Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Det finns många vägar som Jesus inte är med på, den kristna sionismen är en av dem, och det är många, många som går på, (tror på) den vägen.

För två tusen år sedan var det ett ressällskap på väg från Jerusalem till Nasaret. Josef och Maria var med bland dem. Jesus var vid den tiden tolv år gammal och han hade varit med vid högtiderna i Jerusalem. Nu var sällskapet på vägen hem, och Josef och Maria tog för givet att Jesus var med på vägen bland alla övriga i ressällskapet, men, …. Jesus var inte med.  Josef och Maria vandrade en dagsled och sökte efter Jesus bland släktingar och vänner, men det hjälpte inte, ….. Jesus var inte med på vägen. Det måste ha blivit en chock för Josef och Maria att upptäcka att det som de hade tagit för givet, ….. inte var verklighet, … att Jesus  inte var med.

Josef och Maria gjorde det enda rätta, de vände tillbaka till Jerusalem för att söka efter Jesus. Jerusalem var en stor stad, så vi kan förstå vilken oro och ångest Josef och Maria upplevde under de tre dagar de sökte efter Jesus.

Det finns många lärdomar vi kan dra utav denna händelse, en av de viktigaste är att det är inte givet att Jesus är med på den väg vi går, (de kristna sammanhang vi är engagerade i). En annan lärdom är att Guds folk tar så lätt för givet att Jesus måste ju vara med på denna väg, eftersom vi är så många som går på den,  mao., så många, kan inte ha fel.

Hur kan vi veta att Jesus inte är med på den kristna sionismens (dks) väg? Guds Ord uppenbarar det för oss.

Josef och Maria vände tillbaka till Jerusalem, och efter tre dagar, fyllda av oro, fann de Jesus i templet, ty templet var i den Gamle Pakt, platsen där ”Gud bor”.  Jesus sade till dem;

”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” Luk. 2:49.

Men Josef och Maria förstod honom icke.

Dks förstår inte heller Jesu ord, ty de vänder också tillbaka till Jerusalem och tror att Jesus verkar där. Men de finner inte Jesus där, ty vi lever nu i en annan tid, i den Nye Pakt, och Jesus är endast att finna i den Nye Paktens tempel, som Paulus så tydligt har beskrivit för oss;

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1Kor. 3:16.

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Det är inte nog med att dks inte förstår Jesu ord, dks går även emot både profetians domsord och Jesu domsord över Juda nation, och det är långt mer allvarligt. Det profetiska domsordet över Juda nation lyder;

”Och du skall slå sönder krukan inför de mäns ögon, som hava gått med dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall sönderslå detta folk och denna stad på samma sätt som man sönderslår ett krukmakarkärl, så att det icke kan bliva helt igen; ….. ” Jer. 19:10-15.

”…. icke kan bliva helt igen.” Dks förkunnar emot Guds Ord att kärlet nu håller på att bli helt igen!

Jesu domsord och förutsägelser över Juda nation är starkt och tydligt;

”Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Matt. 21:19. (fikonträdet är symbol för Juda nation)

Dks förkunnar emot Jesu ord att fikonträdet nu håller på att grönska.

När Jesus var på jorden, så var ett av de starkaste kännetecknen på den tidens menighet, … att de gick emot Jesu ord. Det var ett mycket allvarligt misstag som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för detta folk.

Dks begår samma misstag, de går emot Jesu ord. Detta är ett lika allvarligt misstag i dag. 

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Dks har blivit en religion inom kristendomen, en religion som tar bort fokus ifrån den Nya Pakten i Jesu blod och i stället går vägen tillbaka, och fokuserar på ett folk, en stad och ett land, som inte har del i denna pakt.

Att tro och ta emot Jesu ord, är en välsignelse, men att förkunna emot det, är  allvarligt. Går vi emot Guds Ord, då ger vi inte kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan, och då är det mycket allvarligt, ty då prisger Gud oss till villfarelsens makt, (2Tess. 2:10-12).

Så, efter mycken oro och ångest fann Josef och Maria Jesus och de vandrade hem, allena med Jesus. Det är långt, långt mycket bättre att vandra allena med Jesus, än att vandra bland de många, många, på den kristna sionismens väg, ….. utan Jesus.

 

Gå til innlegget

Den rike mannen och Lasarus

Publisert nesten 4 år siden

Är Jesu berättelse om den rike mannen och Lasarus en liknelse eller en verklighetsskildring? Handlar den om två personer eller handlar den om en djupare och större verklighet?

Jesu berättelse i Luk. 16:19-31 är en liknelse, men en liknelse som uppenbarar en historisk och andlig verklighet, en verklighet som hade sin begynnelse ca. 720 år f. Kristus, men framför allt är en  förutsägelse över de två folk som liknelsen handlar om, en förutsägelse som sträcker sej ända intill Jesu återkomst.

Den andliga verkligheten som Jesus uppenbarar i liknelsen är förutsagd i Jer. 31:31;

”Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;” 

Liknelsens två personer är symbol för var sitt folk, den rike mannen är symbol för Juda hus och den fattige mannen, Lasarus, är symbol för Israels hus. Liknelsens huvudbudskap handlar om konsekvenserna av dessa två folks mottagande av, respektive förkastande av, det Nya Förbundet i Jesu blod, Luk. 22:20, som blev stadfäst när Jesus på korset sade; ”Det är fullbordat.”  Konsekvenserna för den rike mannen (Juda hus) och för den fattige mannen (Israels hus), sträcker sej alltså från Jesu offerdöd på korset och ända till Jesu återkomst.

I liknelsen använder Jesus ett mycket starkt symbolspråk. Den rike mannens resp. den fattige mannens död är två stora historiska händelser. Den rike mannens död var Jerusalems ödeläggelse år 70. Den fattige mannen dog innan den rike mannen, hans död är fördold. Han blev inte, som den rike mannen, begraven.

Om vi förstår den djupa betydelsen av Paulus ord i Rom. 6:8;

”Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi, att vi ock skola leva med honom,  …”, då förstår vi även när den fattige mannen dog, ….  han dog med Jesus på korset. Hans död var en gåva av nåd genom tro, medan den rike mannens död var syndens straff pga. otro.  

Jesu beskrivning av deras tillvaro efter deras död är en symbolisk förutsägelse av Israels hus folks och Juda hus folks förhållande till Jesu kors, och därmed till Jesus själv, under hela tiden mellan Jesu offerdöd på korset och fram till Jesu återkomst. Det stora svalget mellan den rike och den fattige mannen är symbol för det oöverkomliga andliga svalget mellan den Gamle Pakt och den Nya Pakt. Juda hus lever, ännu 2000 år efter den Nya Paktens fullbordan, kvar på dödsrikets sida om svalget, medan dem av Israels hus som har Abrahams tro, tron på Jesus, Frälsaren, lever på Guds rikes sida om svalget.

Den rike mannens ”pinorum” är judafolkets andliga död och lidanden, från sin dödsdag år 70, då templet, staden och Guds rike, togs ifrån dem, och intill den dag då de skall se upp till honom som de hava stungit, Åp. 1:7.

Den fattige mannen i Abrahams sköte, är uppfyllelsen av Jesu ord i Joh. 10:16, det är de andra fåren, de tio förlorade stammarnas folk, som har lyssnat till Jesu röst och därför här, i den Nya Pakt, på livets sida om svalget, får andlig tröst och välsignelse.

Så har Gud i sin visdom låtit dem, judafolket, som hade Guds rikedom, Jesus, men som inte satte värde på det, gjort dem fattiga i tro under hela denna tidsåldern. Och omvänt, låtit dem, de tio förlorade fåren av Israels hus, som var fattiga i tro, ej hade Jesus, men som åstundade att få stilla sin andliga hunger vid den rikes bord, dem har Gud i sin visdom gjort rika i tro, tron på honom vars namn är över alla namn, Jesus.

Så återstår det för oss att se och förstå vilket folk på jorden som är ”den fattige mannen” , men som efter Jesu offerdöd på korset, har blivit rika i tro. Detta har Gud uppenbarat i sitt Ord och samtidigt fördolt det under Bibelns bokstav.

”Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvalt just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro och få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom.” Jak. 2:5.

 

Gå til innlegget

Gud hade en man, hans namn var Josef

Publisert rundt 4 år siden

Gud har alltid ett utvalt redskap, på rätt plats och rätt tid, att fullborda sin vilja, sin plan, för var särskild tid. Josef var en av dem.

I Ordet om Josef uppenbarar Gud många och stora andliga sanningar för oss. Den första är att Josef är en av de största förebilderna till Jesus, inte endast Jesu liv och gärning när han var på jorden för över två tusen år sedan, utan även Guds verk genom Jesus, mer än tvåtusen år därefter, det blir efter Jesu återkomst till jorden. Josefs bröder blev förvandlade när de fick se Josef sådan han var. De troende skall bli förvandlade när vi får se Jesus sådan han är. Josef regerade över hela Egypten, Jesus skall regera över hela jorden.

En uppenbarelse är att Josef och hans bröder är den ringa men betydelsefulla begynnelsen av Guds egendomsfolk, Israels tolv stammar, en uppenbarelse som sträcker sig mer än tretusen år efter Jesu födelse, det är tusen år efter Jesu återkomst. Då skall det Nya Jerusalem komma ned från himmelen som är uttaget/utvalt ur Israels tolv stammar.

Åter en andliga sanningen som här uppenbaras är att Josef och hans bröder förebildar Jesus och hans bröder, först Jesu bröder efter ”köttet”, det är Juda stam, därefter Jesu bröder efter Anden, det är kvarlevan ur Israels stammar som tror på honom. När Josefs bröder kom till honom i Egypten, då blev hela Israel, (Jakob och hans söner) räddat. När Jesus kommer åter, då skall hela Israel, (Jakob och hans söner, alla 12 stammar, som nu har blivit oräkneliga som sanden i havet och som stjärnorna på himmelen) bli räddade/frälsta, ty så säger Ordet; ”…. och så skall hela bliva frälst.”  Rom. 11:26

Med Josef uppenbarar Gud för oss långt mycket mer om sitt folk Israel än vad som har skett tidigare genom Abraham, Isak och Jakob. Därför, när vi läser om Josef, hans liv och drömmar, så kan det inte bli verkligt stort och levande för oss, om vi inte kan se att Gud i dessa händelser inte endast uppenbarar Josefs liv som en stor förebild till Jesus, utan även se att Josefs liv och gärning handlar om det folk som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Inte vilket folk som helst, ett utvalt folk, Guds egendomsfolk och Guds väg och arbete med detta folk och framför allt Guds förberedelse av detta folk inför de välsignelser som Gud skulle ge det i kommande dagar. Vilket folk kan ”bliva en välsignelse”, om det inte självt först har blivit välsignat?

”Så skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.” 1Mos.12:2. 

Josef är den stora förebilden, Jesus är den långt större uppfyllelsen. Såsom Josef av Gud blev utvald till att bli både livräddare och konung över den ringa begynnelsen av sitt egendomsfolk Israel, så är Jesus Guds utvalde till att vara både Frälsare och Konung över först och främst Guds folk Israel. Inte endast över det som Jakob sade; ”Mitt folk är allenast en ringa hop; …” 1Mos.34:30, utan över det folk som Gud lovade/visade Abraham;

”Skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sade till honom: Så skall din säd bliva.” 1Mos.15:5.

Om du har läst Guds löften till Abraham, Isak och Jakob och Jakobs välsignelser av först och främst Josef och hans söner Efraim och Manasse, så måste du även ha förstått att dessa löften och förutsägelser är oerhört och ofattbart stora.

Ordet om Josef, hans drömmar, och hans bröder, synes oss på ytan vara endast en vardaglig beskrivning av en, kanske inte vanlig familj, men dock en familjs motgångar och inre stridigheter som en dag fick ett lyckligt slut med familjens överlevnad och återförening i Egypten. Men Ordet om Josef, hans bröder och hans fader (hans moder Rakel, levde inte när detta utspelade sig) är inte endast en historisk skildring av deras liv. Det är först och främst en profetisk uppenbarelse om Jesus, men även om Guds egendomsfolk Israel, en uppenbarelse i miniatyr, vars fullbordan sträcker sig även långt förbi vår tid. 

Josef föddes på 1700-talet före Kristus och han var en ”gosse” när Gud i drömmarna uppenbarade vad som skulle ske med sitt egendomsfolk i kommande tider, vad som skulle ske i det jordiska, det naturliga, (kärvarna) och vad som skulle ske i det himmelska, det andliga, (stjärnorna)

Josef kom till Egypten omkr. 1730 före Kristus och han var, såsom Jesus, trettio år gammal när han begynte sitt verk, (Guds verk genom honom) 1Mos.41:46. Den första uppfyllelsen av drömmen om kärvarna skedde därför minst sju år senare, när de sju ymniga åren var till ända och Josefs bröder kom till Egypten och böjde sig inför honom.

Vilket folk på jorden är det som har hört Herrens, sin Guds, röst? Det är det folk som har blivit välsignade med all den välsignelse som Gud hade lovat till Abraham, Isak, Jakob, och märk väl att Josef, som fick förstfödslorätten efter Jakob, fick de allra största välsignelserna av dem alla;

”Din faders välsignelser nå högt, högre än mina förfäders välsignelser, de nå upp till de eviga höjdernas härlighet. …”

Vilken härlighet är det? Finns det någon högre härlighet än den som Fadern har givit åt sin älskade son, Jesus?

”Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett…” Joh.17:22.

Josef var den, som likt Jesus, hade utgivit sig själv och blivit skild från sina bröder. Dessa välsignelser tillföll även Josefs söner, Efraim och Manasse, ty Josef förebildar Jesus och i Jesus är vi välsignade; ”… med all den himmelska världens andliga välsignelse,…” Ef.1:3.

Har du tänkt på att med dessa två söner så begynte Gud att göra något alldeles nytt?  Abrahams två söner, Ismael och Isak, Isaks två söner, Esau och Jakob. Jakobs söner, Josef och hans bröder. Av Abrahams, Isaks och Jakobs söner, så var det endast en som blev välsignad, den yngre. Vad var det som Gud hade gjort alldeles nytt med Josefs två söner, och varför? Josefs båda söner blev välsignade, inte av sin fader Josef, men utav Jakob, ty Jakob sade; ”Dina båda söner, som äro födda åt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, de skola nu vara mina; …” 1Mos.48:5.  Varför skulle de nu bli Jakobs barn?

Jakob är här en förebild till Fadern och Josef till Sonen och detta är en förebild i det naturliga till det andliga. Ty en dag skulle Jesus säga;

”Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina …” Joh.17:9.

Varför skulle båda Josefs söner bli välsignade när så ej hade skett tidigare? Josefs två söner hade han fått i Egypten, det förebildar, i världen. Det förebildar i sin tur Jesus och de barn som Gud har givit honom i världen;

”Se, här äro jag och barnen, som Gud har givit mig.” Hebr.2:13.

Och av de barnen blir alla välsignade; ”, ty de har;

”… blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.” Joh.1:13.

Ismael och Isak var inte ett, Esau och Jakob var inte ett, bröderna och Josef var inte ett, men Manasse och Efraim var ett, ty de var Josefs söner och de förebildar de barn som Gud har givit Jesus här i världen och av de barnen blir; ”… alla ären I ett i Kristus Jesus.” Gal.3:28.

När Jakob välsignade Efraim och Manasse, då lade han sina händer korsvis över dem. De folk som skulle komma genom dessa två söner skulle bli ett korsmärkt folk, de skulle bli de folk på jorden som först och störst skulle tro på och ta emot frälsningen genom Jesu Kristi kors och de skulle bli de folk på jorden som först och störst skulle komma att sprida korsets budskap till jordens ändar, ty de är de folk på jorden som har blivit först och störst välsignade.

En dag stod Jesus där mitt ibland ett gensträvigt folk och talar om sig som den gode herden. Och så säger han till dem som inte ville lyssna, (Juda fårahus),  dessa ord, som är en underbar bekräftelse på att Herren hade inte glömt sitt ord genom Mose mun, 1300 år tidigare;

(”Om du hör Herrens, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag idag giver dig, och gör efter dem, så skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.” 5Mos.28:1), 

”Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. …” Joh.10:16. Det är Israels fårahus, de tio förlorade stammarna, som har lyssnat till Jesu röst, och det är dessa Israels folk som har blivit välsignat utöver alla folk på jorden, både i det naturliga (kärvarna) och i det andliga (stjärnorna, himlaljus i världen, Fil.2:15).

Och såsom Josefs bröder i miniatyr uppfyllde drömmen om kärvarna när de pga. hungersnöden kom till Josef i Egypten, så uppfylldes denna dröm i långt, långt mycket större skala, när de folk från Israels övriga stammar kom i miljontals från hungersnöd och andligt förtryck i Västeuropa och Skandinavien till Amerika, (kom till Josef/Efraim), företrädesvis under 1700 – 1800 o. början av 1900-talet.

Kan du se det ofattbart och oändligt stora i Guds handlande med sitt Israel? Ettusensjuhundra år före Kristus sker den första uppfyllelsen, i miniatyr, av drömmen om kärvarna. Ettusensjuhundra år efter Kristus begynner den långt större uppfyllelsen att ske.

 

Gå til innlegget

Dagen D

Publisert rundt 4 år siden

Den 6 juni 1944 var begynnelsens dag av befrielsen av Europa under andra världskriget, det var den historiska dagen som alltjämt kallas Dagen D eller D-Dagen. Det skall komma ännu en befrielsens dag, det blir den sista och överväldigande största Dagen D, … någonsin.

Dagen D 1944 var en hemlig dag, det var den största landstigningsoperationen som historien känner,  så är också den kommande dagen D hemlig, endast Gud vet vilken dag det blir, det blir den största befrielseoperationen någonsin.

Dagen D var en dag som alla dagar i krig, en dag av lidande och död, men den var även något mer, den var en dag av hopp om befrielse från mörkrets och ondskans välde i Europa. Står det något i Guds Ord om denna dag och framför allt vilket folk det var som befriade Europa från tyranniets välde? Jag är övertygad om att det gör det för den som kan se det. Det var Efraim och Manasse (Amerika och Storbritannien) som befriade Europa. Efraim och Manasse är Abrahams säd och Herren hade lovat Abraham; 

”…. och din säd skall intaga sina fienders portar.” 1Mos.22:17.

Dagen D var den första, men ej den sista, det återstår ännu en Dagen D. Den kommande, sista dagen D, skall vida överglänsa den första i omfattning. Det är dagen med stort D,  Dagen som många längtar och väntar på att den skall komma. Alla dem som likt duvan i Noas ark, inte finner någon plats i denna världen att vila sin fot, 1Mos. 8:9, alla dem som likt Abraham väntar;

”…. på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud.” Hebr. 11:10, alla dem som likt David,

”…. väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.” Ps. 130:6.

Den största och sista Dagen D är förutsagd att den skall komma, men när den skall komma är Guds hemlighet. men, …. jordens härskare är förvarnade;

”Jag vill förtälja om vad beslutet är; Herren sade till mig: Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem. Så kommen nu till förstånd, I konungar; låten varna eder I domare på jorden.” Ps. 2:7-10.

Vad skall den sista D-Dagen befria oss ifrån?

Om vi förstår den syn och vad den  representerar som Gud gav Daniel om bildstoden (Dan. 2:31-45), då förstår vi att Gud genom Daniel uppenbarade det babyloniska världsherraväldet, som begynte med konung Nebukadnessar såsom huvudet och som skall sluta med vår tid, som är bildstodens fötter, delvis av järn och delvis av lera. Och när den största och sista Dagen D kommer, då skall en sten, Kristus, träffa bildstoden på fötterna och det skall inte bli något spår av den mer. Dan. 2:34-35.  

Nu är jorden i det ondas våld, i det fjärde riket av Nebukadnessars dröm, (Dan. 2:40) och det rikets dagar är räknade och tiden är nära då det skall krossas. Det blir Dagen då denna världens makter, det Babyloniska världssystemet, (såväl det politiska som det religiösa världssystemet) som nu ockuperar denna jord, skall krossas så  att man icke mer skall kunna finna något spår därav. Läs, förstå och gläd dig åt den Dagen (Dan. 2:34-35 o. 44) ty det blir en befrielsens Dag för alla dem som likt psalmisten är främlingar på jorden, Ps. 119:19, en befrielsens Dag för alla dem som gråter, likt Guds folk i Babel;

”Vid Babels floder, där sutto vi och gräto, när vi tänkte på Sion.” Ps. 137:1. Det blir Dagen då jorden skall givas åt dess rättmätige ägare;

Ty, ”Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.” Ps. 24:1.

”Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå? Upp. 6:15-17.

Då skall Jesajas profetia gå  i uppfyllelse;

”En konung skall uppstå, som skall regera med rättfärdighet, och härskare, som skola härska med rättvisa. Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.” Jes. 32:1-2.

När den sista och överväldigande största Dagen D kommer, då skall Jesus, Konungarnas Konung,  bli given sin fader Davids tron, och  regera enligt det profetiska ordet;

”Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.” Ps. 72:8-11, och då uppfylls Jesajas profetia över hela jorden;

”Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet (jorden) skall vara fullt av Herrens kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.” Jes. 11:9.

"Natten är framskriden och Dagen är nära." Rom. 13:12

 

Gå til innlegget

Hädelse (spott/blasfemi) mot den Helige Ande

Publisert rundt 4 år siden

Allt sedan Jesus och apostlarnas tid har det smugit sej in människoläror i den kristna menigheten, det är läror som gör att vi ej förstår Guds Ord. Läran om att hädelse (spott) mot den Helige Ande är oförlåtlig för all framtid, är en sådan lära.

För många kristna kan denna lära leda till ångest och förtvivlan därför att de fruktar att de kanske har hädat den Helige Ande, vilket de säkerligen inte har gjort, ty då skulle de inte vara bedrövade, ty den som har hädat den Helige Ande har ingen bedrövelse eller ånger över sin synd.

”Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men om någon säger något mot den Helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i den tillkommande.” Matt. 12:32

Om vi endast stannar vid vad Jesus här har sagt, ja, då kan vi inte förstå annat än att det inte någonsin skall bli förlåtet. Men för att förstå dessa Jesu ord, så måste vi lyfta blicken och se dem i ett mycket större sammanhang än det som här framgår. Här handlar det inte om kristna, troende människor, här handlar det om det judiska folkets otro gentemot Jesus, och som en följd därav, detta folks hädande av den Helige Ande. Här handlar det inte om hädelse mot Anden i allmänhet, det handlar om Guds eget folk, Juda folk, i synnerhet;

”Men när fariseerna hörde detta, sade de: Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna.” Matt.12:24, och i Joh.7:19-20 framgår det även tydligt;

”Har icke Mose givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför står ni efter att döda mig? Folket svarade: Du är besatt av en ond ande. Vem står efter att döda dig?”

Deras synd blev icke förlåten under lagens tid och den blir icke förlåten, enligt Jesu ord, under den nuvarande tiden. Blir den någonsin förlåten?

Om vi  endast ser denna händelse, judarnas hädande av den Helige Ande, och Jesu svar till dem, som i verkligheten var en domsförkunnelse över detta folk, ja, då förstår vi inte annat än att det blir aldrig någonsin förlåtet. Men om vi lyfter blicken och ser detta folk och deras hädelse mot Anden i ett större sammanhang, då förstår vi att det kommer att bli förlåtet.

Jesu ord om att synden mot den Helige Ande icke skall bliva förlåten, handlar inte om att det inte finnes någon förlåtelse för denna synd, det handlar om att den inte kan tas emot pga. hjärtats förhärdelse;

”Så säger den Helige Ande: I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan, såsom när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen, …” Hebr. 3:7-8.

Judafolket hade inte endast hört Jesu röst, de hade även sett hans gärningar, men, ….. detta till trots, hade de ändå förhärdat sina hjärtan emot honom. Det var/är denna förhärdelse som hindrade och fortfarande hindrar dem från att få förlåtelse, ty ett förhärdat hjärta har ingen syndaånger och därför ej heller någon syndabekännelse och utan syndaånger och syndabekännelse kan ingen ta emot syndaförlåtelse, fastän syndaförlåtelse finns för all synd och för alla människor genom blodet på Jesu kors.  

”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.” Kol. 1:19-20.

Det blir ingen frid utan syndaförlåtelse, men den skall komma även till det folk som har hädat den Helige Ande, ty en dag skall de få se honom som de hava stungit, (Sak. 12:10, Åp. 1:7) och då skall de få syndaånger och då skall deras  synd mot den Helige Ande bli förlåten, ty då skall de få se Jesus sådan han är.  

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere