Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Scott Minnich tilbakeviser Ken Miller om bakterie-flagellaren. Det er en 1:1 sammenheng mellom genetisk informasjon og digitale systemer. Transposoner er funksjonelle (Det er funnet at de kan være ansvarlige for å reorganisere genomet.) Dover rettsak ble ført på feil premisser: Miller er tilbakevist om at beta-globin pseudogenet er 'ødelagt'. Hvor mye lærebokstoff er kommet med om f.eks. behov for 3 dimensjonal informasjon? Hvis det hjelper artens overlevelse å kaste vrak på et gen, så vil tilfeldige mutasjoner gjøre det i de fleste situasjoner. Delte feil i GULO-genet forekommer mellom ikke-beslektede arter. Ikke-proteinkodende DNA har viktige roller innen kontroll, regulering. Mutasjoner , som framføres som hovedårsak til livets utvikling av evolusjonister, vil i de fleste tilfeller føre til devolusjon. Immunsystemet kan tilpasse seg helt nye virus

Svar på dette innlegget -her.

1. ATP-motor og flageller

Jeg oppdaget først artikkelen 3 dager senere, da den lå annet sted enn min artikkel ble plassert. Da tar jeg ikke tid til å se en 2 timers video, for å bekrefte noe jeg allerede kjente til: At verken Miller eller andre har presentert noe 'steg-for-steg' bevis for hvordan f.eks. retina skal ha utviklet seg. DET VAR NENLIG HVA JEG ETTERLYSTE.

Kenneth Miller  hevdet jo at delene i opphavet til den forbløffende bakterieflagellen, var samvirket fra andre funksjoner, spesielt type III av det utsondrende systemet (TTSS) til noen sykdoms-bakterier. Men TTSS er et helt annerledes apparat, brukt av visse bakterier til å sprøyte gift inn i andre bakterier. TTSS er sammensatt av proteiner som ligner på noen av dem i bakterieflagellen. Imidlertid er rett organisering like viktig som de rette komponentene. Scott Minnich ved universitetet i Idaho, en ledende ekspert på flagellar-motoren, var uenig med Miller, og hevdet at hans oppfatning var at motoren er intelligent designet, og har gitt ham mye forsknings-innsikt. Minnich påpeker at selve sammensetnings-prosessen ved 'å sette sammen komponentene i rett sekvens', krever andre regulerende maskiner. Se mer her

Siden dette står under Religion og Livssyn: Miller, ved Brown Universitet, som er forfatter av 'Darwins Gud', anvendt ved mange kristne college, benekter dessverre tvert at Gud ledet den evolusjonære prosessen for å oppnå et spesifikt resultat, inkludert utvikling av menneskelige individer. Han insisterer at "evolusjon er en naturlig prosess, og naturlige prosesser er ikke-styrte." Han forsikrer at "menneskehetens tilsynekomst på denne planeten ikke var forutbestemt, at vi er her .. som en ettertanke, en mindre detalj, en hendelse i en historie som like gjerne kunne ha utelatt oss." Så kan en undres hvilken religion dette skulle tilsvare ('Tilfeldighetenes/Det ukjentes religion)? For dem som tenker konsekvenser, gir det ikke menneskeheten noen spesiell verdi, og kan grunngi mye ateistisk mishandling av menneskeheten gjennom tidene.

2) 1000 Ph.d forskere

Det er første gang jeg hører påstander om 'juks og bedrag' ved den listen. Om det er slik at de ikke visste de var på listen, kunne de vel be seg strøket. Du skriver heller ikke hvem som oppsøkte dem: Dersom de ble oppsøkt av 'evolusjons-inkvisisjonen', er det forståelig om de kommer opp med noen rare begrunnelser. Alternativet kan være å få karriere-veien stoppet, særlig om den var i biologi. Selv benyttet du analogier til 'flat-jord' i 1.innlegg,  og tyngdekraften er også benyttet (Tyson). Men forholdet mellom den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften er utrolig fininnstilt. Om den i Opprinnelsesøyeblikket, var økt med en faktor på 1 til (10 opphøyd i 40), så ville det kun eksistert små stjerner. Om den ble forminsker i samme forhold, vil det kun finnes store stjerner. Jeg synes ikke det er rart om fysikere skriver seg på den listen. (b og c er bare påstander uten begrunnelse.)

3)Tasting på tastatur er ikke direkte analog til biologiske system.

Det er en 1:1 sammenheng mellom genetisk informasjon  og digitale systemer. Tekster kan som kjent representeres digitalt. Om du tar vare på korrekte bokstaver, vet du allerede målet en skal fram til. Det er motsatt av blinde, ikke-styrte prosesser. Jeg vet ikke helt hvor du har det fra at 'vi mener at alt er tilfeldig'? Vi er enige i at alt ikke tilfeldig, men har problemer med å se det ut fra evolusjonsteorien. Men i følge dere, er det tilfeldige variasjoner/mutasjoner som utgjør byggestener til genetiske innovasjoner.  Selv om naturlig seleksjon ikke er tilfeldig, så virker den i utgangspunktet ved å sile ut tilfeldige mutasjoner, hvilket gjør at det resterende også har tilfeldig opphav.

4)Bevis ønskes

Det er du og dine likesinnede som utelukker ID fra vitenskapen. Som nevnt er det vanskelig å komme med vitenskapelige bevis, når en for det første utelukkes fra vitenskap, og dernest må forholde seg til fantasi-myter. Det skulle være enkelt å motbevise ikke-reduserbar kompleksitet hos ATP eller flagellen, rett og slett ved å fjerne enkelt deler og kontrollere funksjonsmåte. (Om en ser bort fra unødig smerte det volder.)

Om transposoner leser jeg: Allan Rogers (2011) argumenterte at' siden transposoner ikke er funksjonelle og setter seg selv tilfeldig inn i genomet. Han skriver (s27): 'det er ekstremt usannsynlig at to transposoner noen sinne vil sette seg inn på samme sted. Det innebærer at to individer som deler samme transposon også må ha samme stamfar.'

Det viser seg imidlertid at dette premisset er usant: 1) Transposoner er funksjonelle (Emera og Wagner, 2012). Det er funnet at de kan være ansvarlige for å reorganisere genomet, som et tilpasset svar på input fra omgivelsene.  

Noe av det som gikk på person gjaldt: 5) Mobbing

Du hevdet i første innlegg: "konklusjonen om en designer har ingen verdi. Det er bare ord satt sammen for en personlig religiøs nytelse." I neste innlegg hevder du: "Jeg mobber ikke religion, jeg mobber heller ikke person.  Jeg påpeker feil i argument, resonnement og konklusjon."

Men ord er viktige, de kan gi uttrykk for faktiske realiteter. Om du i fagstudiet er opplært til at 'design er tilsynelatende, ikke reell' -for å omskrive en kjent person, så er det også en livssyns-betraktning. -Kanskje innlegget ditt hører hjemme her, likevel (?)

Det er mulig vi er vant til ulik grad av hardhet i argumentasjonen. Om studenter behandles på samme måte, anbefaler jeg at de tar det opp som et problem. I vår (avis-)sammenheng "dreier seg om gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold", som er et kjennetegn på mobbing.  At plageren forteller offeret at det er ham selv det er noe feil med, er heller ikke noe ukjent fenomen i denne sammenheng.

6) Ikke-reduserbar kompleksitet

Igjen om Dover-rettssaken, akkurat som rettssalen er rett instans å avgjøre gjeldende biologi. Om det ble hevdet å være rett da, er man kommet til andre konklusjoner senere:  I begynnelsen av sitt vitnesbyrd på den aller første dagen i Kitzmiller v. Dover- saken 2005, vitnet professor Kenneth Miller fra Brown University for retten at beta-globin pseudogenet er "ødelagt", og den har en rekke molekylære feil som gjør genet ikke-funksjonelt. "(Dag 1 AM, s. 79.)

I 2013 kom en ny artikkel i Genome Biology and Evolution, 'Evolutionary Constraints in the ?-Globin Cluster: The Signature of Purifying Selection at the ?-Globin (HBD) Locus and Its Role in Developmental Gene Regulation,' -her hevdes at beta-globin pseudogenet ikke er ødelagt, men faktisk utfører en viktig funksjon i regulering av genuttrykk.

Om Behe følte seg alene i slutten av rettssaken, var det selvsagt beklagelig. Men hans nåværende status som Senior Fellow ved Discovery Institute, samt stadig produktiv med artikler som imøtegår kritikere og nå ny bok (Darwin på Retur), virker som det var av forbigående karakter. Se evt. mer her

Jeg tror fort treffraten på ”irreducible complexity” kan øke igjen etter Behes siste bok.

Siden din beskyldning om uredelighet var knyttet til EES (Extended Evolutionary Synthesis) -som innbefatter systembiologi, tar jeg med en kort kommentar her:

7) Extended Evolutionary Synthesis (EES)

Du hevder: "Det er jo direkte villedende ( og uredelig) å trekke frem noen som er totalt i mot ditt synspunkt og at på til er 100% i tråd med motparten."

Det hører med til forhistorien, at grunnlegger (Dennis Noble) av retningen Systembiologi, -som meg bekjent regnes under EES, nærmest  ble æresskjelt og hånet  av neo-darwinister i flere tiår, før EES nå synes bli akseptert av flere. Du hevder endog at den er "er 100% i tråd med" ditt syn.. Selv om det vil føre for vidt med en diskusjon om EES, vil jeg påpeke at den tar opp flere beslektede temaer med ID: Særlig systembiologien peker på så mange sammensatte biologiske systemer, at de må betraktes i likhet med ikke-reduserbar kompleksitet (IRK) -se nedenfor.

At retningen så poengterer at den ikke vil knyttes til ID, kan fra utenforstående forklares ved å unngå begå 'selvmord' hos fagfeller, ut fra rådende konsensus-vitenskap. Det skyldes som kjent at ID er vært hovedfienden til neo-darwinismen et par tiår. Jeg tviler på om det fortsatt er konsensus om EES blant neo-darwinister. Mange vil nok fortsette å se den som 'å slippe til en guddommelig fot i døråpningen' -her. Sånn sett er det gledelig at du fullt ut aksepterer EES. Forklarings-problemet: Å henføre den til de to hovedmekanismene i neo-darwinismen hviler på deg.

8)Lærebøker

Vår uenighet om lærebøker i Biologi går, som uenigheten ellers, på hvorvidt det er sant det som formidles der. Vi har tidligere diskuterte hvovidt Haeckels tegninger burde vært fjernet. Det gikk du da i mot, av historiske grunner. Om en ønsket fakta av historisk interesse i bøker, burde en vel lese historiebøker, eller gå til muséer der slike gamle klenodier arkiveres. Hvor mye er kommet med om f.eks. behov for 3 dimensjonal informasjon? Se her. Uvitenhet burde ikke være et alternativ hos lærebokforfattere heller.

9)Ulv til hund

Poenget med å trekke fra fysisk styrke, kunne være å få noen til å tenke nytt om saken. Din sans for relevante fakta svekkes ved å trekke fram  kaffekoking. Det virker som vi er enige om at kostnadene ved avl kan være svært store. Ingen har påstått at avl ikke fungerer, men hva det viser, er primært at hvis det hjelper å kaste vrak på et gen, hvis artens overlevelse øker ved å ødelegge et kontrollområde, så vil også tilfeldige mutasjoner gjøre det (i flertallet av tilfellene).

Mutasjonsraten, som reduserer geners funksjon, er så mange flere enn forekomsten av en ny egenskap. Derfor vil skadelige mutasjoner nesten alltid skje først og ha første mulighet, lenge før konstrukive mutasjoner, til å bli positivt valgt -hvis de er gunstige. Noe mer motsigelse enn det var ikke intensjonen.

10)Degenerer

Manglende vitamin C produksjon hos primater:

Her er lærebøker selektive: En studie fra 2003 (Inai et al), som sammenlignet GULO pseudogenet fra marsvin med menneskers, viser mange av de 'delte feilene' mellom de to artene. (41) Mennesker og marsvin er jo ikke såkalte 'søster-arter', blant pattedyrene. Dermed kunne ikke GULO-genet i de to artene stamme fra samme opprinnelige pseudogen, til tross for deres 'delte feil'. Endringene i sekvenser av GULO-genet, må ha inntruffet parallelt. Men om det inntraff uavhengig av hverandre i disse to artene, hvordan kan vi vite at de 'delte feilene' utvist av andre arter (f.eks. sjimpanser og mennesker) kan ha inntruffet parallelt?

Inai et al. argumenterte derfor for at GULO-sekvensene kan være utsatte regioner (hot spots), som mer sannsynlig utsettes for erstatninger.  Men i det tilfellet kan hva som synes å være 'delte feil', reflektere en økt sannsynlighet for uavhengige erstatninger langs kodende sekvenser, i stedet for felles avstamning. Når vi ser slike såkalt 'delte-feil', så kan det være endringer som oppstår i parallell blant grupper som ikke nødvendigvis stammer fra noen felles stamfar. Se mer her

Plassering er ikke tilfeldig: Transposoner setter seg ikke tilfeldig inn:  J. Shaphiro som har studert transposoner i mer enn 35 år, rapporterer at transposoner setter seg inn på foretrukne steder (Shaphiro, 2011). Det samme har andre eksperter på transposoner gjort (Levy et al. 2010). Som en konsekvens er ikke to transposoner på samme sted i genomet, noen indikasjon på at de deler en stamfar. Så mye for Roger's forsøk på å kreve bevis for felles avstamning fra transposoner

11)Sanford

Jeg skrev ikke at jeg delte Sanfords syn på jordas alder. Sanford har gjort en god jobb innen plantebiologi, selv om han er ung-jord kreasjonist, bl.a. i å vise hvordan devolusjon (tilpasning) har påvirket planters utvikling. Problemet når biologer uttaler seg om DNA generelt, så er det tradisjonelt (uvisst når det gjelder deg) kun proteinkodende DNA som menes. Det utgjør som kjent bare en liten del av DNAet. At mesteparten av det øvrige DNA har ekstremt viktige roller innen kontroll, regulering etc hører man ikke så mye om.

At arter som har nogenlunde like organer har mye av de samme proteinene burde ikke overraske. At det er store arts-spesifikke Orfan-gener (15-20%) hos de fleste arter, som tilsammen utgjør mer enn det DNA som er felles for alle arter, gjør at påstanden din begynner å vakle. Skal det bare være ateister som kan utøve biologi?

12)Covid-19 virus

Vi ser her et nytt eks. på teologisk vurdering av egnetheten ved design fra din side. Det var ikke uten grunn at innlegget ble plassert under 'Religion og Livssyn'.

Likesom styrke kan devolueres, kan også robusthet bli det. At virus med opprinnelig sunn virkemåte for mennesker, har mutert og opptatt i seg destruktive funksjoner -for mennesker, er noe vi stadig ser. Ser du det ironiske i at mutasjoner framføres som hovedårsak til livets utvikling, fra bakterier til hjerneforskere?

En pest kan være ødeleggende. Tidligere var mest effektive virkemiddel at det ble dannet motgift i populasjonenes immunsystem. Med intelligent designede vaksiner, kan vi nå forhåpentlig komme dette  i forkjøpet. Så gjelder det å hindre uønskede bivirkninger etc. Immunsystemet hos voksne kan imidlertid i visse tilfeller overreagere, og barn og unge kan slippe lettere unna -her.

Som vanlig: Du og Behe er uenige -her

13)Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep?

For at et antistoff skal binde seg, må tilknytningsstedet være geometriske og kjemisk komplementært til den fremmede overflaten. Før en visste det en vet nå om immunsystemet, trodde man at antistoffer hos virveldyr var formet av naturlig seleksjon til å gjenkjenne overflater av tidligere påtrufne virus, slik at eneste antistoffer tilgjengelige ville være de som 'passet til' tidligere eller nåværende inntrengere.

Men påfølgende eksperimenter viste at om forsøksdyr ble injisert med syntetiske kjemikalier som sannsynligvis ikke tidligere hadde eksistert på jorda, fantes det antistoffer som var i stand til å binde seg til det menneskelagde materialet. Det innebar at noen 'bindesteder' (bindingsites) var komplementære til former som dyret eller dets forfedre aldri tidligere hadde møtt. Hvordan kunne det skje? For mer -se her

Du kan vel ikke for alvor hevde at den nye genetiske informasjonen som immunsystemet produserer, skjer ved tilfeldige, blinde darwinistiske mekanismer. I så fall ville det sannsynligvis være forbi med menneskeheten før noe menneske ble frisk av Covid-19 viruset.

Gå til innlegget

Svar til 'Intelligent design og DNA'

Publisert over 1 år siden

Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon, har han heller ikke tatt inn over seg.

 Svar til Morten Andreassens innlegg -her.

I sitt forklaring til Rune Aas på hvorfor bio-kjemikere kan komme med intelligent design  (ID) konklusjon i studier -her, kommer M. Andreassen med flere momenter som lett kan vendes andre veien. Det er en kjent sak at bias er noe alle i større eller mindre grad er beheftet med. At konklusjoner ikke er i tråd med reelle observasjoner, er også noe som lett kan anføres mot hans eget ståsted. Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At det er godt over 1000 PhD-forskere som har underskrevet oppropet Skeptisisme mot Darwinisme -her, avfeier han med å skrive om flat-jord miljø -noe som viser hvilken overlegen holdning som legges an. At grunnen til at ID ikke er et tema i det vitenskapelige miljø, er at man kun aksepterer naturlige årsaker, er noe han fortier. Det er i seg selv ikke en vitenskapelig begrunnet holdning.

At han uten videre går ut fra at at DNA-koden, som hos mennesket tilsvarer 3,2 milliarder 'tegn', og mesteparten er vist å ha betydning for å regulere og kontrollere hvordan DNA-uttrykkes, så ville det være lettere for ham å hevde at stykket han selv skrev, kunne ha blitt til ved tilfeldig trykking på tastaturet. Når han ikke kan forklare at en så kort tekst, kan bli til uten intelligent opphav, hvordan kan beviselig mye lengre tekster ha blitt tilfeldig til ved gradvis tillegging av informasjon? Bevis ønskes! Men det er selvsagt mye lettere å gjøre narr av meningsmotstanderes syn, som han har en velutviklet evne til.

Så går han over til å mobbe religion. At han selv 'tror på noe' som han misjonerer for i denne artikkelen og ellers, kommer ikke til overflaten. Én definisjon av religion er det man setter høyest i tilværelsen. I så måte rammes hans eget syn også her av det han selv skriver. Det er også en standard påstand at forløpet av evolusjon er nøyaktig slik man forventet. At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon -her,  har han heller ikke tatt inn over seg. Det er synd når gode mentale evner misbrukes til å fremme materialisme.

I Andreassens verden har begrepet 'irreducible complexity' "forsvunnet! Et raskt Google-søk viser 3,32 millioner funn. Har man isolert seg mot ID-smitte i norsk biologisk miljø? Det er allment akseptert at vitenskapsfolk har en agenda. Andreassens ser ut til å være å fremme naturalisme. At man benytter samme tankegang man beskylder motparten for: 'Det eksister så xx må ha funnet sted', viser at han ikke skal være så kjepphøy. Det er ikke bare fra ID-hold, men også fra naturalistisk hold standard blir neo-darwinisme angrepet. F.eks. i form av EES (Extended Evolutionary Synthesis -her) -som beviselig har samlet støtte fra mange flere de seneste årene.

Som vanlig er det ingen ting i det meningsmotstandere sier, som kan få M. Andreassen til å endre mening. Han vet selvsagt best selv, som evolusjonistisk biolog. At lærebøker er uforandret over 30 år, burde være et sannhetsbevis, men slik fungerer dessverre det ikke alltid slik i det norske skoleverket. Det er mange der som er 'Lurt av læreboken' (boktittel). At han ikke synes å ha giddet å sette seg inn i Behes argumentasjon i 'Darwin Devolves', når han kobler utvikling fra ulv til hund til ID, gjør at han kanskje skulle ha stokket om på rekkefølgen (lest boka først, kritisert etterpå.) At han påstår at hunderaser fremviser enorme forbedringer i forhold til ulv, så gjelder det knapt hva fysisk styrke og ferdigheter gjelder. At mennesker som ensidig har satset på å fremskaffe spesielle egenskaper, har oppnådd dette ved klare kostnader, burde være velkjent for Andreassen. Det er f.eks. tallrike defekter som knyttes til de ulike hunderasene.

Når noe degenerer skjer det f.eks. fordi det kutter ut egenskaper det ikke trenger i nåværende miljø, for å fungere bedre der. Men det kan (til vanlig) ikke vinne tilbake det tapte, om det tilbakeføres til opprinnelig miljø: I så fall er det via epigenetiske endringer, der arv betinges av miljø og erfaringer i dette. Hvor ulikt menneskelig DNA er, kommer an på variasjonen i utgangspunktet. Sanfords resultater om devolusjon har lite med jordas alder å gjøre, likesom biologi burde ha med religionssyn. At biologi-vitenskapen er av de med flest ateistiske vitenskapsfolk, er dessverre en realitet. Kanskje man er determinert til å tro på naturalisimen, for det er vanskelig å begrunne noen fri vilje om alt bare skyldes lovmessig bestemte bevegelser fra molekyler.

At noe fungerer effektivt i å ødelegge, behøver ikke motsi at hva det ødelegger er mye mer verdifullt. Jeg håper Andreassen er av samme oppfatning når mennesker dør av Covid-19 virus. Det skyldes bl.a at det tar noe tid før menneskelig immunsystem ikke så lett kommer opp med forsvar mot det. Men det skjer: De fleste i Kina som er blitt syke, er nå friske. Det er helst i tilfeller hvor det kombineres med andre sykdommer at det er dødelig, som jo må være kjent. Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep,  med Andreassens konklusjon om at det er bygd uten tanke og hensikt? Om det trengs flere eks, kan han jo tenke på at en bombe kan ødelegge det mest avanserte lab-utstyr. Jeg håper at han beholder distinksjonen kunstig og naturlig , om vitenskapen syntetiserer liv. Ellers vil vi snart høre at liv ble frembragt uten menneskelig intelligens, fra det holdet.

Gå til innlegget

Konsekvenser av PRIDE-ideologien

Publisert rundt 2 år siden

Vi er kommet i den interessante situasjon at konservative kristne og en lesbisk talskvinne, i dagens VD, begge uttaler seg negativt om PRIDE-ideologien. Kan det være at Emil André Erstad selv bør tenke over sin holdning til slike arrangement?

Jeg er av dem som ikke forstår alt om Pride, bl.a. den oppslutning paraden har fått, ut fra den ideologi arrangøren, foreningen FRI, står for -her

Selv om det kan være greit å reflektere over eget ståsted, slik Erstad oppfordrer til -her, er det et begrenset antall alternativer: Både Pride-ideologien og Bibelen/kristendom kan ikke begge ha rett samtidig. Begge står rett nok i prinsippet for å inkludere alle i sin nestekjærlighet, i praksis er det dessverre en annen sak -se neste avsnitt. Balansen mellom sannhet og nestekjærlighet er en vanskelig sak, og spesielt vanskelig blir det når folk som hevder å stå for et kristent livssyn hevder ting som står direkte mot det Bibelen hevder.

PRIDE fremheves som raushetens forsvarer, men det er klare grenser for rausheten i den sammenheng: Ut fra andre sammenhenger er det klart at rausheten ikke varer de første 12 ukene av et svangerskap, og det snakkes om å utvide grensen fram mot at foster kan overleve utenfor moren. Fargen som mangler i regnbueflagget er indigo (blå/rød-blanding). Det mangler den himmelske som i kjærlighet kom og ga sitt blod for alle, uansett kjønns-tilhørighet, tiltrekning og alder. Det er han som er i stand til å sette mennesker i FRIHET (Joh.8,32), noe annet er et religions-substitutt. Toleransen ser ikke ut til å gjelde overfor dem som påpeker dette, eller sette seg utover allment akseptert konsensus-fornuft.  Utsagnet: ‘jeg har sett stor intoleranse bli utøvd i toleransens navn’, er fortsatt gyldig.

Erstad er rimelig tilbakeskuende i sitt innlegg, og at man var i den ene grøfta for noen år tilbake, er det liten tvil om. Selvsagt kan det hevdes at det var av frykt for at situasjonen skulle bli som den er blitt, men det virket i så fall mot sin hensikt. Det er ikke like stor enighet om at man i dag har havnet i den andre grøfta, der alle som ytrer motstand blir uglesett/diskriminert. Jeg er imidlertid enig i at sakens prinsipielle natur står over den partipolitiske, og det er hvilke føringer som legges for fremtiden som opptar meg mest. Jeg vet ikke hvorvidt Erstad har fulgt sin egen oppfordring om å reflektere over saken i den sammenheng.

Videre enn det partipolitiske er konsekvensene saken får for frikirkene i Norge. Det presset Erstad er med å bygge opp under, fører til at saken mer eller mindre presses på frikirke-samfunn i Norge. I Frikirken, som jeg tilhører, er det gjennomslag for en holdning om at pastorer ikke skal gå ut til pressen med en intern diskusjon blant pastorer. Det er mest lagelig for dem med liberale holdninger, da pressen oppsøker dem, ut fra sin leting etter 'nyheter'. I den sammenheng, ville det snart være en nyhet om et kirkesamfunn holdt fast på sin prinsipielle motstand mot likekjønnet vigsel/velsignelse. Det burde selvsagt ikke være noen nyhet, ut fra at vigslede personer forplikter seg på Skriftens Ord. Da bryter de det løftet, om de handler mot Skriftens ord ved å velsigne det Skriften kaller synd (1Kor6,9-10) -mer her.

Til videre hjelp for slik nevnte refleksjon, nevner jeg et annet innlegg fra VD i VL -her. En er kommet i den merkelige situasjonen, at konservative kristne kan føle seg mer på linje med synspunkt fra en lesbisk, enn fra en (tidligere?) KrF-er. Det kunne være fristende å høre Erstad reflektere i forhold til sakeneTone Gjevjon nevner i denne saken, f.eks:

*Polygamisters behov for storfamilie -hentet ut fra Pride-programmet.  (Her kunne også Solberg og Støres mening vært interessante å høre.)

*Hormonbloggere til barn i 12 års-alderen, som tror de er født i feil kropp.

*Voksne menn og kvinner som mener deres seksuelle fetisjer er av allmenn interesse (i Pride parader)

For egen del kunne jeg tenke å høre hvorvidt Erstads støtte til at KrF samarbeidet med sosialister, har å gjøre med at AP trekker fram organisasjonen FRI som en organisasjon man virkelig skal satse på. En organisasjon som mottar store summer i statsstøtte, og har fri tilgang til barnehager/skoler med sitt budskap om at kjønn er en sosial konstruksjon.

En konsekvens av det PRIDE-ideologien står for, er at mennesker blir ufrie, i og med at det en ligger under for, er en ikke fri i forhold til (1Pet2,19). Det virker som tiden er kommet da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, fordi de vil ha det som klør i øret (2.Tim.4,3-4). Men vi oppfordres til ikke å skryte av å være menneskers tilhengere. Om dem gjelder at Gud fanger de vise i deres list og Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. (Dagens bibelord, 1Kor. 3,19-20).

Gå til innlegget

Derfor tror jeg

Publisert rundt 2 år siden

Kommentar til anmeldelse av 'Derfor tror jeg'.

Oddvar Søvik har skrevet en bok som heter 'Derfor tror jeg'. Denne har blitt godt mottatt i kristenkretser. Inntil VL-anmelder Emil André Erstad's kritikk av boka på VD nylig.

For en tid, inntil denne anmeldelsen, kunne det virke som om kristen-Norge kunne stå noenlunde samlet om å stille seg bakom en bok om trosforsvar. Men så kommer anmeldelsen til Erstad, og bidrar til å repetere denne splittelsen. Men blir den noe bedre eller 'sannere' av den grunn?

Spørsmål: i) Hvilke påstander blir gjentatt mange ganger i boka -uten begrunnelse?
Anmelderen legger opp til et bakteppe som har en negativ oppfatning 'blant de opplyste', men hvilken tilknytning har det til boka han anmelder?
At opptil flere av forfatterne han nevner kommer med positive merknader til 'Derfor tror jeg' forbigås i taushet. Det virker som det skal bygges opp til et konfliktsyn innen kristen-Norge. Hvem er tjent med det? -Bortsett da fra aviser, som synes leve av konflikter.

ii) Hvilke kriterier stiller anmelderen for målsettingen: -at trua mi skulle få meir sjøltillit?

Om troa fortjener mer selvtillit, avhenger av hva den er fundamentert på. Dersom den er 'bygd på sand', bør ikke det grunnlaget lites på. Tvert om kan byggverket trenge refundamentering. Det kan ikke være slik at det bare er argumenter som bygger oppunder det synet anmelderen på forhånd har laget seg, som skal øke selvtilliten.

iii) Visjonen fra astronom Robert Jastrow ble nevnt i en bestemt sammenheng, nemlig hvorvidt universet hadde en begynnelse eller ikke. Det er saken i dette tilfellet, ikke hvorvidt teologer gjør seg som vitenskapsmenn eller ikke.

iv) Om kirsebærplukking: I en begrenset bok, må det nødvendigvis bli et utvalg av argumenter. å kalle utvelgelsen 'hektisk' blir personlig føleri om motivasjonen bakom utvalget. Om det er tilblivelsen av boka han sikter til, kan den knapt kalles hektisk, da opprinnelsen til boka 'Hva skal vi svare? ' allerede ble utgitt i 1991 (Forordet)

v) Nevnte Casey Luskin har, i tillegg til PhD i juss, også diverse kurs i biologi fra ulike nivåer. Dessuten har han en enorm interesse og vilje til å sette seg inn i området. Vet ikke hvor mye Erstad har satt seg inn i 'alternative syn' i denne saken. Boka 'Science and Human Origins' kunne være en god begynnelse -her og her.

Det er en allmenngyldig menneskelig egenskap å forsøke skape et helhetlig, konsistent bilde av tilværelsen. Som Erstad nevner, kan det medføre en mulig fallgrube, men det gjelder alle mennesker til alle tider. Søvik holder i boka klart fram at av to logisk motstridende syn, kan ikke begge være rette på samme vis, samtidig.

vi) -Er så mysteriet i trua avlyst?
Denne påstanden synes være grepet ut av lufta. Ordet mysterium (entall) er benyttet 6 ganger i bokteksten (+4 i referanser).


a. Videre sier han (Jastrow): "For øyeblikket ser det ut til at vitenskapen aldri vil være i stand til å dra til side teppet som skjuler skapelsens mysterium."
b. Opprinnelsen til de fleste høyere kategoriene (av liv) er tilslørt i et mysterium
c. Mangelen på prekambriske fossiler (andre enn mulige encellete mikrofossiler) er det største mysterium i livets historie
d. Dette er et stort mysterium, uansett fra hvilken synsvinkel man ser det.
e. Et enda større mysterium for vitenskapen er hvordan mannen i (lik) kledet (i Torino) er blitt tatt ut av det, eller har forlatt det, uten å ta det av seg, se her.
f. Vi finner et bredt spekter av perspektiver på Jesu død og oppstandelse, det som ofte kalles korsets mysterium.
Ordet 'mysterie-' er også benyttet diverse ganger bl.a. her: Er evangeliene bare en kopi av mysteriereligionene?

Om Erstad sitter igjen med at "heile mysteriet i trua er avlyst", får det stå for hans regning, og kan ikke begrunnes ut fra boka.

Tematisk om mysteriet, kan f.eks. trekkes fram fra innholdet i boka: -Bare den som er født på ny, kan se Guds rike, sa Jesus til Nikodemus. -Gjennom det som står skrevet virker Den hellige ånd og gir en visshet for at dette er sant slik at de kommer til Jesus. Dette understrekes, ikke overstrekes, i boka. Mange andre eksempler kan finnes av dem som leser boka, som tematisk dreier seg om trosforsvar.

Påstanden om at 'mysteriet i trua er avlyst' er betydelig overdrevet.
Men 'Derfor tror jeg' kan bidra til å løse noen av problemene mange opplever i den forbindelse.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere