Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Tillkomme Ditt Rike

Publisert rundt 4 år siden

”Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden; ….” Matt. 6:9-10

”Fader vår…”, ”Du min Fader, min Gud och min frälsnings klippa.” Ps.89:27, det är till honom som denna bön vänder sig.

”Helgat varde ditt namn…”, när vi vänder oss till vår Fader, så måste det vara med djupaste vördnad, ty,

”Herrens behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd.” Ps.147:11.

”…tillkomme ditt rike…”, är här den första och största bönen, det är bönernas bön och hela skapelsens trängtan, ty det är inte bara den frälsta skaran på jorden som trängtar efter Gud och hans tillkommande rike, hela skapelsen gör det, det visste aposteln Paulus när han skrev;

Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns  uppenbarelse.” ”Vi veta ju, att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas.” Rom.8:19,22. Det är för att bli;

frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen…” v. 21. Ty allt sedan skapelsen, av Gud blev lagd under förgängelsen, 1Mos.3:17-19, så har denna trängtan hos hela skapelsen, medvetet hos dem som Gud har tagit ut ur världen;

”Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.” Ps.42:1, och omedvetet hos dem som ännu är kvar i världens mörker; Ef. 4:18, funnits. Om du inte kan förstå att det är Gud som har ”lagt” skapelsen under förgängelsen så förklarar Paulus det i Rom.8:20.

”Och han sade: Så är det med Guds rike, som när en man sår säd i jorden; och han sover, och han vaknar, och nätter och dagar gå, och säden skjuter upp och växer i höjden, han vet själv icke huru. Av sig själv bär jorden frukt, först strå och sedan ax, och omsider finnes fullbildat vete i axet.” Mark. 4:26-28.  

Så har Gud, genom ”såningsmannen” Jesus, Mark.4:14, även sått sitt rikes säd i jorden, i den jord som du och jag är, 1Kor. 3:9, och därför säger Jesus;

”Guds rike är invärtes i eder.” Luk.17:21. När Gud förbereder något stort, så gör han det alltid i ringhet; ”…vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet;” 1Kor.15:43, och bland de ringa; ”Han upprättar den ringe ur stoftet…” 1Sam. 2:8, 1Kor. 1:28, …. och i hemlighet. Därför säjer Jesus; ”Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet.” Matt.13:11.  

Så har Gud sått det minsta av alla frön inom oss,  Mark. 4:31, och världen vet ej om, att inom Guds barn har Konungarnas Konung, i ringhet och i hemlighet, begynt att regera och där regerar Kristus;  ”…. till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter”, inom oss, och när Kristi kropp så är fullbordad och när Faderns stund, Apg.1:7, är kommen, då skall man få se; ”Människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet.” Matt.24:30. Och när Jesus kommer åter till jorden, då, … skall världen veta om och märka, att det är Konungarnas Konung som regerar, ty då skall han begynna att lägga alla sina fiender, utom oss, i världen, under sina fötter. Då skall det riket som ej kunde förnimmas med ögonen, ty det var ”invärtes i eder” begynna att utbreda sig, från eder, i världen, över hela jorden och förnimmas med ögonen, ty så säger profeten Jesaja;

”Herrens härlighet skall varda uppenbarad, och allt kött skall tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat.” Jes.40:5. Och då går även detta ord genom Jesaja i uppfyllelse;

”Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt. Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns, så skall han ock väcka förundran hos många folk; ja, konungar skola förstummas i förundran över honom. Ty vad aldrig har varit förtäljt för dem, det få de se, och vad de aldrig hava hört, det få de förnimma.”

Läs hela Jes. 53. 

Då, när Jesus kom till jorden första gången, så var det världen som dömde honom, om än Judarna, som överlämnade honom till dom, hade större synd, Joh.19:11, nu åter är det inte någon Pilatus, Herodes eller Kejsare eller någon makt i världen som skall sitta på domarsätet, nu är det  Konungarnas Konung som skall;

”….sätta sig på sin härlighets tron.” Matt.25:31 och då går psalmistens ord i fullbordan;

”Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. ……. .Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem.” Läs Psalm 2.

 Här handlar det inte om att slå hedningarna med ett vapen av järn för att krossa dem till underkastelse. Här begynner Herrens verk att lägga alla sina fiender under sina fötter, ”…intill jordens ändar.”  …. Tror du inte att det är med sin makts ord, som i Luk.4:31-37, som Herren skall krossa dem? Somliga krossade till dom för sina onda gärningar, andra förkrossade till ”bättring och syndernas förlåtelse”, såsom på pingstdagen, Apg.2:37-38.

Konung David hade syndat mot Herren och Herrens Ord genom Natan krossade honom;

”Men Natan sade till David: ”Du är den mannen. ………. Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv; ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd.” 2Sam. 12:1-13. David sade;

Jag har syndat mot Herren.” och, ”…. låt de ben, som du har krossat, få fröjda sig.” Ps 51:10. Benen symboliserar det hårda sinnet, ”edra hjärtans hårdhet”, i människan, och det sinnet måste krossas innan Kristi sinne kan regera inom oss.

När Jesus kom första gången, så var det endast Guds utvalda som såg, nu åter skall allas ögon se. Nu kan Guds rike ej förnimmas med ögonen ty det är fördolt för det naturliga sinnet. Men, … såsom konung David var en ledare och herde för Israel medan ännu Saul (världen) regerade, 2Sam. 5:2, så är nu Jesus ledare och herde för dem som Gud; ”…har tagit ut ur världen…”  och givit åt Jesus, Joh.17:6, medan världen ännu regerar. David begynte inte sitt regerande uppenbart, på tronen i Jerusalem, han begynte det över en ringa skara i öknen, hans regerande kunde inte ”förnimmas med ögonen.” 1Sam.23:13-14.  Så en dag blev riket och makten given åt David, 2Sam.5:3, och konung Davids rike blev uppenbart. Så, en dag, skall Guds rike inte längre vara fördolt, utan bliva uppenbart, ty ängeln sade till Maria;

”Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus. Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.” Luk. 1:31-32.

Och nätter och dagar går och du märker intet därav, du går där och undrar om det någonsin kan bli något av detta omärkbara frö som Såningsmannen har sått inom dej. När du ser på dej själv så börjar du undra om det alls har begynt att växa. Du tycker snarare att det har gått andligt bakåt med dej än framåt, men, "…förakta inte den ringa begynnelsens dag…” Sak.4:10, ty det som begynner i obemärkt ringhet, skall en dag, ”…vara kommet i sin kraft.” Mark.9:1, och ”uppfylla hela jorden.” Dan.2:35, 44.

 Tycker du inte att det är ofattbart stort, att det rike som en dag skall uppfylla hela jorden, har tagit sin ringa begynnelse i deras hjärtan och liv som har trott och tagit emot honom som först var kommen i ringhet såsom; ”…. Guds lamm, som borttager världens synd.”, och som snart skall komma åter för att uppfylla de mångas böner;

”….. tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden.”

 

Gå til innlegget

Vad har George Washingtons vision med Hesekiels profetia i kap. 38 att göra?

Den allmänna läran är att denna Hesekiels profetia handlar om Gogs angrepp på Israel. Jag tror att vi har missförstått denna profetia, …. den handlar inte om nationen Israel i mellanöstern!

George Washington var Amerikas förste president. Han var en gudfruktig man och en bönens man. År 1777 gav Gud honom en vision över Amerikas framtid. Amerika skulle drabbas av tre stora olyckor, de två första har redan gått i uppfyllelse, den tredje och allvarligaste återstår. Min övertygelse är att den tredje och sista olyckan i George Wasingtons vision om Amerikas framtid, är uppfyllelsen av Hesekiels profetia i kap. 38. Jag tror att George Washington var Guds man för denna tid i Amerika och därför tror jag också att Gud visade honom vad som skulle ske i framtiden, på samma vis som Ordet säger i 1Mos.18:17 och Amos 3:7.

(du kan läsa om George Washingtons vision på Internet)

 

Gå til innlegget

Petrus bekännelse

Publisert rundt 4 år siden

”Gå bort ifrån mig, Herre, ty jag är en syndig människa”. När blir det vår bekännelse?

Hur skall Gud kunna få sitt folk att tro och förstå att Jesus är den suveräne människofiskaren?  Det var Simon Petrus, Jakob och Johannes som på stranden höll på att skölja sina nät, när Jesus sade till dem;

"Lägg ut på djupet; och kasten där ut edra nät till fångst. Då svarade Simon och sade: Mästare, vi hava arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina nät; och näten gingo sönder." Luk. 5:4-6

Det var inte bara näten som brast, det var något inom Petrus som också brast. Det var därför han; "…. .föll ned för Jesu knän och sade: Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa."

Varför gjorde Petrus så, tycker du inte att det var en märklig reaktion på Jesu underverk? Skulle han inte istället ha fallit ned och tackat och lovat Jesus för detta fiskafänge? Petrus var yrkesfiskare och som sådan har vi all rätt att tro att han var stolt över sitt yrke och sin yrkesskicklighet. Det är inget negativt i det. Men här är han igen, denne märklige man, som nyligen har helat Simon Petrus svärmoder från en "...svår feber", han är verkligen ingen fiskare, men han vill tala om för mej att jag ska kasta ut näten, och det på dagtid, det är verkligen ingen yrkesfiskare som gör sådant, det är på natten man fiskar och inte på dagen. Hade det inte varit för att Petrus hade träffat denne främling tidigare, Luk 4:38-39, och förstått att Jesus var något mer än bara människa, så hade han nog sagt till Jesus; ”… det här förstår du dej inte på”, m.a.o., Petrus, med sin yrkeserfarenhet, skulle aldrig gjort något sådant själv, och dessutom gjort sej till åtlöje för sina yrkesbröder. Därför säjer han;

"...men på ditt ord vill jag kasta ut näten." m.a.o. du (Jesus) får bära smäleken för misslyckandet, för ett sådant kommer det att bli!  Petrus hade nyligen sett denne Jesus bota hans svärmoder och han förstod säkert att; "….. ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom." Joh 3:2. Men nu hade han tvivlat på Jesu ord och istället trott mer på sin egen kunskap som yrkesfiskare. Otro är synd och Petrus samvete slår honom och därför säjer han; "Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa."

Jag vet inte om Herren i detta tillfälle uppenbarade för Petrus den djupare innebörden i detta fiskafänge, men att Petrus fick lära sej något djupt, att Mästarens ord står över all vår egen kunskap och erfarenhet, fick han lära sej grundligt.

"Frukta icke; härefter skall du fånga människor."

Så för Herren över våra tankar från det jordiska till det andliga fiskafänget. Att "fånga människor", är ett andligt arbete. I andligt avseende är det natt i världen.

"Natten är framskriden och dagen är nära."  "...vi hava arbetat hela natten och fått intet...", var Petrus svar. Så har Guds "fiskare" under 2000 år arbetat och fått intet i jämförelse med all den "fisk" som finnes kvar i folkhavet. Men, …. det skall komma en ny dags morgon, det må bli nästa dags, (Guds rikes) morgon eller det må bli den därpå följande dagens, (förebildat av Jubelåret då allt skall återgå till sin rätte ägare, Gud) morgon. Då skall Jesus ånyo stå där på stranden till denna dags nya morgon och ta emot alla dem som; "...har arbetat hela natten (den nuvarande tiden) och fått intet" och månne Mästerfiskaren då skall säga;

"Kasten ut nätet på högra sidan om båten, så skolen I få. Då kastade de ut; och nu fingo de en så stor hop fiskar, att de icke förmådde draga upp nätet." Joh 21:6. Detta var också på dagtid, men det var även på grunt vatten, alltså ännu mer emot beprövad fiskarerfarenhet. Men här var det ingen ifrågasättande Petrus, här var det en Petrus som trodde Herrens Ord.

Hur många av oss har idag samma tvivel som Petrus hade, när vi ifrågasätter Guds Ord som säger att allt som har fallit i Adam, (folkhavet), Rom 5:12, skall i Kristus bliva upprättat igen, (förebildat i Petrus fiskafänge), Apg 3:21. Hur många av oss skall då, pga. vår otro, falla ner för Jesus och säga; "Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa." Ty pga. kommande tidsåldrars fiskafängen kommer våra samveten att döma oss, för att vi i otro har tvivlat på Guds Ord.

 

Gå til innlegget

Reformationen 500 år

Publisert rundt 4 år siden

Är detta en dag värd att fira???

Med Reformationen sände Gud andligt ljus och andlig befrielse in i en mycket, mycket, mörk tid. Nu, 500 år senare, har Reformationens kraft och välsignelser  gått förlorad inom den protestantiska kristenheten. Nu, lever vi i en tid av andligt frafall från den tro som Jesus och apostlarna förkunnade och som senare Andens svärd genom reformatorernas mun återgav oss.

Genom ekumenikens villfarelse är det idag många andliga ledare inom den protestantiska kristenheten som vänder sina blickar mot Rom och därmed ser sej tillbaka på det som Gud genom Andens svärd en gång befriade oss ifrån. Det är mycket allvarligt, ty genom detta så vilseleder dessa ledare Guds lilla hjord på samma vis som de gjorde i det Gamla förbundet, Jer. 50:6. Än mer, det är mycket allvarligt när vi ser oss tillbaka på det som Gud har befriat oss ifrån, ty då ringaktar vi alla de miljoner kristna som fick ge sina liv under detta ”andliga” vilddjurs fötter, (Upp. 13:7) innan Reformationen och vi ringaktar de reformatorer som fick ge sina liv för vår andliga frihet.

Den ekumeniska och den karismatiska rörelsen, är den mörka vägen tillbaka till den stad som;  ”… den stora skökan tronar på…”, det är staden på sju berg, Rom, som andligen talat heter; ”Det stora Babylon”, som har utgjutit, ”de heligas blod och Jesu vittnens blod.” Upp. kap.17 och som ännu idag inte har ångrat och bekänt sin missgärning/synd. Denna mörkrets väg, stängde/befriade Gud för oss genom Reformationen och öppnade den sanna och levande vägen i tron på Jesus Kristus.

Ve, ve, ve, över dem som öppnar denna mörkrets väg igen. Nu går Jesu Ord i uppfyllelse inför våra ögon; "Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa, genom vilken förförelsen kommer!"

Är detta en dag att fira? Nej, det är en dag då vi likt Esra (9:3) i stället skulle sitta i djup sorg pga. frafallet inom kristenheten och som en följd därav inte längre värdesätter de rika andliga välsignelser som Gud gav sitt folk genom Reformationen.

 

Gå til innlegget

Har du hört något sådant? Jes. 66:8

Publisert rundt 4 år siden

I Norska Bibeln; "Hvem har hört noe som dette?

Du är välkommen att följa med på en andlig expedition för att finna en speciell nation, den nation som inte endast Jesaja förutsade, utan som Herren redan i 1Mos.12:2 uppenbarade för Abraham, att den skulle komma. En nation som bl.a. Jeremia och Hesekiel förutsade, och framför allt, en nation som Jesus förutsade.

”Vem har hört något sådant, vem har sett något dylikt? Kan då ett land komma till liv på en enda dag, eller kan ett folk födas i ett ögonblick, eftersom Sion födde fram sina barn, just då våndan begynte?” Jes.66:8

Vår ”upptäcktsresa” börjar i Plymouth, en stad i sydvästra England, där vi stiger ombord på skeppet som skall föra oss till landet, som jag tror är uppfyllelsen av Jesajas profetia.

Nationen är inte ett resultat av människors strävanden, det är Herren Gud själv som är ”upphovsmannen”. Det är en nation som inte endast är 472 ggr. större än nationen som traditionen har utpekat för oss, (nationen Israel som bildades 1948 i f.d. Palestina) utan framför allt har de andliga kännetecknen som Guds Ord förutsäger. Det är dock inte landets yttre storlek som är det avgörande, det avgörande är att vi i den nationen kan se uppfyllelsen av Guds Ords mycket, mycket, stora löften, alltifrån Herrens ord till Abraham, 1Mos.12:2, Jakobs profetia över Efraim och Manasse, 1Mos. 48:19, Mose ord till Israel, 5Mos.28:13, Jesu ord om Israel, (Israels hus, de tio stammarna) Matt.21:43. 

Skeppet som vi ”steg ombord på” i sydvästra England har nu lossat från hamn och under resans gång vill vi i Guds Ord förstå mer och mer vilken nation vi är på väg till och som Herren vill att vi skall upptäcka är hans löftens uppfyllelse till sitt folk, de förlorade, men återfunna, tio stammarna av Israels hus, löften givna till Abraham, Isak och Jakob, ett löfte som Jesus lovade att fullborda när han sade att Guds rike skulle bli givet till en nation som skulle bära dess frukt.

Vi börjar vårt sökande i 1Mosebok. Guds löfte till Abram var;

”Så skall jag göra dig till ett stort folk; … ” 1Mos.12:2.

Gud stadfäste sitt Ord ytterligare genom Jakob när han profetiskt välsignade Josefs söner, Manasse och Efraim;

”Jag vet det, min son, jag vet det; också av honom skall ett folk komma, också han skall bliva stor; men hans yngre broder skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.” 1Mos.48:19. 

Den judiska nationen i mellanöstern, är en liten nation, ……  så resan går vidare.

Vi finner i 1Mos.22:17 Herrens Ord till Abraham;

”…. därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar.” I gt. (grundtexten) står det; ”…. och din säd skall besitta eller behärska sina fienders portar.”

Detta är ett oerhört och ofattbart stort löfte och förutsägelse som Herren gav till Abraham efter den svåraste prövningens dag, (1Mos.22:1-12) i Abrahams liv. Abrahams säd skulle bli tvåfaldig och oräknelig såsom stjärnorna och såsom sanden. Tror du inte att sanden symboliserar den första jordiska säden; ”Genom Isak är det, som säd skall uppkallas efter dig.” Rom.9:7, Israels tolv stammar, och att stjärnorna symboliserar den andra himmelska säden; ”Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans säd, ……. vilken är Kristus.” Gal.3:16.

Herrens välsignelser i 5Mos.28:1-14 förutsäger även om denna nation;

”Om du hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.” …..

”Och Herren skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör Herrens, din Guds, bud, …”

Vilken nation på jorden är det som har hört Herrens, sin Guds röst och som Gud har upphöjt över alla folk på jorden och som är ett ”huvud” bland alla nationer på jorden och som är mäktig att behärska sina fienders portar? Om du älskar sanningen, så kan du med bästa vilja i världen inte påstå eller tro att dessa ord stämmer in på den judiska nationen som bildades i maj 1948,  ……. så skeppet som vi reser med fortsätter sin färd.

Profeten Natans ord till konung David, talar om denna nation;

”Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bliva oroat. Orättfärdiga människor skola icke mer förtrycka det, såsom fordom skedde …. och jag skall låta dig få ro för alla dina fiender. … ” 2Sam.7:10-11.

Staten Israel har allt sedan den 15 maj 1948 och intill denna dag, …. icke haft ro för alla sina fiender!, …….  är du med på färden och söker vidare?

Profeten Jeremia förutsade denna nations födelse med orden från krukmakarens hus;

”Och när kärlet, som krukmakaren höll på att göra av leret, misslyckades i hans hand, begynte han om igen och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville hava det gjort.” Jer.18:4.  Kärlet som ”misslyckades” i Guds hand var Nordrikets 10 stammar som skiljde sig från Davids hus och blev en egen nation efter konung Salomos död.  

Är du ännu med på resan till den nation som Jesajas profetia förutsagt , eller har du gått ombord på traditionens skepp till den nation i mellanöstern, om vilken Jesus sade;

”Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder ……..”

Guds rike skulle bli taget ifrån Juda nation och bli givet en nation som skulle bära Guds rikes frukt. Så tydliga Jesu ord är! Jesus sade; ”…. vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt.” Luk.6:44. Så har Jesus givit oss ledtråden. Nationen vi söker, är en nation som skulle och som har burit Guds rikes frukt! Detta var en förutsägelse och den har för länge sedan gått i uppfyllelse!

Att jordens huvudnation, som har burit Guds rikes frukt, har missats och av de traditionsbundna lärorna  ersatts av en svansnation, som inte har burit någon Guds rikes frukt, är ett andligt mysterium som endast överträffats av det ännu större mysteriet att Jesus, som skulle bli ett huvud för både Juda barn och Israels barn, Hos.1:11, Joh.1:11, missades/förkastades av Juda barn.

Vår ”resa” började i Plymouth, England, året var 1620, då ”vi” tillsammans med 50 pilgrimer steg ombord på skeppet Mayflower. Är du ännu med vid framkomsten till nationen som är uppfyllelsen av Jesajas profetia och om vilken Jesus sade att Guds rike skulle; ”……. givas åt ett folk, som bär dess frukt.”  Matt. 21:43.

Som du har förstått, har sjöresan med ”Mayflower” gått till det land som pilgrimerna kallade, ”Den Nya världen”, landet vars nationalmotto är;  ”In God We Trust” (Gud vår förtröstan).

Jesajas profetia, ca. 700 år f. Kristus; ”Kan då ett land komma till liv på en enda dag?”, gick i uppfyllelse när Amerikas Förenta Stater grundades, ”födelsedagen” var den 4 juli 1776.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere