Halvor Moxnes

26

Et nytt syn på likekjønnet ekteskap

Publisert: 20. okt 2015

Anfin Skaaheim har rett (Vårt Land 15.10)  i at et stort flertall av høringsinstansene til den nye ekteskapsloven avviste den. Men min gjennomgang av utredningsarbeidet fra 1995 (Vårt Land 8.10) er relevant fordi begrunnelsene for homofilt samliv la basis for anerkjennelse av ekteskap da det ble en mulighet i 2009.  Flertallet i Lærenemda, som Skaaheim sier, så det «som viktig å framheve at ekteskapet mellom kvinne og mann er uttrykk for en ordning i skaperverket som gir seg av kjønnsdifferensieringen». Men den ene halvparten av medlemmene gav uttrykk for at ekteskap og partnerskap var  likestilt mht etiske krav :

«Ekteskapet mellom mann og kvinne og partnerskap mellom homofile står overfor de samme normer i sin livsførsel. Når disse nemndmedlemmene åpner for å anerkjenne homofilt samliv, vil de hevde at de fastholder de normene som gjelder i samliv, og som blant annet inkluderer trofasthet, kjærlighet, gjensidig forpliktelse, oppofrelse og omsorg i sårbarhet.»

Det er denne likestillingen av moralske normer for samliv mellom ulike- og likekjønnede par som har vunnet fram som argument for likekjønnede ekteskap, slik det kom til uttrykk  hos Samlivutvalgets flertall. At «skaperordningen» gav en eksklusiv begrunnelse for ekteskap mellom mann og kvinne, som mindretallet hevdet, er derimot et argument som ikke lenger har samme overbevisningskraft. 

Skaaheim har rett i at tidligere avvisninger av ekteskapsloven ikke er fulgt opp av Samlivsutvalget. Men det betyr ikke at utvalget har gjort en feil, eller at det er et svakt grunnlag for forslaget om vigselsliturgi for likekjønnede. Han fortier at Bispemøtet med et flertall på 8 mot 4 sluttet seg til flertallet i Samlivsutvalget. Disse biskopene  legger avgjørende vekt på  felles verdier i ekteskap mellom ulike- og likekjønnede par : «også det bibelske materialet vektlegger en dimensjon ved ekteskapet som åpner for homofiles ønske om å leve i et kjærlighetsforhold  preget av verdier som tillit, troskap og samhold livet ut, og som vi idag fremdeles må legge vekt på i ekteskapsforståelsen». Derfor trekker de den konklusjon at «Når to mennesker ønsker å dele livet med hverandre med utgangspunkt i gjensidig kjærlighet, er det grunnleggende sett ikke forskjell på homofil eller heterofil kjærlighet, selv om det er forskjell på homofil og heterofil seksualitet.»

Skaaheim gir inntrykk av at det er skjedd en feil i Samlivsutvalget, som kan rettes opp igjen bare en går tilbake til de «gamle» standpunktene. Men  jeg tror han overser at i denne saken er det svært mange mennesker i kirken, også teologer, prester og biskoper, som har forandret mening. 

Det er gjort studier av endringsprosesser i holdningene til homofilt samliv blant prester og kirkeledere, bl.a. av Paul Leer-Salvesen, Moderne prester (2005), og Kristine Nordahl, «Fra avvisning til aksept»( Masteroppgave ved Teologisk Fakultet, UiO, 2011). En faktor i endringen var  etisk og teologisk refleksjon, der historisk lesning av Bibelen var viktig. En annen var møter med homofile, som skapte en ny virkelighetsforståelse av likhetene mellom heterofile og homofile. I disse endringsprosessene var det ulike faser. Det var  blant annet en «tilpasningsfase» der positive  holdninger ble holdt skjult,  dels for å unngå konflikter.

Det virker som flere prester og kirkeledere nå har nådd den siste fasen,  «offentliggjøringsfasen», der de gir uttrykk for hva de ser som sentralt i det bibelske budskap om samliv, og åpent gir  støtte til lik rett til vigsel  for likekjønnede par.

Først publisert i Vårt Land 20.10.2015

LES OGSÅ: Hvilken kirke ble valgt av Anfinn Skaaheim

LES OGSÅ: En uheldig kirkevalgkampanje av Anfinn Skaaheim

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Så er det da et nytt kirkesamfunn

Publisert rundt 6 år siden
Halvor Moxnes. Gå til den siterte teksten.
Det virker som flere prester og kirkeledere nå har nådd den siste fasen, «offentliggjøringsfasen», der de gir uttrykk for hva de ser som sentralt i det bibelske budskap om samliv, og åpent gir støtte til lik rett til vigsel for likekjønnede par.

En ny teologi som kaster det gamle skinnet av seg fordi det blir for trangt, slik slanger gjør for å kunne vokse og utvikle seg.

Det er greit å vite, realt å spille med åpne kort. Da vet folk hva de har å forholde seg til.

Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Moxnes´ evangelium

Publisert rundt 6 år siden

I visse saker er Guds ord i NT helt klare. Og har vært det i snart 2 000 år. Hvilket alle kirkesamfunn har vært enige om. Og Kristi kirke vil fortsette å være det. Den Hellige Ånd har vært enig med seg selv hele veien; uansett hvilken retning folkestemninger har utviklet seg. Kristus justerer ikke Guds ord og evangeliet ad hoc; dvs etter hva som anses som sosialt og politisk korrekt i tiden for å nå flest mulig. Men etter Guds vilje som ikke er gjenstand for tvil eller manipulering. Sannheten avgjøres naturlig nok ikke ved flertallsvedtak. Altså har mange, i likhet med Moxnes, i dag satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering:

"Vi vælger så rart demokratisk
en Gud der er, som vi vil.
Så gør det jo ikke så meget,
om han er den Gud, der er til."

Piet Hein.

Gud er den Han er. Han overser nok at i denne saken er det svært mange mennesker i kirken, også teologer, prester og biskoper, som har forandret mening.

Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Moxnes blander

Publisert rundt 6 år siden

noe også samlivsutvalget synes å gjøre, aksept av samliv mellom likekjønnede med aksept av likekjønnet ekteskap. Heldigvis er det få som fortsatt fordømmer likekjønnet samliv. Dette gjelder også forholdet til kirkelige stillinger m.v. Da er det også naturlig, slik Moxnes siterer fra Lærenemnde, at det gjelder samme etiske krav til likekjønnede par som til heterofile når det gjelder trofasthet, omsorg, økonomi osv. Men dette betyr ikke at en automatisk må godta likekjønnet ekteskap, fordi ekteskap ikke kun involverer parforholdet, men først og fremst dreier seg om reproduksjon. Og siden likekjønnede par ikke kan frambringe avkom sammen, er det ikke gitt at et slikt samliv bør kalles ekteskap. Det er her Skaaheims innvending kommer inn, og han har åpenbart et poeng.

Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ordet alene.

Publisert nesten 6 år siden
Det er lenge siden Kirken forlot troen på Guds Ord som retningslinje for en kristens liv. De som vil følge Jesus som Frelser og Herre må forlate Kirken. Dnk. er ikke lenger "innenfor" menigheten.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere