Svein Berntsen

Alder: 68
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

For Guds åsyn for oss.

Publisert over 11 år siden

  1. Kristus er gått inn i selve himmelen for at han nå skal være for Guds åsyn for oss. Heb 9:24.

Kristus hadde fått i oppdrag av Faderen å stå i vårt sted overfor loven, som den andre Adam.

Fra krybbe til grav levde og handlet han i vårt sted. Dette lærer Skriften tydeligere enn noe annet. "Han som ikke kjendte til synd, gjorde Gud til synd for oss". Han overtok lovens krav som var rettet mor oss og vår skyld, - "født under loven, for å kjøpe den fri som var under loven".

Det han gjorde, de gjorde vi. Det han led, det led vi, - "for vi har gjort det klart for oss: Når en er død for alle, så har de alle dødd".

Etter at han så har oppfylt all rettferdighet i vårt sted, og vi derved har oppfylt den i ham, vender han, med hele himmelens fryderop, tilbake dit han var kommet fra.

Og hva gjør han nå for oss i himmelen? Apostelen sier: "For at han nå skal være, åpenbare seg, fremstille seg, for Guds åsyn for oss." Han trer fram for Faderen med de forklarede sårene, som tegn på hans ubegrensede lydighet. Men ikke nok med det. Han står fram i sin fullkomne oppfyllelse av loven for oss. Og i dette skrud er han Faderens største velbehag og fryd og glede.

Men det har han da vært fra evighet av, sier du kanskje. Nei, legg nå godt merke til dette! Nå er han ikke bare det evige Ordet, som var fra begynnelsen hos Gud. For nå er han alt dette som menneskesønnen! Som den andre Adam! Som sin menneskelige slekts hode og stedfortreder!

Men når Faderen ser oss i Kristus, så elsker han oss også i Kristus "med den kjærlighet som han elsket han med", og som derfor i Skriften kalles "Guds kjærlighet i Kristus Jesus".

Men han ser oss ikke, bedømmer oss ikke lenger etter det vi er i oss selv, men etter det vi er i hans kjære og elskede Sønn. Derfor elsker han oss også mye høyere enn vi kan fatte med vår forstand, på tross av vår mangfoldige synd og skrøpelighet som plager oss.

Mens vi går å tenker vi er de mest forferdelige i Guds øyne, så er vi altså de mest herlige og fullkomne i hans øyne, - alt sammen fordi Kristus lever for Guds åsyn for oss.

Utdrag av Husandaktsboka 26.november: http://www.arven.net/

Gå til innlegget

Undervisning av Dr.Desmond Ford

Publisert over 11 år siden

For å gi et eksempel på hvilken type forkynnelese jeg finner oppmuntrende og givende av det som er tilgjengelig på nett, legger jeg her ved det siste av Desmond Ford som er lagt ut.

http://www.youtube.com/user/pangear

Gå til innlegget

Sannhetens kår.

Publisert over 11 år siden

Selv opplever jeg at vi lever i tider hvor sannhetens kår på mange måter er skrumpet inn og fjernet seg mer og mer  fra evangeliets hovedsak. Siden jeg selv tidvis har befunnet meg i åndelige labyrinter hvor utsikten har vært heller dårlig blir en  riktig glad når en finner forkynnelse som møter oss mennesker der vi er i vår fortapte tilstand. Og her er vi ved fundamentet slik jeg etter hvert fikk se det. Synden er så mye mer enn umoralske og gale handlinger, den er først og fremst en tilstand. Frelsen er for ugudelige som opplever seg selv som fortapte i møtet med en hellig Gud.

Tal til menigheten av Israels barn og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3Mos 19:3.

Om dette skriftsted sier Rosenius: Alle Gud ord i Skriften som lærer hva vi skal være og gjøre, d.v.s. alt Guds ord som krever noe av oss, hører inn under loven. Det kan gå på indre holdninger og på utvortes gjerninger. For Guds lov krever hele mennesket, selv det innerste i vårt vesen; vårt hjerte, våre tanker og begjær. Derfor taler ikke budene til oss om at din hånd, din fot, din tunge...skal gjøre det og det. Nei de sier: Du, du... Budene taler altså til hele mennesket.

For Guds lov er intet annet enn Guds hellighet, Guds natur og vilje uttrykt i ord. Og slik som han selv er, vil han også at vi skal være. Det han selv elsker, vil han vi skal elske. Det han selv hater, vil han vi skal hate.

Dette er grunnen til at han stiller seg selv fram som eksempel for oss, og krever at vi skal være hellige og fullkomne, slik som han selv er. Han sier: "Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig!" Og Kristus sier: "Dere skal være fullkomne, slik deres Far i himmelen er fullkommen".

Å, for noen dårer de er, de som sier at "Gud ikke krever mer av oss enn vi kan klare",- når ordene vi her har delt sier noe ganske annet! Hvis det var slik at Gud ikke krevde mer av oss enn vi, falne syndere, kunne klare, da ville jo ikke "hver munn bli lukket igjen, og hele verden bli stående straffskyldig for Gud". Og da hadde det vært unødvendig for Kristus å gå i døden for vår skyld!

Utdrag av Husandaktsboka 11.april: http://www.arven.net/

Her møter vi en av frelsens to grunnsøyler, Jesu stedfortredende soningsdød. Den andre er Jesu stedfortredende lydighet og oppfyllelse av loven til rettferdighet for oss syndere.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere