Elisabeth Hoen

Alder: 48
  RSS

Om Elisabeth

Født og oppvokst i Oslo. 45 år.
Se CV på Linkedin. Nettsted: http://debatt1.no/


Følgere

Mattilsynet sier nei til sirkuselefanter

Publisert over 8 år siden

Mattilsynet har oversendt til landbruksdepartementet en vurdering og anbefaling vedrørende elefanter på sirkus i Norge, basert på 13 høringsuttalelser. Konklusjonen er klar: elefanter i omreisende sirkus i Norge er ikke forenelig med god dyrevelferd.

Mattilsynet skriver til slutt i rapporten:

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/horingssammenstilling.9217/BINARY/H%C3%B8ringssammenstilling

`Oppsummering og anbefaling

Mattilsynet ble av departementet bedt om å ta utgangspunkt i regelverket i våre naboland og foreslå minimumskrav på sentrale områder som har betydning for dyrevelferd. Departementets ønske om fortsatt å tillate sirkuselefanter innebar etter vår vurdering også at det foreslåtte regelverket måtte være mulig å etterleve. Av denne grunn inneholder forskriftsutkastet kompromisser mellom praktiske og dyrevelferdsmessige hensyn, bl.a. hva angår arealkrav og miljøberiking. Å innføre krav som i større grad ivaretar elefanters velferdsbehov i fangenskap, vil etter vår vurdering innebære et indirekte forbud mot hold av sirkuselefanter.

Sirkusene har imidlertid innvendinger mot de av de foreslåtte kravene som ikke samsvarer med dagens praksis. Dette gir grunn til å tro at flere av de sentrale, velferdsforbedrende tiltak vi har foreslått, vil være vanskelige å gjennomføre i praksis. Dette gjelder:

- Krav om hold av minst to elefanter sammen, som reduserer antall tilgjengelige elefanter for bruk i norske sirkus.

- Krav om minst 200m

2oppholdssted, som reduserer antall aktuelle steder for sirkuset å besøke, spesielt i distriktene.

-Krav om tilgang til et sted med minst 15° C, som i følge sirkusene kan være vanskelig å oppfylle i dag.

Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innenfor rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus. Det vedlagte forskriftsutkastet må i så fall fastsettes med følgende endringer:

1. Pkt. 2 a. om asiatisk elefant fjernes fra forskriftens vedlegg

2. Kapittel 4 om spesielle bestemmelser ved hold og fremvisning av asiatisk elefant fjernes.

Hvis departementet likevel vil tillate asiatisk elefant i sirkus, anbefaler vi at forskriftsutkastet, av hensyn til dyrevelferden, fastsettes på tross av de utfordringer dette medfører for norske sirkus. `

Hvilket parti i regjeringen er spesielt for elefanter på sirkus? Svar: Senterpartiet.

Nå er det på tide å ta veterinærer og dyrevelferdsloven på alvor.

 

Gå til innlegget

Yusuf al-Qaradawi er president i European Council of Fatwa and Research. Dette vervet har han blitt valgt til. Rådet ble stiftet for å veilede muslimer i Europa som lever i ikke-muslimske land. Al-Qaradawi er nå 86 år gammel.

 Rådet skriver til muslimer på denne måten; 

 

 `Amongst the pledges and promises that should never be broken are the following:

       ·The belief that the lives and properties of non-Muslims are haram (sacred) and therefore must not be abused, violated or breached.

 

        ·Laws and regulations of the hosting countries should be abided by since these countries have been in fact providing shelter, protection and sustenance to all those who live on their lands. Allah (SWT) says: "Is there any Reward for Good other than Good" (55:60).

 

       ·Muslims must not, under any circumstances, abuse the respective social benefit systems, nor should they apply for benefits for which they do not qualify.           

 

       ·Muslims are advised to spend their utmost to raise their children in an Islamic environment by means of establishing Islamic schools, educational and recreational centres where youngsters can meet and where their unique, independent character can grow safely and properly.

 

       ·Muslims are urged to hold steadfast to the rope of Allah and show tolerance and acknowledgement to others. However, whenever an issue of contention is debated or discussed, genuine understanding, moderation and self-restraint should always be practiced and implemented.

 

       ·Fanatic allegiance to one opinion and the total rejection of others does no good to the cause of Islam other than to portray Muslims as uncivilised bigots. This misrepresents the pristine image of Muslims and supplies others with live ammunition to attack Islam, heighten their hatred, and enhance, substantiate and justify their prejudices.`

 

I lys av disse gode råd, har det så noen betydning at al-Qaradawi – rådets president – har ytret ekstreme meninger, har gjort ekstreme handlinger og har indirekte oppfordret andre til ekstremisme?

Jeg mener det har betydning fordi det blir uklarheter som gir gode muligheter for tolkninger som lett kan føre til ekstrem tenkning og ekstrem handling.

 

       ·Al-Qaradawi har som eldre mann giftet seg med en 14 år gammel jente. Han står også for at ekteskap kan inngås med jenter ned til 9 år. Dette er anti-feminisme.

       ·Al-Qaradawi mener at det er ok og bra at palestinere utfører selvmordsaksjoner fordi det er eneste middel de har for å kjempe imot. Han mener at fordi alle israelerne må sees på som soldater så er det greit å ta uskyldige liv – inkludert livet til kvinner. Å stå for en politikk hvor en aktivt dreper seg selv og tilfeldige og uskyldige liv på gata, det er et bevis for Guds rettferdighet for al-Qaradawi.

       ·Al-Qaradawi har sagt at jødene fikk en passende straff (ble satt på plass) av Adolf Hitler for at de er korrupte og legger til at jødene har overdrevet holocaust. I dokumentet fra hvor jeg hentet sitatet ovenfor fra skriver Rådet videre at muslimer ikke må bli som jødene som stjal fra andre (noe som står i Koranen).

       ·Al-Qaradawi mener at straffen for apostasi skal være hard. Er en først muslim så kan en ikke være for religionsfrihet.

       ·Al-Qaradawi har sagt at etter hans syn så bør homofile straffes på samme måte som dem som begår ekteskapsbrudd (utroskap) og straffen for dette er pisking.

 

Kilde 1; European Council for Fatwa and Research

Kilde 2; http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi

 

 

Er det et problem for en organisasjon som European Council for Fatwa and Research at ens leder står for mange ekstreme synspunkter? Eller kan det vise til at mange faktisk også liker hans ekstreme meninger – da han jo er valgt av andre som president for rådet – og at ekstreme meninger kan sies å være en del av `mainstream` Islam også i Europa?

 

Jeg håper at muslimer vil kommentere innlegget.

Gå til innlegget

Det er på tide å sette dyrevelferd på dagsorden igjen i norsk politikk. Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven i Norge. Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Samsvarer pelsdyroppdrett med dette formålet?

Mink i bur. Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen 2010  Arbeid gjør fri

Arbeiderpartiet har som motto; arbeid til alle! Det har lenge vært klart at arbeid til alle, for Ap,  inkluderer det å tjene penger på et sluttpdodukt som kommer ut av langvarig psykisk og fysisk mishandling av levende dyr. Ca 400 årsverk hindrer at pelsdyroppdrett kan avvikles. Næringen tjener gode penger, først og fremst ved å selge pelsen til andre land som ikke har lover om dyrevelferd, men de sier også selv at de er avhengig av subsidiering. Hvordan henger dette sammen? Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter, mistet i år den støtte de tidligere har fått for å arbeide for bedre dyrevelferd, mens pelsdyrnæringen får ca 50 millioner hvert år for deres (mine ord; mangel på) arbeid. http://www.dyrevern.no/fakta/pels/oppdrett 

En fersk undersøkelse gjort - før de siste avsløringene, viser at kun 1 av 10 nordmenn ønsker statlig subsidiering av næringen. http://www.dagbladet.no/2010/11/10/nyheter/innenriks/pelsdyrneringen/noah/pels/14204942/

Verdier

Føles det riktig å høre på at en av de tyngste aktørene innenfor norsk pelsdyroppdrett uttaler at mink og rev ikke føler smerte og ikke kan dra på ferie til Mallorca? Jeg vil si nei. Jeg blir redd og blir så lei meg når jeg hører slikt. Er det bare meg? Nei, det er det ikke. Dyrevelferdsloven ble revidert i 2009 hvor det ble formulert følgende etter at man hadde satt seg ned for å tenke; dyr har egenverdi uavhengig av menneskers nytteverdi. Fra;  

`§ 23. Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.` http://www.lovdata.no/all/tl-20090619-097-002.html#23 

Pelsdyroppdrett er et skoleeksempel i hvordan en som menneske kan slå av for emosjoner og empati under et helt livsløp for dyr. Emosjoner skal bare slås av når man skal drepe et dyr - ikke ellers. Men jeg leste en forskningsartikkel i `Scientific American`, oktober 2012 nå nylig; `The wisdom of psychopaths`hvor ledere med suksess har noen trekk som psykopater også har; insensitivitet og innlevelsessvikt. En av undersøkelsene viste at business managers scorte høyere på insensiitivitet og innlevelsessvikt enn det kriminelle/psykisk skadede individer gjorde.

Ungdom

Jeg har merket meg at AUF, Unge Høyre, MDG og SU vil legge ned oppdrettsformen. Ja, la de unge vise vei! Men man kan lære å overse sin innlevelsesevne, så derfor  de ansvarlige partier som sitter med makt nå vise vei og Ap blir nødt for å endre sitt motto og legge til; men ikke for enhver pris. Ap og regjeringen er med på å skade sjelen til mennesket og til den oppvoksende slekt. 

Oppdrett av mink og rev fremmer ikke god velferd eller respekt for dyr.

Det kan en ikke påstå og samtidig komme ut av det med æren i behold. 

Arbeit macht frei er ment å assosiere til utrydningsleire. For mink og rev betyr friheten Døden.   

Dette innlegget er inspirert av Annette Heyerdahls innlegg; `Vi må slutte å subsidiere pelsdyroppdrett!` her på verdidebatt.  

Hvis det er noen som ønsker å kommentere innlegget så vil jeg be om at det kun skal være mink og rev som blir diskutert - ikke andre arter i menneskets varetekt. Det fortjener mink og rev. Dette handler om dem - ingen andre. Psykopatene har misbrukt andre nok - nå er det mink og rev sin tur til å få oppmerksomhet.

  

 

Gå til innlegget

Det har kommet meg for øret at regjeringen arbeider med å legge til rette for at det skal bli billigere å håndtere oljesøl i framtida. Dette står fint i stil med den storstilte planleggingen om øket oljeaktivitet - også på nordpolen.

Saken er den at regjeringen arbeider med et lovforslag som gjør at fugler og andre dyr IKKE skal få behandling for oljesøl på kroppen, det skal kun være forbeholdt noen få individer av bestemt art. Dermed så kan jeg fastslå at ofring av dyr er på vei inn igjen i Norges land. Mon tro dette kan komme av økt muslimesk innvandring til Norge - da jeg ikke har hørt om en eneste person med muslimsk bakgrunn her i Norge (untatt Sultan; en artikkel) som arbeider for dyrenes sak? Kanskje å dra den litt langt, men en begynner å lure når en ikke forstår hvorfor.

Jeg husker tilbake da `Mattilsynet` kom. Det er også en måte å manipulere befolkningen på. På samme måte vil dette nye forslaget virke - da en kan slå seg på brystet å si; Vi bryter ingen regler. Og hvis, ja, la oss si Hege Ulstein får lov, så vil vel hun også avslutte enda en artikkel ved å si; vi får de politikerne vi fortjener.

Ikke denne jenta, ihvertfall.

Denne jenta blir KVALM!!!

Gå til innlegget

Hen

Publisert rundt 9 år siden

Jeg hørte akkurat på radioen nå noen bekymrede `forskere` som lurer på om Norge skal `innføre` HEN eller ikke.

Hey! Det er vel bare å begynne å bruke ordet hvis en vil det, eller må vi vente på at `staten` innfører eller ikke innfører det?

For noen håpløse argumenter jeg hørte på radioen...

Jaja, det var et lite hjertesukk fra meg.

Håper det er ok en tidlig morgen :)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere