Tore Holte

15

Kristendom Vs Politikk – Advarsel mot splittelse

Publisert: 24. jul 2009

Mange kristne mener at kristendom ikke har noe med politikk å gjøre, og derfor må holdes adskilt. Selv forstår jeg ikke hvordan man kan dele livet i to. Alt henger sammen og berører hverandre. Politikernes avgjørelser på våre vegne berører alle, også vår natur, enten de er basert på Guds vilje eller ikke.

Kristendom handler om Rett – ferd, ikke bare for enkeltindividet men også for et samfunn og hvordan vi behandler jorden, eller rettere sagt dyrker Guds hage. Hvem skal man forkynne evangeliet for om jorden og vår natur bukker under som følge av grådighet, hensynsløs utnytting av naturen og massiv forurensning?

Hvorfor skal man stå på sidelinjen og stilltiende iakta et vannvidd som til slutt vil ramme oss alle når man faktisk kan være med å påvirke. Alene kan man kanskje ikke gjøre så mye, men som gruppe, eller 1 milliard kristne, kan man nok utrette mye. Men bare samhold gir styrke!

Hva er politikk? (Wikipedia.org)

Politikk (av gr. politikos, som angår byen eller staten) handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn.

Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak. Vi ser også Politikk i det som foregår innen private organisasjoner, nabolag, smågrupper, familier og parforhold, i den grad det har med makt, styre og autoritet å gjøre.

På en måte kan vi si at politikerne er samfunnets mor og far

Politikerne lager lover og regler, og staker ut kursen på vegne av folket. Tenk om politikerne var kristne, eller måtte styre etter en rettferdig tankegang og etter press fra folk, og som følge av at de stod samlet og var sterke. Hvor mange kristne finnes det i Norge tro?

Bibelen formaner også om dette;

Advarsel mot splittelse

Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 1. korint 1:10

Kirkens enhet og de mange tjenester

Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserne 4:3

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Korinter 12:

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg Joh 17:21

Når menighetene blir èn menighet og virker som et hele, er ett i tanke og handling, da er Kristi legeme virksom på jorden. Da handler menneskene i samme ærend, og Guds vilje som er en kjærlig og harmonisk verden. Da er Kristus hodet og Guds lys virksom i alle.

Hele mengden av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Apg 4:32

Det viktigste er å stå sammen, ikke bare mot uretten, men også om hvordan vi vil ha det. Det finnes over 2 milliarder kristne og katolikker i verden som alle tror på Jesus...

I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, glede og fred.

Kommentar #1

Pia Sæther

3 innlegg  20 kommentarer

Politikk

Publisert over 12 år siden

Problemet er at politikk dreier seg om vanskelige saker. F.eks. er privatskoler et mye diskutert tema, uten at jeg kan lese så mye om dette i bibelen.

Hva er kristen politikk?

Du nevner f.eks. miljø og naturvern. Da er det vel best å stemme SV? Hvor radikal skal en være?

I siste nummer av Strek (www.strekmag.no) kan vi lese at "korsets mysterium" fremdeles ikke er helt oppklart. Hva betydde korsfestelsen av Jesus? Hvorfor måtte han korsfestes? Bibelen er ingen kokebok, og det er jammen ikke lett å hale politikk ut av en slik bok...

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 12 år siden

Du kan  ha ulikt politisk ståsted basert på hvilken ideologi du har, men skillet for meg går når man vil presse sin tro på andre. Kristent samlingsparti ønsker at det skal være samsvar mellom bibelen og norske lover, at staten skal være kristen, at homofile skal diskrimineres.

Man bør faktisk ikke tvinge alt en tror på andre, man kan ta personlige valg.

 

Det betyr at jeg som ateist ikke tvinger min ikke tro på andre. Det betyr at jeg aksepterer at enkelte velger anderledes enn det jeg gjør.

 

Det vil tilsi at når det kommer til homofilisaken så kan man personlig være imot homofilt samliv, og man kan velge og leve etter ett slikt syn, men man bør ikke bestemme at andre skal velge det samme.

 

Hvis man, slik mange gjør, ønsker å tvinge sin tro på andre så er det merkelig at man selv klager over å bli 'forfulgt' og 'motarbeidet'. Da er det bare snakk om at den sterkeste vinner og man er en dårlig taper.

 

Alternativet er toleranse for ullikheter, men ett sterkt syn på egne holdninger og handlinger.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: Kristendom Vs Politikk – Advarsel mot splittelse

Publisert over 12 år siden

 

24.07.09 kl. 22:16 skrev Tore Holte:

Det viktigste er å stå sammen, ikke bare mot uretten, men også om hvordan vi vil ha det. Det finnes over 2 milliarder kristne og katolikker i verden som alle tror på Jesus...

 

Ja, to milliarder nominelle kristne. De blir regnet som kristne kun fordi de er født i et land hvor de har kristendommen som sin religion. Jeg mener dette gir en feil bilde. For ingen mennesker kan bli født kristen. Det er kun de menneskene som har tatt imot Jesus som sin personlige Herre og Frelser, som kan kalle seg kristen. En kristen er altså en som er "født på nytt", født ovenifra, vi snakker her om en åndelig fødsel. Og det skjer ved hjertes tro og munnens bekjennelse, rom 10,9-10.

Kommentar #4

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Svar til P. Sæther

Publisert over 12 år siden

Nå ble bibelen skrevet for to tusen år siden, og verden har utviklet seg mye siden da. Man får ikke plass til alt i bibelen, men den gir viktige retningslinjer for hvordan vi skal handle i forskjellige saker. Ang privatskoler så må samfunnet tilrettelegges slik at alle lærer det som er sant og riktig uten å bruke tvang av noe slag.

 

Kristen politikk må vel være en politikk basert på sannhet, kjærlighet og rettferdighet. Det står bare at vi skal være gode forbilder, og ikke tvinge troen på noen.

 

Det å ta vare på naturen og miljøet er vel ikke bare en SV sak? Det er ethvert oppegående menneskes plikt, og når ikke de politiske partiene tar ansvar og gjør dette rett så kanskje de trenger press, eller at vi trenger en ny styrefor hvor alt det viktige blir ivaretatt. Slik det ser ut nå så har jorden kort tid igjen. Det må dramatiske endringer til i menneskenes tankegang og politikken for at denne Guds hage skal komme fremtidige generasjoner til gode, og hvis noen raserer den, har du ikke en plikt til å sørge for dine barn og barnebarn?

 

Vil du overlate alle viktige avgjørelser om vår fremtid til folk som åpenbart ikke vet hva de driver med, eller hva som er til menneskenes og naturens beste?

 

Om korsfestelsesmysteriet så er det mye som ikke har kommet frem, men Jesus ble drept fordi han fortalte menneskene sannheten, og det likte ikke verdens herskere. Hvis du f,eks ønsker å styre som du vil så er det vel best å holde flokken i uvitenhet. Kom ikke Jesus for å frigjøre menneskene? Men menneskene tok ikke i mot, og derfor må sannheten igjen åpenbares for verden. Bare sannhet frigjør.

 

Slik jeg ser bibelen så gir den gode retningslinjer for hvordan et menneske skal være og hvordan et godt samfunn skal ledes. Det heter at vi får de lederne vi fortjener, - og hvis folket sover...?

 

Joh 7:7 Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde.

 

I bibelen finner vi hele tiden to blodlinjer. Fyrsteætten og Presteætten. En Konge skulle ha ypperstepresten ved sin side, og denne presten var Guds mann. Hvis kongen rådførte seg med presten så ville han styre landet sitt vel.

 

I dag har vi et annet styre. Vi har staten og kirken, og hvis staten rådførte seg med kirken så ville også beslutningene som ble tatt være i samråd med Gud, så sant kirken var riktig vel bevart. Da kan kirken ta seg av det hellige og staten det politiske, men det betyr ikke at ikke politikerne kan være kristne eller troende. Sånn sett så vill ikke stortinget være preget av hallelujarop og salmesang, og som ateisten her er inne på, heller ikke tvinge sin tro på noen, men et styre basert på sannhet, kjærlighet og rettferdighet. På tolleranse overfor hverandre slik bibelen sier.

 

mvh

Kommentar #5

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Svar til M. Christiansen

Publisert over 12 år siden

Kristendommen er dessverre en sprengt religion fordelt på over 3000 kirkesamfunn hvor alle ser ut til å stride mot alle. Mye skyldes nok som G. Lund er inne på en missforståelse om hva en kristen faktisk er. Mye skyldes bibelens oppkomme av motsetninger og i noen tilfeller kan man finne fem forskjellige svar på ett og samme spørsmål. Da kan man i hverste fall spørre fem forskjellige kristne om noe og få fem helt ulike svar. Dette skaper splid de kristne i mellom og samholdet opphører.

 

Derfor må sannheten på plass på ny så den er samlende, og en sann kristen vil ikke diskriminere noen, eller tvinge sin tro på noen, men heller bry seg om sin egen åndelig vekst og slik heller forsøke å være et godt forbilde.

 

Når en som kaller seg kristen dømmer og diskriminerer så går vedkommende på tvers av Jesu lære, og man kan jo da spørre seg om vedkommende er kristen, eller bare innbiller seg det selv?

 

Når du nevner homofili så mener jeg personlig at folk må få lov til å elske hvem de vil. Det er ikke min sak og det sies at kjærlighetens veier er uransakelige. En kristen må som du selv nevner ha tolleranse for andres valg. Når det kommer til ekteskap mener jeg kirken selv må få bestemme, også det handler om tolleranse overfor andres syn, og mange kristne føler den nye ekteskapsloven som et angrep på sin tro. Så intil vi vet bedre synes jeg det er greit at prestene selv bestemmer om de vil vie eller ei. Det finnes også alternativer.

 

Jeg mener forøvrig ikke at det er mangel på tolleranse når man motsetter seg ting som åpenbart er galt, som f.eks prøverørsbarn og ta seg til rettigheter som bryter med naturens orden, men i alt så er det sannheten som må bestemme og når folk er uenige så er ikke nok fakta kommet på bordet. Da er det feil og tvinge igjennom en tre punkts ekteskapslov hvor man setter følsomme ting opp mot hverandre. Jeg mener at dene loven må tas opp på nytt og diskuteres grundig, og hvor alle ting blir belyst.

 

Mvh

Kommentar #6

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Svar til G.Lund

Publisert over 12 år siden

Du har sikkert rett i en mye her, og jeg er selv litt usikker på tallene, men vi vet jo at mange står i statskirken uten å være kristne. Jeg skulle nok ha formulert meg litt annerledes og heller brukt ordet troende, mennesker som tror på Jesus.

 

Og akkurat som du så ser jeg stor forskjell på dette med tro og det å bli født på ny, men jeg ser også mange som hevder å være født på ny, men som ikke har snøring på hvilken åndelig prosess og forvandling som skjer. På frukten skal de kjennes og det er kjærlighet, men har man ikke opplevd det levende lys og Guds grenseløse kjærlighet så er det heller ikke lett å forstå Jesu ord om å f.eks elske våre fiender og å be for dem? Hvor mange tror du det er som ber for mulla Krekar f.eks?

 

For å kunne kalles lysets barn må man kjenne og vite hva slags lys det er snakk om?

 

Lysets barn (Ef 5:8)

 

En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset,  og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det:

          Våkn opp, du som sover,

          stå opp fra de døde,

          og Kristus skal lyse for deg.

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,  så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.  Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje

 

Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. 2. Korinterbrev 3:18

 

mvh

Kommentar #7

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Kristendom vs politikk

Publisert over 12 år siden

Å blande politikk og kristendom sammen er ikke jeg særlig begeistret for. Det som binder kristne sammen er deres tro. Imidlertid kan også kristne sprike i ganske mange ulike politiske retninger da vi tross alt er mennesker også.

Her i landet har vi både Kristelig folkeparti og Kristent samlingsparti som prøver å appellere til kristne velgere. For meg personlig er det uaktuelt å stemme på et av disse partiene. De sakene de er opptatt av klarer ikke å engasjere meg selv om jeg er kristen og dermed burde være i partienes målgruppe.

Det er nok ikke særlig realistisk å få alle kristne til å gå i en politisk retning. Vi er tross alt ganske så ulike som personer og i meninger selv om troen holder oss sammen (burde holde oss sammen)!

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Ikke så langt fra hverandre

Publisert over 12 år siden

@ Holte

[quote] 

Derfor må sannheten på plass på ny så den er samlende, og en sann kristen vil ikke diskriminere noen, eller tvinge sin tro på noen, men heller bry seg om sin egen åndelig vekst og slik heller forsøke å være et godt forbilde.[/quote]

 

Så langt er vi hjertens enig. Det er flott at man reflekterer over etiske spørsmål, tar standpunkt og forsøker og etterleve dette så godt det lar seg gjøre. Hvis man inspirerer eller opplyser andre til å se det på den samme måten så er det helt uproblematisk.

 

 

[quote]Når du nevner homofili så mener jeg personlig at folk må få lov til å elske hvem de vil. Det er ikke min sak og det sies at kjærlighetens veier er uransakelige. En kristen må som du selv nevner ha tolleranse for andres valg.[/quote]

 

Vi er fortsatt hjertens enig.

 

[quote]

 Når det kommer til ekteskap mener jeg kirken selv må få bestemme, også det handler om tolleranse overfor andres syn, og mange kristne føler den nye ekteskapsloven som et angrep på sin tro. Så intil vi vet bedre synes jeg det er greit at prestene selv bestemmer om de vil vie eller ei. Det finnes også alternativer.[/quote]

 

Her skiller vi lag. Jeg er sterkt imot en statskirke. Det er uhørt at ett land skal ha en religion, det er uhørt at en religion skal gis særfordeler på bekostning av blant andre mine rettigheter. Det er uaktuelt at en statskirke skal få diskriminere deler av befolkningen. Det kan man gjøre når man er ett fritt trossamfunn som betaler for egen vei. Det er ett valg man må ta. Jeg synes i alle tilfeller at man bør løsrive seg fra staten.

 

[quote]

Jeg mener forøvrig ikke at det er mangel på tolleranse når man motsetter seg ting som åpenbart er galt, som f.eks prøverørsbarn og ta seg til rettigheter som bryter med naturens orden, men i alt så er det sannheten som må bestemme og når folk er uenige så er ikke nok fakta kommet på bordet. Da er det feil og tvinge igjennom en tre punkts ekteskapslov hvor man setter følsomme ting opp mot hverandre. Jeg mener at dene loven må tas opp på nytt og diskuteres grundig, og hvor alle ting blir belyst.[/quote]

 

Naturens orden? Hva er det? Det er ett kunstig begrep som kan bety alt og intet. Det holder ikke. Det er heller ikke slik at man skal nekte noen noe fordi man ikke har, og ikke er interessert i å få ’fakta’. Bevisbyrden ligger da på de som vil forby noe.

 

Det er en avsporing dog, det viktige for temaet her er at man ikke skal tvinge en tro på andre, slik sett er en blanding av religion og politikk gal. Man kan ikke argumentere med at bibelen sier … man må argumentere ut fra årsak og konsekvenser.

 

Kommentar #9

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Svar til B. Rasmussen

Publisert over 12 år siden

Jeg er stort sett enig med deg, men fordi den sannhet vi kjenner i dag ikke er sterk og kraftfull nok. Den har ingen samlende effekt. Saltet har ingen kraft om man skulle bruke bibelens sammenligninger. Saltet binder sammen. Og det er det som er foruroligende. Akkurat som du sier spriker de kristne i mange politiske retninger, men det gjør de også i sin tro, mens Jesus formaner oss om å stå sammen i syn og tanke, som ett legeme som vil det samme. Bare da vil verden tro at Jesus var den som skulle komme som jeg viser til i Joh 17:21, og man kan undres hvilken ånd dem har fått å drikke som skulle forene oss under et slikt syn, når dem er splittet fra ytterste høyre til ytterste venstre?

 

Jeg ville heller ikke stemt på noen av de to partiene du nevner, og fordi det ikke er helhetlig og helhjertet politikk basert på det grunnleggende i Jesu lære. I min forrige post viser jeg til problemstillingen i KRF som både støtter krig, men samtidig forsøker å hevde et kristent livssyn. Det går selvsagt ikke. Det blir som å forsøke å spenne to buer, eller ri to hester. Du kan heller ikke støtte den økonomiske veksten og heve levestandarden i en verden som skriker etter måtehold og rettferdig fordeling. Og på en klode som holder på å knekke sammen av overforbruk og forurensning.

 

Det trengs i følge WWF 3,5 jordkloder for at resten av verden skal få det like godt som oss. Planeten vår har begrensede ressurser. Akkurat nå bruker vi 30 prosent mer enn den kan fornye. Dette betyr at når det blir mindre ressurser så blir det kamp om dem, og når det blir færre ressurser på jorden, så kan det ikke samtidig bli mer på alle. Det er helt umulig. Tomt er tomt. Da nytter det ikke åpne flere oljebrønner og fortsette i den kursen som skaper alle disse miljøproblemene. Man må tenke helt nytt, og vil ikke myndighetene høre så må nye ledere i posisjon

.

Jeg tror derfor kristendommen trenger en omfattende reformasjon basert på sannhet, kjærlighet, rettferdighet og tolleranse, og slik at den kristne hop samles under en fane og ikke 3000. Da har man ikke forstått noen ting om Kristi legeme på jorden, og hvilken enorm styrke å påvirkning det vil ha.

 

Fra kap Kristi kropp (1 Korint 12)

 

Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

 

Efeserne 4:13 Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.

 

Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

 

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Korinter 12:

 

mvh

Kommentar #10

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Svar til M. Christiansen

Publisert over 12 år siden

Den største forskjellen på oss to er at jeg er viss på en høyere makt som driver livet fremover, mens du ikke tror på det. Det er helt greit for meg. Jeg har ingen problemer med det, og er ganske så sikker på at du med mer kunnskap vil følge etter, men det må være riktig kunnskap og som du kan føle deg til pass med, og også vokse på. Jeg kan ikke si hva som er rett for deg. Det må du finne ut av selv, og en god ting ved deg er at du er villig til å diskutere.

 

Selv vitenskapen som omsider må gå hånd i hånd med religion, begynner å finne ut av at det er mer her enn det som kan beskrives matematisk. Einstein trodde på Spinozas Gud og Panteismen

 

Panteisme er en metafysisk filosofi og religiøs lære som hevder at Gud er alt og Alt er Gud. Den vil dermed også hevde at alt er en enhet, dvs. uendelig, altomfattende samt evigvarende, og på en eller annen måte guddommelig selv om guddommen er immanent. Det motsatte er teisme.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Baruch_de_Spinoza

 

En ny helhetserkjennelse av universet. Kosmos synes å være en eneste stor og guddommelig bevissthet. Ervin Laszlo, av mange regnet som verdens ledende system-teoretiker

Vitenskapsmannen og forskeren Ervin Lazslos bok «Revolusjon i Vitenskapen» viser at et nytt verdensbilde er på vei blant vitenskapsfolk og forskere. Det er som om en nyreligiøs bevegelse blant dem er på vei gjennom pionervirksomhet og frontforsking. Det forandrer det meste av hva vi moderne mennesker trodde vi visste om verden, om mikrokosmos og makrokosmos.

Vi lever ikke mer i en mekanistisk og fragmenert verden, og denne verden er slett ikke styrt av tilfeldigheter. Vi er snarere deltakere i en intimt sammenvevet verden (= holistisk verden). Denne verden opptrer som et hele og utvikler seg som et hele! Det paradigmet som nå trer frem, er det man kaller et holistisk paradigme. Forskerne har oppdaget en dypere sammenheng mellom liv, univers og bevissthet.

Det er snakk om en bevisst villet og ønsket utviklingsprosess, og absolutt ikke noe tilfeldig.

 

Man kan sikkert si mangt om en statskirke og også begrepet religion, men min mening er at Jesus taler om en universell sannhet som gjelder alle. Hvem som har satt navnet kristendom på det vet ikke jeg. Taler man om grunnleggende sannheter så vil ethvert menneske lytte enten man er Ateist, Jøde, Muslim eller kristen. Kjærlighet, rettferdighet, tolleransse, sannhet og masse annet som kirken prediker er likt for alle uansett hva slags navn man setter på det. Uoverenstemmelser oppstår der sannheten ikke er sterk nok. Det finnes individuelle sannheter og en kjærne av sannhet som er lik for alle. Foreløpig er denne sannhet splittende og ikke samlende.

 

Naturens orden? Nå er ikke jeg noen lærd person, men slik jeg ser det handler det om en naturlig utvikling. Genmanipulering og kloning er ikke naturlig, men kan og vil sannsynligvis vise seg å både være uheldig og skadelig både på kort og lang på sikt. Jeg tror ikke naturens orden er et kunstig begrep, men heller at man har for lite informasjon om den faktiske virkelighet og ringvirkningene av våre handlinger.

 

Vi vet at doping er skadelig for menneskekroppen. Det er unaturlig og gir en unormal muskelvekst. Det er også skadelig for hjernen. Men det visste man sannsynligvis ikke da man begynte å eksperimentere med det. Hva skjer når man manipulerer naturen slik?

 

Det er noe som heter føre var prinsippet også. Da skal man ikke tukle med naturen. Man bær VITE hva man gjør, og som du sikkert vet er det mektige kapitalkrefter som ofte får politikerne til å gå på tvers av etikk og moral. Og uvitenhetens arroganse selvsagt. Da er det viktig å ha dyktige og kunnskapsrike ledere med et godt helhetssyn, og jeg tror at bevissthet om den åndelige siden må integreres i planleggingen, at vi er en del av noe større og ikke kan gjøre som vi vil.

 

mvh

Kommentar #11

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Ikke akkurat tegn på god ledelse...

Publisert over 12 år siden

Vi er i ferd med å utrydde artsmangfoldet og den livsviktige næringskjeden hvor alt er avhengi av hverandre er i ferd med å bryte sammen på en rekke områder.

National geograpic melder at vi utrydder 17 plante og dyrearter i timen…

Fortsetter dette i samme tempo vil jorden være død om 15 -20 år. Artene er vevd sammen som en vev i de vakreste farger og mønstre, og er helt avhengie av andre. Etter hvert vil alt gå raskere og raskere ettersom det ene river det andre med seg.

Antallet arter i verden er anslått til ca 1.800.000 + ca 300.000 plantearter, totalt ca 2,1 millioner. Dette er veven som dekker kloden.

Alt liv I havet kan dø ut!

 

Ny forskning slår fast at havet er i ferd med å bli surere enn på de siste 55 mill år. En masseytryddelse kan være faktum innen 40 år. Årsaken henger tett sammen med de Co2 utslippene mennesker er ansvarlige for. At havene blir surere er ingen nyhet, men den nye forskningen har sjokkert marinbiologer verden over. Forurensningen går ti ganger fortere enn forventet. Tv2 tekst tv 30.03.09

Ser man dette I sammenheng med det som er sagt før om overfiske og ødelegging av korrallrevene som er fiskenes yngleplass er situasjonen svært så allvorlig.

Om femti år er havet tomt

Hver tredje fiskebank er kollapset som følge av rovdrift i havet. Korallrevene og yngleplassene ødelegges av trålerne, mens også forurensning gjør sitt.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/11/02/481673.html

Det samme mønsteret går igjen over alt

Menneskehetens tragiske “utvikling”

 

En gang var Aralsjøen verdens fjerde største. I dag er det bare forgiftede rester igjen.

http://www.abcnyheter.no/node/81329

Er det ikke slik utviklingen går?

Havet forsures, artene utryddes og jorden og næringskjeden forsøples. Vår kloakk er i ferd med å bli vårt matfat..

kall meg gjerne pessimist eller realist, men det ser ikke lyst ut. Samtidig som politikerne snakker om miljøkrise så jobbes det på spreng med å åpne nye oljebrønner og muligheter for å øke produksjonen og levestandarden. Det vil si mer av det samme som skaper problemet.. Vi har en 50 år gammel miljøgjeld som nå må betales, og hovedårsaken til klimakrisen er fossilt brensel. Nå står dyrbare Lofoten for tur, og det er ikke akkurat slik at vi trenger pengene. Hvorfor slikt hastverk

Hvorfor mer av det samme som skaper problemene, når det finnes miljøvennlige løsninger?

Norges korallrev kan dø ut

 

Norges korallrev er truet av forsuring av havet. Dette er en direkte konsekvens av økte CO2- utslipp. — Før vi har oversikt over mengden av rev i norske havområder, trues de med å gå i oppløsning. Dette kan få alvorlige økologiske konsekvenser. Det samme skjer over hele verden.

http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?id=290&kat=2&lang=1

1,2 milliarder mennesker sulter. 30 000 barn under fem år dør av sult og sultrelaterte sykdommer hver eneste dag, mens de ti rikeste har en formue som overstiger den samlede årsinntekten til 1 milliard av verdens fattigste arbeidere. Og det er ikke slik at det ikke er nok mat. Jorden skal visstnok tåle 11 milliarder mennesker. Det er fordelingen det er noe galt med. Noen har ufattelig mye mer enn dem trenger mens mange har ingenting.

Planeten vår har begrensede ressurser. Akkurat nå forbrukes det 30 prosent mer enn den kan fornye i følge WWF. Det trengs 3,5 jordkloder for at resten av verden skal få det like bra som oss, og det vil dem selvsagt. Det er helt umulig. Skal vi fortsette å holde dem i sjakk ved våpenmakt? - det kan jo nevnes at disse nasjonene er i ferd med å utvikle atomvåpen…

Vi kan jo håpe på at allvoret får mennesket til å tenke seg om, men særlig intelligent er det ikke å sage av greina man sitter på. Og vi er sannsynligvis den eneste art som står i fare for å utrydde seg selv.

Kommentar #12

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Det finnes et “Point of no return”

Publisert over 12 år siden

Både biene og humlene er i ferd med å forsvinne. Hvis Torsken i havet forsvinner vil det få dramatiske følger for hele næringskjeden. Krillen står i fare og det gjør at overproduksjon plankton vil forgifte havet.

 

Fuglene er i fare og en fugleinfluensa vil få dramatiske følger for alt liv på jorda. Vi vil få en overoppblomstring av innsekter og det vil få enorme ringvirkninger.

 

Næringskjeden er som et byggverk hvor alt er flettet inn i hverandre og avhengi av hverandre. Når en viktig art dør ut så kommer en dominoeffekt….

 

Så har vi det farlige viruset mennesket. Kampen om de siste ressursene. Over 1 milliard mennesker sulter.

 

Jeg tror det trengs en dramatisk endring i vår tankegang og levestil. Det må helhetlig tenkning til i ledelsen, og på et debattprogram for et par år siden ble folket spurt om de var villig til å endre levestil for å redde jorda. 63 eller 68 % svarte nei.

 

21 nye utrydningstruede arter

http://www.nettavisen.no/dyr/article2455045.ece

 

Rekordfiske på truede arter

 

Over 100.000 tonn utrydningstruet fisk ble hentet opp av havet i fjor. Rekordfangsten kan få alvorlige konsekvenser for økosystemet.

http://www.ta.no/article3338314.ece?service=print

 

I Norge er 3799 arter oppført på rødlista over trua arter

http://www.wwf.no/om_wwf/dette_jobber_med/truete_arter/truede_arter_i_norge/index.cfm

 

Så kan man spørre seg om det er Guds folk som er satt til å dyrke hagen eller ei. Hvilken arv gir vi barna, barnebarna og kommende generasjoner?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere