Gunnar Bergstrand

Alder: 33
  RSS

Om Gunnar

Følgere

"Drittjobber"

Publisert rundt 9 år siden

Det er verdt å merke seg at grunnen til at lønningene på disse "drittjobbene" holder seg lave er nettopp på grunn av innvandrere. Uten innvandring ville ganske enkelt lønningene steget til et nivå nordmenn var komfortable med, det er ikke slik "at ingen vil tatt jobbene" som mange her skisserer. I et slikt scenario ville kanskje yrkene for øvrig hatt høyere status. Dette ville selvsagt hatt betydelige økonomiske konsekvenser, men samfunnet ville vært mer egalitært enn det er i dag.

Gå til kommentaren

En liten kommentar

Publisert over 9 år siden

Selv om Runde allerede har til dels påpekt det, så må ikke befolkningstetthet forveksles med overbefolkning. Befolkningstetthet er definert etter areal, sistnevnte etter ressursgrunnlag. Overbefolkning forekommer altså når en befolkning vokser utover sine økologiske rammer. Selv om Saharaørkenen er svært tynt befolket betyr det ikke at den er underbefolket. De fleste overbefolkede land er ikke i Europa, men i Midt-Østen og Afrika. Dette skyldes til dels den eksplosive befolkningsveksten. Mange problemer vi ser i disse landene henger nettopp sammen ressursgrunnlaget, deriblant fattigdom, mangel på mat, mangel på ferskvann og konflikter.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Dette er helt feil. Du kan ikke mene at Norge er av de mest forurensede land i verden. Her er det forbud mot både utslipp og innslipp og vi er stort sett flinke til å presse melkekartonger. Hele påstanden må bare falle på sin egen urimelighet.

Så kan du sammenligne med de landene som produserer varene for vesten, India og Kina eller Indonesia. De har ikke råd til å bedrive forebyggende miljøarbeide som vi gjør, og jeg er stadig i tvil om det er lønnsomt for vesten

Norges økologiske fotavtrykk, altså vår belastning på jordens økosystemer sammenlignet med jordens evne til å restituere seg, er blant de verste i verden. I tillegg har et vi svært høyt utslipp av CO2 per person og vi har et svært høyt ressursforbruk. Dette er faktorer som bidrar til miljøproblemer som global oppvarming, overfiske, rovhogst, raskere forbruk av begrensede ressurser med mer. Problemer som altså forverres i takt med at folketallet øker.

Siden infrastruktur ikke kan utbedres i det uendelige vil økte befolkningskonsentrasjoner danne såkalte flaskehalser og resultere i køer og høyere kostnader på flere områder i samfunnet. Dette fungerer på samme måte som at siden beboelig areal er et begrenset gode, vil innvandring og befolkningsvekst nødvendigvis gi inflasjon i boligprisene.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Jeg tenker ikke her på demokratiet via stemmeseddelen først og fremst, selv om det nok vil være en del av demokratiets forfall, men mest den økonmiske delen av demokratiet. De to forutsetter hverandre, og går økonomien dårlig vil vi kunne oppleve mer polarisering og mindre god politisk styring, med dårligere nasjonaløkonomi som konsekvens, og til sist polarisert stemmgivning. Å rive ned velferden er ingen bra sak for noe parti, og vil åpne for en sterkere "spis eller bli spist"-politikk, som jeg ikke ønsker.

Som jeg allerede har poengtert går ikke nødvendigvis økonomien i et land dårlig selv om det opplever en befolkningsreduksjon. Det finnes flere faktorer som øker produktiviteten i et slik tilfelle. Studerer man Europa i dag ser man det er heller globale konjunkturer som påvirker nasjonaløkonomiene. Derfor har jeg til gode å høre en begrunnelse hvorfor Norge skal være et unntak fra denne regelen, som tross alt er blant de mest stabile landene i verden.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Problemet er at det er en umulighet slik det beskrives. Uten at befolkningen suppleres med innvandrere vil det ikke være mulig å opprettholde levestandarden, for det vil ikke være hender nok til å gjøre det. Vi kan ikke med rimelighet pålegge en befolkning å være mer fruktbare, og det er vanskelig å se for seg offentlige tiltak som skal klare å fylle opp kvotene som kan opprettholde det tjenesteydende næringsliv mens vi venter på at barna skal vokse seg til. Alt i alt; En lite tilgjengelig fremgangsmåte for å opprettholde velferdsnivået. Med en senkning av nivået vil demokratiet stå i fare. spesielt i Norge hvor vi har økonomiske muligheter til å kjøpe oss de goder vi trenger, både privat og offentlig. Det blir fort en veldig urealistisk politikk ut av det.

At Norges demokrati står i fare uten innvandring er en svært unyansert påstand jeg tviler på du har noe som helst belegg for å komme med. Du har rett i at arbeidsinnvandrere bidrar til å holde lønningene nede når det gjelder "drittjobbene", slik at vi unngår at økte lønnskostnader velter over på prisene og dermed får inflasjon. Noe som igjen ville ført til økt rente og sterkere krone, og dermed lavere konkurransedyktighet. I tillegg vil forholdet mellom antall arbeidstakere og pensjonister være bedre med innvandring.

(La meg understreke at jeg snakker om arbeidsinnvandrere, og ikke asylsøkere som dessverre er et tapssluk uten like.)

Likevel er dette kun en side av saken. I et egalitært samfunn kan man stille spørsmål om man ønsker å holde lønningene nede på jobbene som allerede er dårligst betalt. Med dagens innvandringspolitikk genererer vi faktisk en etnisk underklasse.

Ser man i Europa generelt er det mange land som opplever økonomisk vekst til tross for fallende befolkningstall. Man kan spekulere i årsaken til dette, men det er åpenbart at lavere belastning på infrastruktur og lignende gir bedre produktivitet. I tillegg fører befolkningsvekst til økte priser på begrensede ressurser, for eksempel boligprisene. En rapport fra Overhuset i London viste at boligprisene var 10% høyere grunnet innvandring.

Som andre land og bl.a. Sigurd Skirbekk skisserer i "Ti tabulagte temaer i innvandringsdebatten" finnes det alternativer til storstilt innvandring for å løse problemene Norge står ovenfor med tanke på eldrebølgen. Det er ikke et statisk problem med utelukkende en løsning.

I tillegg overser du totalt de økologiske konsekvensene av en konstant befolkningsvekst. Norge er et av de mest forurensende land i verden, og forurensningen øker i takt med antall mennesker vi er. Uten innvandring ville folketallet i Norge gått ned, og overbefolkning (spesielt i Vesten) er kanskje det største problemet planeten står ovenfor grunnet alle miljøproblemene det medfører.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere