Tom Henriksen

Alder: 47
  RSS

Om Tom

Stolt pappa og fylkesleder Partiet De Kristne

Følgere

Hvorfor oppløse Viken som storfylke?

Publisert 7 måneder siden

Det kan nok slås fast at Viken ble slått sammen ved TVANG, både mot innbyggere og de folkevalgtes vilje. Viken er i prinsippet udemokratisk.

Viken fylke er for stort både i areal og administrasjon. Det er betydelige avstander i dette fylket, mellom steder og områder som ikke har noen naturlig eller historisk tilknytning til hverandre. Dette gjør det meget vanskelig å drive en helhetlig politikk som tilgodeser innbyggerne.

Når et fylke blir for stort og det blir for mange innbyggere, så forsvinner også grunnlaget for det demokratiske nivået blant de folkevalgte på fylkesnivå. Dette fordi hver innbygger får mindre å si, og mindre innflytelse på de politiske avgjørelsene. Avstanden mellom beslutningstagerne og dem det gjelder øker.

Det som kan motvirke en utvikling hvor makten sitter langt unna folket, er å øke antall folkevalgte, samt øke administrasjonen, som gjør at det blir dyrere å bo og leve i fylket. Det rammer igjen dem som har minst fra før. Tjenester innenfor helsesektoren, vedlikehold, skole, utdanning, eldreomsorgen og andre sosiale tjenester kan bli redusert eller fjernet som følge av økte utgifter til administrasjon av fylket. Dette en politisk utvikling som vi ikke kan se har noen bred støtte i folket.

En slik sammenslåing gir seg utslag i at de folkevalgte skal ta en rekke viktige avgjørelser over områder og velgere dem kan lite om, eller ikke har noen tilhørighet til. Dette kan i verste fall føre til katastrofale feilavgjørelser. Det er da viktig at alle folkevalgte har lokalkunnskap over de områder de er satt til å forvalte for velgerne.

Politisk så har landet aldri vært delt inn på denne måten, dette skyldes at de gamle fylkene ikke har noen naturlig tilknytning til hverandre. De enste partiene som er tilhengere av Viken fylke er Venstre og Krf. Som viser oss at det er en sammenslåing som ikke har bred støtte i folket i de fylkene som ble slått sammen.

 Når et flertall av partiene (inkl. Høyre og FRP) i valglovutvalget mener at Viken er for stort til å være en demokratisk valgkrets til Stortinget, er det også for stort for fylkesvalg. For å få tilbake de gamle fylkene er det viktig å stemme på partier som har programfestet at dem vil oppløse Viken fylke, og ta tilbake de gamle fylkene. En stemme til PDK i Viken er derfor en stemme til å få tilbake de gamle fylkene

Gå til innlegget

Hva er kristne verdier? Trenger vi en fornyet kunnskap og bevissthet rundt hva disse verdiene representerer, og på hvilken måte de har preget oss som nasjon og folk?

Vi ser at det er endringer i samfunnet hvor mennesker i større grad sentrerer rundt influensere og debattene i mindre grad handler om vår historie, og hvilke verdier, som har ført nasjonen fremover, til der vi er i dag. Vi er blitt en Nasjon som tar vår frihet og velferd som en selvfølge.

De kristne verdiene har en historie og et opphav i Norge, som stammer fra selve kristningen og kristenretten som ble fastsatt av Olav den hellige i 1024. Her kan nevnes klostervesenet, reformasjonen, pietismen, haugianismen og misjonsbevegelsen.  

Men de kristne verdiene er det sentrale, som har hatt betydning, nemlig verdiene som kan spores tilbake til Jesu radikale forkynnelse om menneskelivet.

Forskjell på arbeid og hvile.

Med kristenretten kom bestemmelser om at «søndag og helligdager skulle helligholdes, med gudstjeneste og hvile fra arbeid». Det gjaldt ikke bare frie menn, men også for leilendinger og slaver. Dette var vår første arbeidsmiljølov, og første gang de rike og mektiges rett til å bestemme over leilendinger og slaver, ble utfordret.

Det er mye å vinne på en bevisstgjøring av vår kristne identitet i samfunnet. Vi trenger å snakke om hvem vi er, og hvem vi har lyst til å være i fremtiden. Da trenges det kunnskap om vår historie, og hva som har vært viktig for oss. Det er nå viktigere nå enn noen gang.

Derfor bør vi kvitte oss med berøringsangsten når det gjelder vår kristne bakgrunn. Vi må tørre å stå opp og fram med dette i offentligheten, og ikke lukke oss inne i våre egne kretser.

Noen av de viktige kristne verdiene vi har er:

Likeverd med vektlegging av at alle er like stilt overfor Gud.

Ytrings- og organisasjonsfrihet

Barns rettigheter som må styrkes i Norge

Vern om nasjonalstaten

Omsorg for fattige og syke i landet 

Skole og utdanning for alle

Arbeidsetikk 

Sosialt engasjement også utenfor egne kretser

Godhet mot andre mennesker og oss selv

Stå opp for kjernefamilien

 

Man kan ramse opp en rekke flere kristne verdier, men jeg velger å starte med disse i denne omgangen. Hvis vi glemmer våre røtter, mister vi også vår identitet som nasjon. Det skal vi ta med oss inn i valgåret. PDK vil stå opp for de kristne verdiene, vil du?

Gå til innlegget

Vi trenger mer norsk mat på norske fat

Publisert 10 måneder siden

Norsk bondelag kan fortelle oss at det er fullt mulig med mer norsk mat på norske matfat.Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Bøndene produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. Konkurransekraften til norsk mat må styrkes

Virkemidler som sikrer forutsigbarhet og bruk av arealer over hele landet må forsterkes. Ringvirkningene av landbruk er store. Det skapes verdier langt utover matfatet, og disse verdiene kommer oss alle til gode.

Vi ser i dag at ved uforutsette hendelser som stengte havforbindelser som den vi har opplevd i Suez kanalen. Dette viser hvor sårbare og avhengige vi kan bli av andre for å kunne ha nok mat. Så lenge vi ikke har en høyere selvforsyningsgrad i Norge enn det vi har i dag vil vi kunne oppleve matmangel i framtiden, ved store kriser. 

Derfor er det viktig for framtidige generasjoner å øke norsk selvforsyningsgrad. Slik at vi i framtiden kan være selvforsørget uavhengig av hendelser i resten av verden.

Det viktigste vi kan gjøre er å verne matjorden i hele landet, øke egenproduksjonen og få tilbake lagringen av korn i kornsiloene. Slik at selvforsyningsgraden øker fra år til år. Dette er en god og fornuftig politikk som vi i PDK ønsker mer av i Norge.

Derfor mener jeg at vi skal si:

JA til mer korn og grønnsaker, frukt og bær

JA til mat fra skoger, enger, vidder, fjell og åker

JA til villfisk, kystfiskere, et hav uten plast og friske fjorder

JA til gode liv for dyra, mest mulig ute og mest mulig naturlig fôr.

JA til vern av matjord og hundreår gamle kulturlandskap

JA til kjøtt - fra glade dyr med gode liv.

JA til anstendig lønn til bøndene og høyere verdsetting av deres innsats

JA til økt selvforsyning


Jeg vil ha mer norsk mat på norske fat.

Gå til innlegget

I denne tiden der en pandemi herjer verden, og det settes inn en rekke tiltak for å bekjempe denne. Kan vi også høre om mennesker som føler seg isolerte, redde, deprimerte i samfunnet. Det ser ut som mange av oss glemmer hvem som er lyset og veien.

For mange av oss er det lett å bli hengt opp i tall i avisene og overskrifter laget for å genere klikk og få flere lesere. For meg som kristen er det lett å glemme at det finnes en vei til lyset og den går gjennom vår frelser Jesus Kristus.

Når jeg klarer å sette meg ned med bibelen, og lese et lite avsnitt hver dag, blir jeg alltid minnet på at jeg har ingen ting å frykte så lenge jeg følger Han. Derfor vil jeg oppfordre oss alle om å ikke glemme å lese et lite avsnitt i bibelen hver dag. Og ikke minst henvende oss til Herren i bønn, når vi føler oss litt redd og usikker i denne verden.

I dag kom jeg over denne teksten som fikk meg til å tenke over flere ting i livet mitt, og de rundt meg i dagens situasjon. 

Johannes 8:12 NB

Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Matteus 5:16 NB

Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.

Så min oppfordring i disse tider er å slå et slag for å minne hverandre på hvem som er lyset og veien. La oss komme sammen og si det høyt til alle som trenger å høre dette i denne spesielle tiden.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere