Kjell Bjørn Veland

67

Kampen om Israel

Publisert: 29. des 2014

 

Her drar de fram gang etter gang at det er på grunn av de er okkuperte dette skjer at disse folkene blir aggressive, vi hørte ikke så mye om at de var aggressive når Jordan okkuperte dem fra 1948 til 1967.

Men så lenge der ikke er noe land og folk som har vært i besittelse av dette området som vi diskutere her så kan det umulig være en ulovlig okkupasjon.

Etter at jødene gikk seirende ut av 6 dages krigen så beholdt de de stedene som var utsatt for nye angrep fra sine fiender og som var vanskelig å forsvare seg mot.

Vi ser også med hvilke krefter som ligge til grunn i de andre land rundt Israel slik som Syria og Irak der denne såkalte religion som er islam og dere gud er Allah råder grunnen og ikke bare de land men mange land som har denne religion lider mye.

(Moderator2 har fjernet flere linjer som er i strid med Verdidebatts rettningslinjer. Overskriften er forandret av samme grunn. Resten av innlegget får stå)

Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kan gjerne også presisere at Allah ikke er den kristne treenige Gud.

Nei, muslimene har også lånt sin allaah fra den gamle jødiske krigsguden yahwe, og ikke fra kristendommen nei.. Anser egentlig islam som en arabisk etterligning av kristendom... Mye er lånt fra gammel testamentet og mye er funnet på av muhammed og skribentene, som etter sigende skrev ned koranen etter muhammeds død etter hva, igjen etter sigende, var skrevet ned på horn biter, skinnfiller og annet...

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Rent objektivt og nøytralt sett, ja!

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Nei, muslimene har også lånt sin allaah fra den gamle jødiske krigsguden yahwe, og ikke fra kristendommen nei..

Men når man er blendet av denne "ånden", så blir kanskje blikket litt slørete.

Det sies jo at hvis man ber den berømte "visjon-norge bønnen", skal blikket bli klart igjen...

Rent historisk sett, er det ingen tvil om at du har rett her. Pluss at jo muslimene ser på sin religion som en slags videreføring av kristendommen?

Sånn som bahaiene ser på sin religion, som en videreføring av islam? Bab og så Baha'u'llah, som de foreløpig siste lovbindende profeter?

Jeg misforstår for øvrig ingen ting her.

Allah er så klart ikke den kristne tre-enige Gud, nettopp fordi de ikke tror på en tre-enig gud!

Det gjør forresten heller ikke millioner av jøder, altså de fleste jøder!

Og hvis man ser på islam og jødedom, de er jo unektelig mer lik hverandre i kultur og levesett. I motsetning til vi i den kristne verden, særlig den protestantiske, hvor man hopper over det meste av lover og påbud fra sin Gud!

Gud har skapt oss med fornuft også, noen kirkesamfunn, ganske store sådan, har rom for fornuften og det å løfte blikket oppover, rundt i verden også. Også kirkesamfunn som anglikanerne, som jo har fastsatt en doktrine, omkring dette med fornuften. Men så anglikanerne, så kalte "døde" kristne som ikke lever i denne ånden.

Uansett, i tråd med Vårt lands profil, som ble blant annet skapt av kristenhumanisten Ronald Fangen, så fortjener ikke dette innlegget noe verdidebatt-stempel. Særlig når man tenker på brobyggingstanken, som nok godeste Fangen, hadde blant annet tatt med seg fra Oxford-bevegelsen.

Kommentar #3

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Okkupasjon

Publisert over 6 år siden

Kjell Bjørn Veland skriv:

"Her drar de fram gang etter gang at det er på grunn av de er okkuperte dette skjer at disse folkene blir aggressive, vi hørte ikke så mye om at de var aggressive når Jordan okkuperte dem fra 1948 til 1967.

Men så lenge der ikke er noe land og folk som har vært i besittelse av dette området som vi diskutere her så kan det umulig være en ulovlig okkupasjon.

Etter at jødene gikk seirende ut av 6 dages krigen så beholdt de de stedene som var utsatt for nye angrep fra sine fiender og som var vanskelig å forsvare seg mot."

 

Men kvifor skulle innbyggjarane vera aggressive mot jordansk okkupasjon? Jordan heldt oppe lov og orden, og folk fekk ha og bruka si eiga jord. Den israelske okkupasjonen skil seg frå den jordanske på ein viktig måte: Israel stel jorda til folk, og let eigne folk byggja koloniar på annan manns jord. Dette er ulovleg etter internasjonal rett. Dei første ti åra etter at Israel okkuperte Vestbreidda oppførte Israel seg stort sett etter lova - og då var det svært roleg i desse områda. Men dei siste tiåra har Israel busett hundretusenvis av folk i strid med folkeretten, og stole større og større landområde. Slikt blir det bråk av.

"Men så lenge der ikke er noe land og folk som har vært i besittelse av dette området som vi diskuterer her så kan det umulig være en ulovlig okkupasjon".

Heile argumentet om at "Palestina" og "palestinarane" ikkje finst er rein sofisme - og like flygedyktig som Mor Nille og steinen. Fram til 1809 var ikkje Finland "Finland", men ein landsdel i det svenske riket. Etter at russarane okkuperte landet var Finland heller ikkje noko sjølvstendig land, men eit russisk storfyrstedøme. Men naturlegvis fanst Finland som ei statsrettsleg eining, og naturlegvis fanst finnane.

Men det er ein viktig skilnad mellom tsaren og Israel som okkupant: Tsaren heldt oppe lov og orden i Finland, han bygde ikkje russiske byar i Finland og han tok ikkje jorda frå finnane. Hadde Israel vore ein lovlydig okkupant på same vis som tsaren, ville situasjonen vore ein annan.

Farisearane og dei skriftlærde trudde dei hadde Gud på si side, og freista gong etter gong å setja fast mannen frå Gallilea. Og gong etter gong kom han seg ut av snarene dei sette opp for han. Kvinna dei hadde gripe i ekteskapsbrot var skuldig i eitt av dei tre verste lovbrota etter mosaisk lov. Det er ingen tvil om at ho fortente steining etter lova. I staden sa han: "Den som er rein kan kasta den fyrste stein". Då dei skulle setja han fast om skattekrav, synte han dei portrettet på mynten: "Gje keisaren det keisarens er, og Gud det som Guds er."

Det er den kristne anden. Det handlar ikkje om å vera utvald, men å velja det gode. Vi vart skapt slik at vi kunne velja sjølv. Historia er ikkje eit spelebrett med kvite og svarte brikkar, der Gud og Djevel flyttar på oss. I staden flyttar vi sjølv- og vi kan berre få råd til kva vi skal gjera om vi oppsøkjer råda sjølve. Vi står til rekneskap for det vi sjølve gjer. Den som fordømer andre, risikerer difor å fordøma seg sjølv.

Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Nei, muslimene har også lånt sin allaah fra den gamle jødiske krigsguden yahwe, og ikke fra kristendommen nei..

NEI?

Her er du ikke presis. Muslimer tror ikke på Jesus som Allahs sønn. Kristne tror ikke på Allah, Muslimer har sin Koran og kristne sin Bibel.

Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det handlar ikkje om å vera utvald, men å velja det gode. Vi vart skapt slik at vi kunne velja sjølv. Historia er ikkje eit spelebrett med kvite og svarte brikkar, der Gud og Djevel flyttar på oss. I staden flyttar vi sjølv- og vi kan berre få råd til kva vi skal gjera om vi oppsøkjer råda sjølve. Vi står til rekneskap for det vi sjølve gjer. Den som fordømer andre, risikerer difor å fordøma seg sjølv.

Godt sagt.

Er også enig i at: "Men så lenge der ikke er noe land og folk som har vært i besittelse av dette området som vi diskutere her så kan det umulig være en ulovlig okkupasjon."

Kommentar #6

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det er den kristne anden. Det handlar ikkje om å vera utvald, men å velja det gode. Vi vart skapt slik at vi kunne velja sjølv. Historia er ikkje eit spelebrett med kvite og svarte brikkar, der Gud og Djevel flyttar på oss. I staden flyttar vi sjølv- og vi kan berre få råd til kva vi skal gjera om vi oppsøkjer råda sjølve. Vi står til rekneskap for det vi sjølve gjer. Den som fordømer andre, risikerer difor å fordøma seg sjølv.

 

Det er sant at vi ikke er noen roboter men levende menneske som har sine egne muligheter til å velge.

Så velge du å være en ikke kristen så er du også i besittelse til å gjøre djevelens vilje, mer eller mindre.

Slik også med de som velger Jesus de gjør guds vilje mer eller mindre.

Dette fordi vi alle har syndet og blitt syndere og vi gjør det som er ondt etter Guds bud hele tiden.

Forskjellen på en kristne og en ikke kristne ligge i at den ene ikke vil være en kristen og dermed ikke ber om tilgivelse når de ikke holder guds bud, derimot den kristne kan ikke leve og ha det godt i sin samvittighet når den ikke holder hans bud, men må be om tilgivelse både for Gud og mennesker.

Men det som gjør at et menneske er en kristen er at gud selv ved sin sønn har gjort rett det som har med budene, han har altså oppfylt dem slik gud har krevd og som ikke noe menneske kunne oppfulle fordi de alle var blitt syndere i syndefallet.

Men når det gjelder mennesket så kan gud få et menneske til å gjøre hva som helst, men ikke velge for om det vil være en kristen eller ikke.

Det står skrevet at Gud bøyer kongers hjerter som vannbekker! 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Du skal ha ros for at du en sjelden gang, som her beveger deg ut i åpent lende og debatterer uten å skyve Skriften foran deg som eneste argument. Verden er mer komplisert enn at vi kan gjøre det på den måten. Vi må se verden i et bredere perspektiv enn bare vår egen retning thi det finnes andre like brede retninger som også har krav på å bli hørt. Som kristne kan vi ikke bare kjøre bulldozer over andre, være seg enkeltmennesker, folk eller nasjoner. Vi må forholde seg til at de faktisk står der og utgjør en motkraft. Kraft og motkraft funker som hånd og hanske. Man må finne måter som gjør at man passer til hverandre. Da nytter det lite å fyre opp under den ene til å se seg som overlegen på alle områder og nedskrive den andre. Utgangspunktet for løsninger er dialog og at man ser og anerkjenner den andre, og så vil til sist det beste argument vinne. Gjennom forhandlinger vil man først måtte enes om en minste felles multiplum og over tid arbeide seg frem til det største felles mål. Sannheten, veien og livet ligger alltid der. Politikk er det muliges kunst når man bruker politikken til å oppnå mål. Hva skulle det gavne å nedkjempe en fiende til det bare var støv igjen? I morgen ville det stå nye fiender i den nedkjempedes sted. Hvis fortredelighetene en gang skal ende må man gå i dialog og skape fred. Man må finne en vei som begge kan gå, om ikke sammen så i det minste på hver sin side av veien. Vi skal alle samme sted. Grunnleggende sett har vi alle samme hensikt; overlevelse, vekst og velstand. Det er bare der hvor disse begreper er frarøvet en av partene at slike dype konflikter oppstår. Disse må løses. I grunnen er det ganske enkelt. 

Se bare på den koreanske presidenten som i dag har sendt ut en nyttårshilsen om at hun vil skape fred med nabolandet i nord. Ikke så mange forbehold, bare at hun vil gjøre sitt land til en base for fred med motparten. De er også to broderfolk som har hatt unødig mye strid med hverandre de siste 70 år. Den Andre Verdenskrig er ennå ikke helt avsluttet på den koreanske halvøy, som det siste sted på kloden. Men nå sverger den ene av lederne til et nytt initiativ for å skape fred. Jeg har nevnt det før at å få Nobels Fredspris er ganske enkelt. Hvis Kim Jong Un i dag setter seg på toget til Seoul og sier til sin motpart at "du, nå glemmer vi all denne dritten og signerer en avtale" så er det hele gjort. Prisen vil være sikret og delt ut pr post uten seremoniell. Så viktig er en løsning på det holdet.

Likedan kunne faktisk partene i Midt-Østen gjøre. Hvis Netanyahu drosjer over til Ramallah og tar Abbas i hånden betingelsesløst og sier at "nå har dette vart lenge nok, vi har annet å gjøre, la oss få bort alt grumset mellom oss" så hadde prisen vært avsendt på mandag. Værre er det ikke, når partene vil. Her ser vi menneskets dårskap utfolde seg. To folk som er 90% like kan finne sammen og leve i fred om det bare finnes vilje til det. En lang evolusjonsprosess naturligvis men hvem tør starte? Og hvem tør la være? Eller, hvorfor skulle noen la være? 

Kommentar #8

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
NEI?

Her er du ikke presis. Muslimer tror ikke på Jesus som Allahs sønn. Kristne tror ikke på Allah, Muslimer har sin Koran og kristne sin Bibel.

Jeg nevte ikke jesus i det hele tatt jeg... I koranen er jesus kun en profet og ikke noen gude sønn. Myslimer tror ikke mer på jesus som gudesønn enn det jødene selv gjør.

Det jeg sa var at allaah er den samme guden som yahwe, uten de kristnes trefoldighet. I likhet med de kristne har også muslimer "lånt" den gamle krigsguden som jødene endte opp med å tro på, men altså uten noen sønn, den hellige åndene og alt det som de kristne har funnet på i etterkant. For muhammed, en ignorant gjeter i en ignortant nomadeflokk, var ikke det kristne budskap serlig forlokkende, det var rett og slett for pinglete og mykt. Leser man koranen så går det klart frem av alle de hårreisende motsigelsene at muhammed fant på dette selv for selv å få fordeler. I begynnelsen var islam ettergivende og mykt fordi de ikke hadde noen reel makt, men ettersom makten steg hardnet hele pakka til og istedenfor å møte folk med åpen hånd ble de møtt med knyttet...

Ingenting av det som står i koranen er skrevet av muhammed, alt sammen er ført i pennen lenge etterpå og her, i likhet med kristendom, er nok en hel masse ting lagt til og trukket fra, alt etter hvordan skribentene ville fremstille denne troen. Men selve koranen er ikke det den enkelte muslim følger etter hva jeg forstår, de følger forskjellige hadither, tolkninger, av koranen, tolket og skrevet ned av imamer og etter hva jeg forstår var islam en meget fremgangsrik religion som ønsket nye ting og oppfinnelser velkommen til for omtrent tusen år siden, da en, i mine øyne, sint og dum imam klarte å pense islam inn på det samme sporet som kristendom engang var, at man KUN skal sitte å be og ikke bry seg med å finne på nye ting eller nyskapning. Dette har ført til stagnasjon i islamske land, for alt skal jo godkjennes av imamer og det sier seg selv at all nytenkning da blir kvalt, akkurat som i kristendommens "glansdager", som jo også opplevde tusen år med stagnasjon og stillstand på grunn av at man mente man ikke skulle trampe den kristne guden på tærne og finne opp ting som det var opp til prester å si om gud likte eller ikke...

Viktig å huske på at islam aldri har hatt noen renesanse eller opplysningstid.... Og kan derfor ikke sammenlignes med kristendom pr i dag, da kristendom har blitt tvunget i kne og har derfor måttet innta en langt snillere standpunkt enn den ubøyelige og nødesløse innstillingen kristendom også hadde. Prester har ikke noen makt lenger over liv og død eller kan tvinge folk til å tro, slik veldig mange islamske land og imamer fremdeles gjør, alt annet er forbudt. Det er ikke så mange hundre år siden at vi hadde akkurat den samme dritten her i landet, med prester som fordømte og bestemte og religiøs tro ikke var noe du kunne velge, det var allerede valgt for deg, slik det er valgt for millioner av muslimer i dag, de fleste har ikke noe valg!

Det eneste vi kan håpe er at disse landene som ligger under for slik religiøs tvang får mer sekulære verdier og på den måten er mer villige til å møte andre troende og ikke-troende med likestilling og respekt.

Islam er ikke mer å følge noen djevel enn det kristendom er. Kristendom hadde vært akkurat det samme som islam er om ikke kristendom ble tvunget mellom opplysnings tiden. Men det er litt lett å glemme, ikke sant?

 

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Så velge du å være en ikke kristen så er du også i besittelse til å gjøre djevelens vilje, mer eller mindre

:)

Må bare smile når slikt noe som dette blir nevnt, og ikke minst trodd på... For hvis man altså IKKE tror på påstandene om den eller den guden, hva får folk da til å tro på at man tror noe mer på en annen fiktiv figur? Altså djevelen i dette tilfellet...

"Besittelse til å gjøre djelvelens verk, mer eller mindre..."

La oss nå si at djevelen, den kristne versjonen, var virkelig og kunne lure folk. Hvorfor lurer han ikke troende da? Fordi de tror på jesus? (He he, ja jeg anser djevelen som et ytterst latterlig konsept funnet på av de som ikke selv klarer å ta skylden for sine gjerninger...)

For hvis satan har tatt bolig i noen så må det være religiøse han har hærtatt, for så mye dritt som de religiøse selv har stått for kan det jammen se slik ut.

PS: Man blir ikke et bedre menneske av å tro blindt på løse påstander Veland! Hvis du ikke klarer å være snill mot et medmenneskene dine er det IKKE blind tro på påstander du mangler, men empati... Så du kan like gjerne slutte å tro så godt om deg selv og så dårlig om andre fordi du tror og andre ikke tror. De aller fleste mennesker her i landet har en overlegen moral mot det denne guden din oppviser i bibelen, deg selv inkludert, så hvorfor vi må tro på bibelen for å være moralsk gode mennesker er en myte, det er tvert i mot...

Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kristne og Allah

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kristne tror ikke på Allah

Kall det gjerne flisespikkeri, men påstanden er ikke helt korrekt, for:

Kristne i en del muslimske land refererer aldri til "Gud" men til "Allah"; Kristne forkynnere i muslimske land fra andre regioner bruker ofte navnet "Allah" og ikke "Gud"; Mange kristne ser på Allah og Gud som fellesbegrepet på Skaperen, men deler ikke muslimenes karakteristika av Allah. Navnene er altså synonyme begreper.

Ellers minner jeg om at de kristne i Finnland har kun ett navn på Gud: "Jumallah".

Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Okkupasjon

Publisert over 6 år siden

Det alt vesentlige i denne konflikten er - hva vil vi?  Skal vi akseptere at araberene og islam kjemper for en sak - å fjerne staten Israel og fordrive/drepe jødene - eller skal vi tvinge arabere til å innta en annen holdning enn den som er de gitt gjennom en miks av araber/beduin-kultur og islam?  

Mener f.eks. Gullberg, Lysvik, Nilsen og andre at det er helt greit at arabere erobrer Israel og dreper/fordriver folket - for det er jo det Hamas og andre væpnede falanger sier og holder på med - det er det vestlig presse heier på, men gjerne ikke skjønner i og med at de er generelt blonde og naive og tror på dette viss-vasset om en tostatsløsning?

Allerede nå - etter den siste offringen av martyrgisler - nå kalkulert inn av Hamas til en grei nok avslutning på av 2000 offringer - så snakker Hamas om at det kun er en vei som fører til ... nei, ikke løsning ... det er kun snakk om erobring gjennom militær maktbruk - og Hamas har sånn sett ikke en sjangs i havet rent militært, men det viktigste våpnet er opinionen og ved dens hjelp - forvrengning av narrativen.

Det som synes å  fremstå som det mest effektive våpen til å vinne opinionen er for Hamas og de øvrige væpnede falanger å håpe at ingen i media våger å vende kamera og mikrofon mot de å spørre - hvorfor kjøre denne reprisen på ren menneskeofring?

Vi vil nå framover se forberdelsene i media - Hamas skal selges til oss i Vesten som mer moderert - troverdig? Ikke i det hele tatt. Fra bursdagsfeiringen til Hamas 14.12: 
Militærparaden er nok ikke avskrekkende for IDF - den er nok mer avskrekkende for de beboende martyrgisler - må vi ha en ny gjennomgang av dette så tett innpå den forrige?
Hamas ønsker bare en ting - å fjerne nasjonen Israel og fordrive jødene. Det er ikke snakk om at de vil ha noen 2-stats"løsning" presset ned over hodet. Det er kun naive kunnskapsløse journalister og forblindede aktivster som tror at en miks av araber og islam gir den muligheten.
Det er bare en måte konflikten skal løses på og det er gjennom disse reprisekrigene. Skal vi ha en annen løsning på det, så må disse lederene kjeppjages - falangene avvæpnes, Israel aksepteres troverdig som nabo og forsoning med fred vokser fram - ikke dette:

https://www.youtube.com/watch?v=_fQSPXD86ug#t=64 

Utenfor denne territoriale konfliktsone har vi flere som vil blande seg inn - bare de får tid.  Vi har IS som kjemper mot en annen fiende Hizbollah - vi har Iran og vi har Tyrkia som ønsker å bli maktsenteret innen islam.   Vi har feige sponsorer for krigføringen som fører til menneskeoffring som Qatar.

De palestinske ledere vil ikke ha noen 2-statsløsning tredd ned over dem - det er kun et vestlig påfunn.  De er mer enn fornøyd med at det renner inn penger som kan forvaltes og brukes rimelig fritt.  Det er ingen som krever noe av de - hverken at barn og unge skal unna provokasjonsrollen sin for om mulig å ende opp som et propagandamartyroffer til bruk i denne ukes oppslag i vd.  Det er ingen som tar til orde for at Hamas skal avvæpnes - at det skal kreves en innstilling av fred og forsoning - til å møte Israel med anerkjennelse som varig nabo o.s.v.

I en slik situasjon ender Israel gjerne opp med at det er like godt at disse landområdene forblir uløst - at de blir stående som en buffersone mot all fiendtlighet som søker å presse seg på ( bare de er ferdi med å drepe hverandre).  Israel har en agenda som styrer deres innstilling av hva som er mulig og hva som ikke er mulig - nasjonens sikkerhet.  Og slik det står til nå - så er ikke den sikkerheten særlig stor.

Det ble ikke noe gjennomslag for den jordanske ( den første palestinske staten) forslaget i sikkerhetsrådet om at alle jøder skal ut av Judea og Samaria innen utløpet av 2017.  Både USA og Australia var i mot.  Nigeria og denne karen avsto

https://www.youtube.com/watch?v=9jC0eHwDZKk 

sammen med UK, Rwanda, Sør-Korea og Litauen.  

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Aldri greitt

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Mener f.eks. Gullberg, Lysvik, Nilsen og andre at det er helt greit at arabere erobrer Israel og dreper/fordriver folket

Det er aldri greitt at noe folkeslag - arabere inkludert - erobrer andre legitime land eller dreper dets innbyggere eller fordriver folket.

Jeg kan heller ikke utelukke at Lysvik og Nilsen kan mene det samme, men det er fullt kapable til å svare for seg selv.

Langt mer oppsiktsvekkende er det dog at spørsmålet reises, og jeg undres litt på hva jeg kan ha skrevet som beretter akkurat dette spørsmålet.

Kommentar #13

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Nygaards vrangforestillinger

Publisert over 6 år siden
er uten ende. Gullberg gjør greit rede for mitt standpunkt.
Kommentar #14

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Du for lese bibelen og se selv hva israelsk Gud sier om dette!

Jeg forholder meg til VIRKELIGHETEN, og den er:

Jesus er IKKE israelernes Gud, ifølge JØDENE selv!

Problemet allikevel med sånne holdninger som gjennomsyrer dette innlegget, er at det tvert i mot ødelegger og skremmer vekk potensielle søkende (kristne).

(Moderator2 har fjernet et personangrep og flere linjer som var i strid med Verdidebatts rettningslinjer)

Kommentar #15

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Moderator flikker....

Publisert over 6 år siden
men det et uforståelig at ikke startinnlegget på denne tråden også forsvinner. Det hadde VD stått seg på.
Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Islam er ikke mer å følge noen djevel enn det kristendom er.

Kristendommen taler ikke om bekjempelse av folkeslag slik Koranen gjør. Den taler helt tydelig om bekjempelse av alle andre enn muslimer. Det viser også IS og Jihad.

Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Så enkelt kan en si det.

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Kristne i en del muslimske land refererer aldri til "Gud" men til "Allah";

Ja flisespikkeri er det. Vil gjengi vår biskop sin uttale til dette:

Når ordet "Gud" oversettes til arabisk, så velger man ordet "Allah"

Så vidt jeg kjenner til, er det dette ordet man bruker i arabiske bibeloversettelser.

 

Bortsett fra selve ordet, er det imidlertid store forskjeller mellom den kristne og den muslimske forståelsen av Gud

For kristne er Gud treenig, samtidig som Jesus ber både sann Gud og sant menneske.

Dette kan som kjent ikke muslimer godta.

 

Vennlig hilsen

Halvor Nordhaug

Biskop

 

Ja så enkelt kan en si det.

 

Kommentar #18

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Jødehatet ligger dessverre bak !

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Her drar de fram gang etter gang at det er på grunn av de er okkuperte dette skjer at disse folkene blir aggressive, vi hørte ikke så mye om at de var aggressive når Jordan okkuperte dem fra 1948 til 1967.

Alt før Israel ble en stat i 1948 var det sterk, meget sterk motstand blant arabere og islamtilhengere for at også jødene skulle få sin stat. Jødene skulle ikke ha noe som helst. De skulle vekk. Og da Transjordan, med flertall av palestinere, ble en stat - så ble alle jødene fjernet fra området. Det er jødehatet som dessverre fortsatt ligger bak.

Og derfor er det også trist å se hvordan Israel i dag blir fordømt - også her på verdidebatt.

Kommentar #19

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ok, Lysvik og Gullberg

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
er uten ende. Gullberg gjør greit rede for mitt standpunkt.

jeg har altså dannet meg en "vrangforestilling" - kan dere vise meg veien ut av denne "Vrangforestilling" - ikke hva dere mener og synser, men hvor i PA/Fatah/Hamas og IS/Hizbollah/Iran/Tyrkia dere hører noe som troverdig ( ikke hva Abbas sier til vestlig media) tilsier at Israel kan senke skuldrene - tro at arabere er fornøyd bare de får tilbake det meste av de landområder de tapte i en angrepskrig? 

Hva er det som skal gi Israel trygghet for at ikke en palestinsk stat nr. 2 for Judea og Samaria sin del ikke vil tilsi et område som er Gaza x20?

Men- kanskje er det like greit med en statsdannselse slik at Israel slipper å "puse" med aggressoren.  Ved statsdannelse er det ikke lenger den fjerde Genevekonvensjon som legger bånd på Israel - da kan det kriges på en annen måte - men noe sier meg at det ikke vil føre til mindre drepte, men .. kanskje fred må .. som Hamas stresser ... komme etter en tid av krig.

Imens ... fyller Vesten opp kontoen til Abbas - mens Abbas understøtter terrorgrupper som Al Aqsa Brigades.  EU har også gjort disse kampklare, mens USA, Canada og andre land opprettholder terrorstemplet,

Brigaden som sådan har gjentatt sin lojalitet til Abbas og PA - og noen må jo nødvendigvis betale for de våpen vi ser på snutten fra en rekrutteringspr. i nov..

https://www.youtube.com/watch?v=v8UDO7-liY0 

Er det Nilsen og Lysvik som skal ned og avvæpne disse - for disse lider jo åpenbart av vrangforetillinger som er til hindrer for en 2-statsløsning?

Kommentar #20

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Vrangforestillinger og YouTube argumenter

Publisert over 6 år siden
Nygaard fortsetter med sine vrangforestillinger og tror at virkeligheten finnes på YouTube.
Kommentar #21

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Og Evjen...

Publisert over 6 år siden
du glemte å ta med stormufien av Jerusalem når du igjen er ute og roper "jødehat" Om du et lite øyeblikk kunne være seriøs så fortell hvilken definisjon av antisemittisme du forholder deg til.
Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du glemmer du også

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
du glemte å ta med stormufien av Jerusalem når du igjen er ute og roper "jødehat" Om du et lite øyeblikk kunne være seriøs så fortell hvilken definisjon av antisemittisme du forholder deg til.

Han kunne dog gjerne ha tatt med at Koranen forfekter antisemmitisme, noe du glemmer hver gang du skriver. 

Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Nygaard fortsetter med sine vrangforestillinger og tror at virkeligheten finnes på YouTube.

Nei dette er LIVE!

Dette er virkelige scener fra Midtøsten.

Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Her kom det absolutt ingenting

Publisert over 6 år siden

Hvis så er at det ikke finnes troverdige kilder for argumenter eller noe som støtter opp om at jeg har blitt offer for vrangforestillinger - hvordan er det så da med dere?

En må være ganske blind og naiv for ikke å skjønne en Abbas som appelerer til verden om anerkjennelse av sitt statsprosjekt samtidig er ikledd en tskjorte med tekst: "Ødelegg Israel!".

En må være ganske ihuga aktivist for å lukke øynene for et folk som hyller drapet på en 67 år gammel Holocaust overlever.  Også Abbas hyller martyrmorderne.

Du vil oppleve at 2015 blir et år hvor frontene spisses ytterligere og at det å framvise den virkelige virkelighet vil bli et viktig instrument for å hindre at en miks av ren løgn og propaganda forfører opinionen. 

Kommentar #25

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

GBP

Publisert over 6 år siden
Nå som ekspert på islams teologi og YouTube. Eller?
Kommentar #26

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Og så er vi over på personkarakteristikkene igjen

Publisert over 6 år siden

i mangel på argumenter.

Kommentar #27

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Lovlydig okkupant?

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Hadde Israel vore ein lovlydig okkupant på same vis som tsaren, ville situasjonen vore ein annan.

Brendberg tar temaet til stadig nye høyder. Lovlydig okkupant, hvem er det i størst grad i denne regionen?  Igjen må det gjøres oppmerksom på: Nasjonalisme bør ikke være en absolutt rettighet. Nasjonalisme bør ha sin legitimitet i at den som tiltar seg makten over et landområde er i stand til å etablere de nødvendige institusjoner for borgernes rettigheter og sivil sikkerhet, og å håndheve det.  Israelittene er de eneste i regionen som evner dette.  Ingen med en rimelig fornuftig variant av humanisme vil sette nasjonalisme som den ytterste rettighet. For hvem har absolutt eiendomsrett til jorden? Det er den som evner å forvalte til menneskehetens beste.  De som har som politisk virkemiddel å bruke dynamitt mot sivile i busser og fly har diskvalifisert seg og de som har forståelse for det representerer en bestialsk humanisme. De som motarbeider de virkemidler som benyttes for å begrense skadevirkninger fra denne type humanisme, likeså.  Kampen om Israel er ikke en sak om kristnesionisme. Kampen om Israel er en sivilisasjonskamp der Israel med sitt demokrati, ytringsfrihet, domstoler, forsvar og utdanningsinstitusjoner står som en lysende eksempel i en voldspøl av muslimsk nasjonalisme.   Israel/Palestina-konflikten er ikke Alle Konflikters Mor. Det er bitte liten konflikt i et konfliktområde som strekker seg fra Atlanterhavet til Pakistan.  I alle disse konfliktene står Israel som den mest humane med den beste trygghet for borgerne og ikke minst sine fiender. Få behandler sine fiender mer humant enn jødene.  De er militært suverene i forhold til Palestinerne og hadde hatt vilje etter sin makt hadde de gjort som Saddam Hussein, innvadert sine naboland og massakrert sine fiender.

  Man spør seg: Hva slags humanisme representerer Israels kritikere gitt deres fienders og nabolands mål og midler?  Er arabisk/muslimsk nasjonalisme løsningen på konfliktene i Libanon, Syria, Irak, Libya osv.?  Hvorfor reises det aldri krav om at disse landene skal ta til seg den humanisme man på sekulært hold i vesten påberoper seg?  Eller er det faktisk slik at borger-rettigheter, sivil sikkerhet, demokrati og ytringsfrihet slik vi er vitne til i Israel ikke er en avgjørende bestandel av vestlig sekulær humanisme?  Alt dette er avgjørende mangelvare hos alternative makthavere innenfor dagens Israelgrenser. Hvorfor er det da så maktpåliggende å frata jødene mandat og makt over sin egen skjebne?  Hvorfor innser man ikke at jødene i Israel som flyktet fra sin Europeiske og arabiske ransmenn og mordere var verre stilt enn palestinerne?  Hvorfor etterlyses det ikke den humanisme i regionen som innkluderer flyktninger og gir dem statsborgerskap, jobb og borgerlige rettigheter?

Eller er Israelkritikk en fortsettelse av -30 tallets antisemitisme og den "humanismen" som ligger bak en fortsettelse den sekulær-humanismen som lå grunn for forrige århundrets revolusjoner?

    

Kommentar #28

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Antisemittisme, Lysvik

Publisert over 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Om du et lite øyeblikk kunne være seriøs så fortell hvilken definisjon av antisemittisme du forholder deg til.

Hvis du blar opp i et leksikon, så finner du en beskrivelse av antisemittisme. . Antiholdninger mot jøder står sentralt i antisemittismen. Og den har faktisk vart mer og mindre helt fra Muhammeds medinatid.  Og vårt eget land, Norge, kommer aldeles ikke noe godt ut her.

Det er denne antiholdningen mot jødene som også i høyeste grad har vært med på å skape de negative holdningene mot Israel.  Arabiske og islamske krefter tåler aldeles ikke at jødene skal ha en ørliten stat i Midtøsten.    

Kommentar #29

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Folkeretten

Publisert over 6 år siden

forbyr ikkje ein stat å okkupera eit område som ein del av sin tryggleikspolitikk. Men okkupasjon gjev ingen rett til ekspropriasjon, fordriving av andre folkegrupper eller liknande. Dette overser Brattlie - medvite?

Israel er ikkje noko demokrati. Israel er ein etnokratisk stat, i rask utvikling i retning totalitær fundamentalisme. Yeshayahu Leibowitz og Israel Shahak kalla dette judeo-nazisme allereide for tjue år sidan - og då hadde denne utviklinga kome langt kortare enn i dag. Dei svina som stod på høgdene utanfor Gaza og jubla under bombinga i sommar er ikkje eit hår betre enn Hitler-jugend og SA. Og dei representerer ei sterk folkemeining i Israel.

Alle rasistiske koloniregime - britane i India, franskmennene i Algerie, boarane i Sør-Afrika - plar selja opplegget sitt som ein sivilisasjonskamp mot valdelege undermenneske. Det fantastiske når det gjeld Israel er kor mange kjøparar som finst - trass i den svært skarpe analysen av kva som skjer som har vorte lagt fram av israelarar som Shahak, Kimmerling, Benvenisti, Gurvitz og mange fleir. Det finst ein jødisk humanisme - men han møter øyrepropper i vår del av verda.

Elles har eg tatt ein del av usemja vår ut av denne diskusjonen og starta ein ny tråd, for å unngå unødig avsporing

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11548677/#post_11548677

Kommentar #30

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Åh

Publisert over 6 år siden

Etnokrati er en styreform hvor alle maktposisjoner i en stat eller et geografisk område innehas av en bestemt etnisk gruppe, og hvor denne gruppens dominans opprettholdes gjennom diskriminering og undertrykking av andre etniske grupper.

Velkommen til etnokratiet Israel:

http://elderofziyon.blogspot.no/2014/12/the-year-in-elder-posters.html#.VKb3KCvF-2U 

Den ... må du enten lengre utpå bygda med, Brendberg ... eller være temmenlig politisk indoktrinert for å godtgjøre.

Israel er en demokratisk utpost i et nabolag som har aparthaid, jiyza  ( særskatt/beskyttelsesskatt) og gjennomført etnisk rensing av jøder - en forpost for det som og kan komme til å bli vår hverdag i deler av Europa.

Kommentar #31

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Indoktrinering

Publisert over 6 år siden

ser det ut til at du klarar heilt på eiga hand. I motsetnad til deg les eg utmerka israelske sosiologar og statsvitarar som Baruch Kimmerling og Meron Benvenisti. Benvenisti er son til ein vinnar av israelprisen, og sjølv tidlegare viseborgarmeister i Jerusalem. Elles kan eg gjerne gjenta rådet om å lesa Donald Harman Akenson si samanliknande studie av Nord-Irland, Sør-Afrika og Israel: "Gods Peoples".

Men som ivrig student av hasbara overgår du meg sikkert. Men sjølv om hasbara er ei avansert propagandakampanje, er det ikkje vitskap på same måte som det Kimmerling og Benvenisti dreiv/driv med.

Kommentar #32

Ingar Evje

8 innlegg  183 kommentarer

Selvfølgelig er det samme Gud!

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Bortsett fra selve ordet, er det imidlertid store forskjeller mellom den kristne og den muslimske forståelsen av Gud

Legg merke til hva biskopen sier: "forskjeller mellom....forståelsen av Gud"

Alle religioner som tror på én gud som har skapt himmel og jord MÅ nødvendigvis tro på den samme gud. Det er jo ren logikk!

"Problemet" er at de forskjellige religionene har forskjellige oppfatninger av hvordan denne guden er. På samme måte som mine barn antakelig vil beskrive meg forskjellig, så er jeg da vitterlig den samme. Selv i et så nært forhold vil forståelsen være forskjellig. Det er vel ikke da så merkelig at forståelsen av gud er forskjellig mellom religionene?

Skaperverket er enormt, overveldende, fantastisk. Når så en bitte liten del av dette skaperverket, mennesket, som ikke engang kan se enden på verdensrommet, skal beskrive gud - det skapte skal uttale seg om denne veldige skaperen - da må jo oppfatningene bli forskjellige. Men tror man på en gud som har skapt alt, så må det være den samme, enten man kaller ham/henne for Gud, Allah, Jahve eller noe annet.

Dette har lite med den opprinnelige tråden å gjøre, men ettersom temaet er tatt opp......

Kommentar #33

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Tusen takk!

Publisert over 6 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til hva biskopen sier: "forskjeller mellom....forståelsen av Gud"

Alle religioner som tror på én gud som har skapt himmel og jord MÅ nødvendigvis tro på den samme gud. Det er jo ren logikk!

"Problemet" er at de forskjellige religionene har forskjellige oppfatninger av hvordan denne guden er. På samme måte som mine barn antakelig vil beskrive meg forskjellig, så er jeg da vitterlig den samme. Selv i et så nært forhold vil forståelsen være forskjellig. Det er vel ikke da så merkelig at forståelsen av gud er forskjellig mellom religionene?

Skaperverket er enormt, overveldende, fantastisk. Når så en bitte liten del av dette skaperverket, mennesket, som ikke engang kan se enden på verdensrommet, skal beskrive gud - det skapte skal uttale seg om denne veldige skaperen - da må jo oppfatningene bli forskjellige. Men tror man på en gud som har skapt alt, så må det være den samme, enten man kaller ham/henne for Gud, Allah, Jahve eller noe annet.

Dette har lite med den opprinnelige tråden å gjøre, men ettersom temaet er tatt opp......

Godt å vite vi er flere da, som tror dette!

Det gjør meg faktisk veldig beroliget :-).

Og reddet kvelden, på en måte.

Tilbake til innlegget, beklager min kommentar!

Kommentar #34

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Alle religioner som tror på én gud som har skapt himmel og jord MÅ nødvendigvis tro på den samme gud. Det er jo ren logikk!

Du må gjerne tro på Allah og gå i moskeer også.

Kristne tror på den treenige Gud hvor Jesus er både sann Gud og sant menneske. Muslimer tror ikke på Jesus som Allahs sønn. Kristne tror ikke på Allah. Kristne leser heller ikke Koranen. Høres det ut som om vi har lik tro?

Kommentar #35

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

vi kristne har jesus, Guds evige sønn!

Publisert over 6 år siden
Ingar Evje. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til hva biskopen sier: "forskjeller mellom....forståelsen av Gud"

Alle religioner som tror på én gud som har skapt himmel og jord MÅ nødvendigvis tro på den samme gud. Det er jo ren logikk!

"Problemet" er at de forskjellige religionene har forskjellige oppfatninger av hvordan denne guden er. På samme måte som mine barn antakelig vil beskrive meg forskjellig, så er jeg da vitterlig den samme. Selv i et så nært forhold vil forståelsen være forskjellig. Det er vel ikke da så merkelig at forståelsen av gud er forskjellig mellom religionene?

Skaperverket er enormt, overveldende, fantastisk. Når så en bitte liten del av dette skaperverket, mennesket, som ikke engang kan se enden på verdensrommet, skal beskrive gud - det skapte skal uttale seg om denne veldige skaperen - da må jo oppfatningene bli forskjellige. Men tror man på en gud som har skapt alt, så må det være den samme, enten man kaller ham/henne for Gud, Allah, Jahve eller noe annet.

Dette har lite med den opprinnelige tråden å gjøre, men ettersom temaet er tatt opp......

Hvordan kan den evige eneste allmektige Gud israelske Gud bibelens Gud utslette og drepe alle Jøderhan er jo dere Gud.Det er jo den muslimenes gud Allah som vil gjøre det med det jødiske folk og land, og ta deres land fordi det tilhøre Allah deres gud.

Muslimenes gud er allah han som åpenbare seg i deres hellige bok koranen det kan da umulig være samme gud i tilber

Det står jo at israelsk Gud har gitt dem landet.

Og husk at allah har ingen sønn, vi kristne har jesus, Guds evige sønn!

Kommentar #36

Ingar Evje

8 innlegg  183 kommentarer

Jeg har IKKE sagt...

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Høres det ut som om vi har lik tro?

at vi har lik tro. Jeg sa at vi har den samme gud. Vår oppfatning/forståelse av denne guden er forskjellig - altså vår tro.

Jødene får sin oppfatning av Jahve ved å lese Torahen, muslimene ved å lese Koranen, jeg som kristen ved å lese Det nye testamente.

Muslimene tror på:  Allah = den eneste gud som har skapt himmel og jord

Vi kristne tror på:    Gud = den eneste gud som har skapt himmel og jord

Ovenfor har jeg laget to ligninger. Likhetstegnet i ligningene betyr at utsagnene på hver side er likeverdige. Ved å "løse" lignngene blir resultatet:  Allah = Gud.  Tilsvarende kan gjøres i forhold til Jahve. Så enkelt er det - matematisk bevist.

Det er vår forståelse/oppfatning av Gud/Allah/Jahve som er forskjellig og som gjør at vi har forskjellige religioner.

La meg bruke et eksempel: La tre forskjellige mennesker studere tre forskjellige malerier malt av Edvard Munch, og deretter gi sine karakteristikker av kunstneren. Jeg gjetter på at de ville være ganske forskjellige. Men Edvard Munch er likefullt den samme.

Kommentar #37

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Okkupasjon i henhold til folkeretten

Publisert over 6 år siden

Dine sammenligninger halter:

Finnene har et eget distinkt språk. Har palestinerne det? De taler vel samme språk som man gjør i Jordan og Syria og andre arabiske land?

Siden du sammenligner med Russland/Finland: Har ikke Russland annektert finske områder? Hvor er protestene?

Jødene er ikke fremmede i det okkuperte Judea og Samaria. Men må heller ikke tilbake 2000 år for å finne jøder i området. Man må ikke lenger tilbake enn til 1949, da Jordan okkuperte området og foretok en etnisk rensning av jødene.

Hvor var palestinerne og den palestinske identiteten og den palestinske frigjøringskampen før 1967 under Jordans okkupasjon?

PLO ble dannet i begynnelsen av 1960-tallet, men det var for å fortsette kampen som alle arabernasjonene førte mot dannelsen av Israel som nasjon, i strid med folkeretten.

Israel opererer innenfor folkeretten når man oppretter bosettinger innenfor områder man uansett vil gjøre krav på etter Jordans angrepskrig i 1967. Begrunnelsen for dette er å finne i folkeretten, som sier at den angrepne part har krav på forsvarbare grenser. 1967-grensen gir Israel en avstand fra grensen til havet på så lite som 10 km.

Israel påberoper seg dessuten et folkerettslig gyldig vedtak i Folkeforbundet av 1922, når de beholder kontrollen over Vestbredden. Men man har vist seg villig til å forhandle og ofre land for fred.

Å kalle Israel en lovløs okkupant er derfor urettferdig. 

Kommentar #38

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Haltande samanlikning?

Publisert over 6 år siden

Are Karlsen meiner samanlikninga mi haltar, men gjer sjølv fleire logiske feil. For det første meiner han finnane i motsetnad til palestinarane er eit eige folk, avdi dei har eige språk. Palestinarane brukar same språk som folka i grannelanda. Dette er tøvete. For det første har ikkje finnane som nasjon eitt språk. Dei har to. Finlandssvenskar tilhøyrer same nasjon - ein tospråkleg nasjon. Uansett er dette rein sofisme: Det vi kallar "nasjonar" er grupper som har oppstått historisk dei siste par hundreåra - til ulik tid etter kvar du er i verda. I det tidlegare Jugoslavia har du minst fire nasjonar som snakkar akkurat same språk - det språket som før vart kalla "serbokroatisk". Det er ikkje det minste tvil om at palestinarane er ein nasjon. For hundre år sidan var verda annleis - og palestinarane var ikkje nokon nasjon. Men det var heller ikkje jødane. For hundre år sidan var jødane ein kasteprega religion.

Sovjet annekterte finske område. Men det er ei anna sak - eg skreiv om Tsar-Russlands okkupasjon og forvaltning av Finland frå 1809.

Krigen i 1967 var ein angrepskrig. Men det var Israel - ikkje dei arabiske landa - som angreip. Når ein byggjer argumentasjonen sin på reine historiske myter blir det som når teiknefilmfigurar går ut i tom luft - og først ramlar ned når dei vender blikket nedover. Det var den planlagte israelske aggresjonen som førte til brotet mellom de Gaulle og Israel - etter at Frankrike fram til 1967 hadde vore hovudleverandør av våpen til Israel.

Med bløff kan alt forsvarast - også dei ulovlege busetjinane på Vestbreidda.

Før krigen i 1948 fanst det ein rammeavtale mellom sionistane og kongen i Amman. Denne var viktig, avdi den Arabiske Legionen under kommando av John Bagott Glubb var den einaste militære styrken på arabisk side som hadde nokon kampverdi. Så lenge denne heldt seg unna kampane var sionistane sikre på militært overtak, og kunne gjennomføra den etniske reinsinga som planlag (plan Daled). Denne etniske reinsinga var gjensidig når det galdt dei områda som kom under jordansk okkupasjon i følgje den sionistisk-jordanske forståinga.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere