Har forståelse for at det blir litt mange lag av logiske elementer som må kobles sammen. Vil råde deg til å lese gjennom en gang til

Forstår jeg deg rett, om jeg omskriver dette på følgende  måte:

Baha'u'lláh kan sees som en sann profet, fordi han henviser til at det var Isak som ble ofret. - Men han kan ikke samtidig være sann profet, dersom han aksepterer Koranen som en hellig bok og derved Muhammed som profet. Dette  fordi  Muhammed har kommet med en usannhet i koranen, når han hevder at det var Ishmael Abraham skulle ofre?

---------

Hvis jeg flytter min oppmerksomhet fra det fysiske i denne fremstillingen over til det åndelige innhold i hendelsen, synes det meg faktisk opplagt at Muhammmed måtte omskrive hendelsen for å kunne tale til sitt eget folk - utgått fra Abraham? De er jo etterkommere etter Ishmael?  - Så antagelig har du rett i at Baha'u'lláh skriver Isak, for å koble sin lære utgått av islam sammen med jøder og kristne.

Jeg synes ofte vi blander sammen fysiske hendelser og åndelige sannheter.

---------

Du skriver også: "Her er jeg usikker på hva du mener. Hvis du mener Jesu "tilstand", eller hva man skal kalle det, nå, kan vi sikkert være enige. Men dersom du mener at Jesus aldri har gått på jorden som et vanlig menneske, da må nok våre veier skilles."

Det tror jeg ikke vi trenger. Jeg skrev min setning litt dumt. Baha'u'llláh snakket om å være rene speil, og fremhevet Jesus som nettopp det reneste speilet. -Forklaring:  Jeg nevnte vår fysiske sol som et bilde på Gud, som gir åndelig liv til mennesket skapt i Hans bilde. Slik solen gir fysisk liv til alt liv på jorden.   Solstrålene blir et bilde på den hellige ånd, den er der for alle, nærmere enn vi tror. -  Vi mennesker er "speilene"!  Det fullstendig rene speilet, sender de hellige strålene fra seg uten brytninger. Jo mer skitt vi selv har på speilene våre, jo vanskeligere er det å oppdage at Gud er vår far. - Jesus skrev ikke noe selv, vi vet lite om livet hans i mange år, vi kjenner bare hans modne åndskraft. 

Men det vår tro egentlig handler om, tenker jeg, er at hver og en av oss har fått en oppgave i å rengjøre våre egne speil! Ikke dømme hverandre for det ene eller andre.  - Det er dette som for meg handler om å følge Jesu eksempel. - Profetene gir veiledning i denne oppgaven, selv om de i seg selv er mennesker og ikke guder. - Derfor ser jeg på de ulike religionsordningene på jorden som kapitler i en og samme bok; Guds hellige bok. mvh Mette

Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hvem er forfatteren av Koranen?

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Muhammmed måtte omskrive hendelsen for å kunne tale til sitt eget folk

Husk at alle muslimer tror det er Allah som er forfatteren av Koranen. Hvis Allah måtte forandre på sannheter for å få følgere, da skal man ha stor romslighet i forhold til hva man bør akseptere fra en sann Gud, spør du meg.
Jeg m.fl vil hevde at Allah er en falsk Gud. Dette har også kristne med profetiske gaver hevdet. De har snakket på vegne av Gud som har kalt Allah en falsk Gud, men du får tro hva du vil. Hvis Allah er Gud, da må du, ifølge Koranen, regne med en tur i ilden, før du eventuelt blir reddet ut etter en stund. Jesus frelser ingen, i henhold til den boken. Jeg derimot, tror  ikke på noen fysisk avstraffelse fra Gud fordi vi har misforstått et eller annet.

Når det gjelder dømming, så håper jeg inderlig ikke at du har oppfattet meg som dømmende. Det jeg prøver å bedømme er din tro og ikke deg. Vi tror sikkert alle litt feil. Men at du forholder deg til det reneste "speil"(Jesus) ser jeg som positivt. Hvorfor skulle man forholde seg til "urene" speil?

"Så antagelig har du rett i at Baha'u'lláh skriver Isak, for å koble sin lære utgått av islam sammen med jøder og kristne"
Det er nettopp samme taktikk Koranen/Allah bruker for å koble Islam med alle profetene, når den hevder at alle profetene, inkludert Jesus, var muslimer. Ganske frekt triks vil jeg hevde, da Bibelen er temmelig klar på at holdninger til Jesus som Guds sønn, som man finner i Islam, anses å være i kategorien antikrist. Essensen av Bibelen er nok den rake motsetning til Koranen. Husk at Bibelen er klar i sin tale om falske profeter. Jesus er også temmelig klar i sin tale til de lovfølgerne(fariseerne) om at de har djevelen til far.

Tenker jeg gir meg der, men takk for trosutvekslingen(for bruke et nytt ord).
Kanskje noen andre har synspunkter....

2 liker  
Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg m.fl vil hevde at Allah er en falsk Gud. Dette har også kristne med profetiske gaver hevdet. De har snakket på vegne av Gud som har kalt Allah en falsk Gud, men du får tro hva du vil. Hvis Allah er Gud, da må du, ifølge Koranen, regne med en tur i ilden, før du eventuelt blir reddet ut etter en stund. Jesus frelser ingen, i henhold til den boken. Jeg derimot, tror  ikke på noen fysisk avstraffelse fra Gud fordi vi har misforstått et eller annet

Dette blir dessverre for meningsløst for meg å debattere. Jeg tror jeg takker for praten så langt og går videre med andre gjøremål på denne herlige dagen her jeg bor. Alt godt ønskes deg. Mette

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppstandelsens Gud

Publisert rundt 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Hvilken Gud er det du tror på? 

Det er bare én Gud, svarer jeg

Interessant hva Tor Egil viser til om Isak og Ismael, - nå er jeg kjent med at navn ikke behøver å være noen barriere for forståelsen, bare utfordringer. Døperen Johannes var jo også Elia, og Herodes anså ham visst for å være Jesus. I en ren navneforståelse er det nok sikkert bare betydningene i navnene som har en viss verdi. I Bibelen har Josef og Jesus samme tilnavn, - Justus.

Når det kommer til gudetro, hevder Bibelen at Gud oppstod av gudesammenslåing, Salm.82.6: Jeg har sagt:  «Dere er guder, sønner av Den høyeste  er dere alle.

Eller Gal.4.8: Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder.

Joh.10.34-35: Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov:  Jeg har sagt: Dere er guder’? De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft.

Og ¨så sier Jesus det slik i Tomasev.30: Der det er tre guder, er det guder. Der det er to eller én, er jeg sammen med ham.

Så selv om man i dag har forskjellige guder, vil de med tiden slås sammen til Israels Gud, 5.Mos.8.19: Men om du glemmer  Herren din Gud og følger andre guder, dyrker dem og tilber dem, skal dere gå til grunne. Det er mitt vitnemål til dere i dag. (5.Mos.30: velsignelser og forbannelser - Herren vil samle folket)

Den Gud som gir de døde oppstandelse er Gud for alle mennesker; Mark.12.26-27:

Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.

(De døde - før oppstandelsen: Jesus sa: Jeg er oppstandelsen og livet.)

Kommentar #9

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Johannes = Elia?

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Døperen Johannes var jo også Elia,

Det får jeg ikke til å stemme. Vi kan lese i evangeliet etter Johannes kap 1 vers 19-21 ;
"Døperen vitner
Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»
Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han."

Svarte Johannes usant?
Hvilke vers bruker du da til støtte for din påstand?

Kommentar #10

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Kanskje Johannes ikke visste det?

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Svarte Johannes usant?
Hvilke vers bruker du da til støtte for din påstand?

Hva med den her teksten?

Matt. 11:  7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?  8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.  9
Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet!
10 Det er om ham det står skrevet:
           Se, jeg sender min budbærer  foran deg,
           han skal rydde veien  for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12
Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg.
13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14
Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.
15 Den som har ører, hør!
    16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:
         
    17
‘Vi spilte på fløyte  for dere,
          men dere ville ikke danse.
          Vi sang klagesanger,
          men dere ville ikke sørge.’
18
For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’
19 Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»

1 liker  
Kommentar #11

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Han er den Elia som skulle komme.

Men i evangeliet etter Lukas står det om Johannes i kap 1 vers 17:
"Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft  som Elia,"

Han er altså ikke Elia, men "arbeider" i samme ånd og kraft. Han har også en rekke likhetstrekk for øvrig med Elia.
Mer å lese om temaet her: http://www.bibelstudie.org/114296807

Kommentar #12

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.

Men i evangeliet etter Lukas står det om Johannes i kap 1 vers 17:
"Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft  som Elia,"

Han er altså ikke Elia, men "arbeider" i samme ånd og kraft. Han har også en rekke likhetstrekk for øvrig med Elia.
Mer å lese om temaet her: http://www.bibelstudie.org/114296807

Det er ikke så viktig for meg. Skulle bare vise deg hvor Jesus sier Johannes er Elia i bibelen. 

Ikke så interessert i emnet, men det er kanskje Kristensen?

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fin henvisning

Publisert rundt 4 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke så viktig for meg. Skulle bare vise deg hvor Jesus sier Johannes er Elia i bibelen. 

Ikke så interessert i emnet, men det er kanskje Kristensen?

Takk for henvisningen! Det var Matt.11.13-14 jeg tenkte på, det er nok en bekreftelse. Jeg er heller ikke interessert i å bestride Guds ord, og man kan heller ikke vite om oversettelsene er korrekte nok.

Når Tor Egil viser til at Johannes skal gå i forveien med samme ånd og kraft som Elia, så betyr det ikke at han ikke er Elia. Det betyr bare at intet er nytt under solen, det som har skjedd vil gjenta seg på nytt, slik Forkynneren med flere profeterer det. Slik sett har Elia både kommet, og den som skal komme, men Bibelen er litt lur i disse hemmelighetene, akkurat som at skriften (i Heb.4) forteller om en ny skapelse:

Guds  gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. 4
For et sted har han sagt om den sjuende dagen:  Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger.
5 Men her sier han:  Aldri skal de komme inn til min hvile!
6 Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. 7 Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:
           I dag, om dere hører  hans røst,
           så gjør ikke hjertene harde. 

8 For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag.
9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk.

Johannes befinner seg for øvrig på øya Patmos på Herrens dag (refr.2.Tess.2.2f.) da han mottar DHÅ ved den basun som nevnes en rekke steder, som i 1.Kor.15.52 (siste basun), beskrevet som den 7.basun i Åp.10.5-7, og i Åp.1.9-10 bare nevnt som en mektig basun (røst = Joh.5.28... for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst) Denne basunen er likestilt med Martas viten om oppstandelsen på den ytterste/ siste dag.

Altså umulig å kunne forhandle om navneendringer her - Matteus er jo også beskrevet som tolleren Levi (Luk.5.27 - Note: Levi: kalles i Matt 9,9 for Matteus.)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere