Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Bodde Jesus i ungdommen også i England?

Publisert over 6 år siden

Det er ikke så mye vi får vite om Jesus i Hans barndom og ungdom. Faktisk er det et sprang i tid på hele 18 år, som vi ikke får vite noe om. Det er ikke så mange som bryr seg om å vite det heller, fordi det står ikke noe...

 i bibelen om dette. Men gjennom andre historiske skrifter kan vi ane hva og ikke minst hvor Jesus levde i disse 18 årene. 18 år er en lang tid og fra Han var 12 år til 30 år lærte Han nok mye, fordi det står i bibelen at folk ble forundret over hvor klok Jesus var, og hvor godt Han svarte for seg. Mange, og med rette, viser til Jesus Gudommelighet og at Han sa og svarte det Hans himmelske far sa til Ham. Men dette er nok ikke det hele i denne saken.

Forleden så jeg på et program fra Geografic Channel, der de tok opp Jesus liv. Gjennom historiske materiale kom de til, at det ikke var usannsynlig at Jesus hadde vært og bodd i Carnwall i England sammen med Josef av Arimatea i disse årene! Det er mange beviser som viser at Josef av Arimatea var i Cornwall i England ETTER Jesus død og oppstandelse. Derfor er det ikke urimelig å tro, at Jesus var med Josef av Arimatea til England FØR Jesus gjerninger/ død/ oppstandelse i Israel. Fordi de kjente hverandre meget godt, og Josef gikk også og hentet Jesus legeme etter korsfestelsen. Derfor er det sikkert at de sto hverandre meget nært. Les også om Josef av Arimatea...


Vi leser i bibelen at da Jesus var 30 år, "dukket" Han helt plutselig opp, da Han ble døpt av Johannes i Jordan. Og befolkningen kjente Han igjen etter alle disse årene, men likevel synes det som om Jesus var fremmed for dem. Slik at folkene i Nasaret måtte minne hverandre om at Jesus virkelig var sønnen til Josef og Maria! De sa til hverandre at Jesus ikke måtte tro at Han var noe større enn alle de andre i landsbyen!  At Jesus fikk god utdannelse i Cornwall er ikke usannsynlig


.Druidesamfunnene i England på Jesu tid var på ingen måte primitive. Tvert imot var det en meget høytstående kultur. De hadde universiteter med opptil flere tusen studenter, og det ble undervist i matematikk, musikk, poesi, filosofi, naturvitenskap religion etc. Det er mengder av tradisjoner og minnesmerker i det sydvestlige England som er relatert til Josef av Arimatea, og det er en rekke kirkefedre og historikere som bekrefter at Josef ankom England med et følge, at de fikk «12 Hides» med grunn av prins Arviragus etc. Hva er så fantastisk og urimelig med det i historikernes øyne? Er det fordi de har et horn i siden til alt som smaker av kristendom?


I Matteus kapittel 10 og kapittel 15 er Jesus veldig tydelig på hvem Han var kommet for å frelse, det var Israels 12 stammer. Disse stammene kjente Jesus tydeligvis PERSONLIG til, da Han i disse 18 årene lærte dem å kjenne i Cornwall England. Og mange av stammene var også var spredt over hele nord-Europa.
I årene fra 750 FØR Jesus ble født, ble alle de 12 israelske stammene drevet i landflyktighet. Gjennom historiske kilder, kan vi følge stammene fra nord-Israel, Assyria, Svartehavet og nordover mot Europa. Da Jesu og Josef ankom England hadde noen av stammene vært etablert der i over 700 år! Det var Eprahim og Mannasse stammen som la under seg Storbritania!


http://evangeliekirken-arendal.no/

Gå til innlegget

Dette er en del av muren som romerne bygde for å beskytte seg mot noen de kalte for barbarere. Dette var mot ingen ringere enn Israels 10 stammer som opprinnelig hadde levd i nord-Israel.

Men det kom til mange trefninger og det avgjørende slaget ble vunnet av barbarene med det rette navnet, israels 10 stammer.

"Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra keiser Augustus om at allverden skulle innskrives i manntall." For de fleste er vel dette velkjent fra historieundervisningen på skolen. Det var på den tiden Jesus ble født. Fra 


Roma ledet gudekeiseren Augustus verdens sterkeste rike. Hans ord var lov og når jeg kaller ham "gudekeiser" så er det bokstavelig ment. Han var opphøyet til Gud på linje med de andre romerske gudene.

Han ble tilbedt i templene og av hæren i felt. Han og hans soldater var uovervinnelige. Alle andre folkeslag ble foraktfullt kalt "barbarer". Når Augustus pekte med utstrakt høyrearm for å la seg hylle eller utstede ordrer om nye erobringer, ble han hyllet og erobringene utført. I alle himmelretninger. Og nå reiste han seg igjen mens han ga sin nye marsjordre til sine uslåelige legioner: "Tiden er inne til å tukte våre naboer i nord. Marsjer inn i germanernes rike og drep alle dem som står dere imot. De andre fører dere til Roma som slaver eller trellbinder dem på stedet. Av sted, soldater, og bring nytt land til riket og ny ære og rikdom til keiseren!"

Oppdraget ble betrodd den ypperste romerske hærfører av alle: Generalstattholder Publius Quintillus Varus og hans elitelegioner. Og dette skjedde i år 7. Etter to års nitidige forberedelser startet Varus felttoget mot nord og øst for Rhinens bredder i Midt-Tyskland. Det første angrepsmålet var Elben. Og i bagasjen brakte de paradeuniformene sine som de skulle bruke når målet var nådd. Lite visste de hva som ventet dem i skog og i myrterrenget i Teutoburger Wald hvor Hermann, krigshøvding over Cheruskerne, ventet dem.

Hermann hadde samlet sin egen hær og et par av nabostammene til motstand mot invasjonen. De ville ikke gi seg under åket til romerne og slavehandlerne og ågerkarlene som fulgte i romerhærens fotspor. Og som hadde finansiert erobringen for å berike seg ytterligere. Den gang som i dag. Et pakk som er blitt kjent som det verste krapylet på jorden. På samme måte som gribber og hyener følger de hærenes gang og suger ut hjerteblodet av de overvundne. Når så folket til slutt får kastet dem ut finner de seg nye ofre. Dette visste Hermann fordi han var vokst opp som gissel i Roma og hadde vært offiser over de germanske hjelpetroppene deres i flere år. Han var derfor godt kjent med romersk kampteknikk og visste at hans germanere ikke kunne slå de romerske infanteristene på åpen mark. Men det er lov å bruke list også. Det som teller i all krig er å vinne, og Hermann disponerte deretter.

Speiderne hans vill-ledet Varus slik at han la marsjen gjennom myrlendte strøk med tette skogholt innimellom. Og romerne rykket framover. Helt til de passerte elven Hunte rett øst for Osnabrück i Teutoburger Wald. Og derfra videre inn i Niewedder Senke. På den ene siden av veien var en stor myr og på den andre siden en skogbevokst åsrygg; Kalkriesenberg. Her hadde våre blodsbrødre under ledelse av Hermann bygget opp en jordvold godt skjult i skogen. Og her ventet de på at den forhatte fienden skulle gå i fellen. Og det gjorde den.

Og fellen klappet sammen om romerne, forrædertroppene deres og slavehandlerne og ågerkarlene. Da den romerske kolonnen var kommet langt nok inn i fellen ble veien sperret og våre folk angrep i full bredde og drev invasjonsstyrken ut mot myren. Baktroppen deres ble knust og retretten sperret. Krigsropene gjallet og stål slo mot stål og sang den germanske frihetssangen. Den sangen vi nå må synge om igjen. I vår kamp mot dem som i dag invaderer oss og de forræderne som støtter dem og mot de internasjonale ågerkarlene som vil ha restene.

Når vi germanere blir invadert er det vår tradisjon og plikt å forsvare oss. Med alle midler til målet er nådd og vår frihet igjen er vunnet.

Romerne prøvde etter beste evne å komme i slagorden, men de ble hardt trengt. Enkelte avdelinger greide det og kjempet seigt og sikkert bakover for å forskanse seg i den befestningen de nettopp hadde forlatt. Med jernhard disiplin brøt de seg vei gjennom sperretroppene og kom fram til leiren på slagets tredje dag. Men det hjalp dem ikke. Våre blodsbrødre fulgte etter og angrep fra alle kanter.

Den siste striden ble spesielt hard og da Varus så at alt var tapt holdt han sverdspissen mot hjertet og lot seg falle på sverdet slik at han kunne dø med ære. Rundt ham begikk også andre offiserer selvmord mens de siste soldatene overga seg. Enkelte av dem klarte senere å flykte og kom seks år etter tilbake på romernes hevntokt.

Da gudekeiseren Augustus fikk melding om utfallet av slaget, som til overmål fant sted i hans egen måned, august, reiste han seg fra tronen, strakte begge hender opp mot himmelen og ropte:, "Varus, Varus, gi meg mine legioner tilbake!" Men han fikk intet svar. Det var taust. Legionene var borte og kom aldri igjen. 25.000 elitesoldater fra invasjonshæren lå igjen på slagmarken. Pluss tusener slavehandlere, ågerkarler, forrædere og andre som fulgte hæren. Knust. Fullstendig knust. Borte var også drømmen om et bastardisert og ensrettet Romerrike som skulle nå til Østersjøen. Knust av Hermann og hans tapre germanske soldater. Av vårt folk. Av oss. Slik vi skal knuse alle invasjoner. Også dagens.

Det ble siden gjort kun ett seriøst fremstøt av romerne for å undertvinge den germanske nasjon. Det var straffe-ekspedisjonen seks år senere. Den varte i tre år og ble ført med nesten like sykelig grusomhet av romerne som de allierte i den andre verdenskrig i forrige århundre og en blanding av den brente jords taktikk og geriljakrig fra vår side. Resultatet var at romerne trakk seg tilbake med blant annet Hermanns kone og lille sønn som fanger. Han fikk aldri se dem igjen. Selv ble han myrdet av andre høvdinger som ble redde for at han ville bli for mektig. Noe som desverre forsinket frigjøringen av de andre germanske områdene med 400 år.

Det var lenge usikkerhet om hvor slagstedet nøyaktig hadde vært og det er i tidens løp (fra ca. år 1100) lansert utallige mulige steder, men de avgjørende bevisene har manglet. I 1875 ble det reist en stor minnestøtte ved byen Detmold for Hermann og hit har mange millioner germanere reist for å hylle en av våre aller største frihetshelter. Kanskje den største. I 1989 startet en nederlandsk gruppe arkeologer utgravingen ved Niewedder Senke og kunne i 1994 konkludere med at her fant slaget sted. De manglende arkeologiske bevisene var funnet.

Vel, uansett; ta turen bortom Hermannstøtten og gi ham og våre tapre krigere den ære de har fortjent ved å gi sine liv for at vi i dag skal kunne leve i frihet. Og la oss i dag te oss slik at våre etterkommere  kan si det samme om oss.

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

NRK og "mafiaen på Tyholt!"

Publisert over 6 år siden

Vi som betaler vår NRK lisens...

 med liten glede, vil gjerne ha programmer som svarer til kronene vi betaler. I dette er musikken en viktig brikke.

Jeg har i alle år undret meg over hvorfor musikken i NRK er så ensrettet og forutsigbar. Nå har jeg fått svaret.

I et intervju som nettavisen Vårt Land har med den kjente tidligere NRK medarbeideren, Vidar Lønn Arnesen tar han katta ut av sekken. Han forteller følgende... "Unntaket var da NRK fant på det de kalte formatering; nemlig at all musikk som skulle spilles på radioen skulle bestemmes av en såkalt ekspertgruppe på Tyholt i Trondheim. Jeg kalte dem bare «mafiaen», siden det ikke var noe slingringsmonn. Formateringen var en skikkelig rød klut for meg..." Sitat slutt.


Her sitter det altså en gruppe mennesker på¨Tyholt i Trondheim og bestemmer all den musikken som distriktskontorer og rikskanalen skal spille hver uke. Det er slik at jeg ikke tror det jeg leser. Det er vel bare kommuniststater og diktaturer som har noe lignende!


Av og til hører min kone på nær radioen i Grimstad. Der spiller de alle de platene som både hun og jeg liker å høre på. Og samtlige plater blir ALDRI, jeg gjentar, ALDRI spilt på NRK!
Nei, nå må noe gjøres, kanskje kan den forholdsvis nye regjeringen bry seg om dette også, la nå ihvertfall programlederne I NRK bestemme selv hva de vil spille!


I samme slengen kan jeg jo også nevne at nå truer NRK ledelsen med å slette halvparten av alle de programmene de har i arkivene sine! Jeg har gleden av å høre på mange av gamle arkivopptakene på NRK, og la nå disse bli spart til senere generasjoner, hvor kvalitet igjen får spille en rolle i programmene til statskanalen!

Gå til innlegget

Ofte feil i bibeloversettelsen

Publisert over 6 år siden

En av de aller beste bibeloversettelsene er den berømte bibelen fra 1611 som utmerker seg med sin poetiske og litterært elegante språkform. Den har vært den mest populære engelske bibelutgaven i århundrer og er fremdeles den mest solgte...

 bibeloversettelsen på verdensbasis.

Men mange av bibelens oversettelser bygger egentlig ikke på oversettelsen fra 1611, men er sterkt inspirert av en modernisert King James-utgave som kom ut i USA i 1982 (New King James Version).

En kan nesten gå så langt som å si at Bibelen er en oversettelse av en oversettelse.

Grunntekstene på hebraisk og gresk er mer eller mindre oversett! Det kan ikke bli en korrekt bibel uten en grunntekst!

Jeg skal ta ett eksempel: I den norske misjonsbefaling-oversettelsen står det..."gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler..." Spørsmålet blir da, hvorfor visste ikke Peter noe om dette, dersom Jesus hadde sagt det?

Svar: Det var fordi Jesus ikke hadde sagt det. Det var ikke før Peter så duken med alle rettene komme ned fra himmelen at beskjeden kom: Frelsesbudskapet skulle gjelde for ALLE mennesker. Fordi... Jesus sa ikke "alle folkeslag!" Han sa følgende på grunnteksten: "Gå derfor ut og vinn disipler, døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere..."

Da stemmer det  med det Jesus tidligere sa: Matteus: 10:5: Disse tolv (israelittene) sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Matteus 15:24:Men Jesus svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Apostlenes gjerninger 10:34 Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk; men blant ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

 44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.45 Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

47 Da svarte Peter: Kan noen kan nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?48 Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.

Romerne 11:11: Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;2 Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente..

Noen skriftsteder fra nåde-evangeliet

.Romerbrevet 11:11: Jeg sier altså: Har israelittene da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet;12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde!

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Broder Aage Samuelsen

Publisert over 6 år siden

I mitt kristne liv har Aage Samuelsen betydd mye for meg...I disse dager er det hundre år siden han var født. Han spøkte om alderen sin og sa at han skulle bli hundre år bare "på ert," men slik gikk det dog ikke, han ble 72 år gammel.

Min mor var en pinsevenn og hun likte musikken til broder Aage. "Han er god til å spille gitar," husker jeg hun sa flere ganger. Hun kjøpte platene av han, og var på den måten en god evangelist for sin unge pode. 

Jeg levde verdens "glade" dager helt til jeg var 33 år, da jeg ble en kristen. På den tiden var det The Rolling Stones for alle pengene, og jeg kjøpte og spilte sangene "for full musikk"! "Skru lyden ned," pleide min mor å rope gjennom de fantastiske tonene.

Da jeg i 1982 BESLUTTET meg for å bli en kristen, tenkte jeg: "Det er nok mye jeg må slutte med, men om det bare er EN type musikk jeg får høre på, så kan jeg godt klare meg med musikken til Aage Samuelsen!" Det ble trøsten, fordi jeg skjønte at nå var det slutt med å høre på The Rolling Stones, som hadde tekster som ikke var forenlig med min kristne tro. Noe som jeg mener idag også, 34 år senere!

Da jeg i årene som fulgte havnet i godt selskap med andre kristne, skjønte jeg at det nok var mye bra kristen musikk hos andre kristne også! Som medarbeider og etterhvert daglig leder i nær-radioen "Lys i Sør," kom jeg i kontakt med andre musikktyper, slike som "Evangelievennene, Rett Kurs og Wanda Jackson. Så noe savn fra de gamle dagene hadde jeg ikke, musikkmessig!

Jeg spilte mye av musikken til broder Aage på nær-radioen, men i ettertid har jeg tenkt på at det bare var meg som spilte han...de andre var mest opptatt med engelske sangtekster, slike som Per Sørtorp gav ut. Men siden jeg så ofte var på radioen, klarte jeg å dekke de fleste dagene med MIN musikk. Det fikk jeg mange hyggelige tilbakemeldinger for.

Jeg har alltid hatt en marginal smak, både når det gjelder politikk og musikk. Jeg var stort sett alltid enig med broder Aages taler, når presteskapet fikk så ørene flagret! Broder Aage har alltid vært "MIN MANN i kristen sammenheng, slik som Carl I Hagen har vært det i politikken!

Så takk skal du ha, Aage Samuelsen for alt det du har gitt meg på kristenfronten, jeg vet vi møtes i himmelen en gang. Da spiller du og synger nok også førstestemmen  i det himmelske koret!

Klikk deg gjerne inn på sangen om broder Aage, det er Håkon Banken som synger sin hyllest til broderen...

https://www.youtube.com/watch?v=1pFTR456nfg#t=16  

Her er også et interjuv han gav til NRK og Per Øyvind Heradstveit på sine eldre dager

https://www.youtube.com/watch?v=eGx0buFhd2A 

En sang som Aage Samuelsen synger selv, og Arnt Haugens orkester 

https://www.youtube.com/watch?v=U3NtNzSie6o   

Helt til slutt en del dokumentarer

http://www.nrk.no/magasin/aage-samuelsen-ville-fylt-100-ar-i-dag-1.12163114
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere