Tom Henriksen

Alder: 47
  RSS

Om Tom

Stolt pappa og fylkesleder Partiet De Kristne

Følgere

Globalisering og nasjonalstat

Publisert over 1 år siden

Vi lever i en verden hvor teknologi og kommunikasjon strekker seg over landegrenser, og som har åpnet opp en ny hverdag for de fleste av oss. Dette har medført at Informasjon deles raskt, og gjennom flere medier enn tidligere, etter at mobilteknologien ble allemannseie.

 • Det betyr at vi som Nasjon er i stand til å dele informasjon i nåtid, og lever på den måten i en global verden gjennom internett. 

   Vi erkjenner at dagens borgerlige regjering har tatt en kurs og utvikling som har overrasket mange borgerlige velgere. De store sakene i vår tid defineres ikke lenger av høyre/venstre-aksen i norsk politikk, og hegemoniet til de ledende partiene i dette paradigmet, Arbeiderpartiet og Høyre, er synkende. 

   Vi erkjenner derfor at behovet for å tenke nytt er avgjørende for å få landet i en god retning hvor Grunnloven respekteres av politikerne, og nasjonalstaten Norge settes først. 

  Vi ønsker derfor at man i mindre grad tenker høyre/venstre-akse, og i større grad tenker en samling av partier og politikere som ønsker å styrke nasjonalstaten, og respekt for Grunnloven. De viktige sakene i dette spørsmålet er å avvikle de drakoniske og eklatante avtalene gjort under de senere regjeringer, samt revurdere dagens tilknytningsforhold til EU. 

  PDK Viken ønsker derfor at Norge skal:

 • Melde seg ut av Paris-avtalen. 
 • Avvikle Norges deltagelse i FNs Migrasjonsplan. 
 • Reforhandle eventuelt si opp EØS avtalen, og utnytte handlingsrommet for frie nasjonalstater i godt samarbeid som har oppstått med BREXIT. 
 • Reversere ACER.
 • Kritisk evaluere FN og FNs organer, og redusere norsk støtte til FN der hvor diskriminering, rasisme, antisemittisme, kvinnefiendtlighet og globalisering dominerer. 

Derfor er det viktig at vi nå, og i framtiden står sammen om våre felles verdier og bygger videre på fast grunn; Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

Gå til innlegget

Hvilket samfunn ønsker vi oss i framtiden

Publisert over 1 år siden

I disse dager sitter de fleste av oss hjemme, eller er ute og gjør en livsviktig jobb for landet vårt. Dette er en tid for refleksjon over hvordan samfunnet blir, etter at korona viruset er utryddet, og livet normaliseres.

PDK Viken rakk akkurat å gjennomføre sitt årsmøte før restriksjoner/anbefalinger ble innført i Norge for møtevirksomhet.  Under årsmøte ble det vedtatt en rekke resolusjoner for hvordan PDK Viken ser for seg at samfunnet kan fungere i framtiden. Vi ønsker oss et samfunn der vi alle deltar på lik linje, og har de samme muligheter, der vi alle står sammen i målet om frihet og trygghet for alle.

Matvareberedskap og sikkerhet i framtiden.

Vi ser med bekymring på samfunnssårbarheten i vår tid. Etter krigen var Norge ledet av en generasjon som forstod betydningen av å tenke langsiktig, preventivt og beredskapsmessig. Et uttrykk for dette var totalforsvaret, et konsept som heldigvis nå er i ferd med å gjenopplives.

Vi mener derfor at kornlagrene i Norge må gjenoppbygges, og at såkornlager må reetableres. Videre mener PDK Viken at sivilforsvaret må få en grundig opprusting med materiell som behøves i ulike krisesituasjoner og krise scenarier.

Justispolitikken i framtiden

Et grunnleggende prinsipp i vår rettsstat har vært at en borger skal dømmes av sine likemenn. Dette er kjernen i juryordningen. Denne er nå blitt avviklet, og vi mener at det kan svekke rettssikkerheten til vanlige folk. Vi ønsker derfor å gjeninnføre juryordningen.

PDK Viken ønsker at utnevnelse av dommere skal godkjennes på politisk nivå.

Det betyr at dommere i Høyesterett skal utnevnes som før, men at de først skal godkjennes av Stortinget. Dommere i lagmannsretten skal godkjennes av fylkestingene, og byrett og tingrettsdommere skal godkjennes av kommunestyrene.

Vi ønsker på dette grunnlaget at ingen dommere i Norge skal kunne være medlem av frimurerordener eller andre sammenslutninger som ikke kan vurderes i åpenhet. Derfor må det aldri herske noen tvil i rettsstaten, om at en rettssak er rettferdig og riktig gjennomført. Det må heller aldri kunne mistenkes noen form for korrupsjon, kameraderi eller skjulte motiver eller interesser. Alle aktører i en rettssak må derfor være pliktig til å oppgi alle medlemskap i hemmelige ordener, og eventuelle økonomiske bindinger fra fortid, nåtid eller fremtid som kan påvirke aktørenes holdning.

Vi vil derfor jobbe for en lovpålagt opplysningsplikt av medlemsregistre for ordener og organisasjoner knyttet til rettsapparatet.

Nærpolitireformen har fjernet politiets nærhet til publikum. Og vi erkjenner at kriminalitetsbildet går feil veg.

Ifølge NRK kan vi se en særskilt bekymringsfull utvikling i Oslo:

«337 voldssaker, 437 narkotika saker, 13 sedelighetssaker – alle med kjent gjerningsperson – er blant de 3337 sakene som er henlagt på grunn av kapasitetsproblemer. Det er virkeligheten for Oslo-politiet et drøyt år etter at politireformen slo inn. Tallene viser at av totalt 84.805 anmeldelser er hele 55.448 henlagt. Mange av henleggelsene skyldes kapasitetsmangel hos politiet. Det inkluderer de 3337 sakene med kjent gjerningsperson.»

Politimester Willy Haugli viste på 80-tallet at mye godt politiarbeid kan forbedres ved riktige holdninger og instrukser, samtidig som vi forstår at ved økt kriminalitet trenger politiet større ressurser.

PDK Viken ønsker følgende tiltak: 

 1. Alle politiske tilknytninger og medlemskap i hemmelige ordener må være kjent for allmenheten før utnevnelse i lederstillinger i politiet.
 2. Politiet må få mer personell og flere patruljer ut i gatebildet.
 3. Generell bevæpning av politiet må iverksettes så raskt som mulig.
 4. Etterforskningskapasiteten i alle ledd må styrkes.
 5. Utdanningen på politiskolen må revideres, og alle politiske tilknytninger og medlemskap i organisasjoner og ordener må være kjent for allmenheten før utnevnelse av stillinger på politiskolen.
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere