Tom Henriksen

Alder: 47
  RSS

Om Tom

Stolt pappa og fylkesleder Partiet De Kristne

Følgere

Hva er galt med flagget vårt?

Publisert rundt 1 år siden

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger regulerer hvilke flagg kommunene kan flagge med. Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg, kan flagges med fra kommunenes bygninger

 Det er gitt enkelte unntak, for eksempel kan det flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse eller fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende.

Loven har vært slik siden 1933 og bunner ut i at ikke flagging skal bli brukt til politiske markeringer, og at offentlig flagging skal virke samlende for innbyggerne.

ALLE som bor i Norge bør være stolte av, og føle tilhørighet til det norske flagget.

Det pågår nå en debatt om endring av denne loven, man ønsker at kommunene skal bestemme selv hvilke flagg man skal bruke på kommunens bygninger. Derfor sier jeg meg enig i høringsinnspillet til PDK.

Sitat fra PDKs høringsforslag:

«Dersom kommunene skal flagge etter den politiske sammensetningen i kommunen vil vi oppleve en svært differensiert praksis, ikke på grunnlag av kompetanse men skjønn og politiske styrkeforhold. Det er svært uheldig for å si det mildt. Kompetanse begrepet blir således ikke gyldig, og loven må tvert imot være entydig og ikke åpne for skjønn». 

 Mitt poeng er at henger du opp andre flagg en det norske flagget fra kommunale bygninger, så vil det alltid være en del av befolkningen som ikke liker det. Jeg synes det er feil om man bruker kommunale flaggstenger til å fremme politiske synspunkter og skape unødvendig splid i befolkningen.

Som vår alles kjære Kong Harald V. sa en gang:

 «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.»

Men nordmenn er også for FN, og mot FN. Nordmenn støtter Pride og organisasjonen FRI, og støtter ikke Pride og organisasjonen FRI som står bak Pride.

Nordmenn er medlem i FrP, Ap, Sp, PDK, H, og andre politiske partier eller ingen partier.

Det som er felles for oss alle, er at når flagget vaier i vinden med Rødt, hvitt og blått så er det vårt flagg, uansett.

Derfor mener jeg at det ikke er nødvendig eller ønskelig med endringer i flaggloven.

Gå til innlegget

Veien videre for Olje og energi-sektoren

Publisert rundt 1 år siden

Mye av velstanden i Norge kan, direkte eller indirekte, føres tilbake til den vellykkede utvinningen av olje og gass i Nordsjøen. Selv om dette er en begrenset ressurs som en dag tar slutt, ønsker jeg en fortsatt sterk satsing på olje og gass på norsk sokkel.

Det betyr at man må åpne for nye leteområder og opprettholde et sterkt fokus på miljø og sikkerhet. Vi må arbeide for at videre satsing skjer med den ytterste varsomhet, og at det stilles strenge krav til næringen når den ekspanderer videre nordover.

Den kompetansen Norge har skaffet seg gjennom tiår med olje- og gassutvinning er unik, bør ta oss videre inn i nye områder for ren og miljøvennlig energi. Herunder utnyttelse av bioenergiløsninger og bruk av naturgass fremfor olje til oppvarmingsformål. Norge skal være en betydelig energiprodusent også i fremtiden. Generelt bør Norge satse tungt på forskning og utvikling av ren og fornybar energi. Forskning på alternative kraftkilder må gis vesentlig bedre rammebetingelser. Vindkraft på land bør avvikles som løsning på økt kraftproduksjon.

Jeg er stor tilhenger av privat eierskap og et fritt marked, men mener fortsatt at det er en offentlig oppgave å forvalte nasjonale ressurser på vegne av hele befolkningen. Jeg er derfor mot alle former for salg av nasjonale kraftressurser ut av Norge. Dagens frie kraftmarked har skapt en ubalanse i prisen på kraft innenlands. Vi ser at kraftprodusentene ikke tar tilstrekkelig hensyn til fremtidig behov i eget land, men satser på kortsiktig gevinst. Dette medfører dyr kraft på vinteren når behovet er størst i Norge. Dette kan forhindres ved strengere regulering av magasinene før vintersesongen. Jeg ønsker også at det legges enkelte begrensinger på salg av elektrisk kraft over landegrensene, også gjennom kabler i eller over sjø.

Vi må åpne opp for å gjøre det lettere å bygge ut småkraftverk til eget forbruk. Vi må forenkle søknadsprosessene betydelig, og flytte konsesjonsbehandlingen til kommunene.

Gå til innlegget

I Norge er det et krav at barn skal ha opplæring, og det er foreldrene til barna som må beslutte om dette best imøtekommes på offentlig skole, privat skole eller hjemmeskole. I grunnskolens informasjonssystem er det rapportert at 226 barn i inneværende skoleår mottar hjemmeundervisning.

Jeg ser det som en selvfølge at offentlige og private skoler likebehandles økonomisk. Pengene skal følge eleven, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole. Slik blir eleven en inntekt for skolene, og det blir større likebehandling mellom private og offentlige skoler. Alle kostnader, også hus- og investeringskostnader, må legges til grunn for tilskuddsberegningen. Elever som på grunn av særskilte behov trenger større ressurser, vil følges av et tilsvarende tilskudd.

Foreldre som av ulike grunner som for eksempel mobbing, og som ønsker å undervise barna sine hjemme, skal selvsagt ha full frihet til dette. Jeg ønsker at vi som samfunn skal legge til rette for at hjemmeundervisning skal være enkelt og tilgjengelig, og vil se på mulighetene for å lage egne opplegg som tilbys foreldre som en frivillig støtte. Den offentlige finansieringen skal fortsatt følge eleven, og utbetales foreldrene ved semesterstart. Hjemmeundervisning skal være under kommunalt tilsyn. Dette tilsynet skal imidlertid være basert på objektive, faglige kriterier, og ikke gi rom for skjønnsmessige vurderinger av ideologisk karakter. 

Selv om ingen kunnskapsformidling er verdinøytral, skal læreren i alle sammenhenger tilstrebe å gi elevene en bred og faktabasert undervisning som stimulerer til nysgjerrighet og refleksjon. Teorier må ikke presenteres som dogmer, og alternative paradigmer skal både presenteres og utforskes. Elevene bør for eksempel gjøres grundig kjent med alternativer til evolusjonsteorien, og oppmuntres til å utfordre alle rådende paradigmer innen forskning og undervisning.

Gå til innlegget

Retten til et liv er ukrenkelig

Publisert over 1 år siden

Jeg anser respekten for livets ukrenkelighet å være basisen for et trygt og velfungerende samfunn. Retten til liv er og bør være selve grunnlaget for alle andre rettigheter. Vi bør derfor arbeide utrettelig for at livet skal vernes fra unnfangelse til naturlig død.

Vi må verne om det ufødte liv 

Jeg mener at provosert abort er å ta liv, og bør ikke være tillatt etter norsk lov. Jeg ønsker derfor at alle som er enige om å verne det ufødte liv fortsetter arbeide for at dagens abortlov avvikles («Lov om svangerskapsavbrudd»), til fordel for en grunnlovsfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Etter gårsdagens behandling av forslag nr 13, bioteknologiloven. Så må vi igjen stå opp for at alle barn skal ha rett til å kjenne sin far og mor. 

Vi ønsker at alle at barn i Norge skal bli født, og få vokse opp i trygghet. Derfor ønsker jeg at vi alle fortsetter å arbeide så godt som mulig, med å få ned aborttallene, gjennom å øke trykk på både økonomiske incentiv for abort, helsevesen, jus, sosiale strukturer og gjennom holdningsskapende arbeid. Vi må også se grundigere på årsakene til abort i Norge. vi som et opplyst samfunn, bør sette inn tiltak som kan hjelpe gravide med å fullføre sitt svangerskap. Vi kan legge til rette for at frivillige organisasjoner som arbeider for å hjelpe vordende mødre får bedre arbeidsvilkår. Vi kan også se på økonomiske tiltak som vil gjøre det lettere for enslige gravide å bære fram barnet, og gjøre det enklere med innenlands adopsjon når målet er at et barn kan bæres frem. 

Både offentlige etater og den aktuelle fastlegen bør ha en plikt til å informere gravide om barnets utvikling, om eksisterende støtteordninger, om de etiske betenkelighetene med abort og om mulige senskader for mor. Det skal også informeres grundig om mulige psykiske og følelsesmessige konsekvenser på lang og kort sikt for både mor og far. 

Vi bør også legge til rette for at gravide skal ha rett på en samtaletime med kvalifisert helsepersonell tidlig i graviditeten. Denne skal ha fokus på juridiske rettigheter og muligheter for praktisk og økonomisk hjelp. Så ønsker jeg at leger og annet helsepersonell, ikke på eget initiativ skal foreslå abort for en gravid pasient.

Gå til innlegget

Ønsker vi et samfunn der vi kan designe barna? eller ønsker vi et samfunn slik som naturen vil at dette skal foregå. Sv, AP og FRP har hoppet bukk over de etiske utfordringene ved å tillate slik genforskning. Hvor skal grensen gå og hvem skal bestemme det ?

EGGDONASJON/SURROGATI

Medisinsk og teknologisk utvikling har gitt bioteknologiske muligheter for å designe en familie i et laboratorie. Samfunnets syn på familie, biologi og etikk har endret seg, fra den tradisjonelle familien til den liberale familien. 

Enhver endring av bioteknologiloven berører etikk. Samfunnets oppgave er å sette grenser i takt med at teknologisk utvikling. De etiske utfordringene knyttet til bioteknologi handler om fosterets verdi og hva det vil si å være menneske. Det er mange fremskritt man kan få til medisinsk som det likevel er galt å gjøre.

De politiske landsmøter har tatt stilling til eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige over en lang tid, og fram til i dag sagt nei til dette. Derfor er det ikke en gledens dag når SV, AP og FRP går med på å åpne opp for genforskning på fostre, men en dag til ettertanke på hvor vårt samfunn nå er på vei.

Det innebærer brudd på barnas rett til liv, til å kjenne og vokse opp med sine biologiske foreldre, krenking av deres genetikk, sortering på egenskaper underveis i prosessen, og abort av overskuddsfostre.

Genredigering er et alvorlig inngrep og endring av det som er det opprinnelige fostret, og er med på å åpne opp for det å skape designerbabyer i framtiden. Hvor går grensen for det etiske ved dette? Hvis vi nå begynner å tillate litt, så vil resten komme etterhvert. Slik vil det bli lettere å få noe gjennom politisk så lenge døren er åpnet på gløtt fra før.

Som medlem i et  verdikonservativt parti (PDK) vil jeg si nei til alle former for surrogati, eggdonasjon, sæddonasjon og forskning på befruktede egg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere