Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Jesu minsta bröder. Vilka är det?

Publisert nesten 5 år siden

I Matt. 25:31-46 talar Jesus om domen över folken. Domen gäller ett enda spörsmål; Hur folken har behandlat Jesu minsta bröder, och därmed Jesus själv.

”Men när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde (gjeter) skiljer fåren ifrån getterna.”

Jesu ”härlighets tron”, är hans fader Davids tron. Vilken mäktig och märklig händelse detta skall bli. I denna skiljedom är det inte enskilda människor som skall bli dömda, (skiljda) här är det hela folk (nationer) som skall bli åtskiljda. Mycket stora nationer skall stå där, och många små nationer, alla skall de komma, vare sig de vill det eller inte, inför Jesu härlighets tron. Jesus delar in alla världens nationer i två grupper, två sorter. Fårnationer (Sauene) och getnationer. Och nu står de där inför Konungarnas Konung och frågan gäller ett enda spörsmål. Vad har ni gjort/inte gjort, mot dessa mina minsta bröder?

För två tusen år sedan så var det Jesus som stod inför denna världens domstol med Pontius Pilatus som domare, men det var Jesu eget folk som hade överlämnat honom till dom, därför sade Jesus, ”Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.”

Här är det omvända roller, här är det Jesus som sitter på domarsätet och världen som skall dömas, dömas efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder. Vilka är Jesu minsta bröder? Du tycker kanske att svaret på detta är så självklart att det inte behöver talas om. Men så är det inte. Som så många andra Bibliska sanningar, så har även denna sanning gått förlorad för en stor del av den kristna menigheten. Om vi förstår, att under den långa tid som förflutit sedan Jesus och apostlarnas undervisning, så har den sunda läran blivit uppblandad med många människoläror. Paulus varnade tydligt för att det skulle komma, ”en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” (myter). Den tiden är här nu och har varit här länge. Problemet är att vi har inte sett eller förstått att dessa ”myter” är mitt i den kristna menigheten och accepterade såsom Guds sanna ord. En av dessa läror är att Jesu minsta bröder i Matt. 25, är judarna, vilket inte är en Biblisk lära.

När Jesus stod inför Pontus Pilatus så var det judarna, inte Pilatus, som ville ha honom dömd och korsfäst. Det var Jesu bröder efter köttet som dömde honom, det var köttets strid mot anden. Judarna hade samma hat mot Jesus som Josefs bröder hade haft mot Josef många hundra år tidigare. Det var först sedan Josef hade ”uppenbarat” sej för sina bröder i Egypten, som de ångrade sin synd och blev då även andliga bröder till Josef. Det blir först sedan Jesus har återkommit, ”Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja , ock deras som hava stungit honom; ….”, som Judafolket kommer att ångra och sörja över sin synd. Först då kan de bli Jesu verkliga bröder, Jesu andliga bröder. ”Köttet” räknas inte längre, läs vad Paulus säger i 2Kor. 5:16.

Det blir först när Judafolket, genom tro, har dött från den gamla naturen, med Jesus på korset och genom dopet i Jesu Namn, har uppstått med Jesus, som de kan bli Jesu bröder. Detta sker inte förrän Jesus kommer åter.

Aposteln förklarar vilka som är Jesu bröder, ”Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. För den skull blyges han icke för att kalla dem bröder.” Hebr. 2:11.

Det är inte det folket som har förkastat Jesus, utan det folk som tror på och har tagit emot Jesus i sina hjärtan som blir helgade och som är Jesu bröder, (syskon).  I Matt. 12:46-50, förklarar Jesus tydligt vilka som är hans bröder. Jesu moder och hans bröder kom och ville tala med honom, men märk väl, Jesus erkände dem inte som sina verkliga bröder. ”Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder? Och han räkte ut handen mot sina lärjungar och sade: Se, här är min moder, och här äro mina bröder! Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.”

Vem är det som gör Faderns vilja? Det är var och en som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. ”Jesus svarade och sade till dem: Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.” Så, om du gör Guds gärning, tror på den han har sänt, Jesus, då är det du som är Jesu broder, syster och moder!

Varför kallar Jesus dem, ”…. mina minsta bröder”?  Paulus ger oss svaret på det, när han säger att det som i världen var svagt, det som var ringa och föraktat, ja, det som ingenting var, det utvalde Gud. 1Kor. 1:26-28.

Jesus sade, ”Vadhelst I haven gjort (eller icke gjort) mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort (eller icke gjort) mot mig.” Så ett med dessa minsta bröder är Jesus att han räknar allt vad folken har gjort mot dem som tror på honom, det har dom gjort mot Jesus själv. Så vilka är det som är så ett med Jesus? Är det Jesu bröder efter köttet, Juda stam, eller är det Jesu bröder, födda av Anden, som är så ett med Jesus? ”Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.”

Så när Jesus kommer åter, då skall han skilja folken ifrån varandra, icke på grund av hur de har behandlat Jesu bröder efter köttet, utan på grund av hur de har behandlat alla dem som genom tron på honom, har blivit ett med Jesus, har blivit, ”…. en kropp och en Ande,” med Jesus och med alla dem som tror på honom. Det är Jesu verkliga bröder. Så skall folken skiljas från varandra, efter hur de har behandlat Jesu minsta bröder.

”Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge --- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.” Matt. 10:42.

 

Gå til innlegget

The Great Seal of the United States

Publisert nesten 5 år siden

Vad har Guds mycket stora löften till Abraham, Isak och Jakob för värde, om vi inte kan se dem uppfyllda?The Great Seal of the United States, är USA:s nationalsigill eller nationalsymbol. Vad kan det lära oss? Väldigt mycket, ty det är ett tecken.

 Ett av Guds mycket stora löften till sitt egendomsfolk, var löftet till Josefs två söner, Efraim och Manasse. Vi finner det i 1Mos. 48:19, ”Men hans fader ville icke, han sade, Jag vet det, min son, jag vet det, också av honom (Manasse) skall ett folk komma, också han skall bliva stor, men hans yngre broder (Efraim) skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.”

Här förutsäger Jakob att Manasse skall bli ett stort folk och att Efraim skall bliva ännu större. Var detta Jakobs önskedröm eller var det Guds ord genom Jakobs mun? Förvisso det senare!

De skulle bli ett STORT folk och ett ännu STÖRRE folk. De skulle dessutom vara upphöjda över alla folk på jorden och de skulle vara huvud och icke svansnationer, 5Mos. 28:1, 13. Är det möjligt att inte se vilka två nationer som är världens huvudnationer??? Ja, …. för Guds folk är det möjligt! (Jes. 42:19-20) Jesu ord gällde inte endast judafolket, de gäller även Guds folk idag, ”….. och med seende ögon skolen I se och dock alls intet förnimma.” Matt. 13:14. 

Blir Guds namn ärat när Guds folk ser ett litet land i mellanöstern som uppfyllelsen av profetiorna, medan den verkliga uppfyllelsen (den ena) är 470 ggr större? Så, frågan kvarstår, vad har Guds mycket stora löften för värde, om vi inte kan se dem uppfyllda? Är Herren en Gud som ger stora löften, men som inte förmår att uppfylla dem? Är Herren en Gud som begynner ett verk, men inte förmår att fullborda det? Luk. 14:30.

Nej och åter nej! Job sade, ”Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du besluter är dig för svårt.” 42:2. Låt oss be Herren om att få samma förvissning om Guds storhet, som Job hade fått.

Vad har USA:s nationalsigill med Guds löften till Josefs söner att göra? Det är ett tecken på denna stora nations härkomst! Det är ett tecken på att USA är uppfyllelsen av Guds löfte till Manasse!

Vi har lättare att förstå det om vi ser sigillet framför oss. Gå in på Wikipedia och skriv i sökrutan; ”great seal of the united states”.

Sigillet är tecknat på båda sidor. Framsidan visar en örn och baksidan en pyramid. Örnen är en Biblisk symbol som är starkt knuten till Guds folk Israel. ”….. huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig.” 2Mos. 19:4, 5Mos. 32:11.

”…. han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.” Ps. 103:5. Jes. 40:31. ”Men åt kvinnan (Israel) gåvos den stora örnens två vingar, ….. ” Upp. 12:14.

Ovanför örnen är en mycket viktig symbol, den yttre, vita ringen, symboliserar molnstoden och den inre gula ringen, eldstoden, och de 13 stjärnorna symboliserar Israels 13 stammar. ”Och Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod …… och om natten i en eldstod ….  ” 2Mos.13:21. I texten ovanför örnen står det, ”E Pluribus Unum”, vilket betyder, en ut av många, mao. en stam av många. I den högra klon håller örnen en olivkvist med 13 blad och 13 bär och i den vänstra klon 13 pilar, båda syftande på Israels 13 stammar. (Israel blev 13 stammar därför att Josefs båda söner blev Jakobs söner, 1Mos. 48:5.) Olivkvisten i den högra klon är symbol för Israel, Hos. 14:7, Rom. 11:24. Pilarna i den vänstra klon är en symbol för Jakobs välsignelser över Josef, ”Bågskyttar oroa honom, de skjuta på honom och ansätta honom, dock förbliver hans båge fast ….” 1Mos. 49:23-24.  

På sigillets baksida är en pyramid med ett öga ovanför, symboliserande Guds allseende öga. Men vad symboliserar pyramiden? Pyramiden är ju en egyptisk företeelse, den har inget med USA att göra. Vad annat kan det ha att göra med USA än att Egypten var Manasses (och Efraims) födelseland?

Ovanför pyramiden står texten, ”ANNUIT COEPTIS” (13 bokstäver)vilket betyder, ”He has prospered our beginnings”

Under pyramiden står dessa ord, ”NOVUS ORDO SECLORUM”,  som betyder, ”The new order of the ages.” Detta är troligen ett profetiskt ord som pekar på den dag då förebilden, Josef som härskare i Egypten, skall bli uppfylld genom Jesu återkomst, ty då skall han, ”….. härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.” Ps. 72:8. Det blir en välsignad dag, det blir; ”The new order of the ages”.

Slutligen, på så gott som alla US dollarsedlar står texten, ”In God We Trust”. Vilka, om inte Manasses förfäder, Abraham, Isak, Jakob och Manasses fader, Josef, var det som hade denna förtröstan till Gud.

De var alla delaktiga i Herrens förbund med Abraham, och det är Manasse också, och därför säger Manasse, ”In God We Trust”.

 

Gå til innlegget

Israel, en vattendelare (vannskille)

Publisert nesten 5 år siden

Nationen Israel är en vattendelare, såväl inom den politiska världen som inom den kristna världen. Den politiska världen ser på nationen Israel med naturliga ögon, med naturligt förstånd, den kristna världen ser på nationen Israel utifrån Bibeln, Guds ord, men ändå så delar det kristenheten i olika läger. Vad beror det på?Någonstans är det något som inte stämmer! Vad är det?

 Nationen Israel är en hel del i rampljuset, såväl i den politiska världen, som i den kristna världen.  I den sekulära världen är nationen Israel, och kanske speciellt Jerusalem en uppenbar konflikthärd. Men vad är och vad står nationen Israel för i den kristna världen?

Aposteln Paulus skrev; ”…. pröven allt, behållen vad gott är.” Här vill vi pröva, inte nationen Israels politiska legitimitet, utan pröva den utbredda kristna lärans legitimitet angående nationen Israel.

Enligt den fundamentalistiska kristna läran är nationen Israel en självklar uppfyllelse av det profetiska ordet i det Gamla Testamentet. Dessa läror förkunnar att nationen Israels tillkomst i maj 1948 var uppfyllelsen av bl.a. Jesajas profetia; ”Kan då ett land komma till liv på en enda dag, ….” 66:8 och ”Så skolen I få bo i det land som jag gav till edra fäder, ….”. Hes. 36:28, m.fl. Tål dessa traditionsläror en prövning? Är dessa läror bibliska eller är det människoläror som gör Guds Ord om intet? Detta är frågor som rör upp många känslor, detta är en ”vannskille” bland kristna. Många kristna menar att nationen Israels tillkomst 1948 är en så självklar och uppenbar uppfyllelse av det profetiska ordet att frågeställningen är helt obefogad och till och med ett uttryck för otro.

Men likväl, Paulus ord gäller fortfarande, ”…. pröven allt, behållen vad gott är.” Är nationen Israels tillkommelse i maj 1948 en uppfyllelse av den bibliska profetian, då måste den även tåla en prövning i Bibelns ljus. Är vi överens om det?

Först prövar vi nationens namn, Israel. Är det rätt namn i bibliskt perspektiv? Efter konung Salomos död blev Israel delat i två nationer,  den norra nationen var Israel, (Israels hus) den södra nationen var Juda, (Juda hus). Det folk som återkommit till Palestina under 1900-talet och som 1948 bildade en nation, var inte det Israeliska folket, det var delar av Juda folk, så namnet Israel tillhör det folk som skiljde sej från Davids hus, 936 f. Kristus, 1Kon. 12:19.

Jesajas profetia i 66:8, talar om ett land som skall komma till liv på en enda dag. Stämmer det med nationen Israel som bildades i maj 1948?

Israel var under konung David en biblisk nation i så måtto att det var en nation under Gud. Nationen Israel, idag, är en sekulär nation som inte har några av de andliga kännetecken som Israel hade under konung David.

Det profetiska ordet i Gamla Testamentet ger oss många kännetecken på en kommande nation Israel och även Jesus ger oss kännetecken på denna nation. Problemet är att dessa kännetecken stämmer inte in på den nation som bildades i maj 1948 under namnet Israel. Här följer några profetiska ord som är kännetecken, men som inte stämmer in på nationen Israel i mellanöstern.

 Herrens ord till Abraham, ”Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.” 1Mos. 12:2. (nationen Israel är ingen stor nation och har inte blivit någon välsignelse)

Herrens ord genom Jakob till Josefs söner, ”….. också han skall bliva stor, men hans yngre broder skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.” 1Mos. 48:19. (här talar Jakob om en stor och en ännu större nation, inget av det stämmer in på dagens nation Israel)

Herrens ord genom Mose till Israel, ”Om du hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.” 5Mos. 28:1. (som vi har sagt ovan, nationen Israel är en sekulär nation som inte lyssnar efter Herrens röst. Dessutom är nationen Israel mycket långt ifrån att vara, ”upphöjd över alla folk på jorden.”)

Herrens ord till konung David genom profeten Natan, ”Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bliva oroat. Orättfärdiga människor skola icke mer förtrycka det, såsom fordom skedde.” 2Sam. 7:10. (denna profetia kan inte stämma in på staten Israel, ty den har allt sedan den 15 maj 1948 blivit oroat och förtryckt)

Nu har vi sett att det profetiska ordet i GT inte stämmer in på den nation som idag går under namnet Israel. Nu vill vi se att även Jesu förutsägelse inte stämmer in på denna nation. I Matt. 21:19 säger Jesus dessa välkända ord, ”Och då han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann intet därpå utom allenast löv. Då sade han till det: Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Här talar Jesus i bildspråk till och om Juda nation, att det skall inte bli någon mer frukt från dem, utan nationen skall förtorkas, det är, upphöra att vara en nation. Därför kan nationen av 1948 inte vara en biblisk uppfyllelse av profetiorna. Jesus sade vidare till Juda nation, ”Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt.” Matt. 21:43. (grundtextens ord är, ”…. givas åt en nation)

(Guds rike blev taget ifrån Juda nation pga. att det inte bar Guds rikes frukt, vilket nationen, anno 1948, inte gör nu heller, därför kan inte denna nation, vara en biblisk uppfyllelse av det profetiska ordet i GT, ej heller av Jesu förutsägelser)  

Så, för dej som hungrar efter att förstå Guds stora plan med Israel, återstår det att finna ut att Herrens mycket stora löften till Abraham, Isak, Jakob och David var något långt, långt mycket större än den lilla nation som bildades i maj 1948.

Gå til innlegget

Jesus, Guds härlighet på jorden!

Publisert nesten 5 år siden

För vilket folk på jorden skulle Jesus bli en härlighet?

Simeon profeterade om för vilket folk Jesus skulle bli en härlighet. Jesus skulle bli, "..... en härlighet, som skall givas åt ditt folk Israel." Vilket folk är det varuti Jesus har blivit en härlighet? Det är de tio förlorade stammarna, som, ....... har blivit återfunna! Här ett exempel från Storbritannien (Efraims stam) som visar att Jesus är en härlighet bland dem. Kan du förnimma att det är lovsång till Fadern och Sonen i ande och sanning?

 

 https://youtu.be/C9mYkalZDzY

Gå til innlegget

Sanningen om Daniels 70:e årsvecka

Publisert nesten 5 år siden

Sanningen om Daniels 70:e årsvecka har blivit tagen ifrån den kristna menigheten och ersatt med en enorm villfarelse.

 När Juda folk var i den babyloniska fångenskapen, då uppenbarade ängeln Gabriel för Daniel Herrens tidsplan för, ”ditt folk och över din heliga stad.”

”Så giv nu akt på ordet och akta på synen. Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.” Dan. 9:23-24.

Den kristna menigheten har under lång tid blivit undervisad att Daniels 70:e och sista årsvecka skall infalla någon gång, obestämt när, i slutet av den nuvarande tidsåldern. Detta förkunnas först och främst inom den fundamentalistiska menigheten såsom Guds sanna ord, …….. men det är en mycket stor villfarelse. Denna lära kommer från Jesu fiender. Omkring år 1585 publicerade F. Ribera (katolsk jesuitpräst) en apokalyptisk kommentar (läran om den yttersta tiden), där han påstod att Gud hade först givit 69 av Daniels 70 veckor, men att den sjuttionde veckan ännu inte var uppfylld, utan skulle inträffa i tidens slutskede. Att den 70:e årsveckan skulle inträffa i tidens slutskede, var inte den enda lögnen. Under denna ”veckan” (7 år) skulle även ett nytt tempel byggas i Jerusalem och antikrist skulle träda fram och ta sitt säte i detta tempel, ingå förbund med Judafolket, osv. osv.

Detta är från början till slut, ”villfarelsens listiga anslag”, som aposteln Paulus har varnat för.

Vi har inte varit kloka nog, såsom judarna i Berea, Apg. 17:11, och rannsakat skriften, för att se om det förhåller sej så som vi har blivit undervisade. Vi har blivit det som aposteln Paulus uppmanade oss att ”icke mer vara”, godtrogna barn som är ett lätt byte för ”villfarelsens listiga anslag.” Ef. 4:14. Vi skall inte förvånas över att villfarelserna finns mitt i den kristna menigheten, Paulus har tydligt varnat för dem, 1 Tim. 4:3-4. Vi skall i stället förvånas över hur lätt vi har blivit bedragna av villfarelsens ande.

F. Riberas apokalyptiska kommentar mottogs inte alls inom den protestantiska kristenheten, utan ansågs vara en ren villfarelse. År 1826 hände emellertid något, S.R. Maitland, som var bibliotikarie hos ärkebiskopen av Canterbury i England, fick tag i Ribera`s skrifter och publicerade dem. Maitland skrev även en egen skrift i ämnet. Till saken hör även att Maitland hade förakt för den protestantiska reformationen, där man inte hade denna lära. Nu var villfarelsen lössläppt inom den Engelska kristenheten och det var J.N. Darby (grundare till Plymout-bröderna) som blev en av de främsta anförarna för denna nya lära, (OBS, att denna lära hade ej funnits inom den evangeliska kristenheten före 1826, den är alltså inte en apostolisk lära). Darby spred även denna nya lära till Amerika där C.I Scofield blev en av de främsta anhängarna, där han spred denna villfarelse vidare genom sin Scofield Reference Bible. Allt sedan dess har denna lära spridit sej inom den evangeliska kristenheten och är idag så fast etablerad så att den som avslöjar villfarelsen, blir själv ofta kallad för villolärare.

Gabriels budskap till Daniel handlar över huvud taget inte om någon framtida 70:e årsvecka, inte om något tempelbygge i Jerusalem, inte om någon kommande antikrist, som tar sitt säte i detta tempel och därmed ej heller inte om dennes avskaffande av offer i detta tempel. 

Såsom sanningen är ren och enkel, så är sanningen om Daniels 70:e årsvecka ren och mycket enkel. Såsom alla naturliga veckor infaller i en följd, så inföll Daniels 70:e årsvecka direkt efter den 69:e veckan!  

Den 70:e årsveckan begynte när Jesus begynte sin tjänst, det var när han blev döpt av Johannes och den Helige Ande sänkte sig ned över honom, då begynte Jesu tjänst och då begynte den 70:e och sista årsveckan. I mitten av veckan, det är efter 3,5 år, blev offren avskaffade, det skedde genom Jesu offerdöd på korset, Hebr. 10:4-10. Så 3,5 år efter Jesu offerdöd var Daniels 70:e och sista vecka slut. Det är troligt att den slutade med Stefanus martyrdöd.

Där, för ca. 2000 år sedan, tog Daniels 70:e årsvecka slut.  PUNKT SLUT!!! Oavsett hur mycket det förkunnas att den skall komma i denna tidens slut.

Läran om att Daniels 70:e vecka skall komma i denna tidens slut är därmed inte en Biblisk lära, den är ett tillägg av människor och om tillägg varnar Herren för i Upp.22:18; ”Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor, om vilka är skrivet i denna bok.”

Daniels 70:e årsvecka blev uppfylld till fullo när Jesus "kom till sitt eget."

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere