Bjørg Holme

Alder: 54
  RSS

Om Bjørg

Jeg er kristen. Har fire barn. Det er 21 år mellom den eldste og den yngste.

Følgere

Ydmykhet og respekt

Publisert rundt 5 år siden

Noen ganger virker motstanderne av likekjønnede ekteskap svært skråsikre i sitt synspunkt og det må de selvsagt få lov til å være. Jeg savner likevel en smule mer ydmykhet og respekt for de som er for vigsel av likekjønnede i kirken.

Det vises til bibelen og troen på at de har rett kan minne om fariseerne. Jeg er helt enig i at Guds ord er viktig og i høyeste grad skal respekteres. Som kristne tror vi jo at det er en levende Gud som står bak dette ordet.

Noen ganger kan man få innntrykk av at bibelen nærmest blir en slags avgud.

Bibelen omtaler samliv mellom to av samme kjønn negativt, men er det sikkert at dette også gjelder stabile parforhold?

Bibelen forteller en lignelse om en som sådde godt korn i åkeren, om natten kom fienden og sådde ugress. Arbeiderene fikk beskjed om å ikke prøve å rykke opp ugresset for da kunne de også rykke opp hveten. Ugresset og hveten ble sortert ved innhøstningen/dommens dag. Det synes derfor som om det er menigen at ugresset og hveten skal vokse side om side i menighetene. Det er ikke nødvnigvis lett å skille dem fra hverandre.

Prøv alt og hold fast på det gode står det i bibelen.  Det åpnes derfor for en viss prøving å feiling.  Om et homofilt ekteskap er en bra ting vet jeg ikke. Så lenge det ikke er aktuelt for meg å inngå et trenger jeg ikke vite hva jeg mener.

Dette er et typisk spørsmål der den enkelte selv må ta sine valg. Selvsagt skal pastorer og kristne ledere få ha sin mening om dette å gi råd. Likevel er det den enkelte som må bestemme over sitt eget liv. Noe annet kan lett føre til maktmisbruk, slik vi har hørt en del  om fra kristne milojøer i den senere tid.

Gå til innlegget

Den "kristne" måten å se verden på

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har problemer med å skjønne logikken i argumentasjonen til de som mener at det at Gud skapte mennesket til mann og kvinne i Guds bilde er et argument for ikke å tillate ekteskap mellom to av samme kjønn. Det har da skjedd mye i verden etter det,

både evolusjon og syndefallet.

Jeg leser av og til litt i avisa Norge I Dag. Her presenteres en virkelighetsoppfatning som i stor grad er basert på synsing og ubegrunnede påstander. En får inntrykk av at dette er den kristne måten å se verden på. En kan nesten bli forledet til å tro at det er en forutsetning for å være kristen.

Man rører sammen en hel del ting som totalt sett blir forholdsvis uspiselig. Jeg må innrømme at jeg tror mer på evolusjon enn på kreasjonisme, uten at jeg har satt meg godt inn i noen av delene. Jeg synes ikke det er noe problem å kombinere troen på at det har vært en evolusjon med å være kristen og tro at det er Gud som har skapt alt.

Når det gjelder denne boka, 22 juli profetien, og oppslagene som har vært om at Gud tillot 22 juli så er jo det på en måte riktig. På samme måte som han for øyeblikket tillater all onskap som skjer i verden. Vi lever jo i en verden preget av syndefallet og vi har ennå ikke kommet til det punktet i historien hvor Gud har utslettet all onskap.

Jeg synes det at 22 juli skulle ha noe med AUFs holdning til Israel å gjøre virkter litt rart. I det hele tatt troen på at vi kristne må hjelpe Gud med å gjennomføre sin plan med Israel minner om mistillit til Gud...

En annen ting er at kanskje Arbeiderpartiet og det offentlige bør stille seg selv spørsmålet: Hva har vi gjort som utløste dette sinnet hos Breivik som førte til 22 juli tragedien.

Norge I Dag og co. bør kanskje stille seg selv spørsmålet: har vi vært med å spre holdninger som Breivik var inspirert av og som førte til 22 juli tragedien.

Vi bør jo alle være ydmyke og stille oss selv spørsmålet er det noe jeg burde gjort annerledes. Vi er alle syndere som trenger Guds nåde.

Gå til innlegget

Høyresiden vs vestresiden

Publisert over 6 år siden

Jeg er lei av at de fleste journalister inkludert I Vårt Land (90% ?) er venstre vridde. Virkeligheten framstilles som om at de snille befinner seg på venstresida og de slemme på høyresida.

Det blir ikke tatt hensyn til at spørsmålet handler om hvilket system man ha tro på kan fungere.

Før jeg skriver videre vil jeg si at dette innlegget i liten grad er basertt på fakta, men mest på følelser og inntrykk etter å ha lest endel i Vårt Land og litt på verdidebatt. Jeg abonnerer først og fremst på Vårt Land fordi jeg mener at en slik avis bør finnes. Jeg har i liten grad tid til å lese den. Jeg leser også gjerne dagens næringsliv på nett.

Nedenfor følger noen betraktninger:

- Det er veldig viktig å skape arbeidsplasser. De som gjør dette gjør en viktig jobb, som de fortjener å få betalt for.

- Problemet er ikke de som har for høy inntekt men de som har inntekt under et visst nivå.

- Selvsagt er fordelingene i et samfunn viktig, men en kan ikke bare ha fokus på hvordan godene i et samfunn skal fordeles og ikke på hvordan de skal skapes.  En likere fordeling av godene skaper mer vekst i samfunnet, da det blir flere som kan forbruke. Men det er dessverre ikke så enkelt som bare å vedta høyere skatter for å få til bedre fordeling, da en da kan risikere at noe av den kaka en skulle fordele dessverre har forsvunnet til et annet sted. Disse spørsmålene er komplissert balansekunst.

- Så er det paradokset med at forbruket er til skade for miljøet, men samtidig viktig for at økonomien i et samfunn skal gå rundt. Det manes til sparsommelighet, men når jeg kjøper et produkt i Norge er jeg samtidig med på å bidra til at noen får den lønna de trenger for å leve. Det å mane til sparsommlighet har flere sider.

- Miljøspørsmålet er viktig. Selv om jeg selvsagt kan kjøre El-bil og la være å fly hjelper ikke dette noe hvis ikke alle andre også gjør det samme. Her har jeg mest tro på at myndighetene må vedta ordninger som gjør at det koster å forurense. Teknologi i kombinasjon med markedet vil forhåpentligvis bidra til å løse noen av problemene.  Jeg har mer tro på en dreining over på bærekraftig forbruk enn at vi helt skal slutte å forbruke.

- Det er ikke bare staten eller myndighetene som kan bidra med bra ting etter å ha mottatt våre skattekroner. Jeg har like stor tro på at vi som godt betralte eldre  i framtiden gjerne vil ha et bredt utvalg i tjenerster vi kan handle fra som eldre, også fra private tilbydere.  

Som sagt så handler det om hva slags system en har tro på. Hvem som skal bestemme hvordan kronenen skal forvaltes.  Vi er selvsagt alle for en en godt fungerende velferdsstat til beste for dem som trenger det. Målet er ikke å innelemme flest mulig i denne gruppen som trenger det, men bidra til  nytenkning og kreativitet slik at det kan skapes flest mulig arbeidsplasser.

Derfor kan en bli helt matt når når vestresiden framnstilles som de gode og høyresiden som de onde.  Arbeiderpartiet bidro jo til at Norsk skipping industri forsvant...

Jeg synes derfor det blir for enkelt når biskopene mener noe om hva slags skattenivå vi skal ha.

Gå til innlegget

Det blir helt feil hvis det er staten som skal ha det siste ordet når det gjelder abort. Det å være gravid er en såpass nær ting at det må være kvinnen selv som har det siste ordet. Det betyr ikke at jeg mener det er riktig å ta abort.

Ideelt sett burde fosteret hatt rettsvern. Men siden dette individet er så nært knyttet til og avhengig av en annen person, må hensynet til kvinnen gå foran. Men praktiseringen av abortloven bør endres:

- Det bør være forbudt å prøve å presse noen til å ta abort.

- Abortsøkende må advares om mulige skadevirkninger av en abort.

- Svangerskapspengene for gravide som ikke har jobb må økes, slik at det blir mulig å leve av  dem.  Pengene en mottar under permisjonen kan kanskje ses på som en slags lønn for strevet med å ta seg av barnet. Det er ganske urettferdig at denne "lønnen" er så forskjellig avhengig av om en hadde jobb da en ble gravid eller ikke. Hva med prinsippet om lik lønn for likt arbeid?

- Samfunnet bør ønske alle barn velkommen og gjøre alt for å legge forholdene til rette for at de kan vokse opp å få et godt liv. Det burde ikke være nødvendig med så mange aborter i et samfunn som det norske. Kanskje kunne et virkemiddel for å få ned abort tallene være å i noen tilfeller gi kvinnen økonomisk kompensasjon for å bære fram barnet.

Gud har skapt oss mennesker med fri vilje for at vi skal kunne ta moralske valg. Det viktigste budet er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte osv. og din neste som seg selv. Det å elske noen er noe en må velge å gjøre av fri vilje. Jeg tror meningen med livet er at vi skal elske Gud og medmennesker.  Jeg mener derfor muligheten til å ta frie valg er en grunnleggende kristen verdi. En kan ikke tvinge noen til å skifte mening, bare argumentere, kanskje blir andre overbevist.

Det er derfor ikke noen grunn til at lovene i samfunnet bør være sammenfallende med moralske lover. Det blir et totalitært system. Samfunnet bør heller legge tilrette for et mangfold av mennekser med ulike meninger og oppfatninger.

Når det f.eks gjelder ekteskap for homofile er kanskje den viktigste grunnen til ikke å godta dette at det kanskje ikke er så gøy å være barn og vokse opp med f.eks. to mødre og ingen far? Ektskap mellom to av samme kjønn er kanskje ikke det Gud i utgangspunktet hadde tenkt seg? Hvis noen velger å inngå et parforhold med en av samme kjønn er det egentlig en sak mellom den enkelte og Gud.  Jeg tror at Gud er uendelig glad i oss mennesker. Selv om vi noen ganger tar valg som er i strid med det Gud helst ønsket for oss, tror jeg likevel han kan velsigne oss i det valget vi har tatt. Vi mennesker er jo i stand til å fortsette og elske og støtte våre barn selv om de tar valg som vi gjerne hadde sett var annerledes. Hvorfor har vi en tendens til å tro at Guds evne til å gjøre dette er mindre enn vår? Hvorfor er det så ille om kirken velsigner homofile ekteskap. Hva er egentlig en velsignelse. Er det ikke en slags bønn om at det må gå bra med dem. Kirken ønsker vel alt godt for homofile par? Hvis Gud ikke skulle være enig i bønnen lar han vel bare være og velsigen dem? Det ville ikke overraske meg om Gud også ønsker dem alt godt....

Jeg synes det store engasjementet mot reservasjonsretten er skremmende. Hvorfor så stort engasjement for å frata en liten minioritet av fastleger som har samvittigjetsproblemer, noe som kanskje er en menneskerettighet. Engasjementet for kvinnens rett til abort  blir noe malplassert da denne ikke er truet av reservasjonsretten... Det hele må bero på en slags kollektiv antagelse om at leger med samvittighet ikke er istand til å behandle abortsøkende kvinner med respekt. Dette er en ganske ubehagelig nedvurdering av denne gruppen mennesker.

Undersøkelser har vist at det norske samfunnet er ganske ensrettet. Man tenker ganske mye i flokk. Dette er absolutt noe å prøve å bekjempe i et land som må anses for å være et av de mest demokratiske i verden. 

Samfunnet bør i størst mulig grad ivareta alle menneskers rettigheter, både abortsøkende kvinner, homofile og leger med behov for å reservere seg mot å henvise til abort. Menneskeretigheter som religionsfrihet, samvittighetsfrihet osv er helt avgjørende i et samfunn.

Menneksets mulighet til å ta frie valg er viktig. Bibelen sier jo også prøv alt og hold fast på det gode. Her ligger jo en mulighet til en smule prøving og feiling. Framfor alt handler jo kristendommen om Guds fantastiske nåde til oss ufullkomne mennesker. Så la oss legge tilrette for et samfunn der flest mulig mennesker og meninger blir respektert og verdsatt.  

Gå til innlegget

Legers reservasjonsrett

Publisert over 7 år siden

Når 2 av 3 spurte i Aftenposten er mot legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort synes jeg det er skremmende. Vi skal liksom leve i et av verdens mest demokratiske land!?

Hvor er folks forståelse for menneskerettigheter som religionsfrihet. Denne debatten er feilaktig gjort om til en debatt om kvinners rettigheter. Det er ikke snakk om å prøve å frata kvinner retten til å ta aboft, eller legge hindringer i veien. Hvor er toleransen og respekten for annerledes troende?

Lege er et yrke som hovedsakelig handler om å berge liv. Noen leger, kanskje særlig de med et kristent livsyn har kanskje opplevd yrket nesten som et kall. Jeg tror samfunnet kan gå glipp av gode fastleger ved ikke ha den nevnte reservasjonsretten. Noen vil vel ellers i praksis få yrkesforbud. Det er en selvfølge at også de leger som har valgt å reservere seg mot å henvise til abort møter abortsøkende kvinner med respekt, slik de også må møte alle andre pasienter med respekt.  

Folk står jo selv fritt til å velge fastlege. Når en først skal ha en reservesjonsrett synes jeg det bør vurderes om den ikke også bør gjelde andre ting som noen leger ønsker å reservere seg mot, f. eks insetting av spiral.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere