Solveig Jørgensborg Egebakke

1

På tide at Frelsesarmeen kommer ut av skapet

Jeg mener at FA seiler under falskt flagg. Ved å lese på det som står på hjemmesiden til FA, er det nærliggende å oppfatte FA som en evangelisk kristen kirke på å lik linje med andre kristne evangeliske kirker. Det er den ikke

Publisert: 8. apr 2017

 

Før jeg ble medlem i FA gikk jeg på kurs for å lære hva Frelsesarmeen lærte og hva de sto for.

I etterkant forstår jeg at jeg har blitt lurt, i beste fall feilnformert. Det er dessverre ikke bare jeg som har opplevd dette. For mindre en ukes iden snakket jeg med et medlem. Vedkommende hadde vært medlem i et år og hadde først etter et år forstått at FA verken praktiserte dåp eller nattverd.

På hjemmesiden til FA kan en lese følgende:

«Felleskristne bekjennelse

I likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, baserer også Frelsesarmeens teologi seg på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. De apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsene har videre blitt supplert av elleve læresetninger som uttrykker Frelsesarmeens perspektiv på disse bekjennelsene.»

Saken er den at De Elleve Læresetninger ikke står alene. Hver læresetning følges av lange forklaringer, utdypelse og fortolkninger. Etter min vurdering stemmer ikke alltid disse forklaringer, utdypelse og fortolkninger med Bibelens lære, og heller ikke med læren som er felles for verdens store kristne kirkesamfunn.

Det synes merkelig at FA baserer sin teologi på blant annet den nikenske trosbekjennelsene. Sannheten er at FA bare baserer sin teologi å deler av denne bekjennelsen. FA bekjenner ikke em dåp til syndenes forlatelse, de benekter og avviser dåp.FA sammenligner  seg med verdens store kristne kirkesamfunn. En kommer nærmere sannheten ved å vise til at FA er ulik alle andre store kristne kirkesamfunn. Ulikheten består blant annet i at FA avvise å døpe og forrette nattverdPå hjemmesiden til FA kan en videre lese følgende:Det er særlig to særpreg ved Frelsesarmeens teologi. Det ene er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. Det andre er vektleggingen av at med ens individuelle skaperplan og Jesus som forbilde; kalt helliggjørelse.»

FA mener deres teologi har to særpreg. Det ene særpreget er vektleggelsen av at frelsen ikke er avhengig av ytre handlinger. En kommer nærmere sannheten ved å si er at ingen kristne kirkesamfunn mener at frelsen er avhengig av ytre handlinger.

Den andre særpreget  FA mener å besitte er helliggjørelse. Også her kommer en nærmere sannheten ved å vise til at helliggjørelse er felles for all kristen teologi. Metodistkirken, et av verdens største kirkesamfunn med ca. 90 millioner medlemmer, sier blant annet: «Det er viktig å si at helliggjørelse aldri er et resultat av våre egne anstrengelser eller forsøk på å behage Gud, men alltid et resultat av Guds nåde.

DET SOM VIRKELIG SÆRPREGER FA er at de ikke adlyde Jesu misjonsbefaling. Ddet siste Jesus sa før han for hjem til sin Far : «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Vider adlyder ikke FA Jesu befaling om å holde nattverd. Læren om De Tre Søyler er også et særtrekk, samt vektlegging på rangordningen og autoritær ledelse med fravær av valg.

Frelsesarmeen har selvsagt rett til å utforme sin egen troslære. Det må selvsagt respekteres.

Like selvfølgelig må det være at de offentlig og i klartekst forklarer hva de står for og hva de lærer.

For, det vel ikke slik at FA lever i sin egen boble og er kunnskapsløse når det gjelder Bibelkunnskap og hva de store anerkjente kirkesamfunn står for???

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Falskt flagg"?

Publisert over 4 år siden
Solveig Jørgensborg Egebakke. Gå til den siterte teksten.

Før jeg ble medlem i FA gikk jeg på kurs for å lære hva Frelsesarmeen lærte og hva de sto for.

I etterkant forstår jeg at jeg har blitt lurt, i beste fall feilnformert. Det er dessverre ikke bare jeg som har opplevd dette. For mindre en ukes iden snakket jeg med et medlem. Vedkommende hadde vært medlem i et år og hadde først etter et år forstått at FA verken praktiserte dåp eller nattverd.

Jeg skjønner at du ikke kan ha satt deg særlig godt inn i Frelsesarméens historie, for det burde jo være en kjent sak at sakramentene aldri har hatt noen plass der - og dette går jo også klart fram av Frelsesarméens troslære.  En viktig årsak til dette er å finne i William Booths fokus på å nå fram til mennesker som befant seg utenfor "det gode selskap", og som kunne oppleve sakramentene som fremmedgjørende seremonier.  En annen årsak var det Booth oppfattet som bitter krangel mellom de ulike kirkesamfunnene om sakramentenes form og innhold, som han mente tok oppmerksomheten bort fra det sentrale i evangeliet. 

 Jeg siterer fra Salvasjonisten og sakramentene av William Metcalf (Salvata Kristelige Forlag 1976, s. 36):  

Men det ligger også andre årsaker til grunn for at William Booth tok denne avgjørelsen. For det første mente han at kirkesamfunnene hadde brakt skam over kirken ved sine bitre feider om sakramentene, spesielt gjaldt dette nattverden. Det sted der en skulle finne den fullkomne kjærlighet, var blitt et sted der en fant bitre uoverensstemmelser. Hvordan skulle en kunne vente at en ikke-kristen skulle bli med i et samfunn som hadde en slik handling som det sentrale i sin gudsdyrkelse?

Mange kristne vil selvsagt være uenige med Booth og Frelsesarméen i denne vurderingen, men at du føler det lurt, synes jeg det er vanskelig å forstå.

---

Mvh Oddbjørn Johannessen, eks-soldat

5 liker  
Kommentar #2

Solveig Jørgensborg Egebakke

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Oddbjørn Johannessen 

Takk for din kommentar. 

 Du kan ha rett i at jeg muligens ikke har satt meg inn godt nok inn i FAs historie.

Da Den Evangelisk Lutherske Frikirke på mitt hjemsted ble nedlagt, søkte jeg etter ny menighet. Valget falt på FA. Som nevnt gikk jeg på et FA kurs i regi FA for lære hva FA sto for. Jeg fikk blant annet utlevert en perm med flere hefter og skriv. Kurset gikk over flere kvelder. Etter avsluttet kurs  trodde jeg at vi hadde fått den nødvendige informasjon.

 Vi fikk IKKE vite at FA verken praktiserte dåp eller nattverd. Vi fikk vite at FA praktiserte barnevelsignelse og gikk derfor ut fra som en selvfølge at FA praktiserte voksendåp, slik som pinsevennene.

 Jeg har nå, etter mange år som medlem, satt meg MEGEt grundig inn i Frelsesarmeens HÅNDBOK I TROSLÆRE som kom ut i 2010 og som ble oversatt til norsk av Jostein Nielsen. i 2013.   

Ut fra mitt ståsted er det trist lesing. 

Mitt anliggende er at når FA på sine hjemmesider  presenterer seg som  en kirkesamfunn på lik linje med andre kirkesamfunn, så er det feil.  Det er  derfor jeg  føler at  FA seiler under falsk flagg.  

 Der er beklagelig at jeg ikke maktet å få dette tydelig  fram

 

1 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Litt mer om Frelsesarmeens lære

Publisert over 4 år siden
Solveig Jørgensborg Egebakke. Gå til den siterte teksten.

 Vi fikk IKKE vite at FA verken praktiserte dåp eller nattverd. Vi fikk vite at FA praktiserte barnevelsignelse og gikk derfor ut fra som en selvfølge at FA praktiserte voksendåp, slik som pinsevennene.

 Jeg har nå, etter mange år som medlem, satt meg MEGEt grundig inn i Frelsesarmeens HÅNDBOK I TROSLÆRE som kom ut i 2010 og som ble oversatt til norsk av Jostein Nielsen. i 2013.   

Ut fra mitt ståsted er det trist lesing. 

Mitt anliggende er at når FA på sine hjemmesider  presenterer seg som  en kirkesamfunn på lik linje med andre kirkesamfunn, så er det feil.  Det er  derfor jeg  føler at  FA seiler under falsk flagg.  

 Der er beklagelig at jeg ikke maktet å få dette tydelig  fram

Nå er det for så vidt ikke noe stort poeng for meg å "korrigere" din forståelse, siden jeg ikke er aktiv i noen kristen sammenheng lenger.  Jeg oppfattet imidlertid din kritikk av Frelsesarmeens lære som såpass misforstått at jeg rett og slett av "folkeopplysnings"-hensyn kjente et behov for å kommentere.  Og siden jeg er i gang, kommer det her litt mer.

Frelsesarmeens troslære/teologi ligger svært nær den Metodistkirken står for, noe som ikke er underlig, siden William Booth i utgangspunktet var metodist.  Hans brudd med Metodistkirken gikk egentlig ikke på teologi, men skyldtes et ønske om friere rammer for det aktive arbeidet (evangelisering og diakoni). Hans primære misjonsmark var de fattige og utstøtte på Londons østkant.

Kanskje skyldes noen av dine negative reaksjoner at du - slik jeg forstår det - har luthersk bakgrunn? Det er jo en betydelig forskjell på luthersk og metodistisk sakramentlære - og dessuten noe ulik forståelse av begrepet "helliggjørelse".

Frelsesarmeen har (i likhet med kvekerne) et såkalt "spiritualistisk" sakramentsyn. Det vil i praksis si at det er den indre forvandlingen hos de troende som er det viktige, og at en ytre symbolikk i form av dåp og nattverd dermed anses som overflødig.  Avstanden mellom et slikt syn og metodistenes (og langt på vei også pinsevenners og andre ikke-lutherske protestanters) syn på dåp og nattverd - som først og fremst symbolske handlinger - er ikke så stor.

2 liker  
Kommentar #4

Solveig Jørgensborg Egebakke

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 4 år siden

 Jeg har luthersk bagrunn, ja, men ikke et luthersk dåpssyn. 

Dessuten deler jeg  Ole Hallesbys  syn ang helliggjørelse. Tilfeldigvis vet jeg også hva som i dag skiller Metodismens og FAs lære om helliggjørelse. Videre mener jeg å vite at  alle kristne kirker ( med unntak av kvekerne , muligens)  legger vinn på helliggjørelse. Det tales om å  voksne i nåde og kjennskap til Gud. Når en lever nær Jesus og lar seg lede av Guds levende ord, bli en pregnet av Gus kjærlighet. Dette er også helliggjørelse.
Videre vet jeg hva  metodistnene i legger dåp og nattverd. 

MEN, det er leit å høre at du i dag ikke er aktiv i noen kristen sammenheng. Du har mye kunnskap ,og du  har vært soldat i FA og  døpt i en pinsemenighet. Vi kristne trenger hverandre Å finne en  menighet en trives i , er noe mange sliter med.  Selv er jeg med i ei liten bibelgruppe. Det kan anbefales. 

 Ønsker deg alt godt


1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Trossamfunn?

Publisert over 4 år siden

Jeg har aldri tenkt på F A som trossamfunn.  Heller som en kristen hjelpeorganisasjon med stor vekt på de fattigste blandt oss, gjerne i store byer. Arme-begrepet med egne uniformer er for å synliggjøre disse Guds barmhjertige for alle som treffer på dem. Menighet er de ikke. Men hva er menighet i dag? De fleste trossamfunn har sine spesialiteter som i noen grad blir avsporinger. Kan vi som kristne droppe alle disse navnene og båsene (metode, dåp, pinse, misjons, luthersk, advent o.s.v.) og bare være kristne venner i bygda, boligfeltet, bydelen etc - da hadde veldig mye vært vunnet. Da kunne vi kuttet ut en mengde ansatte og hatt fellesskap i hjemmene.

1 liker  
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Trossamfunn - og bevegelse

Publisert over 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri tenkt på F A som trossamfunn.

"Frelsesarmeen er både en organisasjon og et trossamfunn, og noen medlemmer har uniform - andre ikke".

http://www.frelsesarmeen.no/no/om_oss/medlemskap_og_rang/Medlemskap+i+Frelsesarmeen.b7C_wRfMZh.ips#content

Frelsesarmeen har vært eget trossamfunn i Norge siden 2005.

1 liker  
Kommentar #7

Solveig Jørgensborg Egebakke

1 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Daniel Krussand, som Oddbjørn skriver ble FA registrert som trossamfunn i 2005. Et feilgrep mener jeg, et merkelig trossamfunn.  Et trossamfunn der alle kan bli medlemmer uansett tro eller mangel på tro. Fordelen er at FA som  trossamfunn  får statsstøtte pr medlem.  Før het det korps, må heter det menighet. Gudstjeneste og søndagskole hver søndag, speidergrupper, babysang, barnegrupper, samlinger  foreldre, basarer på lørdager og pengeinnsamlinger  både her og der. Hva alle pengene brukes ŧil får et vanlig medlem ikke vite. Jeg vet at  FA på mitt hjemsted har flere millioner på bok. Millioner som skal brukes til å  totalrenovere og utvide  nåværende FA lokale. 

 Helt enig med deg når du skriver :  Kan vi som kristne droppe alle disse navnene og båsene (metode, dåp, pinse, misjons, luthersk, advent o.s.v.) og bare være kristne venner i bygda, boligfeltet, bydelen etc - da hadde veldig mye vært vunnet. Da kunne vi kuttet ut en mengde ansatte og hatt fellesskap i hjemmene.  


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere