Hans Martin Seip

Alder: 84
  RSS

Om Hans Martin

Professor emeritus i kjemi ved universitetet i Oslo. Har også vært tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning.

Følgere

Mye underlig om vitenskap og klima

Publisert 4 måneder siden

Nicolay Stangs innlegg «Klimasaken i historisk perspektiv» er en underlig blanding av forsøk på faglig argumentasjon og bruk av betegnelser som «leninister» i omtalen av enkelte klimaforskere. Siden jeg også har den tvilsomme ære å bli nevnt, vi jeg kommentere noen punkter.

Stang starter med et angrep på forskningen rundt sur nedbør der jeg hadde en sentral posisjon og var blant annet en av forfatterne av sluttrapporten fra det norske prosjektet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk». Hadde Stang lest denne rapporten, ville han visst at vi skrev at det ikke var påvist virkning av sur nedbør på skog i Norge. Den svenske boka Stang nevner, tok vi aldri alvorlig. At skogen vokste godt i Norge på den tiden, skyldtes nok særlig den store tilførselen av nitrogen med nedbøren. Selv om mye av det som ble skrevet om skogskader og sur nedbør var overdrevet, var det klare positive effekter av reduserte svovelutslipp på fisk i norske vassdrag og på menneskes helse over mesteparten av Europa. Det kan også ha hatt gunstig virkning på skogen spesielt i områder med stor belastning.

 Det er riktig at jeg nevnte Fourier i forbindelse med klimaendringer. Men jeg skriver at han neppe hadde noen særlig forståelse av problemet slik vi ser det, og at drivhuseffekten er en noe misvisende betegnelse. Arrhenius forstod imidlertid fenomenet. Han kom riktignok først til at klimafølsomheten, det vi si temperaturøkningen ved en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, var 5 – 6 grader, noe større enn den nå antatte beste verdi. Senere justerte han verdien til 4 grader. Stang nevner at Ångstrøm kom fram til en lavere verdi. Real Climate har to gode artikler om drivhuseffekten som blant annet påpeker hvorfor Ångstrøm tok feil, se http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument-part-ii

Stang har rett i at klimafølsomheten fortsatt ikke er særlig godt bestemt. Men det er ikke riktig at ny forskning tyder på en lav verdi. En grundig undersøkelse fra 2020 som benyttet informasjon om klima i tidligere tider, moderne målinger og i mindre grad modellberegninger, fant at verdien var mellom 2,6 og 3,9 °C (66% sannsynlighet). Intervallet er altså noe mindre enn IPCC anga og Stang gjengir, og den nedre grensen dessverre noe høyere. 

Variasjonen i global temperatur er bestemt både av naturlige og menneskeskapte faktorer. Blant annet spiller partikkelutslipp fra vulkaner og variasjoner i havstrømmer og solintensitet en rolle. En kan derfor ikke vente en temperaturstigning som følger bare CO2-konstentrasjonen. Noe av variasjonen på 1940-tallet kan også henge sammen med måleusikkerheten. Mens usikkerheten er liten i mye av perioden en har målinger, var den stor under annen verdenskrig da skipene hadde liten tid til å måle havtemperaturen. Temperaturstigningen fra 1970 kan ikke forklares uten at utslipp av klimagasser er den dominerende årsak. De siste seks årene er de varmeste siden målingene startet med 2016 og 2020 som de aller varmeste. Det har sannsynligvis ikke vært varmere etter siste istid. Det blir spesielt tydelig i den siste undersøkelsen av temperaturvariasjonen i denne perioden.

Det er også viktig å huske at mer enn 90% av overskuddsvarmen jorda mottar tas opp i havet. En begynner å få ganske gode målinger for energiinnholdet i havet, og det har økt jevnt og trutt.

Klimafornektere har ofte påstått at klimamodellene er ubrukelige. Men en undersøkelse av mange slike modeller publisert før 2007 viste at de fleste ga god overensstemmelse med observasjoner videre fremover. Det er også viktig at drivhuseffekten er påvist direkte under naturlige forhold.

Det kjente tidsskriftet Nature skrev i en leder i 2018: «Den beste politiske løsningen synes å være å underordne all annen politikk – nasjonal og internasjonal – målet om å stabilisere jordas klima.» Det illustrerer godt hvor alvorlig klimaproblemet er. Men det var vel skrevet av en gjeng «leninister».


Hans Martin Seip

Professor emeritus

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere