Kjell Arne Norum

60

Om å forkynne til omvendelse

Publisert: 23. sep 2014

Ordet ”omvendelse” har vi hørt så mange ganger at det er lett å glemme hva det betyr. Egentlig er det et veldig billedlig uttrykk. Å vende om er bokstavelig talt å snu seg rundt og begynne å gå i motsatt retning. Jesus sier at dersom noen vandrer på livets landevei med ryggen mot Gud, da må man gjøre nettopp dette - snu seg rundt og gå i motsatt retning. Man må omvende seg. Dette innebærer en sinnsforandring og en nyorientering som former hele livet. Det greske ordet som Det nye testamentet bruker om omvendelse, betyr nettopp dette – ”å forandre sinn”. Det handler ikke bare om tro, men om hele livet slik det leves i det daglige.

Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet. ”Ingen kommer til Far uten ved meg.” Med dette forteller han oss at en kristen omvendelse innebærer å følge ham. Det samme skjønner vi av ordene fra Paulus og Silas til fangevokteren i Filippi: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.”

En omvendelse skal prege livsførselen. Det er dette apostelen Paulus understreker når han sier: ”Jeg har forkynt … at de må … gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.”

Disse ordene om troen og omvendelsen er viktige for den kristne forkynnelsen. Både i salmeboken og liturgiene for Den norske kirke finner vi uttrykk for det samme.

Utallige prester over hele landet utfordrer sine tilhørere til å følge Jesus i tro og lydighet. Likevel kan mange av oss ha godt av en utfordring til å bli enda tydeligere. For min egen del arbeider jeg sakte og langsiktig med saken. Jeg er ikke så verst til å innby, men ikke like flink til å utfordre.

En del prester later til å ha en for svak betoning av omvendelsens nødvendighet. Noen sier endog at man uten videre har sin sak i orden bare man er døpt, men slik jeg oppfatter det og har sett det, er disse prestene i absolutt mindretall.

Når vi forkynner til omvendelse, så må vi gjøre det med kraft, kjærlighet og visdom. Har man bare kraften og ikke noe annet, kan man gjøre stor skade. Det er fort gjort å tråkke på mennesker med en svak tro. La oss huske Jesu ord om at han ikke vil slukke en rykende veke. Mange ganger skjedde det at en forkynner la utilbørlig press på mennesker som trengte tid til å komme over bekjennelsens terskel. Og verken prester eller andre predikanter er vaksinerte mot dømmesyke eller mot fristelsen til å sette seg på sine høye hester. Det er slikt som folk vil merke. Iveren etter å se resultater av forkynnelsen kan i det hele tatt føre helt galt av sted. Derfor kreves det både kjærlighet, innlevelse og klokskap når vi utfordrer folk til å følge Herren.

På den annen side kan vi fort bli for forsiktige også. Det er vel nettopp det som ofte har skjedd. Dette er en vanskelig balanse. ”La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.” (Kol 4, 6)

Så vil jeg bare føye til en nødvendig påminnelse for oss som er forkynnere. Dere vil nok skjønne hva jeg mener med dette: Det er én ting som er viktigere enn å forkynne omvendelse til Kristus. Det er å forkynne Kristus til omvendelse.

Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Det er én ting som er viktigere enn å forkynne omvendelse til Kristus. Det er å forkynne Kristus til omvendelse.

Jeg er riktignok ingen forkynner, men synes dette (siterte) var veldig bra.

Det å forkynne "omvendelse" er en ting. Men hvor "omvendt" skal en egentlig bli? De fleste av oss, både kristne og ikke-kristne lever anstendige liv. Ikke som Jesu ("nøyaktige") etterfølgere, men som vanlige, siviliserte mennesker.

Det er vanskelig å skille mellom kristne og ikke-kristne. Forskjellen ligger stort sett i hva en velger å bruke fritiden til. Noen går til gudstjeneste, andre gjør det ikke. Noen leser bibelen, andre ikke. Noen har sine daglige bønner, andre ikke. Og der er det (stort sett) forskjellene mellom troende og ikke-troende ligger.

Eller...?

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg, Johannes var på øya Patmos - Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus - På Herrens dag kom Ånden over meg. (Åp.1.9-10)

Publisert nesten 7 år siden

Kjell Arne Norum:

Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet. ”Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Utallige prester over hele landet utfordrer sine tilhørere til å følge Jesus i tro og lydighet. Likevel kan mange av oss ha godt av en utfordring til å bli enda tydeligere. For min egen del arbeider jeg sakte og langsiktig med saken. Jeg er ikke så verst til å innby, men ikke like flink til å utfordre.
___________________________________________________________

Hvordan får man øye på denne Veien samtidig som bibeltekstene advarer mot falske Messiaser som skal villede selv de utvalgte om det var mulig?

Eller hva betyr 2.Tess.2.1-3:

Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken: 2 La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.

Var det ikke et åndsbudskap som kom til Maria? Det måtte enten ha vært Herrens dag for 2014 år siden, eller så har den vært for så lenge siden at ingen husker og at det samme skjer på nytt igjen, og Fork.1.9-11 og 3.15 får rett?

Luk.1.30: Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. - (Rom.5.20 Nåden: Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større)

31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»

35 Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Bør man ikke vente til Herrens dag og trengselstiden med å omvende folk som ser uvanlig godt?

Matt.24.21-22: For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Salm.102.24: Han har bøyet min kraft på veien, han har forkortet mine dager.

Luk.3.1-6: I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken.

Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!
Hver dal skal fylles,


hvert fjell og hver haug skal senkes.
De krokete veier skal bli rette,
de steinete stier jevne.

Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Er det noe en har gått glipp av, eller venter vi fortsatt på Menneskesønnens komme?

Kommentar #3

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ingen blir frelst av egne gjerninger

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
En omvendelse skal prege livsførselen.

Ingen blir frelst av egne gjerninger, men av Guds nåde. Kristne er generelt ikke bedre mennesker enn andre. Det handler ikke om livet slik det leves i det daglige, men om den kontakten man har med Kristus og det å ha Ham godt bevart i hjertet.

Tim 1:9-10: "Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet".

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jesus til frelse for sitt eget folk

Publisert nesten 7 år siden

Matt.1.21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»  - Han fikk navnet Immanuel først (Matt.1.23, Matt 1,23 viser til Jes 7,14)
Note : Immanuel: to hebr. ord: immánu («med oss»), El («Gud»). Jf. Jesu løfte i 28,20 om at han «er med» disiplene sine - - Jes.8.8)

Matt.12.24:Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen.- Matt.3.7:Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?

Apg.19.4: Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus.»

Matt.15.24:Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.»

Etter Kristus, Heb.6.1:Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ingen blir frelst av egne gjerninger, men av Guds nåde. Kristne er generelt ikke bedre mennesker enn andre. Det handler ikke om livet slik det leves i det daglige, men om den kontakten man har med Kristus og det å ha Ham godt bevart i hjertet.

Tim 1:9-10: "Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet".

Hei Mads

Det er helt riktig, (INGEN BLIR FRELST VED EGNE GJERNINGER) Det stemmer også at kristne ikke er bedre mennesker en andre ikke kristene. 

Men det du hevder angående om hvordan den kristne lever i sin hverdag, ikke har betydning.klart det er av betydning, for ellers så hadde man ikke kalt det omvendelse fra sitt gamle liv, man vender om 180 grader, man begynner det nye livet i Kristus. og da begynner man å forstå hva som er den nye kampen i våre liv betyr. Det å forsake det man elsket av lyster til denne verden er ikke like enkelt. men det er en del av Helligjørelsen i vårt nye liv.Hvordan kan man forandres i både sinn og hjerte hvis detikke skjer en indre forandring, og en motstand mot fristelsene som kommer i våre liv, hvordan kjenne det i Ånden når man er på en feil vei? hvis man ikke har det nye livet i seg?

Men hvordan kan vi vise at vi elsker Gud ? Jo ved å holde hans bud.

Så hva vil det si å følge i Jesu fotspor?

Er det å leve slik som før man ble født på nytt?  eller er det å forandre kursen i våre liv?

mvh

Rune

Kommentar #6

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Kan du anbefale Rikets Sal ?

Publisert nesten 7 år siden

Staven du er jo en mann med kjennskap til det religiøse liv. På veien til jobb her en dag så ble jeg stanset av en person som på det hjertligste innviterte med til Rikets Sal og frelsen, jeg var egentlig heldig må vite som fikk dette tilbudet om å bli en av de utvalgte sa vedkommende, for  Vårherre hadde visst nok fastsatt antallet som skulle frelses. Si meg Staven kan du anbefale menigheten ?

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å skille mellom kristne og ikke-kristne. Forskjellen ligger stort sett i hva en velger å bruke fritiden til. Noen går til gudstjeneste, andre gjør det ikke. Noen leser bibelen, andre ikke. Noen har sine daglige bønner, andre ikke. Og der er det (stort sett) forskjellene mellom troende og ikke-troende ligger.

Hei Anne

Den store forskjellen er den Hellige Ånd. Så er det det nye livet i Kristus, Det å bli født på nytt, å forstå hva det nye livet i Kristus inneberer er også viktig å forstå. Er det å leve slik som før.? Hva mener Paulus når Han sier at vi dreper kjødets lyster med Ånden i det nye livet vårt ? er ikke dette en kamp mot vårt gamle jeg som ikke vil gi slipp på oss?

mvh

Rune

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Staven du er jo en mann med kjennskap til det religiøse liv. På veien til jobb her en dag så ble jeg stanset av en person som på det hjertligste innviterte med til Rikets Sal og frelsen, jeg var egentlig heldig må vite som fikk dette tilbudet om å bli en av de utvalgte sa vedkommende, for Vårherre hadde visst nok fastsatt antallet som skulle frelses. Si meg Staven kan du anbefale menigheten ?

Hei Kjell

Nei, for med en slik innvitasjon, så ville jeg ha takket nei, for Herren vil at alle skal bli frelst, ikke bare noen få utvalgte, Den som forkynner en slik lære er ikke beriket med Guds ord i sannhet. Men det jeg lurer på om du er opriktig med det du spør om,eller vil du teste ut noe.? en som er søkende må lese i Guds ord å be den Hellige Ånd om hjelp til å forstå Guds ord, slik at omvendelsen blir oppriktig, for den som søker Ham av hele sitt hjerte så vil Ham la seg finne. 

mvh

Rune

Kommentar #9

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Bare en spøk

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Kjell

Nei, for med en slik innvitasjon, så ville jeg ha takket nei, for Herren vil at alle skal bli frelst, ikke bare noen få utvalgte, Den som forkynner en slik lære er ikke beriket med Guds ord i sannhet. Men det jeg lurer på om du er opriktig med det du spør om,eller vil du teste ut noe.? en som er søkende må lese i Guds ord å be den Hellige Ånd om hjelp til å forstå Guds ord, slik at omvendelsen blir oppriktig, for den som søker Ham av hele sitt hjerte så vil Ham la seg finne.

mvh

Rune

Bare en uskyldig spøk Staven, ville se reaksjonen.

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Bare en uskyldig spøk Staven, ville se reaksjonen.

Hei KJELL

Det er greit det.

mvh

Rune

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det handler ikke om livet slik det leves i det daglige, men om den kontakten man har med Kristus og det å ha Ham godt bevart i hjertet.

Nemlig!

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Forandring

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ingen blir frelst av egne gjerninger, men av Guds nåde.

Det er riktig, men frelsen vil også selvsagt bli en forandring av livsstil.

Om det ikke blir en forandring i livsstilen hos en som har opplevd frelsen, så ville jeg har begynt å lure på om noe i det hele tatt har skjedd.

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke så vanskelig

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det er vanskelig å skille mellom kristne og ikke-kristne.

Skille ligger vel i at kristne har opplevd det å bli frelst, noen bruker Jesu ord "født på nytt", men det betyr det samme.

Bibelen taler radikalt om det som skjer når et menneske kommer til tro.

En blir født på nytt (Joh 3,3, åndelig fødsel.

Gått over fra døden til livet (Joh 5,24)

Går fra mørke til lys (Ap 27,18)

Blir en ny skapning (2.Kor 5,17)

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Hva betyr omvendelse?

Publisert nesten 7 år siden

Omvendelse kommer fra det greske ordet ”metanoian”, som betyr på profan gresk: forandre sinn, erkjenne etterpå, anta et nytt sinnelag, angre, føle anger, gjøre bot. Men dette er som sagt den profane betydningen av ordet.

Ordet omvendelse i Det Nye Testamente betyr nok litt forskjellig fra profan gresk. Fordi Jesus og apostlene talte arameisk og benyttet gammeltestamentlig termini. Omvendelse i NT som i GT er ikke som i jødedommen forandring av livsstil alene, men nyskapelse (2.Kor.5,17)

Omvendelse er å vende seg bort fra det onde og helhjertet til Gud. Grunnen til at mennesker skal omvende seg er fordi mennesket er fortapt i seg selv og død i sine synder (Efes.2,1). Omvendelse er å komme til Jesus. Omvendelsen er en total nyskapelse av menneskets vesen.

Omvendelse betyr et radikalt brudd med det gamle livet. Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus.

Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv.  

Kommentar #15

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Ordet "omvendelse" har vi hørt så mange ganger at det er lett å glemme hva det betyr. Egentlig er det et veldig billedlig uttrykk. Å vende om er bokstavelig talt å snu seg rundt og begynne å gå i motsatt retning. Jesus sier at dersom noen vandrer på livets landevei med ryggen mot Gud, da må man gjøre nettopp dette - snu seg rundt og gå i motsatt retning. Man må omvende seg. Dette innebærer en sinnsforandring og en nyorientering som former hele livet. Det greske ordet som Det nye testamentet bruker om omvendelse, betyr nettopp dette – "å forandre sinn". Det handler ikke bare om tro, men om hele livet slik det leves i det daglige.

Hei Kjell

Ja helt enig i dette, omvendeles betyr også en aktiv handling. omvendelse krever en handling. Når man vender om så krevet det handling å snu seg 180 grader kreve handling, for å vise Gud at man mener noe med det nye livet i oss. om man lever i synd, så krever det en aktiv handling for å bryte med synden som man levde i. Uten handling så vil man fortsette i sitt gamle spor, men med handling så vil det også oppstå kamp mot kjødet som Paulus taler om i romerbrevet. men det ser ut som om mange troende ikke skjønner handlingens kraft til omvendelse fra synd man skulle leve i. Da sier man at man gjør dette i egen kraft eller så blir det igjerninger man blir frelst, og det er jo lovisk. det er ofte argumenter man får høre når man taler om handling. Hvordan kan vi unngå handling? 

Idag så lever mange troende i synd, fori man gjerne praktsierer at det er ingen fordømmelse i Kristus, og det er jo sant, men ikke om man har gjort handling bort i fra synden, da først ser man at man mener noe med den nye fødselen i kristus. Det krever noe av oss også. vi har fått Ånden, men vi må også bevege oss framover, ikke stå stille i samme myr.

mvh

Rune

Kommentar #16

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Hvor omvendt skal en bli?

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvor "omvendt" skal en egentlig bli? De fleste av oss, både kristne og ikke-kristne lever anstendige liv.

Jeg liker spørsmålene du har stilt, for de ansporer til å tenke.

Hvor ”omvendt” skal en egentlig bli? Jeg tenker at hovedsaken ikke er hvor langt vi er kommet, men at vi har riktig retning. Dette ligger vel også i ordet ”omvendelse”.

Videre tenker jeg at målet er å bli mest mulig lik Jesus. Da handler det ikke bare om å bli vanlige, siviliserte mennesker, men å få hans kjærlighet i vårt hjerte. Da vil vi etter hvert også se områder av livet hvor det trengs forandringer i holdninger og praksis. 

Jeg tror på Jesu evne til å prege oss og forandre oss. Det var derfor jeg skrev den setningen du siterte, at det er viktigere å forkynne Kristus til omvendelse enn å forkynne omvendelse til Kristus.

Kommentar #17

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Livet i det daglige

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det handler ikke om livet slik det leves i det daglige, men om den kontakten man har med Kristus og det å ha Ham godt bevart i hjertet.

Dette forstår jeg ikke. Det er da ingen motsetning mellom disse to tingene? Dersom vi har Jesus i hjertet, vil det prege livet i det daglige. 

Kommentar #18

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Bra svar :-)

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.
Jeg liker spørsmålene du har stilt, for de ansporer til å tenke.

Hvor "omvendt" skal en egentlig bli? Jeg tenker at hovedsaken ikke er hvor langt vi er kommet, men at vi har riktig retning. Dette ligger vel også i ordet "omvendelse".

Og slik blir Jesus "oppnåelig" for alle, uansett hvem man er og hvor man er i livet. Og ved å forkynne "Kristus til omvendelse", fremfor "omvendelse til Kristus", så tror jeg også at en plasserer troen der den hører hjemme.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Anne

Já det var et godt svar Kjell kom med:) men en ting man også skal forstå er at uten handling fra det gamle til det nye livet. Så er det ingen omvendelse. En omvendelse krever en handling fra oss mennesker enten man liker det eller ikke. En handling betyr bevægelse, og bevægelse betyr modning, og modning er lík fornyelse i sinnet og i hjerte. Dette er en del av Helligjørelsen i våre liv. Man tar dagligt opp sitt kors. For man er av henge av nåden i våre svakhet er. Man vokser i Kristus på veien, man ser bedre og bedre jo nermere Kristus man kommer. Dette handler ikke om fuldkommenhed. Men en vandring i Kristi fotspor. Uten at gjerninger og loven kræver sitt opp i alt dette. Modning i Kristus kræver handling., og dette er verken logisk eller basser på gjerninger. Men noe man bestemmer seg for å Gjøre i ånden å drepe kjødet lyster m Ånden å t til fange lystige tanker i Jesu navn. Det krever også handling. Så uten handling Ingen omvendelse. Man kan se på mange historier i Bibelen som forteller om hva handling i livet ut gjør. 

Mvh

Rune

Kommentar #20

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ikke av egne gjerninger

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus.

Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv.

Nemlig! Og det er også mitt poeng i dette. Man blir ikke omvendt av egne gjerninger.

Kommentar #21

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Omvendelse betyr et radikalt brudd med det gamle livet.

Greit nok, men i det fysiske liv og væremåte kommer det helt an på hvordan det gamle livet ble levd. En som tidligere levde i henhold til Rom 2:13-16 vil nok ikke oppleve samme omvendelse som en som tidligere har "vært på kjøret".

"For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium".

Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Akkurat ja

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
En som tidligere levde i henhold til Rom 2:13-16 vil nok ikke oppleve samme omvendelse som en som tidligere har

Og derfor spurte jeg hvor omvendt skal en egentlig bli? Og hvor stor er egentlig forskjellen på et kristent liv og et ikke-kristent, dersom en ser bort fra "kontakten" med Gud og deltakelse på ulike menighetsarrangementer.

Vi har det jo fra bibelen, at vi ikke skal "skikke oss lik verden". Men dersom en som kristen skal skille seg nevneverdig ut, må en gå ganske drastisk til verks. Amish-sekten greier det. "Vanlige" kristne, not so much, selv om de nok liker å tro det.

Synes forresten trådstarter beskrev omvendelse veldig fint: "Jeg tenker at hovedsaken ikke er hvor langt vi er kommet, men at vi har riktig retning."

 

 

Kommentar #23

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi har det jo fra bibelen, at vi ikke skal "skikke oss lik verden". Men dersom en som kristen skal skille seg nevneverdig ut, må en gå ganske drastisk til verks. Amish-sekten greier det. "Vanlige" kristne, not so much, selv om de nok liker å tro det.

Derfor er dette viktig å reflektere over :)

Og å være takknemlig over små ting vil gi mye større tilfredshet og glede, og ikke minst tid.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke bibelsk grunnlag

Publisert nesten 7 år siden

Gunnar Lund:

Skille ligger vel i at kristne har opplevd det å bli frelst, noen bruker Jesu ord "født på nytt", men det betyr det samme.
___________________________________________________________

Det er vel her det skorter til forståelse hos kristne, hvor de tror de er født på nytt, og griper tak bare i bibelvers som støtter deres tanker. Fork.3.19 sier noe helt annet; For det går mennesket som det går dyrene, den ene som den andre: Begge skal dø, samme livsånde har de alle. Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene. For alt er forgjengelig.
Sterke ord, men uttalelsen er nok riktig da ingen later til å tenke med fornuften og utdype hva forgjengelig og uforgjengelig betyr. 1.Kor.15.50 kommer inn på dette i forbindelse med fortsettelsen om oppstandelsen fra de døde (v52) og har nok sin forklaring hos 1.Pet.1.23 For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig…

Det verste av alt er at det later ikke til at forgjengelighet kontra uforgjengelighet er en vesentlig del av den kristne forståelsen overhode. Men syner fra Gud kan de allikevel ha tatt om de ikke er av DHÅ.

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Greit nok, men i det fysiske liv og væremåte kommer det helt an på hvordan det gamle livet ble levd. En som tidligere levde i henhold til Rom 2:13-16 vil nok ikke oppleve samme omvendelse som en som tidligere har "vært på kjøret".

Hei Mads

Nei det kommer ikke an på hvordan man levde det gamle livet, for uten omvendelse så levde man i synden, uansett om man var god eller slem. For det nye livet i Kristus er ikke bassert på hva du gjorde, men på hva du gjør etter omvendelsen i det nye livet i Kristus. Om man var en morder eller en helgen før frelsen har ingen betydning. for forandringen i det indre livet må komme i form av handling hos alle. Hvem kjenner våre tanker og lystens bægjer best? Så det kommer ikke an bare på det man ser i det ytre, for det er syneligt for alle, men på hvordan de indre livet blir forandret i Kristus..

mvh

Rune

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi har det jo fra bibelen, at vi ikke skal "skikke oss lik verden". Men dersom en som kristen skal skille seg nevneverdig ut, må en gå ganske drastisk til verks. Amish-sekten greier det. "Vanlige" kristne, not so much, selv om de nok liker å tro det.

Hei Mads

Nei det kommer ikke an på hvordan man levde det gamle livet, for uten omvendelse så levde man i synden, uansett om man var god eller slem. For det nye livet i Kristus er ikke bassert på hva du gjorde, men på hva du gjør etter omvendelsen i det nye livet i Kristus. Om man var en morder eller en helgen før frelsen har ingen betydning. for forandringen i det indre livet må komme i form av handling hos alle. Hvem kjenner våre tanker og lystens bægjer best? Så det kommer ikke an bare på det man ser i det ytre, for det er syneligt for alle, men på hvordan de indre livet blir forandret i Kristus..

mvh

Rune

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Vi har det jo fra bibelen, at vi ikke skal "skikke oss lik verden". Men dersom en som kristen skal skille seg nevneverdig ut, må en gå ganske drastisk til verks. Amish-sekten greier det. "Vanlige" kristne, not so much, selv om de nok liker å tro det.

Hei Anne

Drastisk til verks? Nei det trenger man ikke, Våre handlinger etter omvendelsen røper hvor våre frukter er. om det er det gamle livet som frendeles styrer eller det nye livet i oss. Det indre livet er jo det som utgjør forskjellen Anne. for blir det indre livet forandret, så vil det også vises i det ytre livet. der frukten av våre handlinger vil vise av det gode eller det onde.

mvh

Rune

Kommentar #28

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er dette viktig å reflektere over :)

Og å være takknemlig over små ting vil gi mye større tilfredshet og glede, og ikke minst tid.

Ja, men en behøver ikke være kristen for å ha slike holdninger heller. Tror nok de fleste, uavhengig av tro, evner å glede seg over "små ting".

Jeg har for lengst slått meg til ro med at jeg som kristen glir rett inn i mengden, enten jeg omgås kristne eller ikke-kristne. Jeg lever ikke noe annerledes eller "helligere" enn mine ikke-kristne naboer. Og jeg tror det er helt greit. Kanskje "forskjellene" må ligge på et annet plan enn det livet en lever i det daglige?

Men poenget, som flere (enn meg) har tatt opp her, er at det er grenser for hvor "omvendt" en kan bli fra "det gamle livet", for det er ikke sikkert at "det gamle livet" var så "ukristelig".

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Nei det kommer ikke an på hvordan man levde det gamle livet, for uten omvendelse så levde man i synden, uansett om man var god eller slem. For det nye livet i Kristus er ikke bassert på hva du gjorde, men på hva du gjør etter omvendelsen i det nye livet i Kristus. Om man var en morder eller en helgen før frelsen har ingen betydning. for forandringen i det indre livet må komme i form av handling hos alle.

Dette er jo bare en meningsløs og teoretisk tullekommentar, tilsynelatende kun for å fremheve sin egen fortreffelige syndeforkynnelse.

Jeg skrev: "Greit nok, men i det fysiske liv og væremåte kommer det helt an på hvordan det gamle livet ble levd. En som tidligere levde i henhold til Rom 2:13-16 vil nok ikke oppleve samme omvendelse som en som tidligere har "vært på kjøret". Det er en selvfølge at en som har levd i henhold til Rom 2:13-16 vil føle en noe mindre praktisk, psykisk og fysisk forvandling ved frelsen enn en som tidligere har "vært på kjøret".

Det nye livet i Kristus er ikke bassert på hva du gjør etter omvendelsen i det nye livet i Kristus.

Gunnar Lund beskrev dette på en god måte: "Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus. Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv".

Kommentar #30

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Gunnar Lund beskrev dette på en god måte: "Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus. Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv".

Da blir det spørsmål om hvordan Gud omvender et menneske?

Og hvilken godhet er det snakk om her?

Kommentar #31

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Og derfor spurte jeg hvor omvendt skal en egentlig bli? Og hvor stor er egentlig forskjellen på et kristent liv og et ikke-kristent, dersom en ser bort fra "kontakten" med Gud og deltakelse på ulike menighetsarrangementer.

Slik jeg ser det så er forskjellen enorm!

Kommentar #32

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo bare en meningsløs og teoretisk tullekommentar, tilsynelatende kun for å fremheve sin egen fortreffelige syndeforkynnelse. Jeg skrev:

Hei Mads

Ja dette var helt klart for å fremheve min egen fortreffelige syndforkynnelse:):) Du får sagt det du Mads:). men trist å se hvordan du motar svar fra andre. Du kan jo ta en titt på dine egne svar og gjerne løft blikket litt lengere opp.Hvis du leser det jeg skrev, så kommer det ikke an på hvem man var før frelsen. Gud behandler alle mennesker likt enten mordere eller moralske gode samfunsborgere, men alika vel er begge syndere før man motar det nye livet. forandringen hos morderen blir jo større, det sier jo Paulus i romerbrevet også jo dypere man har levd i synden jo større forstålse får man på omvendelsens kraft.Men selv om man har levd som en god samfunsborger, så trenger dette menneske også forstå den indre forandrings prossesen i de frukter som foregår i det indre i mennesket. Hvem hvet hva hjertet er fyllt av? Jo Gud. så på veien så har alle en modningsprosses, og Helligjørelsen er en del av denne veien. Paulus sier det klart og tydelelligt, at i det nye livet ligger det mye arbeid, og mye av dette arbeidet ligger i å drepe kjødets lyster som blir fristet av verden. Hvis man ignonere dette så blir det jo aldri en forandring i livet, og derfor er omvendelse en daglig vandring i Nådens kraft til forandring i det indre livet, men forskjelen er om det ikke blir forandring fordi man lever i synden, uten å dreper den med Ånden slik Paulus beskriver så bra. så vil hjertet forhedes, og man selv vil godta at man lever i synd, og dermed så uteblir omvendelsen. Omvendelse er en kraft til handling i våre liv. 

Ha en fortsatt fin dag videre Mads:)

mvh

Rune

Kommentar #33

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Samme mening, andre ord

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
forandringen hos morderen blir jo større, det sier jo Paulus i romerbrevet også jo dypere man har levd i synden jo større forstålse får man på omvendelsens kraft

Dette er jo nøyaktig det samme som jeg også skrev, bare med andre ord.

Så dine kommentarer kan vanskelig ha vært for noen annen årsak enn å fremheve din egen fortreffelige syndforkynnelse, siden det er den delen du fremhever i din kommentar.

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo nøyaktig det samme som jeg også skrev, bare med andre ord.

Så dine kommentarer kan vanskelig ha vært for noen annen årsak enn å fremheve din egen fortreffelige syndforkynnelse, siden det er den delen du fremhever i din kommentar.

Hei Mads

Hvis du leser det jeg skriver så ser du gjerne forståelse i dette budskapet jeg også formidler:) Du ser det du selv ønsker Mads. 

mvh

Rune

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Så dine kommentarer kan vanskelig ha vært for noen annen årsak enn å fremheve din egen fortreffelige syndforkynnelse, siden det er den delen du fremhever i din kommentar.

Hei Mads

Tror du omvendelsen kommer utenom syndeforkynnelsen? 

mvh

Rune

Kommentar #36

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ånden driver mennesker til omvendelse

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Tror du omvendelsen kommer utenom syndeforkynnelsen?

Enda et bevis på at du ikke leser det andre skriver.

Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus. Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv.

Kommentar #37

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Enda et bevis på at du ikke leser det andre skriver.

Omvendelsen er menneskets frivillige ja til Guds kall. Men det er Den Hellige Ånd som driver mennesker til omvendelse. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Å omvende seg er å gå inn på den frelsesvei som Gud har staket ut i Jesus. Selv om det er mennesket som kommer frivillig til Gud, så er det Gud som står bak selve omvendelsen og nyskapelsen. Det er hans verk. Det er Gud som gir oss et helt nytt liv.

Hei Mads

Ja Det er riktig at den Hellige Ånd er den som gir oss syndenød i våre liv, slik at kallet til omvendelsen blir til handling.alt dette skjer av rein nåde,jeg leser det andre skriver, men det er ikke sikkert at man vil forstå det noen formidler om dette temaet. Guds godhet er i lys av vår egen elendighet.. Derfor er hvert et menneske kalt til omvendlese,men få er det som tar i mot Hans kall til handling i omvendelse.

Ha en fortsatt trivelig ettermiddag Mads.

mvh

Rune

Kommentar #38

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det så er forskjellen enorm!

Helt i orden det du. Kan selvsagt finne forskjeller jeg også, men det blir for det meste om hva en gjør på fritiden. For de fleste kristne lever da helt normale hverdagsliv, med jobb, familie og alt som hører med. Og så går de gjerne til et kristent møte eller to i løpet av uken. Utover det, er det lite forskjeller. Folk er folk. Det er lite som tyder på at den hellige ånd eller tro på Jesus gjør verden/menneskene noe bedre eller "annerledes" (på en god måte)... Noen ganger tvert i mot.

Kommentar #39

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har for lengst slått meg til ro med at jeg som kristen glir rett inn i mengden, enten jeg omgås kristne eller ikke-kristne. Jeg lever ikke noe annerledes eller "helligere" enn mine ikke-kristne naboer. Og jeg tror det er helt greit. Kanskje "forskjellene" må ligge på et annet plan enn det livet en lever i det daglige?

I våre hjerter ligger forskjellen og det hjertets stilling må på et eller annet tidspunkt vise seg i vekst.

Om Paulus planter og Apollo vanner er det Gud som gir vekst.

Og ingen kan legge til en annen grunnvoll enn den som allerede er lagt, det er Jesus Kristus.

Forskjellene kan også ligge på et annet plan som du sier,

-skatten i hjertet-, det livet gir i det fysiske må vi også forholde oss til i det virkelige, fjellet kan by på overaskende utfordringer også hva vær og føreforhold angår,

slik også som livet kan være,

men heldige vi er som har lært troen og kjenne, og kan bygge videre på den.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere