Helge Evjen

Alder: 9
  RSS

Om Helge

Følgere

Jødehatet er rotfestet i Midtøsten.

Publisert nesten 9 år siden

Det er mange bilder fra Holocaust som for alltid er brent fast i ens indre. Men det er også andre bilder etter den tid som er vanskelig å glemme. Et av disse er fra 1948. Det er innbyggerne i det jødiske kvarteret i Jerusalem som i reneste arabisk nazistil blir jaget ut av byen gjennom Sion-porten. Det er jordanske styrker som driver jødene ut. Her har det bodd jøder siden kong Davids dager. Men i 1948 drives de ut. Og det settes et forbud mot jøder – ikke bare i de gamle bydelene i Jerusalem, men også i Judea og Samaria (Vestbredden) og Gaza. Nå skal det være forbud mot jøder å slå seg ned i disse områdene. Det ikke bare lukter, men det stinker også av slike antijødiske holdninger. Og Norge støtter opp om denne form for antisemittisme. Men vårt land er ikke alene om det.

Jødehatet i den arabiske verden skriver seg ikke fra 1948 da staten Israel ble etablert – slik som mange i dag vil ha det til. Det var bl.a. et nært samarbeid mellom Hitlers naziregime og stormuftien av Jerusalem og hans tilhengere. Det felles målet de hadde var utrydding av jødene. Dette samarbeidet burde fortelle oss mye. Men få vil vite om det i dag. Likevel er det en realitet.

Som alle andre stater har også Israel en klar rett til å få ha sin vesle stat i fred og gi vern for sine innbyggere. Denne retten har de ennå ikke fått innenfor den arabiske og islamske verden. Fra disse antiisraelske og antijødiske krefter drives det en stadig kamp for å få jødene og deres stat fjernet. Dette er en realitet som flere og flere nå snart bør innse.  Og det som skjer i disse dager må sees i lys av det jødehatet som har fått rotfestet seg i Midtøsten.

Nettopp på grunn av at sterke krefter vil ha jødene og Israel fjernet, har Israel dessverre vært helt nødt til å etablere strenge, ofte svært strenge sikkerhetstiltak. Og det har også vært helt nødvendig å bygge gjerder / mur for å hindre angrep utenfra. Alt dette blir nå bevisst brukt aktivt i kampen mot jødenes eneste stat.

De som lir under dette, er foruten Israels egne borgere, også de som i dag kalles palestinere og som bor på Vestbredden og i Gaza. Og, som naturlig er, får disse områdene besøk av utsendinger, enten det nå er i kirkelig eller annen regi – og som kommer tilbake og forteller indirekte eller direkte om «hvor stygge israelerne er mot palestinerne». Og slike utspill mot jødenes eneste stat er noe som faller i god smak hos de mange som vil ha denne staten fjernet – ikke helt ulikt de som aktiverte seg i naziregi i sin tid for å få jødene fjernet.

Det internasjonale samfunn gjorde en stor feil da de tillot Transjordan / Jordan å etablere seg som en jødefri stat. Selvsagt burde betingelsen for denne statsdannelsen være at også jøder kunne få leve i fred der. På denne måten ble det gitt rom for en tankegang, som i høyeste grad også var nazistisk, og som bygde opp om jødehatet. I tillegg har FN, også Norge, aktivt bidratt til opplæring i jødehat ved å gi økonomisk støtte til undervisning som klart er jødefiendtlig så vel som israelfiendtlig.  Dette bidrar ikke til fred. Og flere ganger har de arabiske palestinerne blitt tilbudt egen stat, men har avslått det da det samtidig betydde aksept av en jødisk stat. Og for all den uro som følger av dette, er det Israel som hele tida får skylda, også i det norske mediebildet – på samme måten som jødene tidligere fikk skyld for det meste. 

Det som trengs nå er først og fremst en internasjonal opprenskning – slik at det blir en selvfølge at arabiske og islamske stater og samfunn må se på jødene som likeverdige samfunnsborgere og gi rom for disse. Det trengs en kraftig opprenskning her. Jødehat og nazisme burde vi for lengst ha kvittet oss med.

Gå til innlegget

Jødehatet rotfestet i islams Egypt.

Publisert nesten 9 år siden

Det vi nå er vitne til er svært skuffende. Det ble pratet høyt om «den arabiske våren». Og mange hadde forhåpninger om at det skulle bli bedre. Dette håpet var det også blant Egypts befolkning. Men hvilken vår er det når Egypts nyvalgte president, Mohammed Morsi, på et islamsk møte istemmer kravet om at jødene skal utryddes.

Oversatt var bønnen slik:    «Å Allah, frikjenn oss fra våre synder, styrk oss og gi oss seier over de vantro.   Å Allah, ødelegg jødene og deres støttespillere.   Å Allah, spre dem, riv dem i stykker.   Å Allah, demonstrer din makt og storhet over dem. Vis oss din allmakt, Herre.»

Jødene og deres tilhengere skal altså ødelegges, spres og rives i stykker.  At Morsi sier «amen» til dette, skuffer veldig.   Det lukter av nazisme.

Men hva så med de kristne kopterne – Egypts urfolk?   Morsi har uttalt til en journalist under et privat møte at han vil «gjenopprette den islamske erobringen av Egypt, og konvertere alle kristne til islam. Ellers må de betale 'jizya' (islamsk ekstraskatt for ikke-muslimer)»

Morsi har tidligere vært aktiv innenfor Det Muslimske Brorskap.  Dette brorskapet har en temmelig frynsete fortid.  Folk fra brorskapet, spesielt stormuftien av Jerusalem, var aktiv på Hitlers side i arbeidet for å utrydde jødene.

Jødehatet innenfor nazismen var en realitet. Jødehatet innenfor islam er dessverre også en realitet. Er bl.a. Europas samfunn villige til å innse det?

http://bit.ly/WLOzMl

http://www.k-s.no/artikkelside/article/128572

Gå til innlegget

Det store identitetstyveriet i Midtøsten.

Publisert nesten 9 år siden

I arabernes kamp for å få Israel utslettet serveres den løgnen som svært mange har bitt på og tilegnet seg som sannhet. Det er at arabere, og bare de, har rett til området. Dette fremmes nå som en historisk sannhet.

Både jødene og Israel som stat har en historisk rett til området – som skriver seg fra ei tid lenge før araberne kom. Men det blir ikke akseptert av arabere. Deres vilje og hensikt kom klart til syne i 1948 da Israel ble forsøkt utslettet.  Et av angrepslandene tok de gamle jødiske områdene Judea og Samaria (Vestbredden). Der ble alle jødene jaget ut. Dette lignet mye på naziregimenes holdning til jødene bare få år tidligere. 

Palestina oppfattes nå som ensbetydende med arabisk område. Men er dette riktig?  Palestinaområdet har vært bebodd av mange folkeslag. Jødene er et av de folkeslag som har bodd lengst i området – og også hatt egen stat der tidligere. Araberne kom til området mye seinere.

Palestina som land / stat har aldri eksistert.  Navnet var ute av bruk i flere hundre år. Men i 1922 dukket det opp igjen som navn på mandatområdet som britene fikk å administrere på vegne av Folkeforbundet. Mandatet gikk ut på å gjenopprette jødenes gamle nasjonale område – og med tiden en stat. Dette var i henhold til Balfour-deklarasjonen av 1917.

Så ble et stort område av Palestina, 77 prosent av mandatområdet, og der det også bodde jøder, skilt ut. Det var Transjordan/Jordan som ble egen stat. Fra dette området ble jødene rensket vekk. Da Israel seinere også ble en stat, var det ikke snakk om å renske ut arabere. De ble borgere på lik linje med jødene. En bør merke seg forskjellene her. I Jordan ble jødene rensket ut. I Israel fikk araberne borgerskap.

Og det at jødene ble rensket ut, og skal fortsatt renskes ut, hører så klart med til den linje araberne har lagt seg på. Og til dette opplegget hører det også med at jødenes identitet til området Palestina, skal viskes ut – og skal glemmes. Dette er et klart identitetstyveri. Den som stod sterkest bak dette tyveriopplegget var Arafat og PLO, da han og tilhengerne helt bevisst i 1968 begynte å bruke begrepet «palestinere» i den spesielle betydning at det var arabere i Palestina som hadde mistet sitt gamle fedreland. Jødenes identitet og historie skulle bort. Inn skulle arabernes «tilhørighet» til området.

Jakten for å få jødene ut av området har engasjert – også utenfor arabiske land.  På 60- og 70-tallet var det norsk ungdom, politisk aktive i det marxist-leninistiske miljøet som lot seg engasjere i dette identitetstyverispillet mot Israel og jødene.  Og midlene som ble brukt, var ikke alltid så demokratiske akkurat.   Noen av disse norske marxist-leninistene er fortsatt aktive og setter sitt preg på bl.a. utdanning og på mediene.  Det er det demokratiske landet Israel som er blitt den store syndebukken – det landet, som også gir rom for arabere, skal tas.  Er det så vanskelig å se idiotien, galskapen, nazismen i dette spillet mot jødene og mot Israel ?   

Og identitetstyveriet er helt OK. Medier og politikere stiller seg bak Arafats opplegg der målet er å få fjernet jødenes eneste stat og den historiske tilhørighet til området.. Lengre vekk fra antisemittismens linje er en ikke kommet – i året 2012.

Gå til innlegget

Norge legger til rette for jødehat ! ?

Publisert nesten 9 år siden

Det Hamas-styrte Gaza har ett klart mål – og det er å ødelegge Israel – og at jødene skal vekk fra området. Nærmest daglig skytes det raketter og utføres annen terror mot Israel. Det er da ikke uten grunn at Israel har vært helt nødt til å iverksette tiltak for å beskytte sitt land og sine borgere. Dette skal de ikke få lov til, mener politiske krefter i Norge. Det mener tydeligvis partiene Rødt og SV. I tillegg er det stor forståelse for dette blant enkelte politikere innenfor Arbeiderpartiet. Dette er inntrykket en sitter igjen med etter all fordømmelse som kastes mot jødenes eneste stat når de forsøker å sette i verk beskyttelsestiltak for å verne om sine borgere – noe som er en selvfølge for alle andre land.

Jahn Otto Johansen skriver følgende i sin bok «Antisemittismens spøkelser»:    «For min del står det helt klart at når man nekter det jødiske folk som det eneste, det absolutt eneste av verdens folk, retten til et hjemland, retten til å forsvare seg selv, ja, da er det en form for antisemittisme, enten man vedkjenner seg ordet eller ikke.»    Når norske statsborgere, politikere og tillitsvalgte temmelig klart går ut mot Israels rett til å forsvare sine borgere – så kan det så helt klart, og med rette, oppfattes som antisemittisme – eller handlinger / uttalelser som legger grobunn for antisemittisme.

Sterke anti-israelske holdninger kan utvikle seg til antisemittisme – er beskjeden til Norge etter at OSSE har kartlagt det norske samfunnets holdninger til Israel. Det er en delegasjon fra organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa som har gjort undersøkelse i Norge der temaet var rasisme, diskriminering, integrering og toleranse i det norske samfunnet.

At anti-israelske holdninger har fått gode vekstvilkår i det norske samfunnet, er noe flere av oss har registrert lenge. Og når vi så påpeker dette, så blir vi møtt med nye skyllebøtter mot den eneste fungerende demokratiske staten i Midtøsten – en stat og et folk som sterkt ønskes fjernet av krefter i arabiske samfunn. At antisemittismen / jødehatet lever sterkt i Midtøsten, er faktisk en realitet – og denne holdningen har vært der også før Israel ble en stat i 1948. Så det går ikke an å skylde på Israel, så mange her hos oss gjør. Israel har rett til å leve i frihet så som alle andre stater. Men den retten har den jødiske staten ennå ikke fått. Daglig må den verne sine innbyggere mot terror utenfra. Og da må den også kunne ha rett til å kontrollere det som f.eks. går inn til Gaza – også sjøveien.

Dessverre så har vi politiske retninger i vårt samfunn som klart motarbeider jødenes eneste stat.  Og disse anti-israelske holdninger er også representert i vår regjering.  Vi har mediefolk med samme syn.  Og slikt skaper holdninger i samfunnet.  Det er resultatet av dette som OSSE nå har registrert – og som bør få noen og hver til å tenke en smule.

Kanskje er ikke disse antiholdningene så overraskende likevel sett på bakgrunn av antijødiske holdninger sentrale norske politikere hadde bl.a. før, under, men også like etter, siste verdenskrig. Regjeringen Nygaardsvold nektet på et møte i mars 1945 å bekoste heimreisa til jøder som hadde overlevd Holocaust. For alle de andre var Nygaardsvolds regjering villig til å betale heimreisa til Norge. Men ikke for jøder. Dette var stygt, meget stygt gjort. Jeg har ikke registrert at Det Norske Arbeiderparti har beklaget det. 

Og når en i dag registrerer den ensidige kritikken mot Israel, bl.a. når det gjelder kontroll av varer til Gaza, så har representanter fra Rødt, SV, og noen fra Arbeiderpartiet vært temmelig stygge og aktive mot jødenes eneste stat.  Til og med en representant fra Stortingets presidentskap meldte seg på til forrige tur. 

Det er i høyeste grad på sin plass at OSSE påpeker den anti-israelske holdningen som preger kretser innenfor vår samfunn. For denne antiholdningen kan så klart gi næring til jødehat – noe vi burde ha distansert oss fra for lenge siden.  Men så langt er vi dessverre ikke kommet ennå.   Og når vår nye utenriksminister er kritisk til at Israel griper inn, slik det ble gjort, mot de som vil bryte blokaden, så forteller det i grunnen mye om holdninger til de som skal styre samfunnet vårt i dag. 

Gå til innlegget

Ja, det kan faktisk se slik ut – at det er greit. Internasjonale fora, som f.eks. FN eller EU tar ikke slikt opp. I de siste dagene har det vært oppslag om den pakistanske 14-årige jenta, Malala, som ble skutt i skolebussen. Fra hun var 11 år har hun kjempet for jenters rett til utdanning. Den islamske Taliban-bevegelsen har påtatt seg ansvaret for drapsforsøket.

Malala vil sannsynligvis overleve. Men mange, mange, mange blir drept på grunn av at de ikke tror på rette måten – eller ikke har den rette ideologi.  Og det skjer akkurat nå – bare få flytimers reise unna Norge.  SMA-info tar dette opp i sitt siste nummer. Og det er rystende lesning. Det er barn, det er jenter, det er kvinner, det er mor, det er far, det er besteforeldre – som blir forfulgt og drept da de ikke har den «rette tro».

Når verden er så taus om dette – som den er, så kan det så klart tolkes som at slike forfølgelser er helt OK. Hvis de internasjonale fora hadde brydd seg, så ville det straks blitt tatt opp for å få klarlagt om det er noe innenfor den islamske tro / ideologi som kan inspirere til slik vold.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere