Arja Larsen

Alder: 68
  RSS

Om Arja

Jeg er finsk, og flyttet med familien til Norge i 1996. Pensjonist. Som 15-åring valgte jeg å si ja til Guds kall i mitt hjerte og tok imot Jesus Kristus som min Frelser. For meg er det viktig å lese og å forstå Bibelen i kontekster. På denne måten nærmer jeg meg for eksempel temaet likeverd mellom mann og kvinne. Jeg gjør meg mine refleksjoner om bibelsk likeverd på min blogg http://hanslike.blogspot.com Jeg er grublende og har alltid vært interessert i å dykke inn under overflaten og i å forske og å analysere. Det preger også min måte å lese Bibel. Velkommen på bibeldykk med meg på min blogg http://livsnaereord.blogspot.com

Følgere

Forenklinger

Publisert over 10 år siden

Jeg var nærmere 50 år når jeg tok førerkort. Jeg trengte atskillige timer øvelsekjøring. Ei ung jente, som øvelsekjørte med meg, gav meg visdomsordet: Det hele dreier seg om å holde seg på veien.

Vi hører stadig politiske disputter, og av og til kan man miste forståelsen av hva alle disse stridighetene omhandler. Da kan den første skolelærdommen komme til hjelp og sette tingene på plass: Politikken handler om å ta av felles saker.

I  jobbsituasjon har jeg av og til som oppgave å lære en elev eller en vikar hva hjelpepleierarbeid består av. Det kan være mye å sette seg inn for eleven, men poenget i arbeidet er å hjelpe et menneske å gjøre hverdagslige gjøremål som man ikke mer klarer å gjøre selv.

Jeg møter ofte mine begrensninger når det gjelder det tekniske. En viktig sak har jeg allikevel oppdaget: Meningen med alle disse apparater er å gjøre livet lettere. Derfor resonnerer jeg og finner som regel ut at bruken er enkel.

Bibelen har også mye forskjellig å si til oss, og når vi leser den, er det fort gjort  å sile ut mygger og sluke kameler. Da er det godt å legge merke til hva Skriften selv understreker.  For eksempel:

"La oss høre avslutningen på hele dette budskapet: Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker." Fork 12,13.

"Han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, annet enn å gjøre rett, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt med din Gud?" Mika 6,8.

"Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne." Luk 10, 41-42.

"Det er fullbrakt!" Joh 19,30.

Gå til innlegget

Bønnesvar

Publisert over 10 år siden

Profeten Samuel hadde fått til oppdrag av Herren å salve en av betlehemitten Isais åtte sønner til konge over Israel. 1 Sam 16:1-13. ”Den jeg nevner for deg, skal du salve for meg”, sa Herren.

 

Samuel fikk først se den eldste sønnen Eliab, en kraftig og flott mann. Samuel var ikke i tvil. Han sa: ”Sannelig, rett framfor Herren står Hans salvede!” Men Herren sa til Samuel: ”Se ikke på utseendet hans eller på hans kraftige skikkelse. For jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet.”

 

”Heller ikke denne har Herren utvalgt” måtte Samuel si om de seks følgende brødre. Til slutt ble den yngste, David, hentet fra å gjete sauene, og Herren sa til Samuel: Stå opp og salv ham! For han er det.”

 

I livets valg og i tjeneste for Herren ber vi om Hans ledelse. Ofte lar Gud vente på Seg, som også Bibelen vitner om å være karakteristisk for Ham. Men det kan også hende at du får et nærmest mirakuløst tilbud etter at du har bedt, og du tenker: Nå fikk jeg bønnesvaret! Til og med kan det virke å være som et skreddersydd drømmesvar! Men, er det sikkert fra Gud? Kanskje er tilbudet Eliab, og din reaksjon som Samuels: Sannelig, bønnesvar rett fra Gud! Men Herren hadde forkastet Eliab. Samuel var i stand til å snakke med Herren og å høre hva Han hadde å si om Eliab og hva Han så som fullkomment. Denne lyttende samtale med Herren var av stor betydning i følgende faser av hans oppdrag. Det ble lettere for Samuel å skjelne og å si ”nei takk” til de seks andre flotte brødre. Samtidig ble hans tro prøvet. Plutselig stod han der uten kongekandidat, og det virket som om oppdraget ble mislykket.  Men da kom bønnesvaret fra Herren: David!

 

Før Jesus begynte sin offisielle tjeneste ble også Han av Ånden ledet til å si nei til lokkende og mirakuløse og fantastiske tilbud. Jesus kunne ha fått alle verdens riker og herlighet. Hvilke muligheter til å evangelisere alle folkeslag fort og effektivt! Men også Jesus, som Samuel, var hørsam mot Guds røst og Guds verdier. Matt 4:1-11. Han kjente Skriften og Guds handlemåte med trosheltene, hvordan Gud fostret sine tjenere gjennom lidelser og ydmykelser for å gjennomføre Sine planer. Jesus kjente godt historiene om Abraham, Jakob og Josef, blant andre. I stedet for å bli blendet av herligheten av Satans tilbud valgte Jesus Guds vei til Kapernaum, en ubetydelig by, og begynte å forkynne evangeliet for de fattige, fanger og undertrykte mennesker. Han valgte å lyde Guds oppdrag for Ham, som endte med å bli forkastet av mennesker, å bli aleine og å dø. Det så ut som om også Hans oppdrag ble mislykket. Men opp fra fornedrelsen oppstod Guds Sønn som Seiersherre over ondskapens åndehær!

 

Gud bygger ikke Sitt rike på menneskelig storhet og vellykkethet. Han ikke bare hører men også prøver våre bønner og hjerter. Han søker etter og vil forme oss etter Sitt eget hjerte for å fullføre Sitt oppdrag.

 

Gå til innlegget

Visdom til hverdagsbruk

Publisert over 10 år siden

"Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri."

I Jakobs brev 3,13-18 er visdommen som er ovenfra, fra Gud, konkretisert. Den sammenlignes med den jordiske, sanselige og demoniske visdom, som beskrives som misunnelse, selvhevdelse, forvirring og all slags ond gjerning.

 

Hverdagslig menneskelig ”visdom” kommer ofte frem som en krangel. Den visdom som kommer ovenfra er den motsatte for kjefting. Vi kan analysere krangel: Når man krangler med noen, forhøyer man røsten, snakker fort og sint, snakker gjerne i munnen på hverandre. Man kan bruke et sterkt kroppsspråk som uttrykker indre holdninger og følelser. Av og til tyr man til vold. Man kan også krangle ved å slutte å snakke til hverandre. I krangelen er jeget på høysetet. Den kan begynne fra en misforståelse eller en bagatell, en rettferdig sak eller en urettferdighet. Ettersom denne ”visdom” er demonisk, kan den også bestå av forvirring direkte skapt av demoner, ”luftens makter”.

 

La oss da tenke på visdom som kommer ovenfra, som er motsetningen til krangelen. ”Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.” Jak 1,19. Jakob taler om visdommens saktmodighet. Saktmodighet er samme som sinnets mildhet og harmoni. Hvis man ikke har et slikt sinn, så skal man som første hjelp være stille, telle til ti, i stedet for å heve røsten, rose seg eller lyve. Jakob beskriver visdommens skjønnhet: ”Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri.” Jak 3,17. Dette påminner meg om Paulus ord i Kol 3,12-13: ”Ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen…” I stedet for å bebreide, kan jeg nå spisse ører for å oppfange visdommens stille røst, som jeg hører bak mitt hjertes høyrøstete klage. Da kan jeg velge å tilgi i barmhjertighet, før jeg sier et ord. Når min klage slik blir behandlet av visdommens overbærenhet, får mine ord en annen klang, med den virkning at krangelen uteblir.

 

Jeg har gitt mitt lille bidrag til verdens fred.

Gå til innlegget

Solen med vingene

Publisert nesten 11 år siden

”Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger.” Mal 4,2. Dette er et spesielt bilde: Rettferdighet beskrives som en sol, som har vinger! - - Jesus kaller seg selv for verdens lys. Han sier også til disiplene at de er verdens lys. Da kan vi tenke at denne rettferdighetens sol med vingene henviser til Jesus og til oss som vil følge Ham.

Vi har blitt delaktige i Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Vi er blitt rettferdiggjort. Det er også en utvikling i rettferdighet: ”De rettferdiges sti er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag.” Jesus formaner oss til å søke Guds rike og Hans rettferdighet. De gudfryktige er altså under påvirkning av rettferdighetens sol med vinger, og de selv skal være dette lyset, solen med vingene.

På Guds veier lærer vi mer og mer å forstå og å skille mellom det onde og det gode. Vi vil gjerne da velge det gode. Den rette ferden. Men også et menneske som gjør rett blir fristet og prøvet. Da blir det så lett for oss med denne rettferdigheten å begynne å dømme andre: ”Jeg er ikke som andre mennesker, tyver, urettferdige, ekteskapsbrytere eller som denne tolleren.” Vi ser andres feil og vil, ofte velvillig, irettesette dem. Nå kan vi med vår rettferdighet få i stand mye vondt: Kanskje blender og brenner vi andre. Vi synes at vi er i vår fulle rett i å irettesette og sette andre på plass. Rettferdigheten avslører synden, og vi synes at våre brennende stråler med rette skal gjøre sin gudgitte gjerning.

Rettferdighetens sol går opp med legedom i sine vinger. Legedommen og hjelpen ligger i vingene, ikke bare i strålene. Med vingene kan vi regulere strålstyrken, som i sin varme kan ødelegge. Med vingene kan vi dekke og beskytte andre. ”Kjærligheten dekker over en mengde synder.” Midt i det at kjærligheten ikke gleder seg over urett, tåler og utholder den, tror og håper alt.

”… så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.” Kol 3,13. Hvilke svale og vederkvegende luftstrømmer vi kan medføre med tilgivelsens vinger i stedet for trykkende ”rettferdige” klager og bebreidelser!  Hvor viktig og frigjørende det er å ta vingene til hjelp, å bære med dem og å dekke. Under vingene blir andre legt. Vår oppgave er å elske som Gud har elsket oss. Det er så mye godt vi kan gjøre med vingene. De leder også oss til legedom og frihet. Er ikke vinger et symbol for frihet! Vi kan bære, løfte opp, beskytte, gi skygge, vederkvege og hussvale, løfte våre vinger og fly opp og hente hjelp fra Ham som gav seg selv for oss og ”døde for oss mens vi ennå var syndere”. Jesus kom for å frelse, lege og frigjøre.

Guds sannheter er ofte enten – eller. Hans rettferdige dommer kan være harde og brennende. Derfor dekker Hans kjærlighet mye i våre liv. Vi tåler ikke, vi klarer ikke sannheten som den er. Jesus hadde mye å si til disiplene, men de kunne ikke bære det da. Han sa videre at sannhetens Ånd skal veilede dem til hele sannheten. Vingene forandrer ikke sannheten, men de bærer og beskytter oss og vi med dem andre. ”Kjærligheten er fullkommenhetens bånd.” Ved å bruke vingene, ved å elske, får vi frem nyansene mellom Guds absolutte, ”sort – hvite” sannheter. Det er Guds kjærlighet ved Jesus Kristus som styrer Hans rettferdighet.

 

 

Gå til innlegget

Postmodernisme i Salomos ordspråk

Publisert nesten 11 år siden

 

Den postmoderne tankens relativistiske holdning er: ”Alt er relativt, alt kan være like riktig. Det er ikke så nøye hva du gjør, bare det fungerer for deg.”

Interessant å sammenligne denne tankegangen med noen av Salomos ordspråk:

Alle mannens veier er rene i hans egne øyne, men Herren prøver ånder (hjertets tanker).” 16,2.

Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den er dødens vei.” 14,12.

Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd, er vis.” 12,15.

Salomo prøver tanken ut ifra tre synspunkter: Du synes at det du gjør er riktig, men er dine motiver rene og riktige i Guds øyne? Hva blir resultatet av din gjerning? Hva blir det utav den med tiden? Har du hørt på andres livserfaring og andres forskjellige synspunkter i saken?

Den selvopptatte, egenrådige, tilfeldige, hovmodige, rotløse, kortsiktige og gudløse tenkemåten kaller Salomo for ”dårens vei”.

Salomo sier også: ”Det som har vært, er det som skal bli, det som har skjedd, er det som skal skje. Det er intet nytt under solen.” Fork 1,9.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere