Svein Ole Hansen

101

Om profeten Muhammed

Profeten Muhammed var selvsagt ingen kriger i ordets rendyrkede og aggressive betydning

Publisert: 30. jan 2015

Også dette innlegget skrev jeg opprinnelig som en kommentar til noe jeg leste for noen dager siden her på Verdidebatt - om profeten Muhammed. Underforstått fremstod det for meg som at det jeg leste var publisert med hensikt å sammenligne (som tilnærming?) «krigeren» Muhammed med «Guds sønn» Jesus. Men den anklagede Jesus og hans vitne Muhammed inngår begge i en helt annen enhetlig og guddommelig opphøyd sak. Denne saken kan selvsagt ikke splittes opp og adskilles av villfarende troende. Dette er allerede blitt oppklart for alle som ønsker å søke oppklaringen på denne dommens dag. Ettersom min kommentar ikke ble publisert til nevnte innhold, har kommentaren nå blitt hentet frem igjen, og er blitt forvandlet til et innlegg.

Profeten Muhammed var selvsagt ingen kriger i ordets rendyrkede og aggressive betydning. Han var involvert i forsvarskriger når samfunnet av muslimer ble angrepet etter at den økende oppslutningen om Muhammeds åpenbaring forrykket maktbalansen i klan og stammesamfunnene i sentrale områder på Den arabiske halvøy i det sjuende århundre. Men disse forsvarskrigene gjorde ikke profeten Muhammed til noen renskåret kriger av den grunn. Forsvarskrigene han deltok i er ikke noe spesielt å vektlegge fremfor hans betydning som Guds sendebud etter Jesus - og sågar innvarslet av Jesus.

Det er helt urimelig å ta avstand fra profeten Muhammed på bakgrunn av profetens involveringer i nevnte forsvarskriger. Spesielt om disse forsvarskrigene blir trukket frem for å vektlegge en skilnad med Jesu liv og virke.

Jesu disipler, og ellers tilsluttende grupperinger av venner og troende som følge av Jesu undervisning og fremadrettede glade budskap, utgjorde ingen spesiell makttrussel for romerske myndigheter mens Jesus levde. Tiden fra Jesu dåp (av døperen Johannes) og til hans død på korset var også veldig kort.

De kulturelle forskjellene og samfunnsrelaterte betingelsene var betydelige i tiden for de to profetenes komme, Spesielt mht muslimenes raskt voksende samfunn som utgjorde en stadig økende makttrussel for den avgudsorienterte og ledende klanen i området mens Muhammed levde. Etter Jesu tid på jorden havnet også kristne samfunn i forsvarskriger (for ikke å nevne angrepskriger) når betydelige kristne verdier og/eller samfunn ble truet.

Martyrer i tiden nært opp til profetenes åpenbaringer finnes det selvsagt blant kristne, men også i et betydelig antall blant muslimene.

Nevn for meg hvilke vestlige land - fundert på et kristent verdigrunnlag - som har utmerket seg i krig med å vende det andre kinnet til? Og ville profeten Muhammed blitt mer verdsatt av kristne i vesten om profeten bare hadde vært ettergivende for datidens avgudsdyrkere og innlemmet avgudsdyrkingen i islam på en fredelig måte?

Nei, tiden er nå for den sanne søker for å finne oppfyllelsen av tidligere hellige skrifter og at profeten Muhammed ikke gikk utover sitt mandat gitt av Gud.

Den som angriper profeten Muhammed, Koranen eller det islam han åpenbarte til troendes søken og opphøyelse, angriper også Gud ved hans sendebud Jesus. Han som ga apostelen Johannes å åpenbare også om profeten Muhammeds mandat. I det minste bør troende i rettferdighetens navn prøve å forstå at det kan være et betydelig skille mellom islam i opprinnelig åpenbart utgave og islam tilkjennegitt av mange muslimer i dag. Det siste kan være så fjernt fra opphavet at det bare er i villfarne og hatefulle utbasuneringer noe slikt vektlegges som islam i sin opprinnelige utgave.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #51

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Gjennomgang

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Mener du at DHÅ kom i menneskeskikkelser som muhammed f.eks ? Hvilken ånd var det disiplene fikk på pinsedagen ? Svar gjerne konkret.

Du bør lese godt gjennom bibelteksten jeg trakk frem, Johannes 16:12-15:

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Jesus sier: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Dette er det et menneske av kjøtt og blod som sier. Om vi nå kan være enig om at da ordene ble tilgjengelig for menneskelige ører – slik som ordene er gjengitt i Bibelen – kom de fra et menneskelig stemmebånd, som altså tilhører en person gjort kjent for oss som Jesus.

Ok! Da kan vi kanskje fortsette. Hva sier så Jesus videre: «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.»

På samme vis som Jesus (bestående av kjøtt og blod som et menneske i det han sier så mye de kan bære på det tidspunktet), så vil det i fortsettelsen også være et menneske, med tittelen Jesus ga - sannhetens Ånd - av kjøtt og blod som veileder «dere til hele sannheten». Jesus kjønnsbestemte jo til og med dette menneske som skulle komme og inneha tittelen sannhetens Ånd. Mener du at Den hellige ånd er hankjønn. I så fall, hvilken betydning mener du denne kjønnsbestemmelsen har for Den hellige ånds virke?

«For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, ...». Og dette refererer til statusen som vitne for det Jesus sa, underforstått i tiden mens Jesus gikk på jorden, men dette refererer også til profetene før Jesus.

«...,og gjøre kjent for dere det som skal komme.» Dette refererer seg til det Jesus uttrykte som: men dere kan ikke bære det nå.

«Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» Igjen peker dette innholdet til vitnefunksjonen.

«Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» Her gjør Jesus det tydelig og klart at han er ikke opphavet til ordene han åpenbarte, men at ordene var hans fordi han har del i det som er Faderens slik Faderen har del i det Jesus åpenbarte.

Jeg håper denne unødvendig tydelige gjennomgangen kan være til noe hjelp for deg, Holt.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
: «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.»

Det er jo en tolkning dere gjør, men er ikke Sannheten.  Men, dere mener selv dere er  - eller blir Gud.  Hvordan står det seg i forhold til syndefallet? 

Dere har også en annen forståelse av Adam.  En tolkning jeg heller ikke kan se står i forhold til Sannheten.

Og i tillegg: Tror dere på en treenig Gud?  Dere er jo selv Gud?

Hva er frelse for dere - da dere selv er Gud?

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bake brød med surdeig? Det er natt uten uten syn.

Publisert over 7 år siden

Hva har Muhammed med de usyrede brøds høytid å gjøre? Landløftet?

2.Mos.13.4:  I dag drar dere ut, i måneden abib.
Med ed lovet Herren fedrene dine å gi deg et land som flyter av melk og honning. Når så Herren fører deg inn i landet til kanaaneerne og hetittene, amorittene, hevittene og jebusittene, da skal du i denne måneden feire denne høytiden slik:
I sju dager skal du spise usyret brød, og den sjuende dagen skal det være høytid for Herren. Alle de sju dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg, i hele landet må det ikke finnes noen surdeig.

Det er kontraster mellom Muammed og Jesus:

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder

Hva er profeten Muhammeds oppdrag for folket sitt?

Mik.3.5: Så sier Herren om de profetene som fører folket mitt vill, som roper «fred» bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full: Derfor skal det bli natt for dere – uten syn, og mørke – uten spådom. Solen skal gå ned for profetene og dagen formørkes omkring dem.
Da skal seerne bli til skamme og spåmennene til spott. Alle skal de skjule skjegget for det kommer ikke svar fra Gud.
Fil.3.18: For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen/buken deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.
 

Kommentar #54

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Fil.3.18: For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen/buken deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske.

Interessant Kjell.

Kan jo ta med vers 20 også.

 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, det gjorde du...

Publisert over 7 år siden

Bjørn Erik Fjerdingen:

Kan jo ta med vers 20 også

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus
________________________________________________________________

Hva da med Ef.2.11-13?:

Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd.Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.

Man kan aldri vite hva som dukker opp fra mørket... (1.Pet.2.6-9)
Men det er snakk om bare en eneste ætt. (Gal.3.15-16)

Kommentar #56

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Om Gud og treenighet

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Og i tillegg: Tror dere på en treenig Gud? Dere er jo selv Gud?Jeg vet ikke hvor du har denne forståelsen din fra, at bahaier tror de selv er guder? -Er det ikke noe om at kristne ikke bør komme med falske vitnesbyrd om sin neste også?

For at du selv kan orientere deg om "Guds profeter" i henhold til bahai, og den opphøyethet bahaier tilllegger Guds vesen (punkt XX i linken), gir jeg deg heller denne linken til selvstudium. - Er redd mine egne ord ikke strekker til overfor vranglære.

Av iranske bahaier har jeg ofte hørt "Treenigheten" beskrevet med et bilde av solen. Solen som sender sine stråler på den fysiske jord for å gi liv til all vekst her på jorden, er sammenlignet med Gud som den åndelige livgiver til menneskene. Solstrålene blir da å sammenligne med "den hellige ånd". De største profetene er å betrakte som de mest rene speil iblant oss, som evner å reflektere disse strålene til menneskene med "Ord". 

Profetenes lære handler i stor grad om hva du selv kan gjøre for "å pusse speilet" ditt, slik at du selv kan bli mottakelig og åpne deg for visdommen i tekstene. 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #57

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
-Er det ikke noe om at kristne ikke bør komme med falske vitnesbyrd om sin neste også?

Jeg beklager - det var ikke meningen.  Unnskyld.

Jeg uttalte meg nok om noe jeg ikke har greie på og forvekslet bahai og kabala.  Jeg leste noen tidligere kommentarer Svein Nyborg har skrevet på VD - og gjorde en gedigen feilslutning - da jeg i farten tok det han skrev for gjeldende bahai.  Beklager.

Kommentaren min burde og skulle vært formet som et spørsmål - men jeg ser jeg greide å skrive det som en påstand.

Mvh

Bjørn Erik

Kommentar #58

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg beklager - det var ikke meningen. Unnskyld.

Hyggelig at du fikk oppklart dette. - Jeg tenker litt på det vi lærte om andre religioner på skolen i mine barneår. - Da lærte vi om alt det merkelige og rare mennesker under andre "himmelstrøk" trodde på. - Vi fikk det jo for oss at de var noen skikkelige skrullinger som kunne tro på noe slik? Og vi innså ikke så lett, at de var mennesker av akkurat samme slag som oss ;-) - Slik er det antagelig ofte enda med andre menneskers troslære som vi ikke selv har fått "under huden"? 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #59

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja nemlig

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ok! Da kan vi kanskje fortsette. Hva sier så Jesus videre: «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» På samme vis som Jesus (bestående av kjøtt og blod som et menneske i det han sier så mye de kan bære på det tidspunktet), så vil det i fortsettelsen også være et menneske, med tittelen Jesus ga - sannhetens Ånd - av kjøtt og blod som veileder «dere til hele sannheten». Jesus kjønnsbestemte jo til og med dette menneske som skulle komme og inneha tittelen sannhetens Ånd. Mener du at Den hellige ånd er hankjønn. I så fall, hvilken betydning mener du denne kjønnsbestemmelsen har for Den hellige ånds virke? «For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, ...». Og dette refererer til statusen som vitne for det Jesus sa, underforstått i tiden mens Jesus gikk på jorden, men dette refererer også til profetene før Jesus. «...,og gjøre kjent for dere det som skal komme.» Dette refererer seg til det Jesus uttrykte som: men dere kan ikke bære det nå. «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» Igjen peker dette innholdet til vitnefunksjonen. «Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» Her gjør Jesus det tydelig og klart at han er ikke opphavet til ordene han åpenbarte, men at ordene var hans fordi han har del i det som er Faderens slik Faderen har del i det Jesus åpenbarte. Jeg håper denne unødvendig tydelige gjennomgangen kan være til noe hjelp for deg, Holt.

Sannhetens ånd ja...Den Hellige Ånd,som skulle overbevise i det indre menneske om åndelige hemmeligheter som den menneskelig hjerne ikke kan begripe.Derfor kunne disiplene BEGRIPE ETTER pinsedagen ting de ikke fattet med sin forstand FØR Den Hellige Ånds komme på pinsedagen.

Jeg kan ikke fatte at du kaller det unødvendig å forklare hva du sjøl tror på.  !?

Muhammed var ingen ånd..og i høy grad ingen hellig ånd... 

Kommentar #60

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Hvem er Muhammed?

Publisert nesten 7 år siden

Muslimer sier han er bedre enn engler og tror at de vet det gjennom troverdige kilder

anti muslimer sier han var ond , og igjen at de vet det gjennom tro verdige kilder

Og det finnes også gruppen (de fleste) som er ikke-muslimer men ikke anti-muslimer, det dreier seg om mennesker som liker å tro kun på fakta

Noen av dem (kjente personer) kom frem til at han var et godt menneske som denne video viser:

https://www.youtube.com/watch?v=MuXYjobc-Vo

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere