Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Hvorfor holde seg til synsing ('det er rimelig å anta') når en har fakta (statistikk) å forholde seg til?

Skrevet som svar til innlegg i VD, 26.febr. 2019 - her

Samhold gir styrke sies det, men hvem man holder lag med sier også noe om hvilke holdninger en inntar. Også for undertegnede, i likhet med VL-journalist i papirutgaven av dagens VL, virker det som den felles uttalelsen fra Normisjon og Frikirken, legger seg tettere opp til uttalelsen fra biskopene enn uttalelsen fra 'de fire' (NLM, Frimodig kirke, DELK og IM).

Før jeg går inn på enkeltheter i uttalelsen, kan jeg først konstatere at dere erkjenner at 'Abortloven ikke gir vern til den svakeste part, den som ikke har sin egen stemme.' Det er positivt, men hvordan følges dette opp? Ville det ikke være mer naturlig å be om tilgivelse for at dette er 'et tema som de siste årene ofte har vært skubbet til side i kirken'?  Når loven setter svake parter opp mot hverandre, burde kirkesamfunn støtte de aller svakeste. Hvem skal ellers støtte dem uten stemme, unntatt Gud - i en kommende dom (Matt25,31-46)? 

Det virker som uttalelsen fra 'de fire' i større grad går inn på premissene til den drøye halve millionen aborterte fostre, som er primær-ofrene for loven. Mens uttalelsen fra Normisjon og Frikirken er mer solidarisk i forhold til de utsatte kvinnene, samt lederkollegene i DnK. Kan det ha noe å gjøre med at én person kaller seg feminist og den andre ikke ønsker å volde 'unødig' splittelse mellom kirkesamfunn? Men er det bedre om spliden overføres til innad i kirkesamfunnet via lederens tilbakeholdne kritikk av bispeuttalelsen? Det blir i så fall en selvoppfyllende påstand når leder i papirutgaven av VL, hevder at han har 'mer enn nok med eget kirkesamfunn'. (Jeg innser at det er delte syn på dette innen Frikirken, men lederen bør gå foran og vise en klar retning, noe bispeuttalelsen ikke gjør.)

Uttalelsen rommer edruelighet i forhold til lovens bokstav. Det er dessverre kun ett parti på Stortinget som har gått inn for å endre noe på gjeldende lovgivning. Samme nøkternhet synes ikke å gjelde i forhold til om biskopene, at de -etter den senere tiders hendelser, kan være med å 'vise til Bibelens autoritet i spørsmål om seksualitet og samliv'. De fleste som leser Bibelen 'nøytralt', vil se at et kapittel som f.eks. Rom. 1, synes å krasje solid i forhold til f.eks. likekjønnet ekteskap. Også på den bakgrunn, er det trist at uttalelsen synes å komme nærmere bispeuttalelsen enn den til 'de fire'.

Det uttales: "Vi må vise støtte til gravide kvinner, enten de har noen å dele oppgavene med eller de står alene. Det må vi gjøre i handling, ikke bare i ord." Kan vi ut fra dette forvente at Normisjon og Frikirken vil gå aktivt inn med økonomisk støtte i forhold til gravide kvinner i vanskelige økonomiske kår? Begge synes å prioritere den unge generasjon, men for ikke å hindre dem i å komme til barnevennen Jesus ("La de små barn komme til meg" -Luk 18,16), så må de vel overleve for å kunne komme til ham? Eller regner man med at de er 'bra nok' i seg selv? Det er ikke meningen å starte en dåpsdebatt, men det har noe med ovefor hvem og hva man skal be om tilgivelse for. En slik støtte kan f.eks. gis via menneskeverd.no .  Når Normisjon vektlegger støtte til fattige over hele verden, bør noe også komme fattige til gode i form av livreddende hjelp i Norge.

Følgende spørsmål forblir uklare etter deres uttalelse:

i) Hvorfor holde seg til synsing ('det er rimelig å anta') når en har fakta å forholde seg til? Aborttallene står å lese i statistikken, hva som har vært vist i holdninger er vanskelig både å vite og forholde seg til.

ii) Hvem skal mennesker først og først be om tilgivelse overfor? Hvorfor utelates Han som er livets giver, og har gitt oss budet om ikke å slå i hjel? Hvorfor ikke heller be om tilgivelse for stillhet omkring dette?

iii) Er strategi overfor offentligheten viktigere enn hva som er kjernen i denne saken: At fosteret har menneskerett fra unnfangelsen av?

Om noen ikke har satt seg inn i bakgrunnen for saken, kan en få et innsyn her.

Asbjørn Lund, (enn så lenge) medlem i Normisjon og Frikirken.

Gå til innlegget

Tilsvar til ‘Naturens mening’; innlegg i VD 27. januar 2019

Når vi betrakter livet og universet, så må vi gjøre et grunnleggende valg: Enten er de et produkt av en intelligent skaper/designer, eller så er de et kosmisk slumpetreff -her. Det å tro at tilfeldigheter som opererer over tid kan skape den informasjonen som finnes i en levende celle, krever enormt stor tro. DNA i en celle tilsvarer 8 tusen bøker. Like fullt er informasjons lagringskapasiteten i DNA utenfor enhver fatteevne -her. Det er gjort anslag på at den nødvendige informasjon i alt levende som noensinne har eksistert, kan få plass i en teskje. I tillegg ville det i denne teskjeen være plass til all skriftlig informasjon i verden pr. d.d -i DNA-form. DNA ikke bare lagrer informasjon, men behandler også informasjon. Informasjonsbehandlingen det bedriver er mye mer avansert enn noe menneskeskapt program (Bill Gates).

Om livet bare utviklet seg gjennom en serie av tjenlige uhell, så hadde det ingen endelig hensikt, mening eller verdi. Hvordan kan snakk om rett/galt, verdi eller mening henføres til et univers uten mening eller hensikt? Men om det er en skaper, så er også hensikt involvert. Verdi, samt rett og galt, kan bare gi mening om det finnes et objekt som besitter verdi og en person som bestemmer verdier og hva som er rett og galt. Om mennesker utviklet seg blindt, uten mening eller hensikt, er de bare objekter som ble klar over seg selv og proklamerte sin egen verdi. Våre verdier ville da være fullstendig vilkårlige, meget subjektive, og oppfatninger om rett og galt vil endre seg over tid. Men om menneskeheten er dannet ved skapelse, er dets verdi bestemt av den ene som laget det. Da har det en bestemt verdi. Bare i kontekst av teisme, kan livet ha en allmenngyldig hensikt.

Å beskrive livet uten iboende hensikt og verdi, er en fremmedgjøring av livet. Naturvitenskapen kan ikke trykke denne reduksjonistiske tenkemåten inn over dagens kultur. Jeg oppfatter din [Hessen, red.anm.] lengre utgreiing som en måte å komme til rette med dette på. Men om livet ikke har hensikt om det bare lever i 100 år til, vil det ikke få noen økt hensikt/verdi om det skulle eksistere i diverse årtusener ekstra. Eksistensen må ha hatt en hensikt, for at livet skal ha iboende og allmenngyldig verdi. Vi kan bare, som du gjør, hevde at noe er galt, dersom det finnes noe som er evig 'rett'. Hvorfor skulle det finnes verdier og noe som er rett/galt, dersom vi er resultat av tid, samt materie og tilfeldighet/naturlover. (Naturlover krever dessuten en forklaring i seg selv..) Om mennesket kom fra intet, så er alt tillatt. Det er ikke den type verden noen vil ønske å leve i.

Alle levende systemer er avhengig av homeostase, likevekt i forhold til omgivelsene, for sin eksistens og selvoppholdelse. Det er et første prinsipp som står i sin egen rett, og ikke kan utledes av noen livsprosess, evolusjon inkludert. En slik streving er knyttet til et 'selv', selv i de minste bakterier. Det kan ikke nektes at en dyp intelligens er til stede i livet, dets virkemåte og historie. Men det er nettopp hva moderne neo-darwinisme gjør. Den står i fare for å fremmedgjøre oss for selve livet. Også i natursammenheng er det mer konsistent å se forvaltning av skaperverket i forhold til en skaper, med mange verdifulle og likeverdige mennesker. I naturalistisk sammenheng, har det fra starten av vært et utslipp av giftige gasser, som ikke favoriserer noen form for liv. Hvordan kan klimaendringer ut fra  evolusjonistisk syn, i første omgang innebære annet enn en kamp for tilværelsen, der de best tilpassede og mest ressurssterke overlever på bekostning av de svakere?


Gå til innlegget

Når religion fordreies

Publisert over 4 år siden

Hvor går hovedskilllet mellom religiøse: Er det mellom moderate og radikale? Går religionene stort sett ut på det samme? Slike inntrykk kan en få ved å lese Ivar Skippervold’s ‘Når religion misbrukes’ i Verdidebatt; Vårt Lands papirutgave, 8.juni 17

For å starte med noe Skippervold og jeg forhåpentlig er enige om, så kan vi ta det vakre og gode i verden. Uten en god Gud, er det vanskelig å begrunne at noe slikt finnes. Om f.eks. evolusjonsteorien med sine blinde tilfeldigheter, og mangel på orden og hensikt skulle beskrive opprinnelsen på korrekt vis, så er ikke konklusjonene dens å stole på. Hvem kan bygge pålitelig fornuft og bevissthet kun på kolliderende atomer?

Jeg kan også være enig i henstillingen til imamer om å ta avstand fra ekstremisme. Men kanskje de kan komme på banen og fortelle at det i så fall må skje ut fra premissene i deres religion. Ikke i at noen forståsegpåere, som vet 'hva som er sant for vår tid', skal komme og fortelle dem hva som er riktig. Både kristendom og Islam er historiske religioner, som bygger på hva som er åpenbart som sant for menneskene. De grunnleggende trossannheter, er universelle, evige sannheter. Om en starter å tukle med dem, ut fra hva som er tidens trend, skal det ikke så mye til før innholdet i religionen endres.

Så litt om det øvrige du skrev om knyttet til religionenes lære:

i) Når du skriver om at både Pinse og innledningen på ramadan handler om å finne inspirasjon i godhetens ånd, så er det en sannhet med modifikasjoner: Pinsen handler om at Gud måtte sende Talsmannen, den Hellige Ånd for å lære og veilede oss til hele sannheten (Joh16v13). Det er for øvrig en sannhet som atskiller seg betydelig fra den man finner i Islam.

ii) Når imamer snakker om ramadan som en fastetid der det gode i oss skal foredles, så får de svare for hvor det onde i verden kommer fra, ifølge deres tro. Slik jeg har oppfattet det, skyldes alt i verden, også det onde: Allah. Det skiller seg også fra kristendom, hvor menneskene får det etiske ansvar for det onde i verden, ved at de satte seg i Guds sted: fulgte egen vilje i stedet for Guds. Dessuten er vel ikke 'en sterkere tilknytning til andre muslimer og Allah', det som kristne ber om skal skje under Ramadan?

iii) I stedet for å følge Åpne Dører og Stefanus-alliansen i å be om åpne øyne for at fredsfyrsten skal vise seg for dem, synes du være fornøyd med å henvise til det gode i deres egen religion. Du utfordres herved til å si hvorvidt du er enig i sitatet: «Religion frelser ikke mennesker, Jesus gjør!»

iv) Hoved-faren for kristne i Vesten i dag er ikke forfølgelse, men forførelse. Det som kjennetegner forførelsen er at den ikke hevder troen på Jesus som Messias-Kristus. En slik tro finnes ikke i Islam. Hvordan vil en mulig syntese mellom de to religionene, kunne unngå å ta stilling til dette. Den som ikke for meg er mot meg, sier Jesus -og v.v.

v) I din iver etter å finne det gode i begge (alle) religioner, synes du å ødelegge det sentrale i hver av dem. Hverken sanne kristne eller muslimer, vil være interessert i en slik tilnærming. Den blir vel å betrakte som en form for kulturimperialisme, fra det intellektuelle Vesten. For de ekstreme i Islam, er vel det som å veive med en rød klut (?)

vi) Hovedskillet synes for deg å gå mellom moderat religiøse og ekstremister. Det er klart en viktig skjelning i samtiden, men jeg synes du må strekke deg langt tilbake for å jamføre kristendom med Islam i så måte: Korstogene kan bare forstås ut fra den tids historiske hendinger, der muslimer truet Europa etter å ha erobret Jerusalem. Samtidig var fyrstens vilje lov, og politiske hensyn spilte en stor rolle den gang også. Samtidig, dersom du mener Ku Klux Klan er en typisk kristen organisasjon: den har ikke mye om Fredsfyrsten som ba oss elske vår neste, og våre fiender.

vii) Mennesker blir ikke frelst ved at deres iboende godhet foredles ved godhetens ånd, men ved å tro det sannhetens Ånd viser oss: at Guds Sønn måtte dø for alle mennesker-sml. den lille Bibel. Samme hvor mye en muslim bestreber seg på å bli god, har han ingen garanti for at Allah godtar ham. Kan det være derfor noen finner det 'sikrere', ut fra løfte i Koranen om at de som dør for Islam’s sak får tilgang til Paradis (eks. Sura 3:195), å ofre seg for Allah i en 'kamp mot de vantro' i Vesten?

Selv om eksistensen til det gode, vakre og skjønne bare kan forklares ut fra en god Gud, som holder ut med menneskene inntil evangeliet er forkynt for alle folkeslag, og folkene er kommet med i fullt tall, så advarer Kristendommens grunnlegger kraftig mot å føre vill én av de minste som tror på Ham.

 

Gå til innlegget

Er Bibelens Gud en SkaperGud?

Publisert over 6 år siden

Gud kan gjøre alt stort og mektig, på det vis han ønsker også (mikro-)evolusjon. Men en Gud som skaper i form av evolusj alene i form av en ikke-styrt utvikling, er ikke kristenhetens tradisjonelle Gud.

i) Skapelsen ville da ikke være god. Verbet bara (lage noe helt nytt) forekommer jo bare med Gud som subjekt i Bibelen, og Gud er god.  Kampen for å overleve vil være drivende faktor, og det onde i kjølvannet av dette, ville da (indirekte) skyldes Gud. Les mer på: http://kristen-ressurs.no/Bibelen/Jordas%20alder%20-og%20skapelsesdagene.htm 

ii) Syndefallet: Mennesket ville i så fall ikke være å laste, om det var et bi-produkt av tilfeldige begivenheter. Det hevdes at en bokstavelig lesning  av skapelsesberetningen ikke lar seg forsvare på noe vis, men i hvor stor grad har en prøvd? Et forsøk på dette finnes her: : http://kristen-ressurs.no/trosforsvar/Mind%20before%20Matter.htm

iii) Hvorfor skulle Jesus måtte komme og dø for menneskeheten, om ikke det onde skyldes misbruk av menneskets frie vilje:   http://kristen-ressurs.no/Bibelen/7%20Dager%20som%20deler%20verden-synd-doed.htm. Det ondes problem blir ikke mindre om en satser på evolusjonsteorien: http://www.kristen-design.info/news/syndefallet-evolusjonsteorien-og-det-ondes-problem/  Da vil det onde skylde en blind-tilfeldig naturlig seleksjon-sml. gnostikernes demiurg.

Evolusjonslæren hevder at alt skjer ved ikke-styrte årsaker. Om en sier at Gud skaper ved hjelp av evolusjon, så har en straks en styrende årsak. Om en hevder sammenhengen skyldes at 'evolusjonen går i retning av økt komplekitet', så er det en intelligent redningsbøye både for evolusjonsteorien og teistisk evolusjon. Historien viser at organismer framtrer i den rekkefølgen, men hvorfor er det så vanskelig for teologer å hevde at det er fordi det er skapt i den rekkefølgen?

For at naturlig seleksjon skal virke må det gi organismen en fordel. Innen så skjer, hvilket kan ta veldig mange mutasjoner, og meget lang tid, har ikke seleksjon noe å virke på. Dermed virker det ved å fjerne unødig kompliserte forbindelser. Mutasjoner lager hele tiden krøll og vansker for informasjon som er i det skapte livet, og naturlig seleksjon siler vekk det verste av dette. Forholdet mellom gunstige og skadelige mutasjoner i forholdet 1: 1 million. Fysikkens 2.termodynamiske lov, sier i prosesser overlatt til seg selv vil entropien (uorden) øke. Mutasjoner er et hovedproblem for menneskerasen, og  bevislig ikke  noe gode i forhold til helse og velferd: http://kristen-ressurs.no/Intelligent%20Design/biologi/Fiskert/Er%20tilfeldige%20mutasjoner%20et%20gode.htm

At Gud har gjort mennesker avhengig av dåpen, men ikke seg selv, skulle det ikke være nødvendig å belære teologer om. Jesu stedfortredende lidelse, og den objektive forsoning som skjedde mellom mennesker og Gud, ennå mindre. Om det onde i verden ikke skyldes et syndefall, - blant åndelige vesener via dyreverden og blant mennesker: Hvorfor skulle Jesus komme og dø for vår skyld? Om det onde i verden skyldtes onde følger av en prosess igangsatt av Gud, virker behovet for forsoning å være rettet motsatt det som tradisjonell kristendom forstår. Da kunne profeter ha vært tilstrekkelig, noe historien viser at det ikke var slik. At mennesket tror på Gud er fint, men det gjør i følge Skriften den onde også (-og skjelver- Jak. 2v19). Hvorfor vi skal elske Gud, om han indirekte er årsak til det onde i verden, og hva gir vår neste verdi, om ikke han og vi , er direkte skapt av Gud, i hans bilde? Verset om at Kristus døde for oss, mens vi ennå var fiender blir i så fall også vanskelig å forstå (Rom5v8). 

Budskapet om Skapelsen i 1.Mos.1 er ikke bare billedlig og teologi, det beretter om faktiske/historiske begivenheter. I følge NT er Jesus selv medvirkende til skapelsen: Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til, og 'det som ble til i Ham var liv' (Joh.1v3-4) . Mer om dette her: 

Egentlig synes jeg diskusjonen virker underlig: Om universet skyldes en bevissthet, så er heller ikke menneskets eksistens avhengig av ikke-styrte årsaker, slik evolusjonsteorien hevder. Det kan virke som det er rom for å forskreve seg for teologer som vil ha både ikke-styrt evolusjon og en allmektig bevissthet bakom verden. Hvilket gurnnlag har en for å hevde at Gud ønsker å skjule at sin medvirkning i skaperverket? Sml.Rom 1v20:  Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 

Gå til innlegget

Er en a-teistisk biologi nødvendigvis bedre?

Publisert rundt 7 år siden

Arne Taxt skriver i gårsdagens Vårt Land(Papirutgaven) at 'det synes som Intelligent Design ser ut til å være en blindvei.' Han gjør opp status på feil premisser. ID er ingen religiøs teori, men viker heller ikke tilbake for en overnaturlig årsak

Vil gjerne svare Arne Taxt når han takserer ID som en framtidig blindvei.Det er friskt av en tidligere høyskolelektor i KRLE å ta opp ID (Intelligent Design) og dens implikasjoner. Selv har jeg engang undervist i religion på vgs. Der prøvde jeg etter den tids muligheter å gå inn for synspunktene til Intelligent Design (heretter ID). Slik jeg leser innlegget i Vårt Land, støtter det at evolusjonsteorien (heretter: ET) ukritisk skal formidles videre til nye generasjoner av ungdom. Det later til at det han kjenner til av ID, er det som fiendene av ID ønsker at ID skal oppfatte som. Så er det heller ikke lett å forholde seg til dette på norsk, da forlagene i Norge, med unntak av Hermon, gjerne har darwinistiske konsulenter som stanser trykking av ID-litteratur.

Et hovedproblem for denne problemstillingen i Vesten er at teologer av god vilje lydig ‘bøyer kne’ for ET. At dette ofte gjøres fordi en kjenner for lite til dens mangelfulle biologisk mekanismer, og ikke tar inn over seg at ET livsynsmessig bygger på en filosofisk naturalisme, som fantes lenge før Darwins tid. Så kom Darwin og gjorde slik Dawkins uttrykker det «mulig å være en intellektuelt tilfredsstilt ateist». Men, om en bruker noe som er vitenskapelig til å bevise noe som ikke er vitenskapelig, da er det ikke lenger vitenskap, men en filosofi eller et livssyn. Dette var forhold som den omtalte rettssaken i Dover ikke tok inn over seg. Behe skriver i en kommentar til domsslutningen at den er grunnet på et trangt (naturvitenskapelig) syn på vitenskap, blander sammen ID med kreasjonisme, og ikke makter å skjelne mellom en teoris virkninger og teorien selv (http://www.discovery.org/a/3218).

ID vil være en vitenskap (se slutten av mitt innlegg), som undersøker virkningene av intelligens i naturen. Da må en benytte vitenskapelige argumenter. Det er rett at en trenger ikke være kristen for å støtte ID. En kan være f.eks. agnostiker, eller for den saks skyld kosmolog. Det som er viktig i vår sammenheng, er at for en naturalist/materialist så finnes det ingen andre alternativer enn ET. De må holde seg til den. De vil ikke kunne gå for en Gud som de i utgangspunktet ikke tror på. Nå er det riktignok IDs håp at noen kan begynne å vurdere gudstanken, ut fra at mekanismene til ET ikke vitenskapelig holder mål.

‘Ittno kjæm ta seg sjøl’

En kommer ikke utenom spørsmålet om det finnes noe oversanselig eller ikke(metafysikk). Når universet tydelig har en begynnelse, så forteller et gammelt filosofisk argument (Kamal-argumenet) at det må ha et opphav utenom seg selv. Om en følger årsakskjeder langt nok tilbake i tid, må en komme til noe som var først, og at det ikke har blitt til av seg selv. Naturalismen vil holde på en fysisk opphav, mens religion vil holde på et metafysisk. Det vil være av interesse for de fleste om vitenskapens resultater støtter ateisme eller teisme.

Scientisme

Ateisten har alt for lenge kunne ta sitt livssyn som 'vitenskapelig' begrunnet. Men om en bruker noe som er vitenskapelig til å bevise noe som ikke er vitenskapelig, da er det ikke lenger vitenskap, men en filosofi. I stedet må de kunne stilles til rette for hvordan alt det fantastiske vi ser omkring oss, ‘naturlig er blitt til av seg selv’. Det er aldri påvist at kompleks, spesifikk informasjon som finnes i livets DNA er blitt til av seg selv. Sannsynligheten for det er under en nedre skranke, som matematikere hevder ikke inntreffer i praksis. Innen så evt. skjer hva skal en tro på? Skal ET fortsatt råde grunnen noen generasjoner til, mens en evt. prøver å spore livets opprinnelse til Mars eller fjernere planeter?

Mutasjoner

Mutasjoner er som støy å regne, på allerede virkende algoritmer og kompleks, spesifikk informasjon. Det er dessuten klare begrensninger på hvor mange samtidige mutasjoner som kan forekomme i en celle. Erfaringer med malaria har vist at dobbeltmutasjoner ser ut til å være på grensen. Når det da ofte er 5-6 ja ikke uvanlig 10-12 proteiner som tilfeldig må kobles sammen for å bli de nanomolekylære ‘maskinene’ vi finner i cellens indre, så går det langt utenfor ETs evne (http://rationalwiki.org/wiki/Behe:_The_Edge_of_Evolution,_Interview).

Naturlig utvalg

Dette framholdes som redningen som skal framskaffe utvikling og framgang. Det som ikke kommer fram, er at ingenting nytt framskaffes gjennom naturlig utvalg. Det eneste det utfører er å velge bort ting. Når omgivelsene velger hva som fungerer best i forhold til dem, velger de samtidig bort noe som ikke fungerer så bra. Det vil da på sikt kunne falle bort i populasjonen.

Gud i hullene (gog)

Det hevdes at ID er en typisk 'Gud i hullene' filosofi. Gjennom historien har det vært nok av det. Men i dag er det en like stor fare at kristne ikke vil trekke fram at Gud har gjort noe som helst, av fare for at vitenskapen en gang kan komme til å motsi det. Men det har alltid forekommet hull, og det finnes hull som antageligvis aldri vil bli tetter, av metafysisk karakter. Må her trekke inn noe om vitenskapens grunnlag: Det finnes ikke en vitenskap som er fri for ideologiske premisser. Når naturvitenskap har valgt å opptre a-teistisk, så får det følger for hva de kan betrakte.

Så er det heller ikke bare det uforklarlige, som vitenskapen til nå har funnet forklaring på, som det står noe metafysisk bakom. Både for det forklarlige og uforklarlige, trengs det henvisning til en metafysisk årsak, selv om fenomenet har en plausibel fysisk forklaring. Radioaktivitet har også en bakenforliggende intelligent årsak, selv om det er tilfeldig når strålingen sendes ut. Bakom vitenskapens evne til å forklare verden matematisk, ligger der en metafysikk som vitenskapen bare begrunner i aksiomer og forutsetninger. Om en først skal snakke om hull, så er det hull i forhold til naturvitenskapen. Dens forklaringer er begrensede og tallmessige. Dessuten forklarer de på langt nær alt.

I tillegg er det ikke alltid det er mangel på, men nettopp tilgang til kunnskap -som gjør det nødvendig å trekke fram en metafysisk årsak. For eks. om universets fininnstilling og DNA-ets oppbygning. Om DNA-koden (sekvensen DNA forekommer i) kan det anføres at noe så spesifikt og komplekst som det, aldri er dokumentert framkommet av naturlige årsaker. Sannsynligheten for dette vil kunne skje, er under en nedre skranke på praktisk mulige begivenheter (, er det bare tenkbart at dette er mulig. At så ET's svarer, f.eks. i den nye versjonen av ‘Cosmos’[1], ved å hente inn liv fra rommet, er etter vår mening et minst like klart eks. på ‘evolusjon i hullene’ tankegang. Da blir det science-fiction i stedet for science, samt at det ikke er mulig å etterprøve. Det bare skyver problemet det 'ut i det blå.'

Sannhet eller båstenkning?

Når ID uttaler seg om engangshendelser, så hører det til historisk vitenskap. En kan her undersøke ved lignende fenomener i samtiden, og teste disse opp mot konkurrerende alternative hypoteser. Kommer det en kodet melding fra verdensrommet, må en være villig til å vurdere om det kan stå Intelligens bakom. Hvorfor ikke gjøre det her på jorda i forhold til universets og livets opphav? Om det bare finnes én teori som holder mål, så må den være forklaringen. Selv om det skulle være en metafysisk årsak! ID som teori er metafysisk nøytral, Naturvitenskapen er det ikke. Hvordan begrunne at naturvitenskapen er det eneste som kan benyttes. Naturvitenskapen gjør ikke det selv. Det må en kvalitativ forklaring til, som har størst mulig forklaringskraft, ikke nødvendigvis det enkleste en kan komme på.

ET og Teistisk evolusjon

ET er for tiden den beste a-teistiske forklaring på verden. Men det er bare den beste naturaltistiske forklaring på den. Hvorfor skal ungdom belæres i ET, hvor de henger fast i en reduksjonistisk oppfatning av informasjon, helt mangler sentrale ideologiske begrep som hensikt/formål og med sine mangelfulle mekanismer? Hvor blir det av det gamle vitenskapelige ideal: 'sannheten, samme hva det skal koste'. Om en kristen skal være sann, kan en heller ikke se bort fra at Gud kan ha ledet evolusjonen, teistisk evolusjon. Prinsipielt tilfører en da Intelligens i tillegg til det naturlige, og kommer da inn på ID sin banehalvdel. ET vil holde på en ikke-målrettet utvikling, fullstendig uten innblanding utenfra, der mennesket ikke er noe spesielt. En holder gjerne for at noe høyere enn det vil utvikle seg. Noen vil med ET som basis, ta vitenskapen til hjelp for å utvikle 'supermennesker'..

Krav til historiske vitenskaper

Det er en rekke vitenskaper i dag hvor det å henvise til Intelligens som bakenforliggende årsak ansees som vitenskapelig. Både innen kriminologi, arkeologi, antropologi, forensisk vitenskap, kryptografi. F.eks. vil nok ikke de som jobber i SETI-programmet finne det overbevisende om en starter snakke om en ‘aliens of the gap’ tankegang, om folk vil bortforklare en evt. informasjonsrik meddelelse fra verdensrommet. Overfor ET som konkurrent, benyttes metoden om ‘multiple konkurrerende hypoteser’. Det er en standard metode i flere vel-etablerte vitenskapelige disipliner. En vil holde seg til teorien som gir best forklaring av bakenforliggende årsaker.

Hva er blindvei?

I stedet for at ID er en blindvei, påstår jeg at Evolusjonteorien (ET) er det. Ettertiden vil dømme den som lettvint ‘blåøydhet’. Den ateistiske filosofen Thomas Nagelkaller den darwinistiske forståelsen av verden for "den ideologiske teoris heroiske triumf over sunn fornuft". Når tilhengerskaren til ID takseres, må det også tas med de 800 naturviten-skapsmenn (http://www.dissentfromdarwin.org/) verden over med doktorgrad eller tilsvarende som mener evolusjonsteoriens mekanismer ikke holder mål i å beskrive livets kompleksitet. Hvorvidt noen utenfor de troendes rekker vil slutte opp om ID, mener jeg avhenger av hvordan ID markedsføres. Da må den ikke takseres ut fra gamle og ideologiske fordommer, men ut fra åpenhet for sannheten, og at en vitenskapelig ikke er nådd fram i så måte. Ida fossilet avbildet i artikkelen, er et godt eksempel på det. Om det hadde vært en ape, skulle det fylt et tomrom i fossilkjeden. Men når de fleste holder det for en å være en lemur, er det plutselig ikke noe tomrom å fylle!?

I stedet for bare å høre en påstand: at ‘ID synes å være en blindvei’. En slik påstand bør fortrinnsvis framsettes av noen som kjenner til hva ID står for. Så kunne det være interessant å vite hvorfor Arne Taxt finner ‘markedsverdien’ av ID så lav.

For å sette seg nærmere inn i ID på norsk, kan en gå til http://www.origonorge.no/ og bloggen som finnes der: Info-krever-intelligens.webnode.com.

Bilde 1 Skisse av dynein og kinesin på mikro-tubule

Fra: http://www.bioinfo.org.cn/book/biochemistry/

av Asbjørn E. Lund

[1] Nat Geo kanal søndag 16.mars; ny versjon av ‘Cosmos’

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere