Bo Sor

Alder:
  RSS

Om Bo

Følgere

Publisert nesten 5 år siden

Og hvis Sp i tillegg legger an en litt mer positiv holdning til kristne verdisaker, så vil dere få mange stemmer fra tidligere KrF velgere som verdsetter nasjonalstaten, folkestyre, selvråderett og at Norge i så stor grad som mulig skal være selvforsynt med mat. Det er flere av oss.

Gå til kommentaren

Her definerer den andre seg selv

Publisert nesten 5 år siden

Når det gjelder økumenikk så er det nok mest interessant å få avklart dagens standpunkter og ikke gårsdagens. Når det gjelder den romersk-katolske kirkesamfunns standpunkt i spørsmålet om avlaten, så er den tydelig og klar her: http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/kkk

Vi som har Bibelen som fundament for vår tro og Luther som en god veileder, vi skjønner at det den dag i dag er milevis avstand mellom oss og katolikkene i denne saken (og i veldig mange avgjørende saker). Vi vil derfor også i dag advare på det sterkeste mot en slik teologi.

Gå til kommentaren

Løgnens kirke

Publisert over 5 år siden

"Når en ny og fremmed lære har representativitet i bispekollegiet, ikke bare som uttrykk for den enkelte biskops sin subjektive mening, men som et offentlig uttrykk for kirkens tro, og dette gjøres gjeldende både i kirkens ordninger for ansettelser i alle typer stillinger, og nå innføres som kirkelære i form av liturgier;" (Sitat Østereng i kommentar 4 over) da regjerer løgnen i DNK. Det er ikke snakk om ubevisst usannhet, men bevisst løgn, i og med de har forkastet Sannheten i Bibelen, og dermed har de forkastet Kirkens Hode, Jesus Kristus.

La meg tale litt mer med Bibelens språk og la oss gå til brevene til de 7 menighetene i Lilleasia i Åp 2 og 3 og se på hvordan vranglæren i menighetene får sin dom.

·        I Pergamum er det endel bra ting, MEN det er det NOEN som holder fast på Bileams lære forkledd i nikolaittenes lære. Pga denne toleransen får menighetens engel/hyrde en klar beskjed; Omvend deg! Toleransen for vranglæren holder på å gjøre menigheten til en løgn-menighet og Jesus vil kjempe mot den med sin munns sverd hvis den ikke omvender seg.

·        I Tyatira er det også endel bra ting, MEN den falske profetinnens lære TÅLES. Men her er menigheten tydeligvis delt i to, for det er bare profetinnen og hennes lærebarn som får dommen. De andre skal bare holde fast på det de har til Jesus kommer.

·        I Sardes er det for sent for menigehetens engel/hyrde. Han (og størstedelen av menigheten med ham) har et navn av å være kristen, men er det ikke i sannhet. De er døde fra troen. Men Gud som kan oppreise livet fra døden sier til dem; Våkn opp! Kom i hu det du før har mottatt (Sannhetens Ord) og hørt. Hold fast på DET og OMVEND DEG! Men der er noen i Sardes som ikke har sølt til sine klær (de har bevart troen) og skal få gå med Jesus i hvite klær og få beholde sitt navn i livets bok.

Så hvordan er det med DNK? Er den ikke kommet ennå lenger enn i Pergamum og er farlig lik Sardes, der lederskapet, ordninger og litturgi går løgnens tjeneste? Det er heller ikke lenger som i Tyatira, der det var to leirer. Nei, nå går løgnen frem i makt i DNK. Det finnes lokale forskjeller ennå, der kanskje tilstanden er som i Tyatira, ja, men ånden fra Sardes er smittsom og farlig, og den regjerer nå.

Da gjelder det å gjøre en av to: Enten flytte vekk fra den farlige atmosfæren og omgruppere, ja kall det å flykte hvis du vil. Etter Bibelens ord er det situasjoner der Guds ord formaner oss å flykte. Gå ut av henne! Finn deg din plass i en forsamling eller menighet med en sann bekjennelse etter Bibelen, der du får mat og kan gå i hvite klær. Hvem er du som vil dømme dem som ønsker å gjøre dette?

Andre kalles til å bli der de er. De skal få Guds kraft til å bli bevart og mer enn det. De skal seire. De skal holde Kristi fane høyt der de er.  De skal bruke alle mulighetene/kanalene i DNK til å løfte frem Jesu lære, for om mulig å rive noen ut av dødens og løgnens favntak. Men dette vil være en misjonærs tjeneste! Hvem er du som vil dømme dem som står i denne kampen?

Så handler det ikke om hvor man er registrert, men om bekjennelsen og samfunnet av de hellige. Det siste må også være synlig... 

Ja, dette er ord til en kirke i den siste tid før Jesus kommer igjen. Amen, ja kom, Herre Jesus!

(PS I NLM har vi kanskje for tiden et større problem med ånden fra Efesus og Laodikea...)

Gå til kommentaren

Rett ord til rett tid

Publisert over 5 år siden

Lederne i NLM Norge sin uttalelse ”Når kirken svikter” er rett ord til rett tid.

Setningen med ordet ”løgnkirke” fra denne uttalelsen er slik: ”Ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot.”

Nå har Generalsekretæren i NLM beklaget at noen ”har følt seg stigmatisert og såret over bruken av ordet «løgnkirke»” og sier dessuten at bruken av ordet løgnkirke ikke var viktig. Likevel presiseres det i intervjuet med ham i Utsyn; ”Luther brukte iblant uttrykket løgnkirke om Den katolske kirke. Poenget hans var at kirken som sådan hadde vedtatt lærepunkter som tydelig var i konflikt med Bibelen. Her er det en viss parallell til situasjonen i Den norske kirke etter kirkemøtets vedtak. Vedtaket betyr at det ikke lenger bare finnes ulike syn på ekteskapet i kirken. Derimot innførte kirkens øverste organ en ny lære og en ny liturgi, sier Øyvind Åsland.”

Og det er her Den Norske Kirke (DNK) i dag er helt forskjellig i forhold til på Hans Nielsens Hauges tid så vel som på Ludvig Hopes tid, som er personer Grandhagen løfter frem som eksempler til etterfølgelse i en vanskelig tid i DNK. På Hans Nielsen Hauges tid var kirkens lære og liturgi grunnet på Bibelen til tross for kald rasjonalisme og forfølgelse av ”varme” kristne. Det samme var den offisielle læren og liturgien i DNK på Ludvig Hopes tid til tross for liberale vinder på presteskole, blant prester og enkelte biskoper. I dag, derimot, er den offisielle læren om ekteskapet i DNK ikke lenger tuftet på Bibelens klare ord om dette. Denne læren forfalsker også selve evangeliet om Frelsen i Jesus Kristus. Dermed er DNK som offisiell kirke blitt en løgnkirke. Kirken taler og lærer løgn offisielt fra høyeste hold og fremtrer derved som en løgnkirke. Det er den smertelige sannheten med dagens situasjon i DNK og blir ikke annerledes om kirkemedlemmer føler seg stigmatisert og såret av at dette blir satt ord på. Ved å kommunisere dette tydelig som det ble gjort i ”Når kirken svikter”, må dermed hver enkelt kirkemedlem som leser dette ta et bevisst valg.

I Norge lever vi i et samfunn med sterkt antikristelige åndsstrømninger, som jeg mener er årsaken til (sammen med mindre tillit til, bruk og hørelse av Guds ord blant oss kristne) at situasjonen er blitt som den er blitt i DNK. Derfor tror jeg den som har tenkt å bli værende i DNK må tenke seg nøye om. Greier du å stå imot åndspåvirkningen der? Får du mat der? Kan du bekjenne en klassisk kristen tro og leve etter bekjennelsen? Hvis ikke må du komme deg til en forsamling og menighet der du får mat og kan overleve som kristen, ja mer enn overleve. Som Grandhagen sa, vi ønsker å gjøre det vi kan, lite eller stort, for å få andre med oss til Himmelen. Vi har løfte om å vinne mer enn seier i Ham som elsker oss og døde for oss.

Så er det ikke slik at alle som fortsatt står som medlemmer i DNK støtter løgn eller legitimerer vranglære. Men å bli stående i kirken nå er en unntakstilstand, etter min mening, der det kreves et spesielt kall til for å bli værende. Det er ikke en normaltilstand å være medlem av en kirke som offisielt lærer løgn. Her er det heller ikke snakk om flukt, men omgruppering og fortsatt kamp! Utenfra. «For troens skyld. For Kristi kirkes skyld. For neste generasjons skyld.»

Gå til kommentaren

Det gjelder å skjelne rett

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Tvinger synden på alle.

Det er forskjell på å:

  • å få dårlig samvittighet fordi man blir påtvunget å gjøre noe som er galt i følge det man er overbevist om i sin samvittighet

og

  • å få, av en eller annen grunn, dårlig samvittighet av å høre/lese om noe andre mener er galt

Det første er ondskap og er å tvinge andre til å gjøre det de selv mener er synd og galt etter sin samvittighet. Et samfunn som legger opp til dette, blir et uhyrlig samfunn å leve i.

Det andre er resultat av et budskap hørt eller lest. Meningsbryting og å si hva en selv mener er rett er viktig i et samfunn med åndsfrihet, og det er ikke å tvinge andre til å gjøre synd. Hvis en altså blir overbevist over sannheten i det som er blitt sagt/skrevet og en gjør/mener det motsatte av dette, så kan en får dårlig samvittighet. Dette er IKKE å tvinge synden på alle, men å overbevise om sannhet. Hvis en ikke lar seg overbevise av sannheten i det som blir sagt, kan man altså avfeie det som blir sagt som usant. Heller ikke i dette tilfellet tvinges synden på andre. Budskapets mottaker er i begge tilfellene fri til å gjøre og mene det en vil. Budskapets sender tvinger ikke synden på noen.

Så et nytt budskap:

Min samvittighet er bundet av og på Bibelen, som jeg mener er Guds eget ord og derfor sannhet for alle mennesker. Bibelen sier en skal lyde Gud mer enn mennesker, og der menneskenes lover kommer i konflikt med Guds lover, må Guds bud følges. Det er altså Gud som bestemmer hva som er synd, hva som er ret og hva som er galt, og det har han åpenbart for oss mennesker i Bibelen. Han har også bestemt hva som kan sette fri fra syndens slaveri og en dårlig/ond samvittighet; omvendelse og tro på Jesus Kristus. Dette er du fri til å høre og gjøre etter, eller la være. Gud tvinger ennå ikke. Ennå er det nådetid.

"Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Johannes 8, 34-36)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere