Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Läran om församlingens uppryckelse

Publisert rundt 5 år siden

Allt sedan Jesus och apostlarnas undervisning och intill nu, så har Jesu fiender smugit in många falska läror i den kristna församlingen, läror som har förvridit och förmörkat Herrens raka vägar. En sådan lära är den etablerade läran om församlingens uppryckande till himmelen vid Jesu återkomst.

 

Denna lära började att smygas in i församlingen under åren 1830 till 1840, där J.N. Darby i Storbritannien och därefter C.I. Scoffield i Amerika, var de drivande krafterna. Före år 1830 förekom inte denna lära inom den kristna församlingen.

 Läran är inte grundad på Bibelns ord, utan på en syn eller vision som Margaret MacDonald hade haft.

I och med att denna lära har funnits så länge och att den har förkunnats inom de flesta fundamentalistiska trossamfund, så har de flesta troende tagit för givet att detta är en Biblisk lära, utan att själva göra, som judarna i Berea, Apg.17:11, rannsaka skrifterna för att se om det förhåller sej så som det sades dem. För dej som med ett förutsättningslöst och öppet andligt sinne vill pröva denna lära genom Ordet och Andens vägledning, så kommer du att finna att läran om uppryckelsen är en av de många ”fabler” som Paulus varnade för att de skulle komma; ”….. en tid, då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.” 2Tim.4:3-4.

 Villfarelsen stödjer sej på Bibelord såsom, Matt.24:40-41, 1Tess.4:13-18, Upp.4:1, m.fl.  Att grunda en lära om församlingens uppryckelse på dessa Bibelord är att göra våld på texten, dessa Bibelord talar inte om något sådant. Matt.24:40-41 har i grundtexten inget ord om att den ene skall bli upptagen. Det står att en skall bli tagen (borttagen) och en skall bli lämnad. Det är ogräset som skall bli borttaget och det är vetet som skall lämnas. Så författaren till boken ”Left behind” har gjort sej till miljonär x ?, på en villfarelse av gigantiska mått.

Ordet i 1Tess.4:13-18 handlar inte om någon uppryckelse till himlen. Misstaget vi gör är att vi tolkar Bibelns med vårt förstånd, medan det är den Helige Ande som skall levandegöra Ordet för oss. Har den inte gjort det, så gå förbi, till dess Anden låter dej förstå vad som Gud har fördolt under bokstaven. Ordet i 1Tess.4:13-18 var även svårt att förstå för tessalonikerna, därför förtydligar Paulus det för dem i sitt andra brev, där förklarar han vad som skall ske, ”när Herren Jesus uppenbarar sej från himmelen med sin makts änglar”. 2Tess.1:6-10.

Först skall han låta straffet drabba dem som icke vill veta av Gud och dem som icke vill tro vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall då straffas med evigt (”aionian”, tidsåldrigt) fördärv och tagas bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet.

Dessa ord som Paulus har skrivit har samma innebörd som Jesu ord om tidens ände. I liknelsen om ogräset i åkern i Matt.13:24-30 säjer Jesus samma sak, dock med fördolda ord, som han sedan förklarar för lärjungarna i verserna 36-43. Det som skall ske först är att ondskans barn (ogräset) tas bort och straffas i den brinnande ugnen, där det skall vara gråt och tandagnisslan. Den brinnande ugnens eld är den samma eld som Paulus beskriver som ”lågande eld”. (andlig eld; ”Ty vår Gud är en förtärande eld.” Hebr.12:29)

Därefter beskriver Paulus vad som skall ske, sedan dem som har varit hätska emot Herren och hans Smorde har fått sin dom.

Då skall Jesus; ”…. förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till tro, ….”

Dessa Paulus ord motsvaras av Jesu ord; ”Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.”

Ordet i Upp.4:1, handlar inte om någon uppryckelse, varken för Johannes eller för församlingen. Ordet handlar om att Johannes i andehänryckning blev visad; ”…. vad som skall ske härefter.”

Vi kan inte alltid förstå Bibelns förutsägelser med vår förstånd, de måste utgrundas på ett andligt sätt, därför blir vi så lätt missledda när vi tolkar Bibelns ord efter vårt förstånd eller tar för givet att den kristna traditionens läror måste vara sanna eftersom vi har så lätt för att tro att mängden, majoriteten, måste ha rätt och kan inte ha fel.

Uppryckelseläran är inte en enig lära, utan är splittrad i tre delar, det är i sig självt ett tecken på att den är inte av Gud utan av människor. De tre delarna är att uppryckelsen skall ske antingen; före, eller i mitten av, eller i slutet av en kommande 7-årig vedermöda, (den i tidens slut kommande Daniels 70:e årsveckan, som i sig själv är en mycket allvarlig villfarelse)

För att förstå liknelsen om ogräset i åkern, så är det lättare om vi först förstår Guds handlande i det Gamla förbundets tid. Jesus sade att ogräset är ondskans barn, hur var Guds handlande med ondskans barn i det Gamla förbundet? Det var ondskans barn som togs bort genom floden, men det var den rättfärdige Noa som genom arken blev kvar på jorden. Det var de onda invånarna i Sodom och Gomorra som togs bort när Herren fördärvade dessa städer, men det var den rättfärdige Lot som blev kvar på jorden. Det var den rättfärdige Jeremia som blev kvar i landet när det otrogna folket fördes bort i fångenskap till Babel. Det var otrons folk som togs bort eller förgjordes när den romerska hären år 70 ödelade Jerusalem, men det var dem på Jesus troende som lyssnade till hans röst och varning, som räddade sina liv och blev kvar på jorden när detta skedde.

Så skall det även vara vid denna tidens slut. Det är ogräset, ondskans barn som skall tas bort ur världen (åkern), inte församlingen, och sedan skall vetet, rikets barn, samlas in i Herrens lada på jorden.

Detta är förebildat av Josefs tjänst i Egypten, 1Mos.41:46-49.

Ytterligare Bibelord som förklarar att det är de onda som skall tagas bort och att det är de rättfärdiga som skall vara kvar kan du läsa i; Ps.37:9, Ords.2:21-22, Ords.10:30, Matt.5:5, Joh.17:15 och framför allt i dessa Jesu ord där han tydligt säjer vilka det är som skall föras bort:

”Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall och dem som göra, vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.

Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.” Matt.13:41-43.

 

Gå til innlegget

Ett tidstecken

Publisert rundt 5 år siden

Att ett sådant här ämne över huvud taget debatteras och att det  propageras för, är ett tydligt tidstecken på att dagen är nära för Jesu återkomst. Det finns i världen två slags församling. Den ena beskriver Johannes med dessa allvarliga ord; "Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor." Upp.18:4. Det är den avfallna kyrkan som har tagit in världens ande och som tillåter det som Guds Ord tydligt benämner som synd och styggelse. 3Mos.18:22, Rom.1:24-28. Så uppfylles Paulus varningsord rakt inför våra ögon; "Och fastän de väl veta, vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså." Rom.1:32

Den andra församlingen är fördold för människor, men uppenbar för Gud. Paulus beskriver den för oss med bl.a. dessa ord; "Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig." Ef.5:27 och "Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: "Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet." 2Tim.2:19.

"Alltså: "Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herrren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige." 2 Kor.6:17-18

Gå til innlegget

Israels 10 "förlorade" stammar.

Publisert rundt 5 år siden

Under de 2000 år som har gått sedan Jesus och apostlarnas undervisning, har Jesu fiender smugit in många otrosläror i den kristna menigheten. Det är falska läror som har förmörkat vår andliga syn, så att vi har förlorat Guds storhet ur sikte. En sådan lära är att Israels 10 stammar förkunnas vara förlorade, ännu 2000 år efter att Jesus har förklarat dem återfunna!

 

 I Jesu liknelse om den förlorade sonen har Jesus uppenbarat Guds fördolda vägar med Israels 10 förlorade stammar.

 

Jesu lärjungar frågade; ”Varför talar du till dem i liknelser? Jesu märkliga svar var; ”Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog, men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se och med hörande öron intet höra och intet heller förstå.” Matt.13:11-13.

 

En av himmelrikets stora hemligheter är undren i Guds vägar med Israels 10 ”förlorade” stammar. Vill du att det skall vara dej givet att se dessa under och därmed se storheten i Guds vägar?

”Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde knorrade och sade: Denne tager emot syndare och äter med dem.” Luk.15:1-2.

 

I Luk. kap. 15 framställer Jesus 3 liknelser.  I den 1:a och den 2:a liknelsen talar Jesus om ”en enda syndare som gör bättring.” Men vem talar Jesus om i den 3:e liknelsen? Han talar om; ”En man hade två söner”, Luk.15:11-32, där den yngre sonen var en förlorad syndare och den äldre sonen var den som, ”aldrig har jag överträtt något ditt bud”, självrättfärdig.  

 

Jesus talar om dessa två söners förhållande till Fadern, det är deras förhållande till Jesus, ty Jesus sade; ”Den som har sett mig, han har sett Fadern.” Joh.14:9. Dessa två söner är inte vilka söner som helst, det är de två folken som tillsammans utgör Guds egendomsfolk.

När Jesus framställde denna liknelse, då talade han till den ene av de två sönerna, han talade till den äldste, hemmavarande sonen, han talade till sitt eget folk, Juda hus. Jesus framställde dem i kontrast emot den yngre sonen. Judarna knorrade emot Jesus därför att han tog emot syndare och åt med dem. I liknelsen satte Jesus fingret på den ömma punkten när han beskrev den äldre sonens sinnelag, när Jesus tog emot syndaren, den yngre sonen (Israels 10 förlorade stammar) och åt med honom vid hemkomstfesten.

 

Eftersom den äldre sonen, Juda hus, knorrade mot Jesus så är det den yngre sonen i liknelsen som är huvudbudskapet.

 

I liknelsen har Jesus uppenbarat, för dem som det är givet att lära känna ”himmelrikets hemligheter” och fördolt, för dem som det icke är givet, dessa två söners förhållande till Jesus, inte endast under den tid Jesus var på jorden, utan deras förhållande till honom, alltifrån den tid då Jesus uttalade denna liknelse och ända intill Jesu återkomst. Den äldste sonen blev vred och ville icke gå in. Det var Juda hus som icke ville ta emot frälsningen i Jesus Kristus, det sade Jesus med dessa ord i Matt.23:37; ”Men I haven icke velat.”

 

Jesus sade att han har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare och det har Jesus gjort. Den yngre sonen, Israels 10 förlorade stammar, kom till besinning och sade; ”Jag vill stå upp och gå till min fader och säga till honom: ”Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig .” Det är detta sinnelaget som kännetecknar vilket folk på jorden som var Israels förlorade, men återfunna stammar, som var andligen döda, men som har fått liv igen.

 

Ett annat kännetecken på Israels återfunna stammar är att det är bland dem, som det finns ett folk som har fått mycket förlåtet och därför finner vi ibland dem ett folk som älskar Jesus mycket och utifrån denna kärlek är det som de har burit Guds rike frukt, helt enligt Jesu förutsägelse; ”Därför säger jag eder, (Juda hus) att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, (Israels 10 återfunna stammar) som bär dess frukt.” Matt.21:43.

Detta kände aposteln Petrus väl till när han skrev dessa underbara ord till Israels ”förlorade” folk; ”I åter ären ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, …..” Vad är Guds härliga gärningar och vilket folk på jorden är det som har förkunnat dem?

 

Guds härliga gärningar har aposteln Paulus förkunnat med dessa underbara ord; ”….. och att genom honom (Jesus) försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.” Kol.1:20. Vilket folk på jorden är det som har förkunnat Guds härliga gärningar, evangelium om Jesus Kristus, till jordens alla länder? Det är inte hedningarna och det är inte Juda hus, om vilka Jesus sade att de skulle aldrig mer bära någon frukt. Matt.21:19. (fikonträdet är en bild på Juda hus), utan det är de återfunna stammarna av Israels hus, som har spridit Evangelium och burit frukt. Jesus sade att vi känner igen trädet av dess frukt.

Det är Storbritannien och Amerikas Förenta Stater, (troligen Efraim och Manasse) som har varit de främsta missionerande folken inom Israel 10 stammar, men även de övriga, mindre stammarna, inom Israel har varit med i arbetet som burit Guds rikes frukt. Vi finner dem bland de mindre länderna inom den protestantiskt kristna världen, såsom Norge, (troligen Benjamins stam) såsom Danmark och Sverige, (troligen Dans stam)

Att Israels återfunna tio stammar har burit Guds rikes frukt, är endast ett av många kännetecken på vilka folk de är. Det största tecknet är att det är inom Israels nationer som Simeon i templets profetia har gått i bokstavlig uppfyllelse. När Simeon hade tagit Jesusbarnet i sin famn profeterade han inte endast att Jesus skulle bli; ”….. ett ljus, som skall uppenbaras för hedningarna”, utan även; ”…….. en härlighet, som skall givas åt ditt folk Israel.” Luk.2:32

från en Israelit ur Israels återfunna stammar.

 

Gå til innlegget

Evig förtappelse???

Publisert rundt 5 år siden

Kan Evangelium om försoningen genom Kristi kors innehålla en lära om evig förtappelse för de otrogna? Är det inte snarare ett antievangelium som kommer ifrån antikrists ande?

Tyvärr kan jag inte skriva på norska, men jag hoppas att det skall förstås ändå.

Om vi vill förstå något av detta djupa ämne så måste vi först förstå att Bibeln är ingen uppslagsbok där vi kan förstå allt som där står genom att läsa/tolka Bibelns bokstav. Paulus har förklarat det för oss i 2Kor.3:6;

"..... ett nytt förbund, som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande." Därför, du som tror/undervisar att Gud skall dömma de otrogna till ett evigt pinorum (helvete), har Bibelns bokstav lärt dej det eller har den Helige Ande gjort det levande för dej? Du behöver inte svara här på denna fråga, men var uppriktig inför din Herre och Frälsare och säg som det är, att det är Bibelns bokstav och den kristna traditionens läror som har varit din lärare.

Tror du inte att denna lära om ett evigt helvete för de otrogna har gjort många människor i världen likgiltiga inför Evangelium om Kristi försoning på korset? Genom denna lära har detta underbara och ofattbart stora Guds ord genom Paulus gjorts om intet;

"..... och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är." Kol.1:20

För att förstå att läran om evig förtappelse inte är från Gud så låt oss fråga;

Vilken ande är det i denna förkunnelse?

Är det Kristi Ande eller är det en jordisk ande? Vilken ande var det som fick Jakob och Johannes att säja till Jesus; "Herre, vill du, att vi skola bedja, att eld kommer ner från himmelen och förtär dem? Joh.9:54-55. Jesus tillrättavisade dem och sade; "I veten icke, vilken andes barn I ären."

Vilken ande var det i Nebukadnessars budskap? "Men den som icke faller ned och tillbeder, han skall i samma stund kastas i den brinnande ugnen." Dan.3:6.

Vilken ande var det i den Katolska kyrkan under de mörka århundradena då den torterade och mördade miljoner och åter miljoner kristna därför att dom inte ville böja sej under denna falska kyrka?

Ställ dej nu själv frågan; Vilken ande är det i denna lära, att Gud skall kasta alla otrogna till en aldrig upphörande pina/straff, därför att de ännu inte under detta jordelivet, har fått öppnade ögon till att se och ta emot världens Frälsare, Jesus Kristus. Ja, vilken ande är det i en sådan lära? Är den från himmelen eller är den från jorden, (underjorden?)

På samma sätt som ett civiliserat samhälle dömer sina brottslingar med ett bestämt syfte, nämligen att de skall återupprättas till ett liv i samklang med samhällets normer, på samma vis har Guds domar ett bestämt syfte, att  återupprätta och återföra människan till liv och harmoni med sin Skapare. 

Petrus hade fått detta uppenbarat för sej, ty han sade dessa underbara ord;

"..... Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider, då allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun." Apg.3:21

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere